Kan körkort återkallas vid våld mot tjänsteman?

2021-06-11 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, kan mitt taxi körkort återkallas vid villkorlig dom.Dömdes till villkorlig dom för våld mot tjänsteman. Jag är 62 år gammal och har aldrig straffat innan.
Jasmine El Mallah |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar Taxitrafiklagen. Återkallelse och omhändertagande av taxiförarlegitimation regleras i 4 kap. Taxitrafiklagen. Enligt 4 kap. 6§ p. 1 ska en taxiförarlegitimation delvis återkallas om innehavaren genom brottslig gärning eller på grund av andra missförhållanden har visat sig olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik. Här skulle ditt brott, våld mot tjänsteman, kunna påverka. Däremot anges i andra stycket att en varning istället ska meddelas om missförhållande inte varit så allvarliga att taxiförarlegitimation bör återkallas. Det blir således en bedömning av fallet, där mer information om din brottsliga gärning hade behövts för att kunna ge ett mer konkret svar. Skulle det vara så att din taxiförarlegitimation återkallas får den som lägst återkallas i tre år och högst fem år. Tiden bestäms med utgångspunkt i hur olämplig du anses vara att inneha taxiförarlegitimation, 4 kap. 7§Sammanfattning: Det går att inte att med ett konkret svar säga att din taxilegitimation kommer återkallas. Däremot kan en brottslig gärning likt våld mot tjänsteman utgöra en grund för en sådan återkallelse. Bara för att man begått en brottslig gärning betyder det dock inte per automatik att taxilegitimationen återkallas utan det kan ibland vara lämpligt med att ge ut en varning om missförhållande inte varit så allvarliga. Hur allvarlig din brottsliga gärningen varit kan således få betydelse. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan polisen tvinga mig göra urinprov även om jag ber om blodprov?

2021-05-20 i Polis
FRÅGA |om jag förstår det rätt så kan inte polisen tvinga mig att göra urinprov om jag ber om blodprov om polisen stannar mig när jag kör bil?
Jasmine El Mallah |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar Rättegångsbalken (RB). Enligt 28 kap. 12§ RB får den som skäligen är misstänkt för brott varpå fängelse kan följa, kroppsbesiktigas. Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. Allt arbete som polisen vidtar måste iaktta proportionalitet, vilket innebär att samtliga ingripanden måste vara försvarliga med hänsyn till syftet och övriga omständigheter. Det är minsta möjliga tvång som ska användas enligt 8§ Polislagen (PL) Urin- och blodprov utgör former av kroppsbesiktning. Ifall polisen agerat i enlighet med gällande principer och lagenligt, är du skyldig att genomföra ett urinprov. Polisen får dessutom i lämplig omfattning vidta tvång och våld när provtagningen ska utföras ifall du motsätter dig detta, 10§ p. 4 PL. Vad gäller blodprov är detta något som inte får tas av annan än en läkare eller en legitimerad sjuksköterska, 28 kap. 13§ RB. Däremot har du rätt att be om blodprov istället för urinprov. Detta följer av proportionalitetsprincipen och ändamålsprincipen. Ändamålsprincipen är en princip som innebär att en lag ska tillämpas baserat på det syfte lagstiftaren haft vid dess tillkomst. Som exempel brukar tas att tvång endast får användas för det ändamål tvångsmedlet beslutats och inte som indirekt medel för att t.ex. försätta en misstänkt person under press. JO har för övrigt i ett uttalande (JO 915-2012) angivit att ifall blodprov begärs ska det få lämnas istället för urinprov.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,