Kan mitt körkort återkallas på grund av att jag transporterat stöldgods i bilen?

2021-03-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejJag bara undrar, ifall jag har blivit stoppad med vad polisen tror är stöldgods i bilen ( men egentligen är det inte det ) kan jag då om det anses bevisat förlora mitt körkort eller få det indraget med en spärrtid?Bilen har framförts på ett säkert och lagligt vis så det finns ju inget i själva körandet som skulle kunna påverka mitt körkort. Anledningen är att polisen på plats påstod att det kan påverka mitt körkort men jag vet inte om han bara ville skrämmasVad gäller vid brottsmisstankar eller domar kopplat till körkort där det inte har med själva körandet att göra?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Grunderna för att återkalla ett körkort finns i 5 kap. 3 § KörkortsL. Att befatta sig med stöldgods kan innebära att man gör sig skyldig till häleri eller häleriförseelse (9 kap. 6 och 7 § BrB). Dessa brott räknas inte upp i grunderna för att återkalla ett körkort, och ditt körkort kan därför inte återkallas på grunden att du transporterat stöldgods i bilen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Är det möjligt att göra abort i Sverige efter vecka 22?

2021-01-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Är det möjligt att göra abort i Sverige efter vecka 22?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I Sverige har vi fri aborträtt fram till vecka 18. Det innebär att en person fritt kan genomgå en abort fram till utgången av artonde veckan så länge inte aborten på grund av en sjukdom kan innebära allvarlig fara för liv eller hälsa för personen som genomgår aborten (1 § AbortL). Efter utgången av artonde veckan krävs tillstånd från socialstyrelsen för att en abort ska få genomföras. Sådant tillstånd får bara lämnas om det finns synnerliga skäl för aborten, exempelvis om det finns skador på fostret (3 § AbortL). Om personen som genomgår aborten har en sjukdom eller ett kroppsfel som innebär att havandeskapet kan medföra allvarlig fara för personens liv eller hälsa får socialstyrelsen lämna tillstånd till avbrytande av havandeskap oavsett hur långt graviditeten har fortlöpt (6 § AbortL). Sammanfattningsvis kan sägas att det är möjligt att göra abort i Sverige efter vecka 22 om socialstyrelsen lämnar tillstånd till det, men det är väldigt sällsynt.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Måste jag ansöka om nytt körkortstillstånd om mitt körkort blir återkallat under prövotiden?

2020-12-04 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej,Jag blev av med mitt körtkort efter att ha blivit tagen med laser. Åkte 106 kmh på en 60 kmh väg. Jag undrar nu om jag kommer att behöva söka om ett nytt körkortstillestånd eftersom jag haft en prövotid?Spärrtiden lutar mot 3 eller fler månader
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ditt körkort löpte med prövotid när det blev återkallat.Eftersom du överskridit hastighetsgränsen på ett sätt som inte anses som ringa ska ditt körkort återkallas (5 kap. 1 § KörkortsL). Efter att körkortet återkallats får nytt körkort utfärdas endast om du har körkortstillstånd och har avlagt godkänt teoriprov och förarprov (5 kap. 14 § 1 stycket KörkortsL). För de som inte har prövotid och får en spärrtid på högst ett år finns ett undantag som säger att man inte behöver göra om teori-och förarprovet (5 kap. 14 § 2 stycket KörkortsL). För körkort som utfärdas efter godkänt förarprov löper en prövotid på två år (3 kap. 18 § KörkortsL). Eftersom du hade prövotid när ditt körkort blev återkallat så behöver du göra om både teoriprov och förarprov för att kunna få ett nytt körkort utfärdat efter spärrtiden (5 kap. 15 § 1 stycket KörkortsL). Transportstyrelsen kan även besluta att du få nytt ska inge ansökan om körkortstillstånd om det framkommit omständigheter som ger anledning att pröva lämpligheten av att meddela körkortstillstånd (5 kap. 15 § 3 stycket KörkortsL).Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vad händer med körkortstillståndet när jag gjort mig skyldig till olovlig körning?

2020-11-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, jag är 15 och blev stannad i somras av polisen när jag körde en lätt mc fast jag bara har moped körkort (AM). Så jag fick straff för olovlig körning. Efter ytterligare några veckor fick jag brev från åklagaremyndigheten där de stod påföljderna blir böter (1500kr). Så jag betalade dom. De har gått ytterligare flera veckor utan något svar. Så vad händer nu? Vad händer med körkortstillståndet? Och vad händer när jag är 18 och vill ta bil körkort?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du begått ett brott kan ditt körkortstillstånd återkallas då du kan antas inte komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (5 kap. 2-3 § KörkortsL). Du lär också få en spärrtid, vilket är den tid då du inte kommer få ett nytt körkortstillstånd beviljat. Spärrtiden är minst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § KörkortsL). Beroende på vad transportstyrelsen beslutar i ditt fall finns det därför en risk att du tvingas vänta med körkort för personbil tills spärrtiden löpt ut.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vilka bestämmelser finns utöver lagar?

2021-03-04 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!På Åklagarmyndighetens hemsida står ang Rättsordning att det menas; Ett lands alla rättsregler, dvs. lagar och andra bestämmelser som alla måste följa.Vad ingår i "andra bestämmelser"? Kan det vara domar?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utöver lagar, som stiftas av riksdagen finns även förordningar och föreskrifter samt allmänna råd. Förordningar stiftas av regeringen (8 kap. 1 § RF). Föreskrifter och allmänna råd ges ut av myndigheter (8 kap. 11 § RF). Föreskrifter är bindande, medan allmänna råd är rekommendationer som inte bindande. Domar är ett exempel på en rättskälla som kan användas som vägledning för hur framtida rättsfall ska bedömas, men de är inte bindande och är inte heller att se som bestämmelser. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Vilket straff kan jag få om jag kör bil utan körkort?

2020-12-04 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, i oktober sprang jag av misstag genom rött ljus och blev fångad av polisen. Jag betalade en böter på 3000 sek och fick min licens återkallad med en blockeringsperiod på en månad. Detta hände inom två års provperiod. Efter en månad fick jag körkort och rensade min riskteori och risk för hala vägar. Jag får mitt körprov i januari 2021, men på grund av en nödsituation var jag tvungen att ta ut min bil och fångades av polisen. Vilken typ av straff kan jag få?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du inte hade körkort när du togs av polisen. Eftersom du uppsåtligen körde bil, för vilket det krävs körkort för att framföra, trots att du inte hade ett körkort, gjorde du dig skyldig till olovlig körning. För olovlig körning av normalgraden är straffet böter. Eftersom du tidigare haft körkort som blivit återkallat är dock brottet att anse som grovt, vilket kan ge fängelse i högst sex månader (3 § 1 stycket TBL). Du skriver dock att du på grund av en nödsituation var tvungen att använda bilen. Om fara hotade liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse förelåg nöd. Din gärning utgör isåfall brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt var oförsvarlig (24 kap. 4 § BrB). Beroende på hur din nödsituation såg ut finns det därför en viss chans att du inte döms för olovlig körning.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan mitt körkort bli indraget trots att jag bara fått beslut om penningböter?

2020-12-02 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, jag körde för fort och blev tagen i en fartkamera. Jag körde i 106km/h på en 70 väg. Jag har fått veta att om man kör i 31 km/h för fort eller högre blir man av med körkortet. Men nu när jag fick hem brevet står det att påföljderna bara är penningböter 4000kr. Kan detta ändras så att jag får indraget körkort när jag erkänner mig skyldig. Eller kommer detta stå fast?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I Sverige har vi bara två typer av påföljder: fängelse och böter. Återkallande av körkort är därför ingen påföljd, trots att det kan upplevas som ett straff. Det finns därför inget hinder mot att både utdöma böter och återkalla körkortet. Påföljden penningböter kan utdelas av Polismyndigheten. Det är Transportstyrelsen som beslutar om indraget körkort. Du kan därför fortsatt få ditt körkort indraget trots att du tilldelas böter. Eftersom du överskridit högsta tillåtna hastighet på ett sätt som inte är ringa ska ditt körkort återkallas (5 kap. 3 §4 punkten KörkortsL).Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Förvaltningsdomstolarnas motiveringsskyldighet

2020-11-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Fråga om förvaltningsdomstolarnas motiverinsplikt. I 30 § första stycket i förvaltningsprocesslagen står det att rättens "avgörande" av mål ska grundas på vad handlingarna innehåller och vad i övrigt förekommit i målet. I andra stycket står det att av "beslutet" ska framgå de skäl som bestämt utgången. Ska ordet beslutet (i bestämd form) uppfattas på så sätt att motiveringsplikten enligt andra stycket endast omfattas sådana beslut som avses i första stycket, dvs. beslut där rätten avgör målet i sak (dvs. endast domar)?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!30 § FPL avser slutliga beslut inom förvaltningsprocessen. Andra stycket i paragrafen anger därmed att motiveringsskyldigheten gäller för slutliga beslut. Den anger inte vad som gäller för icke slutliga beslut (beslut där domstolen inte skiljer målet från sig). Om det föreligger någon motiveringsskyldighet för icke slutliga beslut är något oklart. I JO dnr 2006-2010 framgår att för vissa icke slutliga beslut är motivering obehövlig och i andra icke slutliga beslut är motivering klart behövlig. Europadomstolen har även uttalat i målet Suominen mot Finland (dom den 1 juli 2003) att domstolen har en skyldighet enligt artikel 6.1 EKMR att motivera sina ställningstaganden, men att omfattningen av motiveringsskyldigheten beror på vilket beslut det rör sig om.Sammanfattningsvis kan sägas att 30 § FPL enbart omfattar slutliga beslut, men att även icke slutliga beslut kan behöva motiveras, med anledning av artikel 6.1 EKMR.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!