Har jag rätt till hittelön?

2020-11-18 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej jag har hittat en strippad större båt i vassen under hundpromenad. (Det är den 4e:e båten på samma ställe. Ägare till dem, samt försäkringsbolag har hämtat 3 av dem. Samtliga 3 är anmälda till polisen och återbördade.Har jag rätt till hittelön?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om hittelön finns i Lag (1938:121) om hittegods (jag förkortar det som HittegodsL).Har man rätt till hittelön?I lagens 1 § HittegodsL stadgas att den som hittar någonting utan oskäligt dröjsmål ska anmäla det till polisen. Det framgår av din fråga att anmälan redan är gjord, så för din del är 3 § HittegodsL relevant. Enligt den bestämmelsen så har ägaren rätt att återta egendomen om denne betalar polismyndighetens och upphittarens skäliga kostnader i samband med fyndet (förutsatt att det medfört dig några utgifter, såklart) samt skälig hittelön. 10% av marknadsvärdet på godset är en vedertagen beräkning av vad som anses vara skälig hittelön. Beloppet beror alltså främst på vad marknadsvärdet är på de ifrågavarande båtarna. Hur kan man få hittelön?Enligt 3 § 2 st HittegodsL så kan du, om tvist uppkommer mellan dig och ägaren av godset avseende hittelönens aktualitet och/eller storlek så får frågan avgöras i allmän domstol. Detta förutsätter dock att polisen inte har godset i sin vård, vilket ju framgår av din fråga är fallet. Enligt 3 § 2 st 2 men HittegodsL så kan polisen lämna ut godset till ägaren mot lösen efter vad de anser skäligt. Det verkar i varje fall vara så att polisen återlämnat båten/båtarna. Vad du skulle kunna göra är att höra av dig till polisen och fråga om de lämnade ut godset utan lösen - det kan ju vara så att båtarna i princip bara utgjorde skrotkostnader för ägaren och då finns ingen hittelön att utkräva.Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig igenom om jag varit otydlig eller om fler frågor dyker upp.

Är det tillåtet att sätta upp en kamera utanför ens bostad?

2020-11-11 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, jag skulle vilja sätta upp en övervakningskamera utanför min villa för att övervaka min entré och trädgård. Är det tillåtet och vad behöver jag veta kring det? Mvh
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om kameraövervakning regleras i kamerabevakningslagen.När det gäller övervakning av ens privata bostad omfattas man av det så kallade privatundantaget (5 § punkt 1 kamerabevakningslagen). Detta innebär att övervakning är fullt tillåtet och att man inte behöver följa kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen, under förutsättning att ett antal krav är uppfyllda.Tre viktiga kravPrivatundantaget gäller om tre förutsättningar är uppfyllda:1) Du övervakar i egenskap av privatperson,2) Bevakningen avser din privata sfär, d.v.s. verksamhet av rent privat natur eller som har samband med ditt hushåll, och 3) Kameran filmar inte platser där allmänheten har tillträde.Det är därmed mycket viktigt att övervakningskameran inte fångar upp grannens tomt, gatan, trottoaren eller någon annan plats dit allmänheten har tillträde. Är det så att kameran riktas mot ett område dit allmänheten har tillträde, exempelvis en trottoar, omfattas du inte längre av privatundantaget och behöver därmed följa kamerabevakningslagens och dataskyddsförordningens regler. I det fall behöver du bland annat ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen (7 § och 11 § kamerabevakningslagen) samt informera om att kameraövervakning sker, exempelvis genom en skylt (15 § kamerabevakningslagen). Dessutom blir du personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som fångas upp av kameran. En personuppgift kan till exempel vara en bild av en person som går att identifiera. Om du bryter mot någon av dessa regler, eller övriga regler som nämns i 25 § kamerabevakningslagen, kan Länsstyrelsen ta ut en sanktionsavgift.SammanfattningSammanfattningsvis är det alltså fullt tillåtet att sätta upp en kamera utanför din entré, så länge övervakningen faller under privatundantaget. För att undantaget ska vara tillämpligt och för att du ska slippa ansöka om tillstånd, vara skyldig att följa en rad bestämmelser samt riskera sanktionsavgifter, rekommenderar jag dig att vara noga med att rikta övervakningskameran på ett sådant sätt att den inte fångar upp grannens tomt eller annan plats dit allmänheten har tillträde. Önskar du mer information kan du besöka Datainspektionens hemsida. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Konkret och abstrakt normprövning

2020-11-06 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Vad avses med abstrakt normkontroll respektive konkret normkontroll?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagprövningsrätten regleras i 11 kap. 14 § regeringsformen.Med abstrakt normprövning avses kontroll av en lags principiella grundlagsenlighet. Detta kan ske utan att lagen ska ha behövt bli tillämpad. Förenklat kan man säga att om en lag anses strida mot grundlag ska den underkännas och inte längre tillämpas. I Sverige har vi inte abstrakt normprövning men det finns i andra länder och kan ske i författningsdomstol.Konkret normprövning avser tillämpningen av en lag i ett konkret fall. Lagen blir inte ogiltigförklarad, men den används inte framöver i liknande fall eftersom domen blir prejudikat. Det är den typen av normprövning som sker i Sverige. Vänliga hälsningar,

Hur avskaffar man ett brott/lag?

2020-10-31 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Det finns partier här idag som vill avskaffa brottet HMF. Är det möjligt att ta bort sånt och hur går den processen till? Mvh.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige är det riksdagen som stiftar lagar (1 kap. 4 § RF). Det innebär även att det endast är riksdagen som kan ändra eller upphäva lagar. För att upphäva en lag krävs att man stiftar en ny lag som stadgar att den aktuella lagen eller bestämmelsen ska upphöra att gälla (8 kap. 18 § RF). Förslag till en ny lag eller ändring i en redan gällande lag kommer ofta i form av en proposition från regeringen eller en motion från en eller flera riksdagsledamöter. För att lagförslaget sedan ska bli gällande måste sedan en majoritet av riksdagsledamöterna rösta för det. Det är alltså möjligt att avskaffa ett brott genom att riksdagen stiftar en ny lag som upphäver brottsbestämmelsen och för det krävs en majoritet i riksdagen.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Begränsning i de grundläggande fri- och rättigheterna under en rådande pandemi

2020-11-18 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, får myndigheter eller regeringen förbjuda medborgare att besöka gym? Måste det inte ske genom lagstiftning i såna fall vars förenlighet med grundlagen måste utredas först.
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grundläggande fri- och rättigheter stadgas i regeringsformen (2 kap. 1 § RF). Det finns vissa rättigheter som kan begränsas, detta gäller för bl.a. mötesfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet (2 kap. 20 § RF).Begränsning av fri- och rättigheter under en rådande pandemiEn begränsning av en fri- och rättighet ska som huvudregel ske genom lag, men om bemyndigande har skett genom lag kan begränsningar även beslutas genom exempelvis en förordning utfärdad av regeringen. Subdelegation kan även vara möjligt vad gäller föreskrifter som inskränker mötesfriheten eller demonstrationsfriheten av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot (8 kap. 10 § RF, 2 kap. 24 § RF). I detta fall gäller alltså att riksdagen kan ge regeringen möjlighet att delegera delar av föreskriftsrätten till förvaltningsmyndigheter och kommuner under rådande farsot, exempelvis en pandemi.En begränsning ska tillgodose godtagbara ändamål och vara nödvändigEn begränsning av en fri- och rättighet får endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. En begränsning får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt.Tidigare i år gjordes en lagändring i smittskyddslagen där regeringen fick möjlighet att ta fram föreskrifter avseende bl.a. tillfällig nedstängning av gym (f.d. 6 a § p. 3 smittskyddslagen). Denna paragraf är dock numera upphävd och slutade att gälla den 1 juli 2020. En av anledningarna till införandet av paragrafen var att det förelåg en viss osäkerhet kring regeringens kompetens i vissa frågor.Regeringen kan förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningarRegeringen har möjlighet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Denna möjlighet har riksdagen delegerat till regeringen genom lag (2 kap. 15 § ordningslagen). En länsstyrelse får i sin tur föreskriva att allmänna sammankomster inte får hållas om regeringen har givit bemyndigande till detta (2 kap. 15 § 2 st. ordningslagen). Detta förbud ska enligt lagen vara nödvändig med hänsyn till att bl.a. motverka epidemi.Allmänna sammankomster och offentliga tillställningarAllmänna sammankomster och offentliga tillställningar riktar sig till allmänheten. Som allmän sammankomst inryms exempelvis teaterföreställningar, demonstrationer, föreläsningar och konserter. Idrottsevenemang räknas till offentlig tillställning.Privata tillställningar, gym m.m.Privata tillställningar omfattas inte av begreppet "allmänna sammankomster". Inte heller omfattas gym, simhallar, bibliotek, restauranger, skolor, torg, allmänna färdmedel, köpcentrum m.m. Däremot har Folkhälsomyndigheten och regeringen gått ut med allmänna råd och riktlinjer om att människor bör avstå från exempelvis att gå på gym. Råd skiljer sig från lagar/förordningar/föreskrifter så att det enbart är rekommendation och inte bindande för den enskilde.SammanfattningsvisDet finns möjlighet för regering och myndigheter att efter delegation från riksdagen fatta beslut om vissa inskränkningar i våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter vid en rådande pandemi. Regleringen finns till för att förhindra smittspridning av den pågående smittan och för att snabba beslut ska kunna fattas.Med vänlig hälsning,

Hur får EU:s medlemsländer frångå principerna och artiklarna i FEUF vad gäller coronasituationen?

2020-11-10 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hur får EU:s medlemsländer frångå principerna och artiklarna i FEUF vad gäller coronasituationen? Är det tillåtet att sätta upp handelshinder och stoppa export etc. eller otillåtet?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta huruvida det är tillåtet att sätta upp handelshinder, och till exempel stoppa exporten inom unionen, med hänvisning till corona (covid-19). Svaret regleras i EU:s funktionsfördrag "fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" (FEUF).Fri rörlighet inom unionen Utgångspunkten är fri cirkulation inom den inre marknaden. Man brukar prata om de fyra friheterna: fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital (artikel 26, FEUF). Som du själv är inne på skyddas den fria rörligheten för varor genom tullunionen (artikel 30, FEUF) och förbudet mot kvantitativa importrestriktioner mellan medlemsstaterna (artikel 34, FEUF). Även åtgärder med motsvarande verkan är förbjudna inom unionen (artikel 35, FEUF). Undantag – som är tillämpligt på corona? Bestämmelserna i artiklarna 34 och 35 hindrar dock inte restriktioner för import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, ordning, säkerhet, människors och djurs hälsa och liv samt liknande skyddsvärda intressen. När det gäller corona bör det därmed tillåtet att begränsa den fria rörligheten för att till exempel skydda människors och djurs hälsa och liv. Inskränkningarna får dock inte utgöra medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna (artikel 36, FEUF). Med andra ord måste inskränkningarna i den fria rörligheten alltid vara proportionerliga.Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Vänligen,

Kan domar tillämpas retroaktivt?

2020-11-03 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad gäller med ett gymkort som löper ut under 2021 och har tecknats med 120 månaders bindningstid? Detta klassas nu som oskälig bindningstid men vad gäller gymkort tecknade innan domen 2018?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om domstolars praxis avseende oskälig bindningstid vad gäller gymkort gäller även retroaktivt, dvs. även för gymkort tecknade innan domen du tänker på.Medan svensk lagstiftning i regel inte ges en retroaktiv verkan är rättspraxis istället till sin natur retroaktiv. När domstolarna avgör ett fall bygger deras avgörande oundvikligen på omständigheter som inträffade före avgörandet – domstolen kan ju inte avgöra något som ännu inte hänt. Varje gång Högsta domstolen skapar nya prejudikat (rättsfall från högsta domstolen) tillämpas denna praxis alltså retroaktivt på målet som domstolen står inför.Alltså, det finns inga formella hinder för domstolar att tillämpa rättspraxis retroaktivt på mål som grundar sig på omständigheter som uppstod före det relevanta prejudikatets meddelande. Domen du tänker på kan därför användas även på gymkort tecknade innan domen föll år 2018, här är det dock bra om domen utgör just ett prejudikat. Då jag inte vet vilken dom du syftar på kan jag inte svara på den frågan.För att kunna använda domen på faller med gymkortet din fråga handlar om krävs givetvis även att omständigheterna i domen är lika de i fallet med gymkortet.SammanfattningDet finns inget formellt hinder för att använda domar, då framförallt avseende domar från Högsta domstolen, på situationer som uppstod innan domen föll.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad innebär den juridiska tolkningsmetoden e contrario?

2020-10-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! vad betyder e-contrario?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!E contrario är motsatsvis tolkning och det är en juridisk tolkningsmodell. Juridiska tolkningsmodeller används till exempel för att förstå när och hur olika rättsregler ska tillämpas.Denna metod innebär att man drar slutsatser baserat på vad som inte omfattas av en viss bestämmelse. Skulle det till exempel i en bestämmelse anges att det är förbjudet att vara utomhus när det är natt, innebär en motsatsvis tolkning att det inte är förbjudet att vara utomhus när det är dag. Eller till exempel om hundar är förbjudna, innebär det att alla andra djur är tillåtna.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,