Kan man bli tvångsvårdad om man lider av koprolali?

2021-11-24 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Kan man bli tvångsvårdad om man lider av koprolali?
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag vill börja med att förtydliga att jag inte har några specifika kunskaper om koprolali men att jag istället kan berätta hur det fungerar vid tvångsvård för vuxna med psykiska störningar mer generellt.För att man ska bli tvångsvårdad krävs det dels att frivillig vård inte kan ges, dels att personen lider av en allvarlig psykisk störning (3§ lagen om psykiatrisk tvångsvård). Det framgår inte i lagtext vad en allvarlig psykisk störning innebär men några exempel från förarbetena är: schizofreni, allvarlig depression eller tillstånd av psykotisk karaktär. Utöver detta krävs det även att det finns ett stort vårdbehov på grund av denna störning och att just tvångsvård är det enda sättet att hjälpa personen på. Man kan till exempel vid bedömningen av vårdbehovet beakta om personen är farlig för sig själv eller för annans personliga säkerhet. Värt att komma ihåg är också att tvångsvård inte får ges om den psykiska störningen endast är en utvecklingsstörning (3§ tredje stycket LPT). För att bli tvångsvårdad så krävs det en tvåläkarprövning (4§ LPT). Läkarna tar i det läget ställning till om koprolali är något som kan medföra tvångsvård i det specifika fallet. Sammanfattningsvis så kan jag inte ge ett direkt svar på om man kan tvångsvårdad för att man lider av koprolali. Det får nog bedömas från fall till fall och möjligtvis i samband med andra symptom, t.ex. vanföreställningar. Det kan också sägas att tvångsvård är en väldigt ingripande åtgärd som ses som ett sista alternativ. Mitt tips är därmed att ta kontakt med till exempel en läkare eller psykiatriker för att veta mer angående koprolali och eventuell tvångsvård. Hoppas mitt svar gav lite klarhet i saken i alla fall!Med vänliga hälsningar,

Kan skulder hos Kronofogden påverka beslut om svenskt medborgarskap?

2021-11-20 i Myndigheter
FRÅGA |Kan skulder hos kronofogden påverka Migrationsverkets beslut om medborgarskap
Mikaela Kronmann |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en person som är utländsk medborgare (inte nordisk) och är vuxen ska få svenskt medborgarskap är ett av kraven att personen ska ha levt och kommer leva ett skötsamt liv här i Sverige. I lagtext beskrivs det som att personen ska haft och förväntas ha "ett hederligt levnadssätt" (11 § lagen om svenskt medborgarskap). Migrationsverket förklarar att för att göra en sådan bedömning inhämtar de relevant information från myndigheter. Främst är det fråga om inhämtning av uppgifter om brott eller misstankar om brott från polisen. Migrationsverket inhämtar även uppgifter från Kronofogden. Främst har skulder som är skatteskulder, böter och icke betalda underhållsbidrag betydelse för bedömningen. De förklarar att skulder till privata företag e.d. som hamnat hos Kronofogden även kan ha betydelse. De kollar på vad för typ av skuld det är, storleken och om den sökande har en vilja att göra rätt för sig. Sammanfattningsvis så är svaret JA på din fråga. Skulder hos Kronofogden kan påverka beslutet. I vilken utsträckning exakt är svårt att säga och det kan se lite annorlunda ut om personen är nordisk medborgare, under 21 år osv. Jag rekommenderar dig att läsa här för mer information kring vad som krävs för att få medborgarskap i Sverige och Migrationsverkets bedömningar. Hoppas du fick svar på sin fråga! Med vänlig hälsning,