Är det lagligt med rattkula i personbil?

2020-09-12 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej.Jag har en fråga om det är olagligt att ha en rattkula i en vanlig personbil?Mvh
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En rattkula monteras på bilens ratt och ser ut ungefär som en kort växelspak med en roterande topp. Rattkulor används huvudsakligen av yrkesförare för avlastning, men kan även användas av personer med funktionsnedsättningar för att enklare kunna manövrera sin bil. Jag har inte kunnat hitta några rättsfall eller författningar som förbjuder användadet av rattkulor, slutsatsen är därför att rattkulor är lagliga oavsett om de används i last-, person- eller mopedbil. I princip alla säljare av bil- och fritidsprodukter lagerhåller en eller flera sorter, så det torde finnas många förare av personbilar som redan använder dem.Jag hoppas din fråga blivit besvarad, tveka inte på att höra av dig om jag varit otydlig eller om du har fler frågor.

Är det tillåtet att servera alkohol i en pop-up butik?

2020-09-09 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, jag undrar vad som gäller om man vill servera bubbel i samband med en pop up-butik? Jag har en webbaserad butik och kommer vid ett eller några tillfällen ha en fysisk popup-butik under några timmar. Jag skulle vilja bjuda på bubbel och tilltugg men blir tveksam till om det är lagligt.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av alkohollagen. För att få servera alkohol krävs det i normalfallet ett så kallat serveringstillstånd vilket utfärdas av kommunen där serveringsstället är beläget (alkohollagen 8 kap. 1 § första stycket). Serveringstillstånd behövs dock inte om:- serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, - serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och- serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol-eller lättdrycker (alkohollagen 8 kap. 1 a §). Du skriver att du vid ett eller flera tillfällen vill bjuda på bubbel i samband med pop-up butik och eftersom det verkar planeras ske som ett öppet evenemang dit alla är välkomna så är min bedömning att serveringstillstånd behövs i ditt fall. Om du vill bjuda på alkohol bör du därför söka om ett tillfälligt serveringstillstånd. En sådan ansökan gör du skriftligen till den kommun som du tänkte ha evenemanget i (alkohollagen 8 kap. 10 § första stycket). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad är författningstexter?

2020-09-07 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Jag ska nu läsa kapitlet "Författningstexter". Blir förvirrad med lagtext, författningstext, förordningar, SFS, SOU osv.. vad är skillnaden? Vad är "författningstexter"?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Författningstexter är ett samlingsord för lagar, förordningar och föreskrifter. Lagar beslutas av riksdagen, förordningar av regeringen och föreskrifter av olika myndigheter. Förordningar fungerar oftast som komplement till lagar. Föreskrifter innehåller mer detaljerade regler kring vissa områden. Om dessa författningar skulle strida mot varandra finns det en hierarki som reglerar företrädesordningen. Först är grundlagarna, sedan andra lagar, förordningar och sist föreskrifter. Alla författningar finns samlade i Svensk författningssamling (SFS). Utredningar av regeringens departement som ligger till grund för respektive lag finns samlade i Statens offentliga utredningar (SOU). Att lägga märke till är att en författning även kan användas som synonym för ett lands grundlag, konstitution. Hoppas att du fick svar på din fråga och om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att bedriva försäljning av folköl i begränsad omfattning utan tillstånd?

2020-09-04 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej Lawline! Jag har en fråga om försäljning av folköl! Jag och några kompisar försöker samla in pengar till ett projekt genom att köpa och sälja folköl från ett bryggeri som själva säljer. Min fråga är om vi behöver ha något tillstånd för att sälja folköl? Vi säljer bara till bekanta och i en begränsad mängd.
Pontus Fridén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Definitionen av alkoholdryckRegleringen kring försäljning av alkoholhaltiga drycker finns framförallt i alkohollagen (2010:1622). I lagens iinledande kapitel uppställs definitionen på vad som krävs för att en dryck ska anses vara alkoholdryck. Härvid står det i 1 kap. 5 § att med alkoholdryck avses en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. Dryck som har högst 2,25 volymprocent benämns lättdryck enligt andra stycket samma lagrum.Till vilken grupp hänförs folköl, lättdryck eller alkoholdryck?Det beror som du säkert redan förstått uteslutande på volymprocenten alkohol. Folkölen har av tradition en alkoholhalt från 2,25 procent upp till och med 3,5 procent. Den kvalificeras således som alkoholdryck i lagens mening. Vad gäller då för försäljning av alkoholdryck?I 3 kap. 1 § stadgas kort att alkoholdrycker får inte säljas om det inte finns rätt till det enligt alkohollagen (dvs. tillstånd). SlutsatsDet fordras tillstånd att sälja folköl (alkoholdryck) i Sverige. Den som bryter mot regeln kan dömas för olovlig försäljning av alkohol till böter eller fängelse i högst två år enligt 11 kap. 3 §.Hoppas att du fick svar på din fråga!Rekommenderad vidare läsningVill du läsa mer om vad som krävs för att erhålla tillstånd rekommenderar jag Folkhälsomyndighetens hemsida, du kommer dit genom att klicka här.Hälsningar,

Vad betyder kommunal normgivning?

2020-09-10 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Vad betyder kommunal normgivning?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar det som att du undrar över vad kommunal normgivning betyder. Termen "normgivning" (även kallat normgivningsmakt) används inom statsvetenskap och juridik, särskilt konstitutionell rätt. Normgivning/normgivningmakt är rätten att skapa rättsregler. Normgivning regleras i regeringsformen, en av Sveriges grundlager. Normgivningsmakt er makten att skapa rättsregler Normgivningsmakten er en uppdelning av vem som får skapa rättsregler och i vilken form dessa reglar får meddelas.Det framgår av regeringsformens första kapitel att all offentlig makt utgår från folket. Riksdagen är folkets främste företrädare och den offentliga makten ska utövas under lagarna (1 kap., regeringsformen). Rättsregler kan meddelas i olika former Rättsregler kan meddelas i fyra olika former: Grundlag: Grundlager måste beslutas av två olika riksdagar med mellanliggande riksdagsval. Lagar: Lager meddelas av riksdagen. Förordningar: Förordningar meddelas av regeringen.Föreskrifter: Föreskrifter meddelas av myndigheter. Riksdagen eller regeringen kan delegera en del av sin normgivningsmakt till andra myndigheter samt till kommuner (8 kap., 1 §, regeringsformen). Når normgivningsmakt delegeras pratar man om att detta sker genom bemyndigande av riksdagen eller regeringen. Ett bemyndigande ska alltid ges i lag eller förordning. Slutsats: Vad är kommunal normgivning? Kommunal normgivning är helt enkelt när kommunen har bemyndigats att meddela rättsregler på ett specifikt område. Riksdagen kan till exempel bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter om skatt som syftar till att reglera trafikförhållanden i kommunen (8 kap, 9 §, regeringsformen). Om riksdagen bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter i ett visst ämne (som annars hör under riksdagens normgivningsmakt), kan riksdagen också medge att regeringen bemyndigar en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela föreskrifter i ämnet (8 kap, 10 §, regeringsformen).Det är alltid antigen riksdagen eller regeringen som delegerar normgivningsmakten åt kommunen. Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilken regel ska tillämpas, lag eller förordning?

2020-09-09 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga där jag undrar vad man ska tillämpa om man till exempel har en lag som strider mot en bestämmelse i förordningen, vilken av dessa bestämmelser ska man tillämpa och varför isåfall? Jag vet ju att lagar beslutas av riksdagen och förordningar kommer från regeringen och att förordningar är regeringens sätt att meddela kompletterande föreskrifter och tydliggöra områden som regleras i lag. men Vad ska man tillämpa? Tacksam för svar!
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hierarki mellan olika reglerI Sverige finns olika typer av regler som tillkommer på olika sätt. Grundlagar och lagar stiftas och ändras av riksdagen, förordningar av regeringen och andra föreskrifter av myndigheter eller kommuner efter bemyndigande från riksdagen eller regeringen (8 kap. 1 § regeringsformen). Hierarkin mellan de olika reglerna ser enligt huvudregeln ut som följande:GrundlagLagFörordningFöreskriftGrundlag gäller alltså före vanlig lag, och vanlig lag gäller före både förordningar och föreskrifter. Det finns dock undantag från detta. Det kan framgå av en lag att den är subsidiär till andra lagar eller förordningar. Detta innebär att en bestämmelse i en sådan lag kan åsidosättas till förmån för en bestämmelse i en förordning som reglerar samma sak. Två exempel på detta är förvaltningslagen (se 4 §) och lagen om anställningsskydd (se 2 §).SlutsatsSvaret på vilken regel som ska tillämpas beror alltså på vilken lag eller förordning du utgår ifrån. Om det i lagen framgår att den är subsidiär i förhållande till en bestämmelse i en förordning gäller förordningen. Om det inte framgår av lagen att den är subsidiär gäller lagen före förordningar i enlighet med regelhierarkin.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan en lag vara både civilrättslig och offentligrättslig?

2020-09-07 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan en lag vara både civilrättslig och offentligrättslig? Exempelvis utlänningslagen (2005:716) är den civilrättslig eller offentligrättslig eller en kombination?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att en lag är civilrättslig innebär att den i första hand riktar sig till medborgarna på ett handlingsdirigerande sätt, exempelvis genom att styra vad vi kan avtala om, vad som gäller mellan makar/sambor, mellan föräldrar och barn och vad som händer med egendom vid dödsfall. Man brukar säga att civilrättsliga lagar reglerar förhållanden mellan privata rättssubjekt, dvs mellan privatpersoner och/eller näringsidkare. Några civilrättsliga rättsområden är familjerätt och avtalsrätt.Att en lag är offentligrättslig innebär istället att den reglerar förhållanden mellan "det allmänna" (staten) och privata rättssubjekt. Några offentligrättsliga rättsområden är straffrätt, processrätt och förvaltningsrätt. Utlänningslagen – civilrättslig eller offentligrättslig? Utlänningslagen är en offentligrättslig lag eftersom den reglerar förhållandet mellan personer och staten, exempelvis frågor om uppehållstillstånd, visum, asyl, osv. Kan en lag vara både offentligrättslig och civilrättslig? En lag är som huvudregel antingen civilrättslig eller offentligrättslig i sin natur. Däremot är det inte ovanligt med inslag av båda dessa slags regler. Det rör sig då ofta om att lagstiftaren har tagit in bestämmelser i civilrättslig lagstiftning om hur processen i domstol ska gå till, vilket egentligen hör till den offentliga rätten. Sammanfattningsvis kan en lag alltså till viss mån vara både civilrättslig och offentligrättslig, just gällande utlänningslagen har jag dock svårt att se några civilrättsliga inslag.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

När tas en dom om våldtäkt bort från belastningsregistret?

2020-09-04 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Om en person är dömd för sexuellt utnyttjande av minderårig (våldtäkt i dagens lag).Tas detta någonsin bort ur straffregistret eller finns det alltid kvar?
Erica Rinaldo |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med kan nämnas att det svenska straffregistret kallas för belastningsregister (lag om belastningsregister). Registret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller ordningsbot har ålagts påföljd för ett brott (3 § lag om belastningsregister). Tas uppgifterna någon gång bort från belastningsregistret? Uppgifterna i registret kan efter en viss tid gallras, vilket innebär att uppgifterna förstörs och inte längre finns tillgängliga. Det finns inte något exakt svar på din fråga. Detta då gallringen är beroende av vilken påföljd den tilltalade dömts till. Om vi antar att en person dömts för våldtäkt med fängelse som påföljd kommer gallringen ske 10 år efter det att personen frigivits (17 § första punkten lag om belastningsregister). Om den tilltalade dömts till skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras uppgifterna tio år efter det att domen meddelats (17 § andra punkten lag om belastningsregister). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,