Överklagan av Parkeringsavgift

2021-07-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Fick en p-Bot när jag ställde min bil på vår uppfart med 2 hjul på trottoaren för att kroka på släpkärran (går inte utan att ha hjul på trottoaren) och var tvungen att gå in i 10 minuter. Kan jag överklaga detta?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du vill veta om det är möjligt att överklaga en parkeringsanmärkning av detta slag. Jag kommer därför att redogöra för hur man ska gå tillväga för att överklaga en "P-bot" som det även kallas. En felparkeringsavgift får du ifall fordonet är parkerat fel på gatumark. Ägaren får ansöka om rättelse hos polismyndigheten till en början. Ifall ansökan ej bifallas kan man gå vidare och överklaga parkeringsavgiften (8 § lag om felparkeringsavgift). Ägaren av fordonet får då till Polismyndigheten skriftligen anmäla att denne bestrider betalningsansvaret. I anmälan ska ägaren ange de omständigheter som denne grundar sitt bestridande på, samt vilken bevisning som åberopas (9 § jfr). Värt att nämna är att oavsett om din överklagan beviljas eller inte så måste du betala avgiften inom föreskriven tid (7 § jfr). Ifall överklagande bifalls kommer felparkeringsavgiften att återbetalas (15 § jfr). I händelse av att polismyndigheten inte bifaller din överklagan kan du gå vidare med ärendet till tingsrätten (10 § andra stycket jfr). Bestridande av en parkeringsanmärkning görs här. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Kan svenskt medborgarskap återkallas?

2021-05-31 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan man bli av med svenskt medborgarskap?Finns lag som säger att man kan återkalla någons svenskt medborgarskap? Har sett att riksdagen diskuterat den frågan 2018, vad blev beslutat?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som utgångspunkt råder det ett absolut förbud mot att återkalla ett svenskt medborgarskap för medborgare som är eller har varit bosatta i riket. Det framgår av i 2 kap 7 § regeringsformen och är således grundlagsskyddad, det finns inga undantag. Det du nämner stämmer, det var ett flertal motioner som skickades in till riksdagen 2018 som bl a berörde ämnet om det är möjligt att återkalla medborgarskapet, riksdagen valde dock att avslå motionerna. I Lag om svenskt medborgarskap (2001:82) föreskrivs det i 14 § att en svensk medborgare kan förlora sitt svenska medborgarskap när denne fyller 22 år om personen:1) är född utomlands2) aldrig haft hemvist i Sverige och3) Inte heller varit i Sverige under sådana förhållanden som tyder på samhörighet med landet. Alla dessa rekvisit måste vara uppfyllda. Utöver detta går det inte att återkalla medborgarskapet. Skillnaden till 2 kap 7 regeringsformen är att den föreskriver att medborgare som haft eller har hemvist i Sverige inte kan få medborgarskapet återkallat. I 14 § Lag om svenskt medborgarskap möjliggörs det istället att återkalla en persons medborgarskap när personen fyller 22 år förutsatt att personen INTE har eller har haft hemvist i Sverige.Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!