Kan fackförbund neka medlem juridisk hjälp?

2017-11-19 i Fackförening
FRÅGA |Har facket rätt att neka till juristhjälp när man själv anser att man blivit utsatt för framtvingad uppsägning?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du är medlem i fackförbundet. Fackförbundet har ingen laglig skyldighet att erbjuda sina medlemmar juridisk hjälp. Tycker fackförbundet att din uppsägning inte blivit framtvingad måste de inte ge dig juridisk hjälp. Undantaget kan vara om de genom medlemsavtal eller liknande förbinder sig att alltid hjälpa medlemmen juridiskt. Detta hindrar dig inte från att söka juridisk hjälp privat, men detta bekostar du själv. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Väntetid vid hjälp från facket

2017-09-09 i Fackförening
FRÅGA |Hej min man är med i facket och har fått hjälp av facket i en arbetsrättslig fråga men den fackliga ombudsmannen säger att det tar upp till ett år inan fackets jurist kan ta sig an falletTar det verkligen ett år för en advokat från ett fackförbund att driva ens sak i en tingsrätt?
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fråga är något knapphändig på information, men rent generellt kan sägas att rättsliga processer ofta tar ganska lång tid. Om din mans fackförbund inte har möjlighet att driva frågan snabbare än vad de har uppget till er, så kan det bli svårt att snabba på processen. Ett alternativ väg för er kan möjligtvis vara att vända sig privat till en advokat eller juristbyrå som kan ta sig an ert fall och driva det. Nackdelen med detta kan vara att ni då riskerar att få stå för något högre kostnader själv. Dock har ni antagligen rätt till rättshjälp i er hemförsäkring som då kan täcka en del av kostnaderna. Det blir alltså en avvägning mellan snabbhet och risken för extra kostnader som blir relevant i ert fall. Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig höst. Med vänlig hälsning

Kartläggning av facklig tillhörighet

2017-05-21 i Fackförening
FRÅGA |Hej, jag jobbar på en arbetsplats där cheferna har börjat kartlägga facklig tillhörighet. Man ringer runt till sina anställda och lägger upp på sitt intranät att man ska uppge om man är fackligt ansluten. Detta gör dem för att i händelse av strejk kunna planera sin verksamhet.Min fråga är, får dem göra så? Har arbetstagare någon skyldighet att uppge sådan info på uppmaning av högre chef?
Louise Sundström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige har vi något som kallas föreningsrätt, vilket är rätten för både arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra organisationer. Det innebär också att man har rätt att utnyttja sitt medlemskap och att verka för organisationen eller för att en sådan bildas utan att hindras av någon annan. Den här rätten är lagstadgad i 7§ Medbestämmandelagen (MBL). Föreningsrätten får inte kränkas, och detta innebär att en arbetsgivare inte får missgynna en anställd för att denne utnyttjar sin föreningsrätt. En arbetsgivare får inte heller försöka förmå anställda att inte utnyttja sin föreningsrätt eller att upphöra vara fackligt organiserade. Detta skulle utgöra en s k föreningsrättskränkning enligt 8§ första stycket MBL.Vidare innebär detta att det är arbetsgivarens syfte med utfrågningen om facklig tillhörighet som är avgörande för om det är fråga om en föreningsrättskränkning. En arbetsgivare kan i vissa fall vara helt berättigad att fråga ut sina anställda om deras fackliga tillhörighet. Flera regler i MBL och i Lagen om anställningsskydd (LAS) innebär nämligen att arbetsgivaren har vissa skyldigheter gentemot fackliga organisationer. Arbetsgivaren har exempelvis i ett flertal fall en förhandlingsskyldighet gentemot sina anställdas fackföreningar. Förhandlingsskyldighet föreligger bl.a. när arbetsgivaren ska fatta beslut om viktigare förändringar i verksamheten, vid arbetsbrist och vid omplacering. För att arbetsgivaren ska kunna fullgöra denna skyldighet, behöver arbetsgivaren veta vilka fackföreningar som de anställda är medlemmar i. Om arbetsgivaren frågar sina anställda om deras fackliga tillhörighet för att fullgöra en skyldighet enligt MBL eller LAS, som exempelvis förhandlingsskyldigheten, har arbetsgivaren ett helt berättigat syfte med att ställa frågan. Det utgör då ingen föreningsrättskränkning. Om arbetsgivaren, genom att fråga om facklig tillhörighet, istället försöker utöva någon form av kontroll över sina anställda i syfte att de inte ska kunna utnyttja sin föreningsrätt eller annars ställer frågan på ett hotfullt sätt, har utfrågningen inte ett berättigat syfte. Detta kan vara fallet om arbetsgivaren vill kartlägga sina anställdas fackliga tillhörighet för att på något sätt pressa dem eller hindra dem från att delta i strejk. Det kan i sådana fall anses vara en föreningsrättskränkning. Detta eftersom det skulle hindra de anställda från att utnyttja sin föreningsrätt enligt 7§ MBL.Utan att veta fler omständigheter är det svårt att fastställa om det är fråga om en föreningsrättskränkning i ditt fall eller inte, utan det är alltså beroende av om arbetsgivaren har till syfte att hindra sina anställda från att utnyttja sin föreningsrätt genom att göra den här kartläggningen. Om du är fackligt ansluten rekommenderar jag dig att ta kontakt med facket för att få hjälp att komma vidare i frågan.Med vänlig hälsning,

Fackets ansvar för arbetsmiljö

2017-04-21 i Fackförening
FRÅGA |HejMin arbetsgivare har sagt upp mig av ogiltiga skäl. Jag har precis haft en överläggning med henne och med facket. Facket har "hotat med att hon inte kan säga upp mig för då kommer det ske en rättslig process. Nu vågar hon inte säga upp mig, och jag vet inte om jag klarar gå tillbaka till jobbet . Jag mår dåligt psykisk och fysisk av arbetsgivaren diffus arbetsmiljö kränkning m.m . Känner att jag vill ha ett jobb att trivas på. Vad har facket för skyldigheter gentemot mig som betalar er varje månad. Kan dom garantera att jag kommer ha det bra på jobbet. Jag vill ha min rättighet, kan dom hjälpa mig med det??
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På många arbetsplatser finns det så kallade arbetsmiljöombud. Det är alltid en av de anställda på företaget som utses till ombud. Ombudets roll är bland annat att vara de anställdas representant i arbetsmiljöfrågor, att hålla ögonen på den psykiska och sociala arbetsmiljön samt att uppmärksamma arbetsgivaren på dessa frågor. Det är inte en skyldighet att ha ett arbetsmiljöombud på alla arbetsplatser. Detta är beroende av antalet anställda och om det finns kollektivavtal. Men jag föreslår att du i första hand tar reda på om ni har ett arbetsmiljöombud och vänder dig till honom eller henne med dina frågor. Du kan även vända dig till facket om du upptäcker att problemen inte går att lösa på arbetsplatsen. Din fackliga organisation har ett ansvar att tillvarata de anställdas intresse av en god arbetsmiljö. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är arbetsgivaren som svarar för arbetsmiljöfrågor och är skyldig att vidta åtgärder. Fackets roll är verka för att arbetsgivaren tar sitt ansvar. Som svar på din fråga kan du alltså vända dig till facket med arbetsmiljöfrågor, men deras ansvar är i sin tur att förmå arbetsgivaren att få förändringar till stånd. Facket kan inte garantera att du trivs på jobbet, men de kan göra sitt bästa för att arbetsgivaren lever upp till sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Måste man uppge vilken fackförening man tillhör?

2017-10-29 i Fackförening
FRÅGA |En anställd vägrar uppge vilken fackförening hon tillhör. Vi måste omorganisera i företaget, vilket kräver att jag kontaktar aktuell fackförening. Men, jag vet ju inte vilken.
Emma Fagerberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt förhandlingsskyldigheten i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) har arbetsgivaren en skyldighet att förhandla med de arbetstagarorganisationer (fackförbund) i förhållande till vilka denne är bunden av kollektivavtal, enligt 11 § MBL. Detta när det handlar om viktigare förändringar i verksamheten eller viktigare förändringar av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagaren som tillhör organisationen. Enligt 12 § MBL kan arbetstagarorganisationen även begära förhandling i samma typ av frågor, men som inte anses så viktiga att förhandlingsskyldighet enligt 11 § föreligger. Enligt 13 § MBL har arbetsgivaren även en förhandlingsskyldighet gentemot de fackförbund i förhållande till vilka denne inte är bunden av kollektivavtal, om det rör arbets- eller anställningsförhållandena för en arbetstagare som är med i fackföreningen. Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal är denne skyldig att förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer vid frågor om uppsägning och övergång av företag, enligt 13 § 2 st. MBL. Frågor som rör företagsledning är generellt sett sådana frågor som inte rör en arbetstagare särskilt och därmed inte kräver att förhandling sker med sådana arbetstagarorganisationer i förhållande till vilka denne inte är bunden av kollektivavtal. Om det däremot rör en företagsöverlåtelse och arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls måste arbetsgivaren alltså förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer. Om förhandlingsskyldighet över huvud taget föreligger beror alltså dels på om du som arbetsgivare är bunden av kollektivavtal eller inte och dels på vad det handlar om för beslut. En arbetsgivare för inte kränka föreningsrätten enligt 7–8 §§ MBL. Att fråga arbetstagarna om vilken fackförening dessa tillhör behöver dock inte innebär att föreningsrätten kränks. Det hela beror på vad syftet med utfrågningen är. Om syftet är att ta reda på svaret för att kunna fullgöra sin skyldighet att förhandla enligt MBL anses det inte vara en föreningsrättskränkning. Det verkar dock som att den allmänna uppfattningen är att arbetstagare alltid har ett val om denne vill svara eller inte, och att du som arbetsgivare då inte kan göra mer. Just denna fråga verkar dock vara omstridd och det finns nog inget självklart svar. Vissa menar att man som arbetsgivare har en skyldighet att ta reda på vilka arbetstagare som tillhör vilka fackförbund, medan vissa menar att det är ett brott som personuppgiftslagen att lämna ut sådana uppgifter. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan ett fackförbund tvinga ett företag att bara anställa personer från det fackförbundet ?

2017-05-28 i Fackförening
FRÅGA |Kan ett fackförbund på ett företag tvinga företaget att bara anställa personer från det fackförbundet ?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En avtalsklausul som innebär att ett företag enbart får anställa personer från ett visst fackförbund kallas organisationsklausul. En sådan klausul innebär enligt Europadomstolens praxis (se t.ex. rättsfallet Sørensen och Rasmussen mot Danmark) att den s.k. negativa föreningsfrihet kränks. Negativ föreningsfrihet innebär frihet för att inte vara med i en förening (jämför art. 11 Europakonventionen). Motsatsen är positiv föreningsfrihet som innebär frihet att vara med i en förening.Eftersom klausulen i praktiken tvingar arbetstagare att gå med i ett fackförbund utgör detta alltså en otillåten föreningsrättskränkning. Fackförbund kan alltså inte tvinga företag att enbart anställa personer från det fackförbundet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Tillämpning av föreningsrättskränkning i MBL

2017-05-10 i Fackförening
FRÅGA |Hej! 8 § i MBL skriver tydligt om när ens föreningsrätt har blivit kränkt, men min fråga är om huruvida det endast kan anses som att man kränker någon föreningsrätt genom att arbetsgivaren gör det gentemot arbetstagaren?Låt oss säga att "X tillhör syndikalistiska den fackföreningen (SAC) och arbetar sommurare. Han uppmanas av sina kollegor inom "Byggnads" att istället gå med i deras fackförening. X vägrar och med tiden blir konflikten allvarlig, X upplever att han blir mobbad. Har X föreningsrätt kränkts, eller kan detta endast ske mellan arbetsgivare och arbetstagare och inte fackföreningar emellan?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du säger så står det i 8 § lag om medbestämmande i arbetslivet(MBL), att föreningsrätten ska lämnas okränkt. Fortsätter vi att läsa i 8 § första stycket, så står det att ”Kränkning av föreningsrätten föreligger, om någon på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vidtager åtgärd till skada för någon på andra sidan för att denne har utnyttjat sin föreningsrätt eller om någon på ena sidan vidtager åtgärd mot någon på andra sidan i syfte att förmå denne att icke utnyttja sin föreningsrätt. Sådan kränkning föreligger även om åtgärden vidtages för att åtaganden mot annan ska uppfyllas”.Det vi kan utläsa av detta är alltså att för att en föreningsrättskränkning ska anses föreligga, krävs det att någon vidtar en åtgärd till skada för någon på den motsatta sidan för att denna utnyttjat sin föreningsrätt. Alltså krävs det att det rör sig om åtgärder från ena sidan gentemot den andra sidan, arbetsgivarsidan mot arbetstagarsidan eller vice versa.Det finns dock andra sätt du kan gå vidare med detta. Mobbing på arbetsplatsen är allvarligt. Som anställd har du rätt till en bra arbetsmiljö och det är allas ansvar, även medarbetarnas, att se till att den goda arbetsmiljön uppnås. Din arbetsgivare har vidare en skyldighet att förebygga all slags mobbning på arbetsplatsen, se Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1993:17.Gör inte arbetsgivaren något åt situationen på arbetsplatsen råder jag dig att kontakta ditt skyddsombud som, enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen(AML), kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder. Arbetsgivaren är nämligen också enligt 3 kap 2 § AML skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du istället kontakta ditt fackförbund. I sista hand kan du själv vända dig till Arbetsmiljöverket, som utövar tillsyn över att AML följs, och göra en anmälan! Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Utfrågning om organisationstillhörighet

2017-04-07 i Fackförening
FRÅGA |Har arbetsgivaren någon rätt att samla in uppgifter som organisationstillhörighet och om personal inför ett lagt varsel?
Stina Jansson |Hej,Tack för din fråga. FöreningsrättI Sverige har vi föreningsrätt, dvs rätt att organisera oss fackligt, vilket regleras i 7 § Medbestämmandelagen (MBL). Regeln innebär en rätt för arbetstagare att organisera sig fackligt.Utfrågning om fackföreningstillhörighetEn utfrågning om fackföreningstillhörighet kan i en rätt kontext innefatta en föreningsrättskränkning. Det avgörande är i vilken avsikt det sker.I vissa fall är det helt i sin ordning att arbetsgivaren frågar sina anställda om de är fackligt anslutna. Flera regler i MBL och Lagen om anställningsskydd (LAS) innebär skyldigheter för en arbetsgivare gentemot fackliga organisationer, vilket i sin tur bygger på att dennes anställda är organiserade. Arbetsgivaren måste exempelvis hålla sig uppdaterad på den punkten när det kommer till förhandlingsskyldighet. För att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter i de fallen måste arbetsgivaren fråga arbetstagaren för att veta, och då är det en fullt legitim fråga att ställa. Så i vissa fall har en arbetsgivare enligt MBL och LAS inte bara har rätt, utan dessutom skyldighet att fråga ut de anställda om deras organisationstillhörighet. I andra fall kan det emellertid finnas situationer då frågan inte har ett legitimt syfte. Om arbetsgivaren genom att ställa frågan försöker utöva kontroll över de anställda i syfte att de inte ska ansluta sig facklig eller om frågan ställs på ett annars hotfullt sätt så kan det anses utgöra ett hot om reaktioner mot en anställd om denna personen utövar sina fackliga rättigheter. I de fallen kan den ställda frågan anses utgöra en föreningsrättskränkning i strid med 7 § MBL.SammanfattningsvisHuruvida en arbetstagare gör sig skyldig till brott mot föreningsrätten genom att fråga sina anställda om facklig tillhörighet beror på i vilken avsikt det sker. Det kan finnas situationer då arbetsgivaren inte bara har en rätt utan också en skyldighet att fråga sina anställda om deras fackliga tillhörighet, som ett led i arbetsgivarens fullgörande av sina egna skyldigheter enligt lag. Det kan emellertid också finnas situationer då frågan inte är tillåten enligt lag utan utgör en föreningsrättskränkning. Huruvida det är det ena eller det andra beror alltså på hur frågan är ställd och i vilket syfte. Om det görs på ett hotfullt sätt kan det vara en föreningsrättskränkning medan det samtidigt kan finnas fullt legitima skäl för arbetsgivaren att ställa frågan vilket inte är i strid med reglerna i lag.Hoppas att detta var till hjälp. Vänliga hälsningar