Förflyttas man direkt till fängelse när man fått sin dom?

2021-04-25 i Myndigheter
FRÅGA |Min bror som nu ska sitta i fängelset var häktad när han fick sin dom och bestämmelserna var så att han inte skulle få släppas fri tills han förflyttas till ett fängelse. Min fråga är då kan det vara så att han fortfarande sitter i häktet eller förflyttas man till fängelse så snabbt man fått sin dom. Jag har skickat brev till kriminalvårdens journalarkiv med hans namn och person nummer då jag inte vet vart han sitter någonstans men har fortfarande inte fått svar. Vad kan det bero på?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tillämplig lag för att besvara din fråga är strafftidslagen.Huvudregeln är att ett fängelsestraff får verkställas när en dom fått laga kraft mot den dömde (2 § strafftidslagen). När domstolen bestämt att den dömde ska stanna kvar i häktet till dess domen får laga kraft verkställs domen när fängelsestraffet fått laga kraft (8 § strafftidslagen). Med andra ord kommer din bror sitta häktad tills verkställigheten av domen inleds och verkställigheten av fängelsestraffet fått laga kraft. Jag kan tyvärr inte besvara varför kriminalvården inte har besvarat ditt brev. Som beskriven ovan är din bror sannolikt kvar i häktet. Mitt råd är att du istället testar att kontakta häktet. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Har jag rätt att ta del av allmänna handlingar?

2021-04-24 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Om min vän har ingått i en förundersökning men det inte väcktd åtal. Hur länge finns förundersökningen att kunna hämtas ut av vem som helst då?Kan ja tex begära ut förundersökningen nu eller om 10 år?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av tryckfrihetsförordningen (TF), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt arkivlagen (ArkivL). Av frågan framgår dock inte huruvida den inledda förundersökningen mot din vän är pågående eller nedlagd. Därför kommer jag i mitt svar utgå utifrån de båda alternativen. Du har rätt att begära ut offentliga handlingarEtt förundersökningsprotokoll är att anse som en offentlig handling om den förvaras hos en myndighet och är upprättad eller inkommen hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Vem som helst har rätt att få ta del av en allmän handling (2 kap. 1 § TF). Du har rätt att begära ut din väns förundersökningsprotokoll under förutsättningen att antingen åtal har väckts eller åtal har lagts ned. Med andra ord kan du inte begära ut förundersökningsprotokollet medan förundersökning pågår eftersom handlingen omfattas av sekretess (18 kap. 1§ OSL). Skyldigheten att spara allmänna handlingarDet föreligger ingen i lag föreskriven tidsangivelse för hur länge en myndighet ska spara allmänna handlingar. Istället svarar varje myndighet för vården av sitt arkiv. Varje myndighet reglerar alltså sitt egna arkiveringshandlingsplan (4 § ArkivL). Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Hämta nära anhörig till Sverige

2021-02-25 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag fick nyligen put och vill att min mamma ska flytta till mig från ett annat land. Jag hjälper henne samla in alla dokument som migrationsverket kräver. Jag har en fundering om hur ska "intyg som visar att du och din släkting är beroende av varandra och har svårt att leva åtskilda" se ut??? Vem ska utfärda ett sådant intyg?Vad ska stå i ett sådant intyg?Tacksam för svaret / förtydliggandeAnna
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att övriga förutsättningar för uppehållstillstånd är uppfyllda då jag inte har någon ytterligare information.Uppehållstillstånd får som huvudregel ges till en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt eller beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroende- förhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet (5 kap. 3 a § utlänningslagen). Detta betyder att särskilt beroendeförhållande finns om släktingar omedelbart före ankomsten till Sverige haft hushållsgemenskap samt att det föreligger ett socialt och känslomässigt beroendeförhållande som gör att släktingarna inte kan leva åtskilda. Ett intyg för att kunna bevisa detta kan vara dokument som visar att ni har sammanbott med varandra innan du flyttade till Sverige samt något annat som pekar på att din du och din mamma är beroende av varandra. Detta innebär att man endast undantagsvis kan erhålla uppehållstillstånd för att kunna flytta till en anhörig i Sverige som man tidigare sammanbott med i hemlandet. Har det till exempel gått lång tid sedan du och din mamma bott isär är det omständighet som talar emot att ni har ett beroendeförhållande till varandra. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Vänligen,

Rättegångskostnader under pågående LVU -vård

2021-01-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej!Min 1 åriga son är Lvu:ad och varit sen mars 2020. Jag vill nu göra en hembegäran men jag undrar om det kostar något attt göra de med advokat osv eller är det staten som står för kostnader?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Rättegångskostnader i LVU-målUtgångspunkten är att pågående LVU-vård ska prövas regelbundet. Huvudregeln är vidare att det inte kostar pengar för dig för att anlita en advokat. Detta betyder dock inte att du alltid har rätt till ombud där staten betalar kostnaderna. Istället kan du tilldelas ett offentligt biträde av staten. Ett offentligt biträde är oftast en advokat, biträdande jurist eller någon som är passande för uppdraget. Om staten förordnar ett offentligt biträde så är det alltså staten som står för rättegångskostnaderna. Jag hoppas att du fick svar på dina fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga. Vänligen,

Vad är straffet för upprepad olovlig körning?

2021-04-25 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag blev stoppad av polisen utan att ha rätt att köra ett fordon alltså jag har inget körkort. Jag erkände det direkt och fick böter. Vad händer om jag blir stoppad igen. Blir det mer böter och att jag inte kan få körkort när jag fyller 18? I så fall för hur långt kommer jag inte kunna få körkort? Har hört att det kommer gå i 6 månader.
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Straffmätning vid olovlig körningOlovlig körning blir grovt om man kör vanemässigt (3 § första stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). När gäller påföljden för olovlig körning som sker upprepade gånger har det i praxis tagits fram en trappa avseende straffskalan. Den första olovliga körningen leder oftast till 1500 kr eller 30 dagsböter. Den andra gången man kör olovligt blir påföljden 50 dagsböter, tredje gången motsvarar 70 dagsböter och fjärde gången leder till 100 dagsböter. Efter det blir straffet fängelse, oftast 14-30 dagar. För att det ska bli fängelse den femte gången krävs dock att dessa körningar sker inom en kedja av lagföringar för grov olovlig körning inom två år (RH 2017:35). Domstolen är dock inte bunden av denna trappa, utan kan välja att hoppa över en trappa eller dylikt på grund av förhållandena i det enskilda fallet. Spärrtid för att ta körkortOm man efter att ha begått brottet olovlig körning ansöker om körkortstillstånd kommer en spärrtid meddelas. Under spärrtid får inte körkort utfärdas. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år (3 kap. 9 § körkortslagen). Det är transportstyrelsen som bestämmer längden på spärrtiden beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. I de rättsfall jag tittat på är spärrtid för olovlig körning vanligtvis på sex månader. Det är troligt att spärrtiden blir längre om det sker olovliga körningar upprepade gånger. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Hur ska hämta min fru till Sverige?

2021-02-25 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej mitt fråga är Jag e svenska medborgare och har gift i utlandet och nu skatteverket godkänna min papper som jag har hämtat från Irak men har bild och video på bröllop när jag har gift mig hur gör jag med den nu och min fru är gravid v 10 så vet inte hur ska göra med den finns nåt möjlighet att ni svara mig hur ska göra.
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av utlänningslagen. Vem kan få uppehållstillstånd?Uppehållstillstånd ska ges till en utlänning som är make till någon som är bosatt eller beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap. 3 § p. 1 utlänningslagen).Uppehållstillstånd på grund av anknytningFör att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som lever i Sverige finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda. Det krävs 1) att personen som ska komma hit kan styrka sin identitet, detta görs genom giltigt pass eller annat liknande. 2) anknytningspersonen i Sverige ska kunna försörja den personen (5 kap. 3 b § utlänningslagen). Det innebär att båda ska ha en bostad i tillräcklig storlek samt kunna leva i en bra standard. Mer om försörjningskravet går att läsa här. En annan förutsättning är att förhållandet ska framstå som seriöst och att inget annat skäl talar emot att tillstånd ges ex. om det uppenbart skulle röra sig om ett skenäktenskap.Hur ansöker ni?Ansökan kan göras via internet, antingen av personen som ska komma hit eller av anknytningspersonen här i Sverige. För instruktioner kring hur ansökan går till, kan du läsa om här på Migrationsverkets egna hemsida. Där hittar du även ansökan. Dock måste ansökan göras innan personen kommer till Sverige, alltså i hemlandet. Sammanfattningsvis, en person kan få uppehållstillstånd för olika skäl bl.a anknytning till en person i Sverige som den har för avsikt att gifta sig med. Förutsättningarna är att du som ska komma hit kan stärka din identitet, personen i Sverige ska kunna försörja dig och att förhållandet är seriöst och på riktigt. En ansökan kan göras via internet men endast innan personen reser till Sverige.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Är du något mer du undrar över är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar,

Ansökan om uppehållstillstånd för den som redan bor i Sverige

2021-02-25 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag är svensk medborgare och vill söka tillstånd för min fästman, ej EU medborgare, att flytta till mig i Sverige. Problemet är att han är redan här utan tillstånd att vara i Sverige. Han söker asyl i Italien och jag visste inte förrän nyligen att han inte hade resedokument. Jag möter alla krav för att han ska få bli sambo med mig. Vänder jag mig till migrationsverket för att veta hur vi går vidare? Vad kommer troligen att hända och hur kan vi bäst förbereda oss på det?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att din fästman som är icke EU-medborgare bor i Sverige utan tillstånd samtidigt som han har sökt asyl i Italien. Den som redan befinner sig i Sverige och vill ansöka om uppehållstillstånd för att kunna bo med någon i SverigeHuvudregeln är att din fästman, för att kunna bo med dig i Sverige, ska ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland eller där han har tillstånd att bo (till exempel ifall han har tillstånd att bo i Italien). Uppehållstillståndet ska vara klart innan han reser till Sverige. Dock är det under vissa omständigheter möjligt att få uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige. Detta kan främst bli aktuellt om ni har eller väntar barn. Ett gemensamt barn eller en graviditet innebär emellertid inte automatiskt att din fästman kan få uppehållstilstånd utan att behöva lämna landet. Detta är ett undantag och till exempel en kortare separation från barn kan anses som befogad (Migrationsverket.se).Som jag bedömer det måste tyvärr din fästman lämna Sverige och sedan återkomma när hans uppehållstillstånd är klart.Uppehållstillstånd på grund av anknytningFör att din fästman ska få uppehållstillstånd på grund av anknytning finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda. Det krävs 1) att personen som ska komma hit kan styrka sin identitet, detta görs genom giltigt pass eller annat liknande, 2) anknytningspersonen i Sverige ska kunna försörja den personen (5 kap. 3 b § utlänningslagen). Det innebär att båda ska ha en bostad i tillräcklig storlek samt kunna leva i en bra standard. Mer om försörjningskravet går att läsa här. En annan förutsättning är att förhållandet ska framstå som seriöst och att inget skäl talar för att det skulle röra sig om ett skenäktenskap.Hur ansöker ni?Ansökan kan göras via internet, antingen av personen som ska komma hit eller av anknytningspersonen här i Sverige. För instruktioner kring hur ansökan går till, kan du läsa om här på Migrationsverkets egna hemsida. Där hittar du även ansökan. Observera att ansökan ska som ovan skriven göras innan personen kommer till Sverige, alltså i hemlandet. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister.Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka. Vänligen,

Förutsättningarna för att besöka eller bo i Sverige för EU-medborgare

2021-01-18 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Jag är svensk medborgare (har green card) , bor i usa med min amerikanska man och 2 barn. Mina barn har svenskt medborgarskap. Min man har även spanskt medborgarskap och pass. Kan min man komma till Sverige med uppehållsrätt? Eller måste han söka uppehållstillstånd? Jag kommer förmodligen ha jobb omgående. Vad krävs i detta fall?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga! Utifrån förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att din man är EU-medborgare med tanke på att han är spansk medborgare (Spanien är medlem i EU). Förutsättningarna för att besöka eller bo i Sverige för EU-medborgareSom EU-medborgare har du rätt att bo, studera och arbeta i Sverige utan att inneha uppehållstillstånd. Denna rättighet kallas uppehållsrätt. Eftersom din man redan har uppehållsrätt presumerar jag att han antingen är egenföretagare, arbetstagare, studerande eller har tillräckliga medel för sin försörjning. Din man kan alltså besöka samt bo i Sverige utan att kontakta Migrationsverket med tanke på att han har uppehållsrätt (Migrationsverket). Jag hoppas att du fick svar på dina fråga. Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga.Vänligen,