Kan kronofogden utmäta min bostad om jag inte äger den?

2020-10-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag har en skuld på cirka 200 000 i Kf. Min man köpte en lägenhet före vårt äktenskap, jag har inget att göra med det, han betalar allt (hyra, lån och annat).Han har kvito i huset för alla saker. Kan KF ta det?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar så utgår jag från att det inte finns något äktenskapsförord mellan er, då du inte nämner att ni har något sådant i din fråga. Om jag har uppfattat din fråga fel så är du välkommen att ställa en ny fråga, alternativt ringa våran gratis telefonrådgivning.Regler kring utmätning från kronofogden hittar du i utsökningsbalken.Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör den skuldsatte, vilket i detta fallet är du (4 kap. 2§ UB). Därmed har kronofogden inte rätt att utmäta lägenheten så länge det är din man som står som ägare på den.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Privatperson och tobak

2020-10-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |En privatperson kommer in i butik talar om att hans dotter såg en man köpa ut cigaretter till sitt barn på 15 år. Han kräver att vi i butik nekar denna man om han kommer in och vill köpa cigaretter. Denna man är en välkänd kund och vi i butik har aldrig sett något misstänktsammt. Har vi skyldighet att neka denne man och vad borde göras i den här situationen?
Jakob Westling |Hej och tack att ni väljer Lawline med er fråga!Privatpersonen ord har i sig ingen betydelse, han har inte mandat att hindra er från att sälja till någon eller inte. Dock kan skicka in en anmälan mot tillsynsmyndighet. De kan då göra en utredning för att undersöka ifall ni bryter mot 5:18 tobakslagen. Så sammanfattningsvis har han inget mandat, men för att inte utsättas för myndighetstillsyn bör det undersökas huruvida det stämmer eller inte.

Får biljettkontrollanter hålla kvar resenärer?

2020-10-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag gick av vid bussen och vid avgång var det en biljettkontrollant. Han frågade efter biljett vilket jag inte hade och frågade efter legitimation. Jag vet att kontrollanter inte har denna befogenhet, men får de hålla mig på plats? Hade jag kunnat vägra att visa min biljett och gått därifrån eller har kontrollanterna rätt att hålla mig på plats. Bör påpekas att allt filmades på kamera som kontrollanten hade på bröstet.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Får biljettkontrollanter hålla kvar dig?Under vissa förutsättningar får envar (det betyder "vem som helst") gripa en person som har begått brott. Detta är endast tillåtet om fängelse ingår i straffskalan och att den misstänkte påträffas på bar gärning eller på flyende fot (rättegångsbalken 24 kap. 7 § andra stycket). Att inte betala biljett för att åka kollektivt är brottsligt och går in under ringa bedrägeri där fängelse finns i straffskalan (brottsbalken 9 kap. 2 §). Det innebär alltså att biljettkontrollanter endast får hålla kvar dig om de skulle ertappa dig med att inte ha giltig biljett. Eftersom du skriver att du endast gick av bussen så verkar det inte som om någon biljettkontrollant har ertappat dig med att inte ha giltig biljett och därför får de inte heller hålla kvar dig på enbart den grunden att du inte visar biljett.Vad som kan nämnas är att biljettkontrollanter kan påföra en tilläggsavgift för resande som inte visar giltig biljett (lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik 1 §). Men som du själv nämner kan inte biljettkontrollanter tvinga någon att redovisa identitet. Om däremot polis eller ordningsvakt kommer till platsen kan denne begära ID och således verkställa tilläggsavgiften. Detta innebär att om du inte visar giltig biljett för polis eller ordningsvakt blir du skyldig att betala tilläggsavgift.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad kan en myndighetsperson lova i sin myndighetsutövning?

2020-10-23 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Jag har fått ett löfte från en myndighet. Personen så uttryckligen "jag lovar att...". Om personen inte håller det löftet i sin myndighetsutövning. Kan jag på något sätt vända mig till rättsstaten. Alltså är det ett brott mot någon lag eller bestämmelse att lova något i sin myndighetsutövning och inte hålla det?
Victoria Ström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Begreppet myndighetsutövningTill att börja med vill jag förtydliga innebörden av begreppet myndighetsutövning, eftersom det inte är samma sak som tjänsteutövning; gärningen ska för att det ska vara frågan om myndighetsutövning inte bara vara begången i tjänsten utan också innebära utövning av offentlig myndighet. Det kan man säga innebär befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande.RegleringBeroende på vilken myndighet det är frågan om, gäller vissa olika regleringar. I 4 § Förvaltningslagen (2017:900) (FL), föreskrivs dock att förvaltningslagen gäller såtillvida inget annat framkommer i någon annan lag. Jag kommer därför, i brist på övrig information, utgå från förvaltningslagens regleringar.Grunderna för en god förvaltningEn myndighet får enbart vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen, vidare ska en myndighet vara saklig och opartisk, 5 § FL. En enskild kan inleda ett ärende hos en myndighet genom en ansökan, anmälan eller annan framställning, 19 § FL. Av din information framgår det inte vad myndighetspersonen lovat, men enligt lag, så kan alltså en person i sin myndighetsutövning (alltså när denne vidtar åtgärder mot en enskild i form av ex. förmån) inte vidta åtgärder som inte har stöd i rättsordningen. Det innebär rent teoretiskt att om det myndighetspersonen i fråga har lovat inte har stöd i rättsordningen och hen vidtar denna åtgärd ändå, så kan han riskera att dömas för tjänstefel, 20 kap. 1 § 1 st. Brottsbalken (1962:700). Principen om negativ rättskraftVad gäller ändring av beslut, 38 § FL, så får myndighet ändra om ett beslut enbart om beslutet är uppenbart oriktigt och kan ändras snabbt och enkelt, men får inte som huvudregel ändras till den enskildes nackdel. Regeln innebär att enskilda ska kunna förlita sig på att myndighetens positiva besked är riktiga och kunna förhålla sig och agera utifrån besluten. Det innebär således om den här myndighetspersonen tar ett beslut som är positivt för din del, kan beslutet som huvudregel inte ändras till din nackdel, eftersom dessa beslut har negativ rättskraft (med vissa undantag, 37 andra stycket § FL). Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Var hittar jag propositioner?

2020-10-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Jag söker förarbetet prop. 1989/90:28 på alla tänkbara sidor som regeringen, lagrummet.se, lagen.nu men ingenstans kan jag hitta detta. Kan ni hjälpa mig att få tag i detta förarbete genom att ge mig råd om hur jag ska gå tillväga? Med vänlig hälsning,
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De flesta förarbetena finns att hitta på Riksdagens hemsida. Dessvärre saknas vissa dokument, så alla propositioner finns exempelvis inte tillgängliga. Propositionen du efterfrågar finns inte tillgänglig på hemsidan. Propositionen är dock behandlad i Socialutskottets betänkande 1989/90:SoU15, så där du kan läsa delar av propositionen. Vissa bibliotek har riksdagstrycket i fysiskt format, så där kan du också söka efter den aktuella propositionen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Diskriminering - Rabbater för ett visst kön

2020-10-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Det är en fråga kring diskrimineringslagen. Vi håller på att starta en dejtingtjänst på nätet där tjejer kan verifiera sig och därmed bevisa att det faktiskt är en tjej bakom kontot och att de finns på riktigt. Män kan inte verifiera sig för de finns inget värde för sajten eller medlemmarna att de verifierar att det är en man bakom kontot och att de finns på riktigt. För det är ingen som tvivlar på det. Så det skulle enbart vara en administrativ kostnad för oss och vara helt meningslöst. Men det är av stort värde för sajten och dess medlemmar att tjejer verifierar sig. Så därför vill vi skapa incitament för tjejerna att verifiera sig. Det vi vill göra då är att kompensera de som verifierar sig med en rabattkod som gör att de kan få rabatt vid ett köptillfälle när de köper vip-medlemskap på sajten. För övrigt så har vi samma prissättning på vip-medlemskap för alla, oavsett om det är tjejer eller killar. Frågan är om det är diskriminering att vi kompenserar de som verifierar sig med en rabattkod när det enbart är tjejer som kan verifiera sig.
Jakob Westling |Hej och tack att du väljer Lawline med din fråga. För att besvara frågan på ett adekvat sätt krävs det att vi undersöker diskrimineringslagen. DiskL fungerar så att vissa grupper inte får diskrimineras i vissa givna situationer. Ni har rätt med att kön är en grund som man inte får diskriminera mot, däremot krävs också att det föreligger en situation inom lagens tillämpningsområden - i vanliga fall arbetslivet.Er situation beskriver inte en sådan situation där diskrimineringsL är tillämplig, vilket gör ert förfarande tillåtet.

Vilken regel går först?

2020-10-24 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |hej! jag har en undra om: vilken status brukar tillmätas en regel i förordning, om tillämpningen i ett konkret fall skulle ge ett annat resultat än tillämpningen av en lag som reglerat fallet? och vilken status brukar tillmätas i svensk grundlag om tillämpningen av denna i ett konkret fall skulle komma att stå i frid med fördraget om europeiska unionen? tack på förhand
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns en så kallad normhierarki som är utgångspunkten för prioriteringsordningen om olika bestämmelser står i strid mot varandra. Denna princip finns inte uttryckligen i någon specifik lag, utan framgår oftast av enskilda lagrum och liknande. Ordningen är generellt: EU-rätt (genom 1 kap. 10§ regeringsformen). Grundlag Lag Förordningar Föreskrifter Allmänna råd/beslut Detta innebär att EU-rätt, exempelvis en förordning, går före svensk rätt, och att EU-direktiv ska implementeras i svensk rätt. Grundlagen går före vanlig lag, och finns det olika lagar som strider mot varandra finns det en inbördes hierarki beroende på vilka lagar det gäller. Generellt går speciallag före allmän lag. Detta är bara en generell beskrivning. Jag kan inte ge ett mer ingående svar än detta utan att veta vilka lagar/förordningar som du undrar över. Du kan läsa mer om rättskälleläran här. Återkom om du har fler frågor, hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Är urinprov hos socialtjänsten obligatoriskt?

2020-10-19 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan man säga nej till ett urinprov hos socialtjänsten eller är det obligatorisk att man måste pissa om dom säger det?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln i 2 kap. 6 § regeringsformensäger att varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp, skyddet får dock begränsas under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning kan exempelvis vara om man är placerad på SiS (statens institutionsstyrelse) och personalen misstänker att man är narkotikapåverkad. Det förutsätter dock att den enskilde frivilligt gått med på att bli placerad i ett stödboende och samtyckt till reglerna vid boendet. Justitieombudsmannen har lämnat ett yttrande om saken som du kan läsa HÄR. Det är svårt för mig att svara på din fråga utan att veta alla bakomliggande omständigheter, men det finns i vart fall inget lagstöd i socialtjänstlagensom säger att det är obligatoriskt att lämna urinprov. Det kan däremot vara obligatoriskt för att man ska få ta del av vissa förmåner (tex ekonomiskt bistånd, rehabilitering osv), det förutsätter dock att personen ifråga lämnar urinprov frivilligt. Om personen ifråga väljer att inte göra det så kan socialtjänsten alltså välja att inte erbjuda hjälp. Sammanfattningsvis: socialtjänsten får inte tvinga någon att lämna urinprov, men urinprov kan i vissa ärenden vara obligatoriskt. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,