Kan jag få bort en person som är felaktigt folkbokförd från min adress utan hjälp från den personen eller skatteverket?

2021-02-11 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej!En person har felaktigt folkbokfört sig på min adress och jag vill få bort denne.Jag är medveten om att skatteverket sköter detta då personen inte går att få tag på.Min fråga är om det finns något att göra när skatteverket vägrar att göra något?Jag har gjort en felanmälan för över sex månader sen och varit i kontakt med handläggare på skatteverket angående detta. Svaret blev att det tar minst ett år innan en handläggare ens tittar på ärendet men mer realistiskt så handlar det om många år innan dem gör något alls, problemet var välkänt men ignoreras.Kan jag få bort denna person från min adress utan hjälp från vederbörande eller skatteverket?MVH
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag använda mig av folkbokföringslagen. Folkbokföring Det är Skatteverket som fattar beslut i folkbokföringsärenden (34 § folkbokföringslagen). Man ska vara folkbokförd på den fastighet och i den kommun där man är bosatt (6 § första stycket folkbokföringslagen). Med bosatt menar man den fastighet där man i regel tillbringar sin dygnsvila, alltså där man vanligtvis sover (7 § första stycket folkbokföringslagen). Om man är folkbokförd på någon annan adress än där man är bosatt, är man felaktigt folkbokförd. Anmälan till Skatteverket När någon är felaktigt folkbokförd på ens adress ska man anmäla detta till Skatteverket, precis som du gjort. När Skatteverket fått in anmälan och utrett ärendet kommer Skatteverket att be personen att folkbokföra sig på rätt adress. Om Skatteverket inte kan komma fram till var personen faktiskt bor eller inte får tag på personen, kommer Skatteverket att ändra folkbokföringen till "utan känd hemvist". Det innebär att du blir av med personen som felaktigt folkbokfört sig på din adress. Jag beklagar verkligen att det dragit ut på tiden och att du ännu inte fått hjälp med ditt ärende hos Skatteverket. FolkbokföringsbrottFrån och med den 1 juli 2018 så är det ett brott att vara folkbokförd på en adress där man inte är bosatt (42 § första stycket folkbokföringslagen). Den som lämnar uppgifter som inte stämmer eller inte anmäler när man flyttat kan dömas till böter eller fängelse. Det krävs dock att detta ska ha inneburit fara i bevishänseende. Det innebär att det måste finnas en verklig fara för att ens agerande eller underlåtenhet gör att felaktiga uppgifter registreras i folkbokföringen. Det finns alltså en möjlighet för personen som felaktigt folkbokfört sig på din adress kan bli dömd för folkbokföringsbrott.Svar på din frågaDessvärre är det endast personen själv eller Skatteverket som kan ändra personens folkbokföringsadress. Det är tyvärr inget som du själv kan göra åt någon annan. Vad du kan göra nuMin rekommendation till dig är dock att kontakta handläggaren på Skatteverket igen. Kanske kan de skynda på ärendet. Om du ännu inte gjort det, kan du försöka få tag på personen som är felaktigt folkbokförd på din adress. Kanske är det ett misstag, och i så fall kommer ju personen bara bli glad att du uppmärksammat honom eller henne på det. Det kan ju även vara värt att nämna för personen att det är ett brott att vara folkbokförd på en adress som man inte är bosatt på. Jag önskar att det hade funnits ett bättre svar på din fråga. Om du har några andra frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Kan jag få rätt om jag bestrider en kontrollavgift på grund av att parkeringsskylten var täckt av snö?

2021-01-17 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Jag har fått en p-bot för att ha stått på besöksparkering utan tillstånd. Parkeringsplatsen var en del av en större parkering utanför ett Ica kvantum där man har gratis parkering om man tar en parkeringslapp. Tydligen är halva till för Icas kunder och halva är besöksparkering för ett annat företag. Jag tog en lapp för Icas parkering. Skylten där det stod att det var besöksparkering för det andra företaget var igensnöad. Kan jag få rätt om jag bestrider p-boten? Är det företagets skyldighet att hålla skyltarna rena och synliga?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har möjlighet att nå framgång med att bestrida och vem skyldighet det är att hålla parkeringsskyltar synliga. Jag kommer även beskriva hur du ska gå tillväga om du vill bestrida boten. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Du har fått en kontrollavgift Till att börja med vill jag klargöra vilken typ av parkeringsbot det är fråga om. Eftersom du stått parkerad på ett område som är upplåtet för parkering, är det en kontrollavgift som du har fått (1 § första stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Att det är en kontrollavgift framgår av boten. Om du däremot hade parkerat din bil felaktigt på gatumark, till exempel gator och trottoarer, hade det istället varit fråga om en felparkeringsavgift. Hur du bestrider kontrollavgiften Du kan bestrida kontrollavgiften genom att kontakta den som utfärdat avgiften. Ett sådant bestridande ska göras skriftligen. I ditt bestridande ska du motivera varför du bestrider och skicka med handlingar som ger stöd för att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad. Det kan till exempel vara ett foto av att parkeringsskylten var täckt av snö. Du bör också skriva med registreringsnumret på din bil, ditt namn och din adress. I vissa fall finns det ett färdigt formulär att fylla i på parkeringsbolagets hemsida när man vill bestrida en kontrolluppgift, och då fyller du i det formuläret istället. Under tiden du bestrider kontrollavgiften får du hålla inne din betalning. Min bedömning och min rekommendation till dig Rätten att ta ut kontrollavgift vid olovlig parkering är reglerat i lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Däremot får inte parkeringsbolaget ta ut en kontrollavgift om det med hänsyn till omständigheterna vid den olovliga parkeringen skulle vara uppenbart oskäligt (10 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Att döma av formuleringen på lagrummet skall undantaget från kontrollavgift tillämpas mycket restriktivt. Det innebär att det antagligen är svårt för dig att få rätt, men det innebär inte att det är omöjligt. Har du ett foto på att skylten inte var synlig kan dig hjälpa dig i bevishänseende. Det är alltså svårt att säga vilka chanser du har att vinna om du överklagar. Främst eftersom jag inte har alla omständigheter, såsom kunskap om hur det såg ut på platsen vid det aktuella tillfället. Jag råder dig dock att bestrida kontrollavgiften hos företaget. Denna tvist kommer inte hamna hos tingsrätten förrän du överklagar det beslut du får av företaget. Om du får rätt så fall kommer du inte att behöva betala kontrollavgiften. Som jag skrev tidigare har du större chans att få rätt om du har bevisning för att skylten var täckt av snö. Vem det är som ansvarar för att skyltarna är synligaEnligt min mening är det parkeringsföretaget som har det huvudsakliga ansvaret för att parkeringsskyltarna är synliga. Dock har man, när man ska parkera, ett eget ansvar att undersöka så att man faktiskt får parkera på det aktuella stället.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Gäller skolplikten under pandemin och trots föräldrabalkens reglering om vårdnadshavares ansvar för barn?

2021-01-15 i Skola och utbildning
FRÅGA |Föräldrabalken säger att förälder ska skydda sina barn (?)När föräldrar tvingas skicka barn till skolan trots pågående pandemi med hög smittspridning i skolan för att skydda dem från allvarlig sjukdom eller död, gäller då skolplikten över föräldrabalken?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag använda mig av föräldrabalken (FB) och skollagen. Du har rätt i att den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden (6 kap 2 § andra stycket FB). Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap 1 § FB). Skolplikt Däremot har vi skolplikt i Sverige. Skolplikten gäller för alla barn som är bosatta i Sverige (7 kap 2 § första stycket skollagen). Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där, om inte barnet har ett giltigt skäl att inte vara där (7 kap 17 § första stycket skollagen). Det är barnets vårdnadshavare som är ansvarig för att barnet är i skolan (7 kap 20 § skollagen). Om en vårdnadshavare brister i ansvaret kan kommunen förelägga att skolplikten fullgörs med vite (7 kap 23 § skollagen). Det innebär att kommunen tar ett beslut att om inte barnet i fortsättningen kommer till skolan, så blir vårdnadshavaren skyldig att betala pengar för att inte skolplikten följs. Undantag från skolpliktenDet finns dock undantag från skolplikten. Detta undantag är att barnet istället kan få särskild undervisning i hemmet (24 kap 17 § skollagen). För att det ska vara aktuellt krävs att barnet är för sjukt för att delta i undervisningen eller har en liknande anledning som gör att barnet är förhindrat att delta i skolundervisningen. Sett till pandemin så beror det helt på vilken sjukdom som är aktuell. Under pandemin som råder, är detta undantag förmodligen inte aktuellt om inte barnet är sjukt eller annars hindrad att delta i skolundervisningen. Däremot har skolor möjlighet att stänga ner för att minska spridningen av covid-19 och istället ha distansundervisning. De personer som fattar beslut om detta är så kallade huvudmän. För kommunala skolor är det kommunen som är huvudman och för privata skolor är skolans styrelse huvudman. Vissa skolor har använt sig att detta och övergått till distansundervisning. Det betyder dock inte att en vårdnadshavare kan bestämma i frågan, utan det är endast huvudmän som kan göra det. Svar på din fråga För att besvara din fråga, skolplikten gäller trots att det råder en pandemi och trots att FB säger att vårdnadshavaren ansvarar för barnets personliga förhållanden. Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att skolplikten följs. Om du vill läsa mer om hur skolplikten förhåller sig till pandemin kan du läsa mer om detta på Skolverkets hemsida. Jag förstår att den svåra situationen vi har med pandemin skapar många funderingar. Mycket som var en del av vår vardag innan pandemin känns idag inte bra på grund av smittspridningen. Jag hoppas ändå att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du varmt välkommen att skicka in en ytterligare fråga till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att gifta sig med någon för att han eller hon ska få stanna i Sverige?

2021-02-09 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej är det olagligt att gifta sig med någon för att han eller hon ska få stanna i Sverige?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna besvara din fråga kommer jag att använda mig av utlänningslagen.SkenäktenskapDet du beskriver brukar med andra ord kallas för skenäktenskap. Skenäktenskap innebär alltså att man gifter sig med någon endast för att han eller hon ska få uppehållstillstånd i Sverige. I utlänningslagen står det att uppehållstillstånd ska ges till den som är gift med en person som är bosatt i Sverige (5 kap. 3 § första stycket första punkten utlänningslagen). Detta är huvudregeln. Det finns undantag till huvudregeln, som bland annat säger att uppehållstillstånd får vägras om någon ingått ett äktenskap i uteslutande syfte att kunna få uppehållstillstånd (5 kap. 17a § första stycket andra punkten utlänningslagen). Det är detta som kallas för skenäktenskap. Med uteslutande syfte menar man att den enda anledningen till varför personerna gifte sig var för att en av personerna skulle få uppehållstillstånd. Brott enligt utlänningslagenDet är till Migrationsverket man skickar in sin ansökan om uppehållstillstånd. Sedan är det Migrationsverket som tar beslut om en person ska få uppehållstillstånd eller inte. Om man i sin ansökan till Migrationsverket medvetet lämnar en oriktig uppgift eller medvetet låtit bli att tala om något förhållande av betydelse, ska man dömas till böter. I vissa allvarligare fall kan man istället dömas till böter i sex månader (20 kap. 6 § första stycket andra punkten utlänningslagen). Detta innebär att om man ansöker om uppehållstillstånd på grund av att man är gift med någon som är bosatt i Sverige, men det är ett skenäktenskap, så kan man dömas till fängelse eller böter. Båda personerna som ingått skenäktenskapet kan dömas för brott enligt utlänningslagen.Svar på din fråga Om två personer ingår ett äktenskap endast för att en av dem ska få uppehållstillstånd i Sverige, kan båda personerna i äktenskapet dömas för brott enligt utlänningslagen vid ansökan om uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Att ansöka om uppehållstillstånd med stöd av ett skenäktenskap är alltså olagligt. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Får boende stå parkerade på en gästparkering utanför bostaden?

2021-01-15 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej, jag har fått en P-bot då jag stått med bilen på gästparkeringen utanför min lägenhet. Det står inte någon skylt att boende inte får stå där, ej heller står det något i mitt hyreskontrakt? Vad gäller, har de rätt att bötfälla mig?Tack på förhand!
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om de hade rätt att ge dig böter och vad du kan göra åt detta. Eftersom du stått parkerad på ett område som är upplåtet för parkering, är det en kontrollavgift som du har fått (1 § första stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Att det är en kontrollavgift framgår av boten. Om du däremot hade parkerat din bil felaktigt på gatumark, till exempel gator och trottoarer, hade det istället varit fråga om en felparkeringsavgift. Det är alltid förbjudet att parkera på en gästparkering vid sitt hem. En gästparkering är tänkt att användas av besökande till fastigheten, och inte till de som bor där. Jag antar att du har fått kontrollavgiften eftersom de som har hand om parkeringen sett att du som ägare till bilen är boende i lägenheten. Kontrollavgiften verkar därför vara korrekt och det är tyvärr inget du kan göra åt det. Du kan visserligen överklaga avgiften genom att kontakta den som utfärdat avgiften. Men eftersom du är boende, och inte besökare, kommer det vara svårt för dig att nå framgång med ett överklagande. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,