Innomhustemperatur

2007-03-11 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |hej, finns det regler för hur varmt det får vara i lägenheter sommartid? tack för mej
Jenny Lindskog |Hejsan!Det finns inga direkta regler som reglerar hur varmt det får vara i en lägenhet, men socialstyrelsen har utifrån lagens regler tagit fram rekommendationer för vilka temperaturvärden som bör eftersträvas för att sanitär olägenhet inte ska uppstå. Enligt dessa allmänna råd ska temperaturen ligga mellan 20 och 24 grader. Om den, under normala väderförhållanden, under en längre period överstiger 24 grader kan det ses som sanitär olägenhet och fastighetsägaren kan bli skyldig att åtgärda problemet. Temperaturer upp till 26 grader får man dock oftast godta under korta och tillfälliga perioder.Sommartid får man också vara lite mer tolerant mot höga temperaturer, då ska temperaturen inte varaktigt ligga över 26 grader och bör inte ens tillfälligt ligga över 28 grader, men det blir att alltid en bedömningsfråga i varje enskilt fall vad som kan vara sanitär olägenhet. Dessutom är rekommendationerna inte tillämpliga vid extrema väderförhållanden. Det är fastighetsägaren som ska utföra en mätningar av temperaturen. Om fastighetsägaren ignorerar detta kan man vända sig till den kommunala miljöförvaltningen, de kan förelägga fastighetsägare att utföra mätningar och vidta åtgärder.Som hyresgäst kan man även rikta ett s.k. åtgärdsföreläggande till hyresnämnden, i det kan hyresnämnden besluta om att hyresvärden ska rätta till den höga inomhustemperaturen. Dessutom kan det medföra rätt till hyresnedsättning. Om hyresvärden ignorerar problemet kan man ansöka till hyresnämnden att uppta förlikningsförhandlingar i ärendet, eller vända sig till tingsrätt. Men att ta ett ärende till hyresnämnden är enklare och inte förenat med några kostnader jämfört med att processa i allmän domstol. Som påtryckning kan man även deponera en del av sin hyra hos Länsstyrelsen för att försöka förmå hyresvärden att vidta åtgärder. Om hyresvärden anser att kravet är oskäligt får han i så fall stämma hyresgästen inför domstol. Socialstyrelsens allmänna råd kan du läsa http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/specnavigation/Omraden/Inomhusmiljo.htm .Med vänlig hälsning,

Hund i bil

2007-04-08 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad lagen säger om att ha hunden i bilen under arbetsdagen. Finns det någon dispens att söka eller några särskilda skäl att att få ha den i bilen?
Johanna Carlsson |Enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur 36 § får inte hundar förvaras permanent i ett transportmedel och får inte heller lämnas utan tillsyn i fordon då temperaturen i lastutrymmet kan befaras överstiga +25°C eller understiga -5°C. Vid transport ska hunden rastas och erbjudas vatten minst var sjätte timme och utfodras med högst 24 timmars intervall.Djurskyddsmyndigheten uppmanar vidare att aldrig använda bilen som förvaringsutrymme åt hunden, då temperaturen i bilen kan stiga mycket snabbt, även om bilen står i skuggan och en glipa i fönstret har lämnats för ventilation.I brottsbalken 16 kap 13 § (se http://www.lagen.nu/1962:700 ) finns ett stadgande om att det är brottsligt med djurplågeri. I detta ingår allt som gör att hunden utsätts för lidande, utom i de fall då det är fråga om tillståndsgivna djurförsök. I rättsfallet RH 1984:80 dömdes en hundägare för djurplågeri efter att ha lämnat hunden i bilen i två timmar, med vattenskål och fönsterrutor något nedvevade, under en solig dag. Trots försiktighetsåtgärder hade temperaturen i bilen blivit så hög att det var fara för hundens liv. Oavsett dina skäl till att ha hunden i bilen är det alltså hur hunden mår i bilen som avgör om det är tillåtet eller inte. Att låta hunden vara i bilen länge kan också strida mot djurskyddslagens 3 § som stadgar att djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Förvaringsutrymmen för djur skall ge djurentillräckligt utrymme och skydd samt hållas rena samt 4 § som stadgar att djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Gå mot röd gubbe

2007-02-13 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får man böter om man går mot röd gubbe?
Mårten Andersson |Den här frågan har redan besvarats på Lawline. Du hittar den http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=2409.Vänlig hälsning,

Diskrimineringslagstiftningens omfattning

2007-01-12 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vilka "områden" innefattar diskrimineringslagstiftningen?
Susanne Sjölander |Lag 2003:307 om förbud mot diskriminering är ”huvudlagen” vad gäller förbud mot diskriminering, se http://www.lagen.nu/2003:307 . Denna lag omfattar förbud mot diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning samt funktionshinder. Förbudet att diskriminera någon, för att denne exempelvis är funktionshindrad, gäller på ett antal områden som är uppräknade i lagens 5-13§§. Diskriminering får exempelvis inte ske i hälso- och sjukvården eller när en person ska köpa en vara eller söka bostad. Det finns även förbud mot diskriminering pga etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder i arbetslivet, se http://www.lagen.nu/1999:132 , http://www.lagen.nu/1999:133 , http://www.lagen.nu/1999:130 . Likabehandling av studenter i högskolan är ett annat område, se http://www.lagen.nu/2001:1286 . Jämställdhetslagen , se http://www.lagen.nu/1991:433 , har till syfte att främja kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Lagen förbjuder könsdiskriminering vid exempelvis anställningsförfarandet, befordran, lönevillkor, uppsägning m.m. Det finns även en lag som förbjuder diskriminering av deltidsarbetande eller av arbetstagare med tidsbegränsad anställning. I Brottsbalken 16:9, se http://www.lagen.nu/1962:700#K16 , beskrivs brottet olaga diskriminering. Olaga diskriminering föreligger om en näringsidkare i sin verksamhet eller en anordnare av en allmän sammankomst/offentlig tillställning diskriminerar någon pga ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller homosexualitet. Mvh

Kniv på skoltid

2007-02-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Ville bara fråga om man som elev får ha kniv i arbetsbyxor på skoltid?
Hanna Adamson |Av 1 § i lagen om förbud beträffande knivar och andra föremål framgår att knivar och andra föremål som är ägnade att användas som vapen inte får innehas på allmän plats eller inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs. Som elev får man således inte bära kniv på skolan. Det finns vissa undantag då det är tillåtet att bära kniv. Hantverkare får bära med sig de verktyg och den utrustning som behövs i arbetet. På motsvarande sätt kan den som utbildar sig till ett yrke där exempelvis en kniv är ett naturligt arbetsverktyg ha rätt att för detta ändamål bära en kniv. Detta gäller under arbetstiden och således inte utanför arbets- eller utbildningssituationen.Läs hela lagen http://www.lagen.nu/1988:254.

Rätt att bära kniv?

2007-02-23 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |hej, jag har haft en fråga som jag alldrig fått svar på. fråga: får man ha med sig tillex: en fickkniv när man skall gå på allmän område?andra fråga: om inte får man ha med sig en fickkniv över hvud taget någon stans (camping?)fråga 3: får träslöjds lärare gå runt med knivar i skoln (ex: täljknivar)fråga 4 f´år man som privat person över huvud taget gå runt med ngn typ av kniv på allmän område?
Louise Hjelm |Knivar som är ägande att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får man inte bära på allmän plats eller inom skolområden. Bedömningen av vad som anses som vapen torde få göras i varje enskilt fall. Förbudet mot att bära kniv gäller inte om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter kan anses befogat. En fickkniv av ordinarie sort som används för praktiska ändamål måste naturligtvis få bäras på en camping, i skogen eller liknande. Däremot kan man inte påstå att en fickkniv fyller någon funktion i stan.En träslöjdslärare har säkerligen rätt att bära en täljkniv i skolan, i vart fall i lektionssalen eftersom den fyller en funktion som arbetsredskap. Den är alltså inte ägnad att användas som vapen. Däremot kan det tyckas att det saknas anledning för en träslöjdslärare att föra med en täljkniv ut ur lektionssalen.Som privatperson får man inte gå runt med knivar som är ägande att användas som vapen på allmänt område.För mer information se http://www.lagen.nu/1988:254Mvh

Användandet av s.k. pokerrobotar

2007-02-13 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Poker är ju populärt nu. Jag har funderat på att göra en automatisk pokerrobot som spelar åt en. Jag vet att det strider mot pokersajters terms & conditions. Men jag undrar om det strider mot några lagar - svenska eller utländska?
Miranda Berg |Användandet av pokerrobotar, bots eller andra dataprogram som hjälpmedel vid nätpoker är inte specifikt reglerat i svensk lag. Du kanske funderar på om det kan klassas som exempelvis bedrägeri eller oredligt förfarande, men det har jag svårt att se. Bedrägeriparagrafen (se http://www.lagen.nu/1962:700#K9 ) innehåller flera rekvisit som måste vara uppfyllda, det räcker inte att konstatera ett vilseledande. Man måste kunna visa att det är vilseledandet i sig (den felaktiga informationen att det är en människa som spelar) som orsakar ett handlande, som i sin tur orsakar en ekonomisk skada hos en motspelare - och att den inte skulle uppkomma ändå. Ett sådant orsakssamband kan vara mycket svårt att visa, eftersom själva förmögenhetstransaktionen faktiskt sker på grund av att vissa händer spelar, inte på grund av vilseledandet. Även om du inte begår något brott så bryter du som du själv påpekar mot de villkor som spelföretagen uppställer och som jag antar att du godkänt genom avtal när du blev medlem på en sida. Ett sådant avtalsbrott kan leda till ersättningsskyldighet eller andra förpliktelser.

Lag om barn som bevittnat familjevåld

2007-01-03 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |jag vill veta vart den nya lagen om barn som skall ses som brottsoffer när de har bevittnat familjevåld finns, den kom 2006, skicka den gärna direkt om det går eller vilken adress jag kan hitta den på också. tack på förhand
Anna Bergman |Hej!Du menar säkert lagen (2006:936) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), som trädde i kraft den 15 november 2006. Genom denna lag infördes det i socialtjänstlagen 5 kap 11 § att socialnämnden ska beakta att barn kan ses som brottsoffer när de har bevittnat våld mot närstående och att de därmed kan vara i behov av stöd. Läs förarbetena till denna lag i Prop. 2005/06:166, Barn som bevittnat våld.Lagen hittar du http://lagen.nu/2001:453#R11 .Förarbetet kan du hitta på lagrummet.se, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/03/56/9bb36379.pdf finns den i pdf-format.Med vänliga hälsningar,