Är det lagligt att hindra människor från att lämna en plats?

2021-04-16 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Är det lagligt att låsa in folk, eller hindra de från att lämna en plats?
Nadja Nordlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du undrar om det under någon omständighet kan vara lagligt att hindra människor från att lämna en plats. Jag kommer besvara din fråga både utifrån om det är staten eller en privatperson som gör detta. Om det är staten (t.ex. om polisen hindrar någon från att lämna en plats) så rör denna fråga grundlagsstadgade rättigheter som finns i Regeringsformen (RF), men även inskränkningar som kan ske genom annan lag. Om det är en privatperson som gör detta så kan t.ex. olaga frihetsberövande i brottsbalken (BrB) bli aktuellt.Människor har rörelsefrihetDu är skyddad mot frihetsberövanden från det allmänna (RF 2 kap. 8 §). Detta innebär att du genom grundlagen har ett skydd från att staten ska kunna hindra dig från att lämna en plast eller låsa in dig. Om någons rörelsefrihet ska begränsas måste lag finnas om dettaRörelsefriheten kan bara begränsas genom lag (RF 2 kap. 20 §). Detta innebär att endast frihetsberövanden som finns skrivna i lag får förekomma. Detta är t.ex. lagar om fängelsestraff, häktning, olika former av tvångsomhändertaganden och att polisen får avlägsna eller omhänderta personer. Exempel på en bestämmelse som inskränker rörelsefriheten finns i polislagen. Polisen får bl.a. omhänderta en person för identifiering om det finns anledning att anta att hen är efterspanad eller efterlyst (PL 14 §).Begränsningar av rörelsefriheten får bara ske för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle (RF 2 kap. 21 §). Begränsningar av rörelsefrihet får alltså inte gå längre än vad som är nödvändigt för att tillgodose det intresse som skyddas. Om det är en privatperson som begränsar rörelsefrihetenDe inskränkningar i rörelsefriheten som jag beskrivit är alltså de som staten har. Om det istället är en annan privatperson som skulle låsa in eller på något annat sätt beröva någon friheten kan detta röra sig om olaga frihetsberövande, vilket är olagligt (BrB 4 kap. 2 §).SammanfattningDu har rörelsefrihet och får därmed inte från staten hindras från att lämna en plats om det inte finns bestämmelser om detta i t.ex. polislag. Om det är en privatperson som t.ex. låser in någon så kan detta röra sig om olaga frihetsberövande.Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?

2021-04-15 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Om man hyr en stuga med syfte att bo i den en vecka, men en kväll har en större fest med mer än 8 personer, skulle det då bryta pandemilagen eller är det okej? Iom att det inte är en festlokal och syftet med hyran inte är festen, så tänker jag att det kanske räknas som en hemmafest, vilket är tillåtet.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om tillställningar under covid-19 finns i lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, även kallad pandemilagen. Det finns även vissa regler i förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19.Var och en ska medverka till att förhindra spridning av covid-19 genom uppmärksamhet och genom att vidta rimliga försiktighetsåtgärder (3 § Pandemilagen). Det finns även ett förbud mot att samlas mer än 8 personer både på offentliga och privata sammankomster. Förbudet mot att samlas mer än 8 personer på privata sammankomster gäller på privata fester eller möten i festlokaler, föreningslokaler och på andra platser man kan hyra (6 kap. 1 § förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19).Eftersom stugan är hyrd så omfattas den av förordningen och det är alltså förbjudet att ha en fest för mer än 8 personer. Att man hyrt stugan med syfte att bo där i en vecka skulle troligtvis inte påverka bedömningen då det trots allt fortfarande är en hyrd plats. Hade det istället varit på en icke hyrd plats, till exempel hemma i någons bostad så hade det däremot varit okej.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Omfattas hemmafester med fler än 8 personer av pandemilagen?

2021-04-07 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får man ha en privat fest hemma med mer än 8 pers eller kan man få böter för detta på grund av pandemilagen?
Noa Shasavar |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På Folkhälsomyndighetens hemsida kan ni läsa om de nationella allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen. De rekommenderar att man endast umgås i en mindre krets. Om du väljer att träffa personer utanför din mindre krets ska ni ses på ett säkert sätt, bl.a. genom att hålla så stort avstånd från varandra som möjligt.Allmänna råd och rekommendationer är inte bindande, men de bygger på den bästa tillgängliga kunskapen för att uppnå önskat resultat. Enligt de allmänna råden och rekommendationerna ska man undvika att träffas flera personer i ett hushåll, väljer man att ändå göra det ska man försöka göra det på ett så säkert sätt som möjligt, d.v.s. helst utomhus och med stort avstånd från varandra.Enligt Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, som är en komplettering till Pandemilagen, är det förbjudet för fler än åtta personer att samlas på träffar som är öppna för alla. Det får inte heller samlas fler än åtta personer på privata sammankomster, detta gäller privata fester eller möten i festlokaler, föreningslokaler och på andra platser som man kan hyra. En sluten fest hemma, d.v.s. på en icke hyrd plats, omfattas inte av denna bestämmelse.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

När kan grundlagsskyddade friheter inskränkas?

2021-03-31 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Varför bestämmer jämstäldhet över lagen om religionsfrihet? Religionsfrihet är ju grundlag över alla andra lagar.
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar kring juridik!Precis som du säger är religionsfrihet en frihet som skyddas i Sveriges grundlag och också Europakonventionen för mänskliga rättigheter som numera gäller som lag i Sverige (2 kap. 1 § 6 punkten Regeringsformen och artikel 9 EKMR). Enligt regeringsformen är var och en försäkrad en absolut rättighet mot det allmänna att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. Vad som innebär med att utöva sin religion är något omdebatterad och det är därför svårt att säga vilken rättighet som faktiskt skyddas. Ledning kan därför rimligen hämtas från Europakonventionen som ju Sverige också är bunden av. I artikel 9 EKMR står att Religionsfriheten kan inskränkas genom lag och om inskränkningarna i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri och rättigheter.Slutsatsen vi kan dra är att rättigheten att tro på en religion är absolut och kan inte inskränkas. Däremot kan sättet som religionen utövas begränsas. Rimligen är det svårt att försvara att religionsutövning som tar sig i uttryck som inskränkningar av andra rättigheter som finns i ett demokratiskt samhälle, så som jämställdhet mellan könen. Hoppas att du fick svar på dina funderingar!Hälsningar,

Vilken lag har ersatt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar?

2021-04-16 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vilken lag har ersatt den lag ni anger i denna fråga. Den angivna lagen är tydligen makulerad/ ej gällande?Ett styrelseprotokoll är inte en offentlig handling. Lagen ger heller inte någon rätt till medlemmarna i den ekonomiska föreningen, till skillnad från revisorerna, att kräva att få se styrelseprotokollet, vilket framgår motsatsvis av "Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 6:8 tredje stycket. Detta har att göra med att styrelsen ska ha arbetsro för att sköta sina uppgifter. Det är därmed upp till styrelsen att avgöra om den vill tillgängliggöra styrelseprotokollet för medlemmarna eller inte. En strategi för att tvinga fram tillgängliggörande av styrelseprotokoll för medlemmar är dock att föreslå det i form av en motion vid årsstämman".
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du inte länkat vilken fråga du syftar på har jag letat lite, och jag gissar att det gäller denna fråga:https://www.lawline.se/answers/styrelseprotokoll-i-ekonomisk-foreningI svaret hänvisas till lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. När svaret publicerades, 2015-05-24, var denna lag i kraft, men precis som du skriver är den idag upphävd. Den upphävdes 2018-07-01, och ersattes då av lag (2018:672) om ekonomiska föreningar. Denna trädde i kraft 2018-07-01.Idag gäller alltså lag (2018:672) om ekonomiska föreningar. I stycket du kopierat hänvisas till 6 kap. 8 § tredje stycket i den äldre lagen. Samma bestämmelse finns idag i 7 kap. 24 § i den nya lagen.Det framgår inte av din fråga om det är något annat du undrar över. Om det är något annat du vill veta gällande den nya lagen är du självklart välkommen att ställa en ny fråga.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?

2021-04-12 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Vad gäller? Socialtjänstchefen i Norrtälje säger att socialförsäkringsbalken inte gäller då det är en ramlag. Att det är handläggarens bedömning som gäller.Hur väl stämmer detta?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En ramlag är en lag som i stor utsträckning uppställer mål, riktlinjer och mer grundläggande regler som sedan får utvecklas och preciseras i andra föreskrifter. Huvuddelen av bestämmelserna om de olika socialförsäkringsersättningarna finns i socialförsäkringsbalken. Balken är därför väldigt omfattande. Det finns dock ett antal anslutande författningar, t.ex. förordningar, som kompletterar balken. Dessutom finns kompletterade föreskrifter, som innehåller detaljerade bestämmelser. Bestämmelserna i socialförsäkringsbalken ska följas. Den offentliga makten ska utövas under lagarna (1 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen). En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen (5 § första stycket förvaltningslagen). En myndighet måste därför följa regelverket. En handläggare kan inte godtyckligt frångå socialförsäkringsbalken om bestämmelserna ska tillämpas. Handläggaren måste iaktta gällande rätt. Det kan dock vara möjligt att socialförsäkringsbalken inte gäller i det specifika fallet på grund av att en annan bestämmelse i stället ska tillämpas. Det är dock handläggarens beslut (utifrån hur regelverket ser ut) i ärendet som verkställs och blir gällande. Om en part inte är nöjd med beslutet kan det överklagas inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet (44 § förvaltningslagen).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får man köra moped klass 2 utan körkort?

2021-04-03 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej jag som har blivit av med mitt am körkort pga hastighetsöverträdelse kan jag få köra moped klass 2 ändå?
Gabriella Abdulahad |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att du blivit av med ditt körkort. För att kunna köra moped klass 2 ska du för det första ha fyllt 15 år och har gått en utbildning hos en godkänd utbildare samt har gjort ett godkänt kunskapsprov hos en godkänd utbildare.SammanfattningsvisFör att kunna köra moped klass 2 behöver du ha ett körkort för moped klass 2.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Är det okej att ha ett släktfirande hemma enligt pandemilagen?

2021-03-31 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag och min sambo ska gifta oss i sommar (i stadshuset utan gäster) och tänkte efteråt ha ett mindre släktfirande med ca. 25 personer hemma hos mina föräldrar med möjlighet att vara utomhus. Är detta tillåtet?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kan endast förklara hur det ser ut i nuläget och kan därför inte svara på hur det kommer se ut till sommaren. Din fråga aktualiserar lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (även kallad pandemilagen) och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. Enligt 3 § Pandemilagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Enligt Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, som är en komplettering till Pandemilagen, är det förbjudet för fler än åtta personer att samlas på träffar som är öppna för alla. Det får inte heller vara fler än åtta personer på privata fester eller möten i festlokaler, föreningslokaler och på andra platser som man kan hyra. Eftersom släktfirandet är sluten och hemma hos dina föräldrar (och inte en hyrd plats) så omfattas den inte av bestämmelsen. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan ni läsa om de nationella allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen. De rekommenderar att man endast umgås i en mindre krets. Om du väljer att träffa personer utanför din mindre krets ska ni ses på ett säkert sätt, t.ex. utomhus med så stort avstånd som möjligt. Evenemang som omfattas av ordningslagen, t.ex. idrottsevenemang eller gudstjänster, har ett särskilt regelverk men ett släktfirande borde inte omfattas av denna lag. Du kan läsa mer om de allmänna råden och rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens hemsida här. Det finns dessutom särskilda regionala rekommendationer beroende på vart ni bor, ni kan läsa mer om dessa här. Allmänna råd och rekommendationer är inte bindande, men de bygger på den bästa tillgängliga kunskapen för att uppnå önskat resultat. Enligt de allmänna råden och rekommendationerna ska man undvika att träffas flera personer i ett hushåll, väljer man att ändå göra det ska man försöka göra det på ett så säkert sätt som möjligt, d.v.s. helst utomhus och med stort avstånd från varandra. SammanfattningMax 8 personer får samlas på privata sammankomster, detta gäller privata fester eller möten i festlokaler, föreningslokaler eller andra platser som man hyr. Eftersom släktfirandet är sluten och på en icke hyrd plats, d.v.s. hos dina föräldrar, så anses den vara tillåten. Hur läget kommer att se ut till sommaren kan jag dock inte svara på. Du kan hålla dig uppdaterad på framförallt Folkhälsomyndighetens hemsida. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,