Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?

2021-09-20 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej, jag studerar och jobbar på sidan av studierna. När jag ansökte om tillfällig föräldrapenning samt föräldrapenning fick jag avslag. Försäkringskassans motivering är att jag inte har kvalificerat mig för en SGI innan påbörjade studier och således inte har rätt till en studietids-SGI då jag inte har en vilande SGI. Jag själv förstår inte hur FK kan komma fram till den slutsatsen baserat på det som står i lagen. Därmed vänder jag mig till er med kunskap inom området med frågan vad är kvalifikationerna för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det är som krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI. Regler om detta finns i socialförsäkringsbalken (SFB) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Vad är SGI?SGI står för sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan och ligger till grund för hur mycket pengar man kan få om man exempelvis blir sjuk eller ska vara föräldraledig. Utan en SGI kan man bli utan ersättning eller få mindre pengar. SGI:n baseras på den årliga inkomst som en försäkrad kan antas komma att tills vidare få för eget arbete. Denna inkomst kan vara antingen av anställning eller av annat förvärvsarbete (25 kap. 2 § SFB). Detta innebär att om man slutar att arbeta under en viss period, kommer denna SGI att ligga på noll. För att SGI ska kunna fastställas för en person krävs det att hen är försäkrad för arbetsbaserade förmåner. Vidare krävs det att den försäkrades årliga inkomst kommer från arbete i Sverige, som kan antas vara under minst sex månader i följd eller vara årligen återkommande och att inkomsten kan antas uppgå till minst 24 % av prisbasbeloppet (25 kap. 3 § SFB). Vad krävs för att bli kvalificerad för studietids-SGI?Under studierna kommer SGI:n alltså att vara vilande och den försäkrade kan då inte få någon sjukpenning eller föräldrapenning grundad på den vilande SGI:n innan studierna avslutats. Vid sjukdom under studietiden kan den studerande dock få sjukpenning eller föräldrapenning baserat på det arbete som sker vid sidan av studierna, vilket kallas för studietids-SGI (26 kap. 19 § SFB). De krav som ställs för att kvalificeras för studietids-SGI finns reglerade i 26 kap. 11 § SFB. Enligt denna paragraf gäller SGI-skydd under den tid då den försäkrade bedriver studier om hen får studiestöd enligt studiestödslagen. En annan situation då SGI-skyddet gäller, är om den försäkrade utan att få studiestöd bedriver studier på minst halvtid vid en utbildning som studiemedel generellt kan lämnas för enligt studiestödslagen och studierna bedrivs på eftergymnasial nivå eller bedrivs från och med det andra kalenderhalvåret då den försäkrade fyller 20 år (26 kap. 11 § SFB). SammanfattningSGI står för sjukpenninggrundande inkomst och ligger till grund för hur mycket en försäkrad kan få i sjuk- eller föräldrapenning. SGI:n baseras på den årliga inkomst som en försäkrad kan antas komma att tills vidare få för eget arbete, vilket innebär att om den försäkrade slutar arbeta under en viss period, till exempel för att studera, kommer SGI:n att bli vilande fram tills att studierna avslutas. Det finns dock en möjlighet att få sjuk- eller föräldrapenning baserat på det arbete som sker vid sidan av studierna, så kallat studietids-SGI. För att kvalificeras för studietids-SGI måste den försäkrade antingen uppbära studiestöd enligt studiestödslagen, alternativt studera på minst halvtid vid en utbildning som studiemedel generellt kan lämnas för samtidigt som dessa studier bedrivs på eftergymnasial nivå eller bedrivs från och med det andra kalenderhalvåret då den försäkrade fyller 20 år. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

När får en ordningsvakt avlägsna någon utanför en restaurang?

2021-07-31 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Får en ordningsvakt/entréevärd avlägsna någon från trottoaren utanför en bar/restaurang/nattklubb om man ej stör ordningen eller beter sig förargelseväckande? Exempel på en situation: Nekad inträde till en av ovannämnda lokaler och ställer sig på trottoaren 5-10 meter bort från entréen (om avstånd har betydelse) utan att störa någon eller bete sig illa. De kan väl rimligen inte ha rätten att med hot eller fysiska handlingar avlägsna någon från en allmän trottoar? Näringsidkaren äger ju bara sin lokal och ej marken utanför. Eller vad är det som gäller?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar när en ordningsvakt har rätt att avlägsna någon från trottoaren utanför en restaurang eller dylikt samt om ordningsvakten har agerat korrekt i den situation du beskrivit. Regler om ordningsvakters befogenheter finns i polislagen och det är denna lag som jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga.När det kommer till att avvisa eller avlägsna personer så har ordningsvakter samma befogenheter som polisen, vilket framgår av 29 § tredje stycket polislagen. Av 13 § polislagen framgår när en ordningsvakt har rätt att avlägsna en person:Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. För att en ordningsvakt ska ha rätt att avlägsna en person från ett område krävs alltså att personen har stört den allmänna ordningen eller utgjort en omedelbar fara för denna. Vad gäller i ditt fall?I den situation du har beskrivit ovan har personen i fråga, efter nekat inträde, ställt sig på trottoaren en bit bort utan att störa någon eller bete sig illa. Jag har svårt att se att ordningsvakten skulle ha rätt att avlägsna personen i en sådan situation eftersom att det knappast är ett beteende som stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna. Det hade sett annorlunda ut om personen hade varit högljudd, störande, börjat bråka med vakten eller liknande. Situationen du beskriver verkar inte ha varit störande för ordningen och det kan därför vara så att ordningsvakten har överskridit sin befogenhet. SammanfattningFör att en ordningsvakt ska ha rätt att avlägsna en person från ett område krävs det att personen har stört den allmänna ordningen eller utgjort en omedelbar fara för denna. Av den situation som har beskrivits ovan framgår det inte att personen har varit ordningsstörande på något sätt och därför kan det vara så att ordningsvakten har överskridit sin befogenhet. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,