Får föräldrar spendera sitt barns studiebidrag?

2021-11-29 i CSN
FRÅGA |Hej! Med tanke på att ett omyndigt barn inte får ta hand om CSN bidragen för gymnasiet själva, kan föräldrarna som ansvarar då välja att spendera bort alltihopa för egna saker utan att göra något fel alls?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar alltså huruvida föräldrarna till ett omyndigt barn som får studiebidrag kan välja att själva spendera pengarna. Allmänt om barn- och studiebidrag Studiebidraget regleras i studiestödslagen. I 2:3 studiestödslagen står att studiebidraget lämnas från och med kvartalet närmast efter det kvartal då den studerande fyllt 16 år. Dessförinnan lämnas istället barnbidrag enligt 15:4 socialförsäkringsbalken. Barnbidraget övergår alltså till studiebidrag strax efter att barnet fyllt 16 år. Vem råder över studiebidraget?Enligt 9:1 föräldrabalken (FB) är den som är under 18 år omyndig och får således själv inte råda över egendom. Dock får den underårige själv råda över det som denne förvärvat genom eget arbete efter att han fyllt 16 år (9:3 FB). Bestämmelsen omfattar dock inte studiebidraget. För barn som står under vårdnad av båda föräldrarna är dessa förmyndare enligt 10:2 FB. Enligt 13:1 FB får ett omyndigt barns föräldrar, när dessa är förmyndare, som huvudregel bestämma hur tillgångarna som står under deras förvaltning ska användas.Slutsats Fram till att barnet fyllt 18 kan föräldrarna välja hur studiebidraget ska användas, eftersom bidraget är en tillgång som står under deras förvaltning. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar.Vänligen,

Namninsamling vid utvisning

2021-10-11 i Myndigheter
FRÅGA |Hur fungerar namninsamlingar? Om någon ska utvisas, vad gäller för en namninsamling och hur går man till väga?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt så undrar du huruvida en namninsamling kan påverka beslut om utvisning. Jag tänkte inledningsvis redogöra för vad som gäller vid beslut om utvisning och sedan diskutera namninsamlingens påverkansmöjligheter. Utvisning Utvisning regleras i utlänningslagen. Där står att en person får utvisas om han eller hon saknar de tillstånd som krävs för att få uppehålla sig i landet (8:6). Enligt 8:7 ska det vid beslut om utvisning beaktas om hinder föreligger. Exempel på sådana hinder är att utvisning till landet ifråga skulle innebära fara för personens liv eller att det föreligger risk för exempelvis tortyr eller förföljelse (12:1 och 2). Beslut om utvisning meddelas av Migrationsverket, Migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen. När brott föranleder utvisningen meddelas beslut av domstol och Polismyndigheten. Beslutet verkställs vanligtvis av Migrationsverket (12:14). Beslut om utvisning kan överklagas. Om beslutet kommer från Migrationsverket överklagar man till en migrationsdomstol (14:2). Polismyndighetens beslut överklagas däremot till Migrationsverket (14:1). Enligt 18:1 ska den som åtgärden avser tilldelas ett offentligt biträde. Namninsamling En namninsamling är en lista med underskrifter som gjorts för eller emot något. Listan lämnas sedan över till en beslutsfattare för att visa denne att många människor har en viss åsikt i frågan. Namninsamlingar påverkar dock inte Migrationsverkets beslut. I en intervju med Sveriges Radio (länk) påpekade en sektionschef på Migrationsverket att det är många vars ärenden inte kommer till allmänhetens kännedom och att det därför är viktigt att beslutsfattandet sker i enlighet med lagstiftningen och inte påverkas av annat. I 5 § FL står att myndigheter endast får vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen och att myndigheten i sin verksamhet ska vara saklig och opartisk. Det får förstås som att det är av stor vikt att beslutsfattandet sker på objektiva grunder och inte bör påverkas av andra faktorer, exempelvis en namninsamling.Däremot kan en namninsamling signalera till exempelvis lagstiftaren att många är av viss åsikt i en fråga, vilket skulle kunna påverka framtida lagstiftning. En namninsamling kan således vara ett verktyg för att bilda opinion i viss fråga. Sammanfattning En namninsamling kommer inte påverka Migrationsverkets beslut i enskilt fall. Däremot kan en namninsamling skapa opinion och påverka framtida lagstiftning, som Migrationsverket senare har att förhålla sig till.Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Narkotikabrott - hur påverkas ansökan om körkortstillstånd?

2021-10-23 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej. Jag jobbar som gymnasielärare och har en elev med en fråga. Tänkte hjälpa till. Frågan lyder: Hon blev dömd till ringa narkotikabrott 2021. Straffsatsen blev böter. Hon kommer vilja börja övningsköra snart. Hur ser reglerna ut och vad behöver hon göra.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Du undrar alltså om narkotikadomen kommer påverka din elevs möjligheter att få börja övningsköra samt hur reglerna ser ut kring detta. Jag kommer utgå från att eleven ännu inte ansökt om körkortstillstånd. I annat fall kan ett befintligt körkortstillstånd bli indraget på samma grunder. Övningskörning Regler kring övningskörning finns i 4 kap körkortslagen. Enligt 4:1 körkortslagen får den som innehar ett körkortstillstånd övningsköra. Enligt 4:2 p.3 ska personen också vara över 16 år. Enligt 3:2 körkortslagen ska körkortstillstånd endast meddelas till den som med hänsyn till personliga och medicinska förhållanden anses lämplig. Med personliga förhållanden menas att personen bland annat är pålitlig i nykterhetshänseende. Enligt 3:8 körkortsförordningen får Transportstyrelsen vid handläggning av en ansökan om körkortstillstånd begära in yttranden från exempelvis Polismyndigheten, Kriminalvården eller socialnämnd för att inhämta upplysningar av betydelse för ärendet. Yttrandena kommer innehålla en redogörelse för de omständigheter som har betydelse för sökandes lämplighet.Narkotikabrottets påverkan En narkotikadom kan tala mot att sökande är pålitlig i nykterhetshänseende. Opålitlighet i nykterhetshänseende innefattar även bruk av narkotika (prop. 1975/76:155 s. 77 f). En narkotikadom kan således påverka chanserna till körkortstillstånd och senare körkort negativt. Omständigheter som vägs in i bedömningen är dock huruvida det rör sig om ett upprepat beteende samt hur långt tillbaka i tiden händelserna ägt rum.Bedömningen i vårt fall Vid handläggning av ansökan om körkortstillstånd kommer Transportstyrelsen få kännedom om narkotikadomen. Detta kan leda till att det behövs en utvidgad lämplighetsprövning enligt 3:3 körkortslagen, som kan innefatta till exempel läkarundersökning, blodprovstagning eller liknande undersökning som behövs för lämplighetsprövningen. Transportstyrelsen kommer också att ta hänsyn till om det rör sig om ett upprepat beteende eller en engångsföreteelse. I vårt fall utgår jag från att det rör sig om en engångsföreteelse. I sådant fall kan prövningen, trots det ringa narkotikabrottet, fortfarande resultera i att ansökan om körkortstillstånd blir beviljad.Slutsatsen är att det i nuläget sannolikt inte kommer att utgöra ett hinder för körkortstillstånd, men att det är viktigt att det stannar vid en engångsföreteelse. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,