Kan Kriminalvården begära att telefonen ska vara analog?

2021-01-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej. Min pojkvän sitter häktad på Häktet. Han har ansökt om både besökstillstånd och telefontillstånd. Besöken blev godkända men dessvärre inte telefontillståndet. Jag står på mitt abonnemang till mobiltelefon. Personalen på häktet påstår att jag måste ordna en analog hemtelefon. Dom menar på att det är enkelt att koppla in andra personer i samtalet när det är via mobiltelefonen. Jag bor i en nyproducerad lägenhet där hyresvärden inte har kopplat In analoga kablar (vilket är förståeligt då de mesta går digitalt nu för tiden) och det är ingenting dom tänkt göra heller. Kan dom begära att telefonen ska vara analog? Finns det något sätt att få telefontillståndet godkänt? Mvh
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Besökstillstånd och telefontillstånd regleras i Fängelselagen (FäL) men också i dess ytterligare föreskrifter i Fängelseförordningen (FäF) och i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fängelse (KVFS 2011:1, FARK fängelse). Kriminalvården beslutar om telefontillståndet i den utsträckning det lämpligen kan skeI 7 kap. 4 § FäL framgår att en intagen får stå i förbindelse med en annan person genom elektronisk kommunikation i den utsträckning det lämpligen kan ske. Bestämmelsen innebär all användning av exempelvis fast telefoni, mobiltelefoni, internet och e-post mellan en intagen och en annan person. Möjligheten till att få tillstånd till "elektronisk kommunikation" är därför teknikneutral. Möjligheten är dock begränsad i den "utsträckningen det lämpligen kan ske", vilket avser de praktiska förutsättningarna för kommunikationen. Exempelvis kan det begränsas av anstaltens rutiner och tillgång till utrustning. Det är nämligen enbart utrustning som tillhandahålls eller godkänns av Kriminalvården som får användas (20 § FäF). Även om det finns en möjlighet att ha telefonkontakt med en intagen så får Kriminalvården vägra kontakt om det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom avlyssning. Kriminalvården har nämligen en möjlighet att avlyssna telefonsamtal om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. Telefonkontakt kan vidare vägras om det kan motverka den intagnes anpassning i samhället eller på något annat sätt vara till skada för den intagne eller någon annan. Vissa säkerhetsfunktioner är inte anpassade för mobiltelefonerEn intagens ansökan om telefontillstånd likställs med en ansökan att ringa inom INTIK-systemet (7 kap. 11 § KVFS 2011:1). INTIK-systemet som Kriminalvården använder sig av, ger möjlighet till en kontroll av den som den intagne ringer till. I systemet finns vissa funktioner som kontrollerar att det inte kan ske en vidarekoppling och flerpartssamtal. Dessa säkerhetsfunktionerna fungerar dock inte vid samtal till IP-telefoni, dvs när internet upprättar en koppling mellan två abonnenter, som till exempel en mobil, till skillnad från fast telefoni som använder det analoga nätet av kablar finns nedgrävda eller upphängda över Sverige. En intagen i ett fängelse av säkerhetsklass A eller B inte får ringa till IP-telefoni inom INTIK-systemet (7 kap. 12 § KVFS 2011:1). En intagen kan beviljas till tillstånd att få ringa ett telefonsamtal utanför INTIK-systemet, men det är enbart om tillstånd av säkerhetsskäl inte kan beviljas inom det systemet och den intagne har starka skäl för att få ringa samtalet. Starka skäl kan sägas finnas t.ex. för samtal till en närstående om behovet av kontakt inte kan tillgodoses på annat sätt. Om en intagen vill ringa till en mobiltelefonen måste Kriminalvården bedöma riskerna som kan följa. Riskbedömninen görs med utgångspunkt i vad som är känt om den intagne, den som den intagne vill ha kontakt med och deras relation. Riskerna kan sägas bli större desto högre säkerhetsklass det är på anstalten. Utan att veta specifikt vad din kille har gjort och med beaktning att din kille sitter på häktet, skulle jag tro att det finns ett behov av att han har begränsad kontakt med omvärlden varför det är av större vikt att samtal sker inom det s.k. INTIK-systemet. Vilket får konsekvensen av att du tyvärr måste ringa från en analog telefon så att Kriminalvården har kontroll på vem din kille pratar med. Genom att överklaga beslutet kan ni eventuellt få Kriminalvården att ändra sigEtt beslut som tagits av Kriminalvården kan överklagas till förvaltningsrätten. Kriminalvårdens beslut måste dock innan, omprövats av Kriminalvården. Omprövningen måste begäras av din kille då det är han beslutet angår. Jag rekommenderar därför din kille att skicka in en skriftlig begäran till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då han fick ta del av beslutet. I begäran ska han ange vilket beslut han vill ompröva och vilken ändring han begär. Men det är viktigt att omprövningen kommer in i rätt tid eftersom den annars kommer att avvisas och möjligheten till omprövning i stort sett går förlorad. Om Kriminalvården fortfarande ger avslag kan det beslutet sedan överklagas till förvaltningsrätten.(14 kap. 1-3 §§ FäL)Hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,

Innebär en gallring av belastningsregistret att ingen kan ta del av domen längre?

2020-12-17 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej. Kan någon myndighet eller privatperson se dina tidigare domar, som har gallrats bort från belastningsregistret, i någon form av register? Om man exempelvis vill jobba inom försvarsmakten och man har en dom som har gallrats bort från belastningsregistret, kan försvarsmakten fortfarande se denna dom? Hur i sådant fall. Tack på förhand.
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga, undrar du om gallringen av belastningsregistret även medför att domen "försvinner" ur systemet. Domen blir en allmän handlingEn del av att vi lever i en demokrati, avser rätten att ta del av allmänna handlingar vilket följer av vår grundlag tryckfrihetsförordningen (TF). Definitionen av en allmän handling är att det avser en framställning i skrift, bild eller upptagning som enbart kan läsas, avlyssnas eller uppfattas med hjälp av tekniska hjälpmedel som förvaras, upprättas eller anses inkommen hos en myndighet (2 kap. 3 och 4 §§ TF). En dom blir därmed en allmän handling då den upprättats hos domstolen. Domen anses som allmän i och med att den expedierats enligt 2 kap. 10 § TF. Definitionen av expediering är inte lagreglerad men kan förklaras som att handlingen blir offentlig när den skickas till en enskild eller till en annan myndighet eller att den hålls tillgänglig hos myndigheten för avhämtning. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom offentlighets- och sekretesslagen vilket innebär att vissa känsliga uppgifter i en dom inte blir offentliga.För att anknyta till din fråga så utgör en dom en allmän handling som allmänheten har en grundlagsskyddad rättighet att ta del av. Försvarsmakten kan därför vända sig till domstolen för att begära ut domen. Hur länge sparas allmänna handlingar?Det finns ingen lagstadgad skyldighet för hur länge myndigheter ska spara allmänna handlingar. Arkivlagen anger i 3 § som huvudregel att myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar. Myndigheterna sköter sin egna arkivvård och kan under vissa förutsättningar gallra arkivet, men det arkivmaterial som återstår ska kunna tillgodose rätten att bl.a. ta del av allmänna handlingar. Som svar på din fråga, utgör domen en allmän handling som allmänheten har rätt att ta del av. Denna arkiveras hos domstolen för att bevaras och vårdas så rätten att ta del av allmänna handlingar tillgodoses. Försvarsmakten kommer alltså fortfarande att kunna ta del av domen genom att begära ut den från domstolen som förvarar den, även om den gallrats från belastningsregistret. Hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,