Fågelskyddsområde och placering av vindkraftverk

2020-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej LawlineJag undrar vad ett särskilt fågelskyddsområde är och hur det påverkar möjligheten att få tillstånd för 60 stycken vindkraftverk om det är 15 km utanför det särskilda fågelskyddsområdet?Vad ska man tänka på gällande lokaliseringen? Kan det särskilda fågelskyddsområdet hindra att få tillstånd?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. FågelskyddsområdeDet finns en hel del inrättade fågelskyddsområden i Sverige, speciellt runt Stockholms skärgård. Dessa områden är till för att skydda fåglarna, samt ge dem goda förutsättningar för att lyckas med sin fortplantning. Det är specifikt till för att skydda hotade och sällsynta fågelarter. Ett fågelskyddsområde begränsar således vår kända allemansrätt i Sverige. Fågelskyddsområden ger fåglar en möjlighet att vara ostörda och ifred under häckningstider. Fågellivet upplever många olika hot, det är därmed viktigt att allmänheten respekterar fågelskyddsområdena och dess regler. Om man inte respekterar fågelskyddsområdena, genom att exempelvis beträda ett sådant område så utdöms böter enligt Miljöbalken (MB 7 kap. 12 §). Bevarandet av fågelskyddsområden tas därmed på stort allvar. Placering av VindkraftverkFör att placera ut vindkraftverk krävs oftast anmälan och tillstånd (MB 9 kap.). Det finns mycket att tänka på när man planerar att placera ut vindkraftverk. Man bör exempelvis tänka på miljön, naturen, landskapsbilden, friluftsliv, störningar, buller osv. Vissa områden har automatiskt eller lagstadgat skydd, och där kan man därmed inte placera ut anläggningar så som vindkraftverk, detta är exempelvis fågelskyddsområden. Länsstyrelsen hävdar att forskning har visat på att vindkraftverk har en måttlig påverkan på djurlivet i allmänhet. Länsstyrelsen har även gått ut med att det emellan ett vindkraftverk och ett känt fågelområde bör vara en skyddszon på 500 - 1500m åtminstone. Man vill undvika att fåglarna kolliderar och skadar sig i vindkraftverken. Man hävdar däremot att mer forskning krävs för att kunna bedöma de riktiga riskerna vindkraftverk har på fåglarna. Jag rekommenderar dig även att vända dig till Länsstyrelsen för ytterligare vägledning kring denna fråga. Det är en regional fråga för just det område där du önskar att ställa upp ett vindkraftsverk. Jag behöver mer information för att bedöma situationen. Du kan läsa mer om Länsstyrelsens rekommendationer och lagar kring vindkraftverk här. Hoppas du har fått vägledning i din fråga!Vänligen,

Diskriminerar Försvarsmakten personer med ADHD?

2020-09-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag och två andra klasskamrater håller på att arbeta med vårt gymnasiearbete och har valt att undersöka huruvida Försvarsmakten ställer sig till frågan om att ta emot ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser (i detta fall endast adhd specifikt) som kan utföra värnplikt. Vi har läst på en del och vet att detta egentligen inte är genomförbart på grund av att det kan "förvärra" dess diagnos, vilket innebär att det sker en övergeneralisering hos ADHD-diagnotiserade personer om att alla är likadana och en diskriminering mot personer med neuropsykiatriska diagnoser eller "funktionsnedsättningar". Finns det något inom juridiken som kan bevisa att det som försvarsmakten gör är fel eller "brottsligt" då de kanske bryter någon typ av lag? Enligt diskrimineringslagen §15 står det att "diskriminering inom värnplikt och civilplikt samt annan motsvarande militär utbildning inom försvarsmakten är förbjudet". Samtidigt står det i samma § att "...förbudet hindrar inte heller tillämpning av bestämmelser om att en totalförsvarspliktig inte ska kallas till mönstring eller inkallas till värnplikt eller civilplikt... Finns det någon lag som överskrider detta?Hoppas att ni förstår vad jag är ute efter och kan svara på min fråga! Hade uppskattas otroligt mycket.Tack på förhand
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Diskriminering i svensk lag När man pratar om diskriminering till vardags syftar man oftast på någon form av orättvis behandling. Diskriminering i lagens mening är lite annorlunda och det ställs upp specifika krav för att en handling ska utgöra diskriminering. För att det ska vara tal om diskriminering i lagens mening ska en person ha missgynnats eller blivit kränkt, det ska kopplas till en diskrimineringsgrund (undantag sexuella trakasserier), samt att det måste vara en av de former och inom ett av de samhällsområden som uttrycks i diskrimineringslagen. De sju diskrimineringsgrunderna är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (1 kap. 5 § diskrimineringslagen) ADHD är som du säger en neuropsykiatrisk diagnos och faller under lagens rekvisit "funktionsnedsättning". Det sex formerna av diskriminering som är förbjudna är: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera. (1 kap. 4 § diskrimineringslagen) För direkt diskriminering och bristande tillgänglighet krävs även att personen särbehandlas negativt jämfört med någon i en jämförbar situation. Man ska då jämföra hur den eventuellt diskriminerande personen blev behandlad med hur en annan person i en liknande situation blev behandlad. Man jämför med en verklig person om möjligt, annars går det bra med en hypotetisk person. Endast om situationerna avviker från varandra anses diskriminering föreligga. (Proposition 2007/08:95 s.487)Slutligen måste handlingarna ske inom någon av de reglerade samhällsommrådena för att det ska kunna bli tal om diskriminering. Dessa följer av 2 kap. diskrimineringslagen och "värnplikt, civilplikt samt annan motsvarande militär utbildning inom Försvarsmakten" är ett av dem. (2 kap. 15 § diskrimineringslagen) Utgångspunkten är därför att man inte får diskriminera någon inom Försvarsmakten på grund av en funktionsnedsättning. Frågan blir då om den här situationen utgör diskriminering i lagens mening. Försvarsmaktens val av värnpliktiga Försvarsmakten har uppsatt en kravprofil som sökanden måste uppfylla för att kunna bli aktuell för tjänsten. Diskrimineringsombudsmannen beskriver att "en kravprofil kan exempelvis innehålla utbildningskrav och krav på erfarenhet, kunskap, kompetenser, förmågor, färdigheter, förhållningssätt, personlighet, praktiska förutsättningar, medicinska krav, etcetera." (Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera, s.11) I kravprofilen finns det alltså möjlighet att upprätta ett krav att den sökande ska vara neuropsykiatriskt frisk för att kunna bli aktuell för tjänsten. I diskrimineringslagens förarbeten framgår vidare att en person som till följd av sin funktionsnedsättning inte uppfyller kravprofilen inte heller är i en jämförbar situation med andra sökanden som gör det. (Proposition 2007/08:95 s.275f.) Att man då väljs bort på grund av sin funktionsnedsättning utgör inte diskriminering eftersom man inte var i en jämförbar situation med de andra sökanden till att börja med. Sammanfattning Det verkar som att Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten har rätt att välja bort personer med ADHD när de rekryterar och att det inte utgör diskriminering i lagens mening. Det borde inte heller bryta mot någon annan lag eftersom deras agerande har uttryckligt stöd i förarbetena till diskrimineringslagen. Det betyder dock inte nödvändigtvis att det är moraliskt rätt och metoden har ifrågasatts i media. Kanske vore det rimligare med en individuell prövning för att se om personen som söker är lämplig för tjänsten. Det ligger i sådana fall på lagstiftaren att ändra reglerna. Med vänliga hälsningar,

Har en bank rätt att frysa ditt konto på grund av överföring till utländskt konto?

2020-09-19 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Har swedbank rätt att hindra sina klienter från att göra utbetalning till utländskt företag? Swedbank nekade transaktioner samt frös flera klienters konton pga att dom förde över/ville föra över pengar till ett utländskt trading företag? Klienterna var tvunga att komma in till banken och skriva under papper att dom inte skulle skicka pengar igen. Detta var enda sättet att öppna upp deras bankkonton igen. Har Swedbank rätt att göra såhär? Det utlänska företaget är baserat i Cypern, går därmed under EU lagstiftning. Företaget har licence att arbeta med svenska marknaden samt är godkända av både Cysec och Finansinspektionen i Sverige.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Varför fryser en bank konton?När en bank fryser ett konto kan det bero på lite olika saker. I ditt fall skulle jag tro att det rör sig om misstänkt eller olaglig verksamhet. En bank kan frysa ditt konto när det misstänks att du använder ditt konto olagligt, till exempel för penningtvätt eller återbetalning av checkar. Ibland fryser en bank också ett konto i samband med terroristfinansiering. Detta inkluderar att ta emot misstänkta betalningar från ett annat land eller deponera stora mängder pengar misstänkt, vilket resulterar i att ditt konto ska flaggas. Även spel kan göra att en bank fryser ett konto om de misstänker misstänkt aktivitet.Bankernas befogenhet att göra detta regleras framför allt i lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Knowyourcustomer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Varför blockerar banken betalning till utlandet?Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorism samt hur omfattande risken är för det förutnämnda. Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Sammanfattning och handlingsplan:Sammantaget har banken en omfattande skyldighet att motverka penningtvättbrott. Vid misstänkta transaktioner och insättningar, oftast transaktioner av högre belopp, har banken en skyldighet att ifrågasätta pengarnas ursprung. Utredningen leder dessvärre ofta till olägenhet för dig som kund, till exempel genom frysta konton. Det är dock bankens skyldighet att handla på detta sätt. I ditt fall kan jag inte med säkerhet uttala mig om huruvida frysningen av kontona var korrekt handlat av banken men de har som sagt ett stort handlingsutrymme när det kommer till misstänkt aktivitet. Min rekommendation är att du försöker samarbeta med bankengenom att tillhandahålla all relevant information för att visa att företaget och betalningarna till företaget inte är en del av en kriminell organisation. Om banken vägrar samarbeta och inte förklarar varför de utför åtgärderna som de utför rekommenderar jag att du anmäler händelsen till Finansinspektionen. Finansinspektionen har nämligen i uppdrag att utöva tillsyn över bankerna. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende, eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet påelise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Har kungen immunitet?

2020-09-14 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej.Kungen har immunitet, innebär det att han inte kan åtalas om han dödar en civil person.Har Kungen immunitet när det gäller civilrättsliga brott ?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan kungen åtalas för brott?Statschefen, dvs vår nuvarande kung, har enligt 5 kap. 8 § regeringsformen (RF) så kallad straffrättslig immunitet. Det innebär att kungen inte kan åtalas för något brott i domstol. Den straffrättsliga immuniteten gäller bara för statschefen och inte för övriga kungafamiljen. Om kungen rent hypotetiskt skulle mörda en annan person skulle han alltså ha straffrättslig immunitet och inte kunna åtalas för brottet. Kungens immunitet innefattar dock ett visst undantag. Om kungen skulle göra sig skyldig till folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser eller aggressionsbrott kan han ställas inför rätta i den internationella brottmålsdomstolen (ICC), se 10 kap. 14 § RF samt Romstadgan. Har kungen civilrättslig immunitet?Enligt förarbetena till lagen gäller kungens immunitet endast straffrättsligt och inte civilrättsligt (prop. 1973:90 s. 175). Det innebär att exempelvis skadeståndsanspråk gentemot kungen kan framställas mot honom i domstol. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Regler vid spridning av aska

2020-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får man sprida aska efter kremering på privat mark
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Huvudregeln är att du måste ansöka om tillstånd för att sprida ut aska någon annanstans än på en begravningsplats. Du ansöker om detta tillstånd hos Länsstyrelsen (30 § Begravningsförordningen). Detta tillstånd kan endast sökas när personen ifråga har avlidit, inte innan. Tillstånd ges om Länstyrelsen anser att platsen är lämplig och att askan hanteras på ett respektfullt sätt.Olika län har även olika strikta regler, så se till att kontakta den länsstyrelse där du önskar att sprida ut askan. I exempelvis Hallands och Västra Götalands län så beviljar man inte tillstånd för att sprida ut aska på naturreservat, strandområden eller där många personer vistas. Hoppas du fått vägledning i din fråga!Vänligen,

Behövs serveringstillstånd när tanken är att bjuda ett i förväg bestämda personer på alkohol tre till fem gånger per år i ett museum?

2020-09-19 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |HejsanVi är ett litet museum i Stockholm som varit stängt i 3 år och nu öppnar vi igen till allmänheten, vi öppnar inte som vanligt museum, då man behöver boka in sig i en visning med max 15 personer. I nästa år planera vi att göra konstnärsamtal, 3 till 5 tillfall per år där bjuder vi press och vår gästlista med max 100 personer för ett samtal med konstnären som vi ställerut och vi tänkte bjuda de på lite vin, alltså vi bjuder och vi inte säljer! De 100 personer är bjudna via oss och vi vet redan vem de är eftersom de är vår gästlista som vi kommer att bjuda de 3 till 5 gånger per år. Behöver vi alkoholtillstånd i det här fallet? Tack på förhand
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av alkohollagen. Huvudregeln är att ett serveringstillstånd krävs för att få servera alkohol (alkohollagen 8 kap. 1 § första stycket). Serveringstillstånd behövs dock inte om:- serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, - serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och- serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol-eller lättdrycker (alkohollagen 8 kap. 1 a §). Du skriver att ni har en gästlista för max 100 personer, att ni tänker bjuda på alkohol och inte sälja och jag tolkar det som att detta ska ske på ert museum, detta sammantaget tyder på att serveringstillstånd inte behövs. Du skriver däremot också att er tanke är att bjuda gästerna tre till fem gånger per år vilket innebär att serveringen inte avser ett enstaka tillfälle. Enligt min bedömning skulle ni inte behöva serveringstillstånd för den första gången men om ni tänker ha fortsatta bjudningar på alkohol så kommer ni behöva söka om serveringstillstånd. En sådan ansökan gör ni skriftligen till den kommun där museet ligger (alkohollagen 8 kap. 10 § första stycket). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kastrering av katt

2020-09-14 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Vad gäller egentligen med den nya djurskyddslagen gällande katt? Vad jag förstår måste inte utekatten vara kastrerad utan det är en rekommendation, på Jordbruksverket står att man som kattägare tillfälligt kan hålla sin honkatt inne under löptid. Men får jag låta henne bli dräktig om jag vill ha kattungar? Om jag tar ansvar för att ungarna säljs till bra, ansvarstagande hem? Jag har fått höra att jag begår lagbrott om jag inte kastrerar henne.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är, precis som du nämner inget krav på att kastrera en katt. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter ska en djurhållare visserligen vidta "nödvändiga åtgärder för att förebygga oplanerad eller överdriven reproduktion" av dennes djur (6 kap. 2 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter). Dock nämns kastrering eller sterilisering bara som allmänna råd i anslutning till föreskriften, dvs. som sätt att uppfylla föreskrifterna, dels för katter som befinner sig fritt utomhus. Ett allmänt råd är inte bindande. Man kan välja att inte följa detta så länge man samtidigt följer föreskriften i fråga. I ditt fall vill du att katten ska få ungar. I det fallet är alltså en kommande graviditet inte oplanerad för dig och en kastrering/sterilisering behövs därav inte för att förebygga en sådan. Vad som menas med "överdriven reproduktion" är sannolikt reproduktion som blir så omfattande att ungarna som föds inte tas om hand på rätt sätt. Detta omfattar alltså inte enstaka graviditeter som du själv planerat. Enligt min uppfattning kan du alltså låta din katt bli parad så länge du tar hand om ungarna. Vänligen,

Att hålla kvar någon för biljettkontroll i kollektivtrafik

2020-09-12 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Om jag vid en biljettkontroll i Sl-trafiken blir tillfrågad att visa biljett så har jag hört att biljettkontrollanten inte har befogenhet att "hålla kvar mig" för att visa biljett. Utan att man egentligen bara kan gå förbi och säga "nej tack". Men om dom då påkallar tex ordningsvakt eller polis som hinner komma till platsen och "hålla kvar mig". Kan det då innebära någon rättslig påföljd för mig? Jag har i detta scenario en giltig biljett men har inte stannat för biljettkontrollanten. Har jag få begått ett brott genom att inte stanna?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du dels undrar om det kan innebära någon rättslig påföljd för dig när polis eller ordningsvakt håller kvar dig och dels om du har begått ett brott när du inte stannar för biljettkontrollanten. Får biljettkontrollanten hålla kvar dig?Under vissa förutsättningar får envar (det betyder "vem som helst") gripa en person som har begått brott. Detta är endast tillåtet om fängelse ingår i straffskalan och att den misstänkte påträffas på bar gärning eller på flyende fot (rättegångsbalken 24 kap. 7 § andra stycket). Att inte betala biljett för att åka kollektivt är brottsligt och går in under ringa bedrägeri där fängelse finns i straffskalan (brottsbalken 9 kap. 2 §). Det innebär alltså att biljettkontrollanten endast får hålla kvar dig om denne skulle ertappa dig med att inte ha giltig biljett. I det fall som du beskriver stämmer det alltså att biljettkontrollanten inte kan hålla kvar dig på enbart den grund att du går förbi utan att visa upp biljett. Kan det innebära någon rättslig påföljd när polis eller ordningsvakt håller kvar dig?Vidare kan biljettkontrollanten påföra en tilläggsavgift för resande som inte visar giltig biljett (lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik 1 §). Kontrollanten kan däremot inte tvinga någon att redovisa identitet men när polis eller ordningsvakt kommer till platsen kan denne begära ID och således verkställa tilläggsavgiften. Detta innebär att om du inte visar giltig biljett för polis eller ordningsvakt blir du skyldig att betala tilläggsavgift. Om du ändå har giltig biljett så ser jag ingen anledning till att inte visa upp den för polis eller ordningsvakt. Begår du något brottsligt när du inte stannar för biljettkontrollanten?Att du däremot inte stannade för biljettkontrollanten skulle jag inte påstå är brottsligt eftersom biljettkontrollanten inte har rätt att hålla kvar dig utan att ha påträffat dig på bar gärning eller på flyende fot (vilket inte verkar vara fallet i din beskrivning eftersom du har giltig biljett). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,