Vad ingår i ett belastningsregister för föreningsarbete?

2018-05-18 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Vad innehåller ett utdrag från belastningsregistret för föreningar?
Joakim Hassini |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att den rör föreningar där barn ingår. Om jag har tolkat din fråga fel är du välkommen att skicka in en ny! Nedan finner du ditt svar.Tillämpligt lagrumLag om belastningsregister.Vad gäller?Vid arbete inom offentlig sektor är det ett krav att uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret för att få arbete med barn och ungdomar. En förening har rätt enligt lag att begära att den som ska arbeta med eller på något annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med ett barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från polisen. En enskild person kan begära ut ett begränsat belastning register om sig själv där de grövsta brottet som hen har dömts för kommer att ingå, vilket framgår av 9 § andra stycket 6 punkten lag om belastningsregister.I detta går det alltså att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott som: mord, dråp, grov misshandel, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Ett belastningsregister visar inte brott såsom skattebrott, fortkörningar eller liknande. SlutsatsDet är de grövsta brotten som har nämnts ovan som finns med i ett belastningsregister när det kommer till ett arbete med förening och barn. Hoppas du fick svar på din fråga!Önskar dig allt gott!Med vänlig hälsning,

Kan vem som helst kräva legitimation av minderårig?

2018-05-09 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Kan vem som helst kräva legitimation av en minderårig?
Joakim Hassini |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är väldigt generell varför jag väljer ett generellt svar. Återkom gärna med en mer specifik fråga om du känner att mitt svar inte var till belåtenhet. SlutsatsDet finns otroligt många situationer i livet där legitimation kan krävas av en person (minderårig eller myndig) i syfte att förskaffa eller behålla något. Det finns dock inget lagstadgat krav på att man då måste visa legitimationen (men skulle man inte göra det så får man ju givetvis inte förvärva det man vill köpa heller). Hoppas du fick svar på din fråga!Önskar dig allt gott!Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att stå skriven på en annan adress än den man bor på?

2018-04-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Personer som hyr ut sin lägenhet till en annan hen står kvar på lägenheten men bor hos nån annan och den som hyr står skriven hos sina föräldrar är detta lagligt eller bör det anmälas?
Lovisa Sidén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har uppfattat din fråga rätt så undrar du om det är olagligt att stå skriven på en adress där man inte bor?I 6 § Folkbokföringslag (1991:481) framgår det att en person ska folkbokföras på den fastighet och i den kommun där han eller hon är att anse som bosatt. Den som är folkbokförd och har flyttat ska inom en vecka anmäla sin flyttning till Skatteverket, 25 § Folkbokföringslag (1991:481).Det finns ingen påföljd om man inte anmäler sin flytt till Skatteverket, det vill säga man kommer inte få något straff eftersom det inte är kriminaliserat att underlåta att flyttanmäla. Om en person står skriven på en adress som man inte bor på kan man vända sig till Skatteverket och anmäla detta. Skatteverket kommer då göra en utredning för att fastställa vem som bor på adressen. Skatteverket kan begära att en person som är skyldig att flyttanmälan göra det efter att Skatteverket har beslutat det , 31 § Folkbokföringslag (1991:481). Föreläggandet kan kombineras med vite, vilket betyder att myndigheten kan ålägga den som ska anmäla flytten att betala ett penningbelopp om man inte följer myndighetens beslut om att anmälan ska ske, 37 § Folkbokföringslag (1991:481). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad är en subsidiär lagstiftning?

2018-04-26 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Vad innebär subsidiär lagstiftning?Med vänlig hälsning
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att en lagstiftning är subsidiär innebär att bestämmelser i annan lag eller förordning går före bestämmelserna i den subsidiära lagen. Den subsidiära lagen innehåller ofta mer allmänna och generella bestämmelser medan speciallagarna som tillämpas före, reglerar något mer specifikt. Att en lag är subsidiär framgår ofta av lagens inledande paragrafer, se exempelvis Preskriptionslag 1 § och Förvaltningslag 3 §.Skadeståndslagen (SkL) är ett exempel på subsidiär lagstiftning. Av 1 kap. 1§ SkL framgår att lagens bestämmelser gäller om det inte finns speciallag eller frågan om skadestånd grundas på avtal eller följer av allmänna avtalsrättsligagrundsatser.Speciallagar som tillämpas före skadeståndslagen är exempelvis Produktansvarslagen, Trafikskadelagen och Miljöbalken 32 kapitel. Gemensamt för lagarna är att de innehåller specialregler med strängare ansvar för vissa skadetyper eller för skador som uppkommer på visst angivet sätt, andra preskriptionstider och bevisregler som ofta är förmånligare för den skadelidande än de regler som finns i skadeståndslagen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När får man bära jaktvapen?

2018-05-12 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får en med jakt licens ta med sitt jaktvapen när det gäller avhysning av en hyresgäst? Tack på förhand
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att inneha vapen krävs det tillstånd som meddelas av Polismyndigheten enligt 2:1 vapenlagen. Om du har tillstånd att inneha ett jaktvapen så ska det förvaras i ett säkerhetsskåp eller på annat säkert sätt när det inte brukas enligt 5:2 vapenlagen. Under transport av vapen ska det hanteras på så sätt att obehöriga förhindras tillgång till det, vapnet ska vara oladdat och om möjligt isärtagen och nerpackat enligt 5:4 vapenlagen. Enligt din fråga finns det ingen anledning att ta med ett jaktvapen och således ska det förvars i ett säkerhetsskåp. Att lyfta vapen mot någon annan kan innebära att man gör sig skyldig till olaga hot enligt 4:5 brottsbalken (BrB). Du får alltså inte ta med ett vapen i denna situationen.Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Skoluppgift - Vart hittar jag rättsfall?

2018-05-04 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hejsan!Jag studerar på universitet och just nu pluggar vi mäklarrätt. Som en inlämningsuppgift har vi fått att analysera ett rättsfall "NJA 1997 s 347 " och svara på en rad frågor relaterade till fallet. En av frågorna är "Vilka olika typer av rättskällor använder HD i sina domskäl" och enligt min åsikt i de referat vi har tillgång till på internet är det inte speciellt mycket information angående lagar och praxis som användes i fallet.Jag undra nu om jag som en privat person kan få gratis tillgång till hela rättsfallet så att jag kan svara på frågan, då på internet verkar endast finnas referat? eller kan det vara så att speciellt många rättskällor användes inte?För att inte framstå som en lat människa som vill få uppgiften gjord av andra så har jag identifierad följden rättskällor i texten: lagar - bland annat fastighetsmäklarlagen 18§,6§ räntelagen, tidigare tingsrättsdom och hovrättsdomen i fallet, samt tidigare liknade fall som togs upp av HD.
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På Lawline har vi som policy att inte besvara skoluppgifter så jag kan tyvärr inte besvara den. Flera av de hemsidor som har olika rättsfall är dessvärre prenumerationssidor. Jag har dock hittat ditt rättsfall på en hemsida som är gratis (NJA 1997 s. 347).För mer information hänvisar jag dig till rättsfallet i sin helhet.Lycka till med att lösa din uppgift. Har du andra frågor som inte rör skoluppgifter är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Är sjukhuset en allmän plats?

2018-04-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hejsanjag frågade en polis om sjukhuset är en allmän plats och han sa att det var en allmän plats. är sjukhuset en allmän plats? Om det inte är det varför tror polisen det?
Claudia Perra-Morin |Hej!Tack för att du vänder dig Lawline med din fråga.Allmän plats är ett begrepp som förekommer bland annat i brottsbalken (exempelvis nämns begreppet i 16 kap. 11 § brottsbalken) och betecknar en plats som allmänheten ska ha tillträde till. Begreppet "allmän plats" omfattar i princip varje plats, utomhus eller inomhus, som är upplåten för eller används av allmänheten. Allmänhetens tillträde till den allmänna platsen kan inskränkas till vissa tider på dygnet och således utgör den allmän plats under den bestämda tiden. Det innebär att t.ex. ett sjukhus är allmän plats under exempelvis besökstider men under andra tider har sjukhuset rätt att neka "allmänheten" tillträdde om de inte är i behov av sjukvård. Andra exempel på allmänna platser under begränsade tider är enligt lagförarbeten: tåg, båtar, hotell, restauranger, affärslokaler, teatrar, biografer och liknande, som utgör allmänna platser i den mån och under den tid allmänheten har tillträde till dem.Svaret på din fråga är således att ett sjukhus är en allmän plats men inte alla tider på dygnet eftersom det är tillåtet att begränsa allmänheten tillträdde på grund av exempelvis sekretesskäl och skydd för patienterna. Varför polisen sa att det var allmän plats kan jag inte besvara fullt ut men troligen är det för att sjukhus räknas som en allmän plats där personer har fritt tillträde till under bestämda tider.Med vänlig hälsning,

Möjligheten att påverka lagstiftning

2018-04-25 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |HejsanMed den nya "TV-skatten" som ligger på förslag från regeringen så är min fråga följande: Har man som stat överhuvudtaget rätt att ta ut en sådan skatt där den som betalar skatten inte kan påverka vad skatten går till?Kan detta drivas vidare dvs stämma staten eller liknande om förslaget som är ren idioti nu går igenom?
Emmy Pettersson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Staten har rätt att ta ut en sådan skatt så länge det finns stöd av lag. Det är riksdagen som har fått behörigheten att stifta lagar som påtvingar enskilda skyldigheter enligt 8 kap. 2 § 2 p. Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. Det här omfattar exempelvis en TV-skatt. Precis som med andra skatter kan du inte välja om du vill betala eller inte, du kan inte heller påverka hur pengarna används. I 9 kap. 1-2 §§ Kungörelse (1974:152 om beslutad ny regeringsform) framgår att det är riksdagen som beslutar om statens budget och regeringen som lämnar en budgetproposition. En av möjligheterna du har att påverka är såklart via riksdagsvalen, men ett mer direkt sätt att påverka en specifik fråga kan vara att skriva ett remissvar. Enligt 7 kap. 2 § Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform har enskilda möjlighet att yttra sig i remissvar. Det är ingen garanti att det påverkar lagstiftningsprocessen och du behöver ta reda på hur långt i beredandet de kommit. Du kan läsa mer på Regeringens hemsida genom att klicka här. Med vänliga hälsningar,