Hur får EU:s medlemsländer frångå principerna och artiklarna i FEUF vad gäller coronasituationen?

2020-11-10 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hur får EU:s medlemsländer frångå principerna och artiklarna i FEUF vad gäller coronasituationen? Är det tillåtet att sätta upp handelshinder och stoppa export etc. eller otillåtet?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta huruvida det är tillåtet att sätta upp handelshinder, och till exempel stoppa exporten inom unionen, med hänvisning till corona (covid-19). Svaret regleras i EU:s funktionsfördrag "fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" (FEUF).Fri rörlighet inom unionen Utgångspunkten är fri cirkulation inom den inre marknaden. Man brukar prata om de fyra friheterna: fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital (artikel 26, FEUF). Som du själv är inne på skyddas den fria rörligheten för varor genom tullunionen (artikel 30, FEUF) och förbudet mot kvantitativa importrestriktioner mellan medlemsstaterna (artikel 34, FEUF). Även åtgärder med motsvarande verkan är förbjudna inom unionen (artikel 35, FEUF). Undantag – som är tillämpligt på corona? Bestämmelserna i artiklarna 34 och 35 hindrar dock inte restriktioner för import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, ordning, säkerhet, människors och djurs hälsa och liv samt liknande skyddsvärda intressen. När det gäller corona bör det därmed tillåtet att begränsa den fria rörligheten för att till exempel skydda människors och djurs hälsa och liv. Inskränkningarna får dock inte utgöra medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna (artikel 36, FEUF). Med andra ord måste inskränkningarna i den fria rörligheten alltid vara proportionerliga.Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Vänligen,

Vad betyder kommunal normgivning?

2020-09-10 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Vad betyder kommunal normgivning?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar det som att du undrar över vad kommunal normgivning betyder. Termen "normgivning" (även kallat normgivningsmakt) används inom statsvetenskap och juridik, särskilt konstitutionell rätt. Normgivning/normgivningmakt är rätten att skapa rättsregler. Normgivning regleras i regeringsformen, en av Sveriges grundlager. Normgivningsmakt er makten att skapa rättsregler Normgivningsmakten er en uppdelning av vem som får skapa rättsregler och i vilken form dessa reglar får meddelas.Det framgår av regeringsformens första kapitel att all offentlig makt utgår från folket. Riksdagen är folkets främste företrädare och den offentliga makten ska utövas under lagarna (1 kap., regeringsformen). Rättsregler kan meddelas i olika former Rättsregler kan meddelas i fyra olika former: Grundlag: Grundlager måste beslutas av två olika riksdagar med mellanliggande riksdagsval. Lagar: Lager meddelas av riksdagen. Förordningar: Förordningar meddelas av regeringen.Föreskrifter: Föreskrifter meddelas av myndigheter. Riksdagen eller regeringen kan delegera en del av sin normgivningsmakt till andra myndigheter samt till kommuner (8 kap., 1 §, regeringsformen). Når normgivningsmakt delegeras pratar man om att detta sker genom bemyndigande av riksdagen eller regeringen. Ett bemyndigande ska alltid ges i lag eller förordning. Slutsats: Vad är kommunal normgivning? Kommunal normgivning är helt enkelt när kommunen har bemyndigats att meddela rättsregler på ett specifikt område. Riksdagen kan till exempel bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter om skatt som syftar till att reglera trafikförhållanden i kommunen (8 kap, 9 §, regeringsformen). Om riksdagen bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter i ett visst ämne (som annars hör under riksdagens normgivningsmakt), kan riksdagen också medge att regeringen bemyndigar en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela föreskrifter i ämnet (8 kap, 10 §, regeringsformen).Det är alltid antigen riksdagen eller regeringen som delegerar normgivningsmakten åt kommunen. Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Vänligen,

Upphandlingsprocessen från anbud till accept

2020-10-17 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Läser just nu på om Lagen om offentlig upphandling, men det är lite oklart om hur processen från anbud till accept fungerar i offentlig upphandling? Ta gärna med lagrumshänvisningar!
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar det som att du vill veta om upphandlingsprocessen från anbud till accept. ProcessenFörst och främst vill jag uppmärksamma att upphandlingsprinciperna ska beaktas genom hela processen (4 kap., 1 §, lagen om offentlig upphandling). Processen börjar med att den upphandlande myndighet gör en behovsanalys. Nästa steg är framtagande av förfrågningsunderlag (FFU). Förfrågningsunderlaget ska ange formella krav, krav på anbud (exempel 10 kap., 10 § LOU), krav på leverantör (13 kap., LOU), krav på upphandlingsföremålet (9 kap., LOU), utvärderingskriterier (16 kap., LOU) och avtalsvillkor (17 kap., LOU). När förfrågningsunderlaget är färdigt är det dags att annonsera upphandlingen och anbudstiden löper nu och fram till sista anbudsdag. Efter sista anbudsdag är det dags för anbudsprövning/utvärdering. Efter utvärderingen sker tilldelning, det är alltså nu man får veta vem som vann upphandlingen. Efter tilldelning börjar en period med avtalsspärr (20 kap., 1 § LOU). Efter avtalsspärren får parterna teckna avtal. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,