Behöver man ett nytt pass/id om man ändrar ordningen på sina efternamn?

2021-09-19 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej jag har två efternamn och vill endast byta ordning på de så att min mammas efternamn kommer först och min pappas efter. Skulle jag behöva skaffa ett nytt pass/id om jag gjorde den här ändringen?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid alla typer av namnändringar behöver du ansöka om nya id-handlingar så som pass, id-kort och körkort. Undantag gäller dock för ändring av tilltalsmarkering, där behöver inte id-handlingar bytas ut - men det är inte relevant i ditt fall eftersom du vill ändra ordningen dina efternamn kommer i. Du behöver alltså nytt Pass och ID efter namnändringen. Du kan hitta mer information på skatteverkets hemsida. Jag hoppas detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om jag varit otydlig eller om du har fler funderingar. Vänligen,

Ta med alkohol utan serveringstillstånd

2021-09-18 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får gäster ta med sig medhavd alkohol till en ideelt driven restaurang UTAN serveringstillstånd?
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! På serveringsställen utan serveringstillstånd av alkohol får inte någon inta alkoholdrycker eller andra alkoholdrycksliknande preparat (8 kap. 24 § 2 st. Alkohollagen [2010:1622]). Förbudet mot att medhava alkohol gäller oavsett restaurangens karaktär. Det spelar således ingen roll att restaurangen drivs ideellt. Med vänliga hälsningar

Vad kan länstyrelsen göra om någon brustit i djuransvar och har flera anmälningar på sig ?

2021-09-14 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad kan länstyrelsen göra om någon brustit i djuransvar och har flera anmälningar på sig ?
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!Djurskyddslagens regler kompletteras av Djurskyddsförordning (2019:66) som ger föreskrifter bl a för hantering av djur och djurhållning.Om LSt (länsstyrelsen) bedömer att det finns grund för anmälningarna kan den enligt Djurskyddslag (2018:1192) 9 kap företa olika åtgärder, bl a djurförbud (9:1), avlivning (9;4) och omhändertagande (9:5).Dessutom kan LSt anmäla till åtal så att åklagare kan besluta att åtala och straff ev utdömas av domstol enligt 10 kap. Vidare kan åklagare besluta åtala för djurplågeri enligt BrB 16:13.LST:s utredning får innan åtal kompletteras med polisutredning.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på lawline!Med vänlig hälsning,

vilken status brukar tillmätas en regel i en förordning och vilka är våra rättskällor

2021-09-12 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |vilken status brukar tillmätas en regel i en förordning, om tillämpningen i ett konkret fall skulle ge ett annat resultat än tillämpningen av en lag som reglerar fallet? fråga 2Vilka är de bindande rättskällorna enligt grundlagen? och vilka övriga rättskällor finns det?
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad gäller när en regel i en förordning står i strid med en regel i en lag? För att besvara din första fråga finner jag det lämpligt att börja med att förklara skillnaden mellan lag och förordning. Både lag och förordning är bindande föreskrifter, det vill säga regler som ska följas. Skillnaden mellan de båda typerna av föreskrifter har att göra med vem som utfärdar dem. Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning, 8:1 RF. För att tillämpningen av föreskrifterna ska kunna fungera på ett förutsägbart sätt finns en regelhierarki. Ordningen för denna hierarki ser ut på följande sätt: GrundlagLagFörordning Föreskrift I ditt fall, där du har en regel i en förordning som står i strid med en regel i en lag på så vis att tillämpningen av regeln i förordningen ger ett annat resultat än vid tillämpningen av regeln i lagen , ska företräde typiskt sett alltså ges till den regeln som omnämns i lagen. Vilka är rättskällorna?Rättskällor är källor som används för att komma fram till vad som är gällande rätt, dvs vad som i dagsläget utgör giltiga rättsnormer. Vad som utgör rättskällor är inget som behandlas i någon av våra grundlagar. Läran om rättskällorna och vilka de är grundar sig istället på en allmänt accepterad uppfattning om vilka källor som ger oss de mest trovärdiga svar på vad som utgör gällande rätt. Den viktigaste rättskällan är lagtext. I det fall svar på vad som utgör gällande rätt inte kan finnas genom lagtext finns också förarbeten till lagtext, domstolarnas praxis och doktrin. Hoppas du fått svar på dina frågor! Mvh,

Serveringsansvarig

2021-09-18 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får en 18 åring jobba själv i restaurangen efter att alkohol slutat att säljas, men gästerna sitter kvar å dricker ur sina glas som de köpt tidigare?
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Under hela serveringstiden måste tillståndshavaren av ett serveringstillstånd eller av denne utsedd personal ha översyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden (8 kap. 18 § Alkohollagen [2010:1622]) [AL]). Den som är serveringsansvarig måste ha fyllt 20 år. Det föreligger inga uppställda krav om att serveringsansvarige måste stanna kvar efter det att serveringstiden gått ut. Det är allts okej att en 18-åring jobbar själv i restaurangen efter att alkohol slutat säljas, även om gäster fortfarande dricker. Däremot måste serveringsstället utrymmas senast 30 minuter efter serveringstidens utgång (8 kap. 19 § 3 st. AL).Med vänliga hälsningar

Får en fritidsledare läsa ett barns privata dagbok?

2021-09-16 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Är det olagligt för en fritidsledare att ta ett barns privata dagbok och läsa den?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Det finns en konvention vid namn konventionen om barnets rättigheter som precis som namnet antyder reglerar just barns rättigheter. Av artikel 16 i konventionen framgår att barnet har rätt till privatliv. Det kan tillexempel vara att en vuxen, vanligtvis främst föräldrar, inte ska läsa sina barns brev och dagböcker. Med stöd av konventionen skulle en handling där du tar ett barns privata dagbok och läser den utgöra en olaglig handling. Däremot framgår inte i vilket syfte du gör detta, huruvida detta är av ren nyfikenhet eller en del av jobbet. Är det en handling du utför av ren nyfikenhet så skulle jag säga att det är en olaglig handling enligt barnkonventionen artikel 16. Du kan läsa mer om konventionen om barnets rättigheter här!Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur rangordnar man rättskällorna?

2021-09-12 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |vilken av förarbete, rättparxis och jurdiks littratur i rangording är bäst att använda som rättkälla och varför?
Cornelia Aebeloe |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Läran om de olika rättskällorna, den s.k. rättskälleläran, är stor och det finns flera olika uppfattningar om hur de olika rättskällorna bör rangordnas. Utifrån din ställda fråga känns det därför menlöst att redogöra för de olika uppfattningarna då det inte kommer ge dig något definitivt svar. Jag kommer nedan därför ge en kort förklaring av förarbete, rättspraxis och juridisk litteratur, och vad dessa rättskällor bidrar med. Vad är ett förarbete och vad kan det användas till?Förarbete är ett samlingsord för alla de texter och utredningar som föregår stiftandet av en lag. Förarbeten används ofta som en vägledning för den som ska tillämpa lagen. Genom förarbeten kan man då utläsa t.ex. vad den som skrivit lagen menat med ett specifikt ord, eller vad som var syftet med lagen. Vad är rättspraxis och hur kan den användas?Rättspraxis är tidigare avgöranden i domstol. Genom att studera rättspraxis kan man bilda sig en uppfattning om hur andra domstolar bedömt en viss fråga. Rättspraxis kan därmed användas för att identifiera argument, eller för att få hjälp med tolkning av lagen. Rättspraxis från högsta domstolen har en ännu viktigare roll. Den fungerar nämligen som vägledande. Det innebär att domar från högsta instans skapar en regel som inte behöver, men som ofta följs av andra domstolar. Vad är juridisk litteratur och vad bidrar den med?Det finns olika åsikter om vilken tyngd den juridiska litteraturen ska tillmätas. Avgörande för hur viktig den kan sägas vara är dels författarens status och auktoritet, men också argumentens tyngd. Den juridiska litteraturen bidrar med alltifrån tolkning av bestämmelser, till hur olika frågor bör avgöras i domstol. Sammanfattning Avslutningsvis kan sägas att det inte är givet vilken rättskälla som ska väga tyngst. De olika rättskällorna bidrar med olika saker som alla är viktiga inom juridiken. Valet av rangordning av rättskällorna bör i de flesta fall inte få några betydande konsekvenser, men kan vara avgörande för hur argumentationen utformas. Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har andra frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig igen! Med vänlig hälsning,

Rörelsefrihet enligt EKMR

2021-09-03 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Europakonventionen skriver: "ARTIKEL 2 Rätt att fritt röra sig 1. Var och en som lagligen befinner sig inom en stats territorium har rätt att fritt röra sig där och att fritt välja sin bosättningsort.2. Var och en är fri att lämna varje land, inbegripet sitt eget.". Som arbetslös i Sverige sedan 2006 har jag absolut ingen frihet att röra mig frit, bosätta mig var jag vill och lämna Sverige. Bryter Sverige emot Europkonventionen genom att ekonomiskt begränsa mitt liv på detta vis i evighet så att jag inte kan röra mig alls? Jag förstår absolut inte hur jag ska kunna ha råd att röra mig fritt och fritt välja bosättningsort när 0% ränta nu tryckt upp priserna i t.ex. Stockholm till astronomiska nivåer så att jag absolut inte kan ha råd att köpa bostad i Stockholm. Hur ska jag kunna lämna mitt land Sverige som arbetslös på socialbidrag? Jag vill lämna Sverige, men ges aldrig ekonomiska möjligheter till detta och alla arbetsgivare vägrar ge mig jobb trots att jag har bra utbildning och erfarenhet. Bryter Sverige hela tiden emot Europakonventionen? Folk från Syrien och Afghanistan kan ju lämna sina länder och flytta till Sverige, men jag kan aldrig flytta till Schweiz eller Florida.
Gustav Ottebo |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Man brukar dela in europakonventionens bestämmelser i positiva och negativa friheter / rättigheter. Med de positiva bestämmelserna förstås sådana som staten åtar sig att agera aktivt för att tillvarata eller slå vakt om, medan de negativa bestämmelserna utgör sådana typer av rättigheter / friheter vars existens tillgodoses av att staten inte "lägger sig i". Rättigheten att fritt röra sig inom ett land och att lämna det utgör ett typexempel på en negativ bestämmelse. Varje människa får fritt flytta runt sig själv utan att staten varken förhindrar eller nödvändigtvis bidrar till möjligheten därtill. Statens åtagande vad avser rörelsefriheten är alltså begränsat till att inte aktivt förhindra människors möjlighet att fritt röra sig. Därmed kan det inte påstås att Sverige bryter mot europakonventionen givet din situation. Friheten att röra sig var helst man vill är givetvis beroende av ens ekonomiska situation och om du upplever dig diskriminerad av arbetsgivarna du sökt jobb hos uppmanar jag dig att skicka oss en fråga med detaljer kring de tillfällen du upplevt diskriminering, alternativt kontakta en arbetsrättsjurist med frågan.Med vänlig hälsning,