Är skolan skyldig att förse elev med en ny skoldator om den förra gått sönder?

2021-05-22 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej. Jag går på ett högstadium där datorer delas ut för att kunna delta på undervisningarna, men om en elev gör sönder sin dator på ett eller annat sätt så blir dom tvungen att köpa /ta med egen dator för att delta i undervisningen. Har skolan rätt att göra det eller måste skolan förse elever med datorer även fast datorn dom fick har gått sönder?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skollagen är den lag som blir aktuell för din fråga.Huvudregeln är att utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri. Det innebär bland annat att eleverna utan kostnad ska ha tillgång till de lärverktyg som behövs för utbildningen (10 kap. 10 § skollagen). Det får dock förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna (10 kap. 11 § skollagen). Att behöva köpa en dator är däremot inte en obetydlig kostnad. Dessutom ska alla ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden (1 kap. 8 § skollagen). Skolan kan därmed inte kräva att en elev ska behöva köpa eller ta med en egen dator till skolan. Det innebär också att om en dator är ett måste för att kunna delta i undervisningen så måste skolan förse eleven med en dator.Värt att tillägga är att bara för att skolan ska vara avgiftsfri innebär det inte att en elev kan vara vårdslös med skolans datorer. Har en elev varit vårdslös och haft sönder en dator kan eleven och vårdnadshavarna bli ersättningsskyldiga i enlighet med skadeståndslagen. Det blir då ett civilrättsligt ärende som inte har att göra med skollagen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man kräva att en polis ska identifiera sig?

2021-04-05 i Polis
FRÅGA |Hej. Har sätt lite olika videos på youtube där de amerikanska poliserna gör fel och den utsatta begär polisernas namn och id-nummer (vet inte om det kalla så). Så min fråga är om jag kan begära våra svenska poliser att identifiera sig vid t.ex när polisen stannar en medans man är ute och kör?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns en bestämmelse som säger att en polisman under tjänstgöring ska kunna legitimera sig om inte särskilda skäl talar mot det (11 § polisförordning). Särskilda skäl kan exempelvis vara att polisen inte hinner legitimera sig för att det är en brådskande situation. Bestämmelsen är därmed inte ett absolut krav. Innebörden är att polisen ska bära legitimation med sig, inte att den är skyldig att visa upp legitimationen i kontakter med allmänheten.En annan bestämmelse säger att poliser i kontakter med allmänheten ska agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende (10 § polisförordningen). Om en person blir stoppad av en polis, som exempelvis är civilt klädd och personen därmed känner tvivel inför att det faktiskt är en polis, kan uppvisandet av legitimationen vara ett sätt att inge ett sådant förtroende.Kort sagt kan man alltså säga att det inte finns en lagstadgad skyldighet för polisen att legitimera sig, men att de i största mån bör försöka inge förtroende och eftersträva en så stor öppenhet som möjligt i sin myndighetsutövning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Rätt att ta del av vilka som blivit anställda inom kommunen samt deras ansökningshandlingar?

2021-05-21 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej! Jag undrar om kommunkontorets rekryterade samt deras anställningshandlingar räknas som offentligrätt eller är det sekretess?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du undrar om man har rätt att få veta vilka som blivit rekryterade av en kommun och om man kan begära ut deras ansökningshandlingar.I enlighet med offentlighetsprincipen har man som utgångspunkt rätt att få ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Motiven bakom detta är bl.a. att skapa ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning. En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). Det finns dock vissa begränsningar i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar, som hittas i offentlighets- och sekretesslagen. Kommuner tillhör den offentliga sektorn. Det är oftast möjligt att begära ut de ansökningshandlingar som ledde till att en person fick en tjänst inom det offentliga, eftersom dessa ansökningshandlingar klassas allmänna handlingar. När man begär ut handlingarna görs en sekretessprövning för att säkerställa att handlingarna är offentliga.Skulle det vara så att du har sökt en tjänst hos kommunen som du inte fick har du även rätt att få veta vilka meriter som personen som fick tjänsten hade, med stöd av diskrimineringslagen. På din begäran ska arbetsgivaren ge dig en skriftlig uppgift om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet (2 kap. 4 § diskrimineringslagen). Detta följer av att arbetsgivare inte har rätt att diskriminera arbetssökande (2 kap. 1 § diskrimineringslagen). Diskriminering ska dock förhoppningsvis inte vara lika vanligt förekommande vid tillsättandet av tjänster inom det offentliga, eftersom det offentliga strikt måste följa objektivitetsprincipen och därmed anställda personer baserat på objektiva grunder, såsom personens meriter.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,