Arbetstagares rätt till information vid förhandling mellan arbetsgivare och fackförbund

2017-03-22 i Fackförening
FRÅGA |Hej,Kan fackförbundet neka mig information avseende min förhandling (tillvidaretjänst) mellan arbetsgivaren och de? Tack!
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om huruvida du har rätt att ta del av den information som sker vid förhandling mellan ett fackförbund och din arbetsgivare. I medbestämmandelagen (1976:580) (MBL) (https://lagen.nu/1976:580) finns regler om arbetsgivarens och arbetstagarorganisationernas ömsesidiga grundläggande förhandlingsrätt. För att du som anställd ska få ökat medbestämmande och kunna utnyttja din rätt till förhandling, är arbetsgivaren skyldig att fortlöpande lämna information om:verksamhetens organisation, planering och utveckling,ekonomi och budget, samtriktlinjer för personalpolitiken.Informationen ska, enligt 19 § MBL, lämnas till den lokala fackliga företrädaren som är anmäld som informationsmottagare eller förtroendevald. Arbetsgivaren är skyldig att kalla den lokala fackliga organisationen till vilken han är bunden av kollektivavtal till förhandlingar före beslut om viktigare förändringar av arbets- och anställningsförhållanden för enskild medlem i förbundet, 11 § MBL. Arbetsgivaren måste vänta med att fatta beslut till dess att den lokala förhandlingen är avslutad. Är man oenig får inte arbetsgivaren fatta beslut innan eventuell central förhandling genomförts. För att en arbetstagarorganisation och du som arbetstagare ska komma med lösningar angående din tillsvidaretjänst utifrån de förslag som din arbetsgivare ger, ska det finnas tillgång till så grundläggande information som möjligt. Förhandling och information har ett nära samband och ditt fackförbund ska skapa förutsättningar för att kunna utöva ditt inflytande på arbetsgivaren. Det är därför viktigt att du som arbetstagare får den information som behövs för att förhandlingen som rör förhållandet ska kunna leda till en lösning.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss igen om du har fler frågor eller funderingar.Med vänlig hälsning,

Får arbetsgivaren söka förhindra anslutning till facket

2016-11-30 i Fackförening
FRÅGA |Hej, om man är chef på ett företag och man vill hålla antalet fackligt anslutna så lågt som möjligt kan man utge bonusar i form av lönetillägg till de som inte ansluter sig till facket? Dessutom informerar man en anställd som dra in massor arbetskamrater att han har god lust att ge honom sparken. Vad händer om man ge honom sparken på grund av hans fackliga intresse? Det finns en som jobbar på samma avdelning , som är den största motståndaren till facket och han har hotat den anställd som är facklig intresserad , vad gäller för den anställd som försöker att hindra fackförbundets framfart på jobbet?
|Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 7 och 8 §§. Det finns en lagstadgad rätt att gå med i ett fackförbund som även återfinns i EKMR. I MBL 8 § stadgas vad en föreningsrättskränkning är. Det är en åtgärd från någon på arbetsgivarsidan för att en arbetstagare utnyttjat sin föreningsrätt. En sådan åtgärd kan exempelvis vara en uppsägning eller en utebliven förmån. Även hot om uppsägning kan vara en sådan åtgärd som utgör en föreningsrättskränkning. Av AD 1980 nr 160 framgår att en högre lön för sådana som inte är fackligt anslutna kan vara en föreningsrättskränkning om den högre lönen är ett villkor för att inte utnyttja sin föreningsrätt. En uppsägning på grund av att någon utnyttjat sin föreningsrätt kan ogiltigförklaras utifrån MBL 8 § 3 st. Dessutom kan du bli skadeståndsskyldig utifrån MBL 54 och 55 §§. Det gäller både ekonomiskt skadestånd för utebliven lön på grund av uppsägningen, samt allmänt skadestånd på grund av den kränkning det inneburit, både gentemot facket och gentemot arbetstagaren. Dock krävs att det är någon på arbetsgivarsidan som företagit kränkningen det framgår av AD 2013 nr 5. Det visar att hotet från den anställda som är mot facket antagligen inte är en föreningsrättskränkning, däremot är hot olagligt och han kan personligen bli straffad för detta beteende. Du som arbetsgivare riskerar kraftigt negativ publicitet om du låter hoten fortgå utan ingripande. Hoppas att du fick svar på din fråga, ring oss gärna om någonting var oklart eller om du behöver någon mer hjälp med din situation!Du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Rätt att ge lägre lön till icke-fackliga arbetstagare?

2016-11-25 i Fackförening
FRÅGA |Rätt eller fel av arbetsgivare att ge lägre lön till arbetstagare som inte är fackligt ansluten?
Marcus Carlsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Ett kollektivavtal innebär att parterna, facket och arbetsgivare/arbetsgivarorganisation, binds upp av detta och kan inte träffa överenskommelser som strider mot avtalet, 27§ MBL. Ett personligt anställningsavtal får alltså inte strida mot kollektivavtalet. Om en arbetstagare inte är bunden av kollektivavtal, eftersom denne inte är fackligt ansluten så råder avtalsfrihet. Man kan alltså, inom lagens regler, avtala om villkor så som lön. Om arbetsgivaren däremot är bunden av ett kollektivavtal får arbetsgivaren inte utan vidare förhandla med icke-fackliga arbetstagare, eftersom, som tidigare nämnt, så får inte en part träffa överenskommelse i strid med kollektivavtalet. Vad detta innebär är att det personliga avtalet mellan en icke-facklig arbetstagare och en arbetsgivare är giltigt men arbetsgivaren tvingas betala skadestånd till facket enligt 54-55§§ MBL. Om inte arbetsgivaren heller är bunden av kollektivavtal finns givetvis inte en sådan här skadeståndsskyldighet. Det är alltså möjligt av en arbetsgivare att ge lägre lön till arbetstagare som inte är fackligt ansluten men en skadeståndsskyldighet gentemot facket kan uppkomma.Med vänliga hälsningar,

Förhandlingsskyldighet för oorganiserad arbetsgivare

2016-06-30 i Fackförening
FRÅGA |Om en arbetsgivare inte är fackligt anslutna med arbetstagare är - är då arbetsgivare skyldiga till en överläggning med den fackliga organisationen om arbetstagare sägs upp?
Erica Leufstedt |Hej, tack för din fråga!Jag utgår från att din arbetsgivare helt saknar facklig anslutning, inte att det enbart rör sig om en arbetsgivarorganisation som saknar kollektvavtal med din arbetstagarorganisation. En arbetsgivares förhandlingsplikt och en arbetstagarorganisations förhandlingsrätt regleras i lag (1976:580) om medbstämmande i arbetslivet. 11§ stadgar att en arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med en arbetsgivare då det rör en fråga som handlar om förhållandet mellan arbetsgivaren och en medlem i organisationen som är eller har varit arbetstagare på arbetsplatsen. Denna motsvarande rätt tillfaller arbetsgivaren i förhållande till arbetstagarorganisationen. inom denna kategori faller frågor såsom uppsägning. Utöver arbetstagarorganisationens rätt att förhandla har arbetsgivaren även en skyldighet att på eget initiativ förhandla med organisationen arbetstagaren är ansluten till angående frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta gäller så länge inte arbetsgivaren endast tillfälligt är utan kollektivavtal. Skyldigheten gäller inte heller då uppsägningen skett på grund av personliga skäl. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om medlemskap i förening

2017-01-20 i Fackförening
FRÅGA |Jag jobbar som kock på ett "i ur och skur" dagis och har blivit informerad att jag måste vara medlem i friluftsfrämjandet förening. Medlemskapet kostar drygt 400 kr / år.Är det rimligt att jag privat måste bli medlem i deras egen förening och stå för kostnaden själv för att få ha jobbet kvar?Tacksam för svar.
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline!I Sverige har vi något som kallas för föreningsfrihet, även ibland kallad organisationsfrihet, vilken innebär en rätt att tillhöra samt bilda organisationer. Föreningsfriheten kan vara såväl positiv som negativ. Den positiva föreningsfriheten innebär att man får sluta sig samman i olika intressegemenskaper, vilket framgår av medbestämmandelagen 7 §, se här. Den negativa föreningsfriheten innebär istället en frihet att stå utanför föreningar. Det innebär att du inte är tvungen till medlemskap och kan således heller inte bli tvingad till att bli medlem i någon förening. Detta regleras inte i medbestämmandelagen, utan följer av den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Sammanfattningsvis kan du alltså inte bli tvingad till medlemskap i friluftsfrämjandets förening!Vänlig hälsning,

Facklig förtroendemans rätt till ledighet

2016-11-25 i Fackförening
FRÅGA |Jag tillsvidareanställd (100%) på en statlig myndighet. Jobbar delvis (40%) facklig och skyddsombud på arbetsplatsen.I samråd med min fackliga organisationen jag behöver utöka min fackliga tiden upp till 50%.Min närmaste chef kräver bevilja underlag från min facklig klubb.Är det lagligt?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 § lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) så har en facklig förtroendeman rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget.Ledigheten får dock inte ha större omfattning än som är skäligt med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen. Ledigheten får inte förläggas så, att den medför betydande hinder för arbetets behöriga gång.Ledighetens omfattning och förläggning bestämmes efter överläggning mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen.Alltså bör din arbetsgivare och din fackliga organisation komma överens om detta. Det är inte konstigt att arbetsgivaren vill ha underlag för din utökade ledighet eftersom ledigheten inte ska beviljas skönsmässigt utan ha koppling till det fackliga uppdraget. Jag råder dig därför att ordna ett möte med din arbetsgivare och din fackliga organisation där ni gemensamt kan diskuterade detta och komma fram till en lösning som passa båda parter.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Utträde ur fackförbund - hur ska stadgarna tolkas?

2016-10-07 i Fackförening
FRÅGA |HejJag ska avsluta mitt medlemskap i psykologförbundet. Och i deras stadgar står det:"Medlem som önskar utträda ur förbundet ska skriftligen anmäla detta. Medlemskapet upphör vidutgången av det månadsskifte som infaller närmast efter det att utträdesanmälan inkommit tillförbundet"Min fråga är; förutsatt att de får min utträdesansökan under oktober, avslutas medlemskapet sista oktober, eller ska betala för november också? Formuleringen "utgången av det månadsskifte..." förvirrar mig.Mvh, Andreas
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du väljer att skriva din fråga till Lawline!Som jag förstår det stycke du har angivit ur Sveriges Psykologförbunds stadgar så kommer ditt medlemskap att avslutas vid det månadsskifte som infaller närmast efter det att utträdesanmälan har inkommit till förbundet. Om man ser till ordalydelsen i detta stycke bör detta innebära att ditt medlemskap avslutas vid utgången av månadsskiftet, dvs. sista oktober, för det fall att din utträdesanmälan har inkommit till förbundet i oktober månad. Du kommer alltså inte behöva betala någon medlemskapsavgift för november månad, såtillvida inget annat villkor i förbundets stadgar reglerar något annat. Jag hoppas att du fick svar på din fundering.Med vänlig hälsning

Kollektivavtalens relevans för utomstående arbetstagare, m.m.

2016-06-30 i Fackförening
FRÅGA |Hej jag jobbade på ett företag förra året som jag nu hört att dom har avstått av att betala vissa tillägg på lönen som under den tiden jag jobbat där blir en del pengar. nu har facket löst det för deras medlemmar men jag fick ett starkt nej då jag inte var med i facket under den tiden. finns det något jag kan göra?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår det så hade du en tidsbegränsad anställning med ett företag, där du enligt anställningsavtalet hade rätt till vissa lönetillägg – tillägg som företaget nu vägrar att betala ut till dig. Vad du kan göra i en sådan situation beror främst av vad ditt anställningsavtal innehåller, men också av det kollektivavtal som löste problemet för fackets medlemmar. Om du finner stöd för att du har rätt till lönetillägget så kan du gå vidare med att kräva ut det.I det följande förklarar jag därför först hur ett eventuellt kollektivavtal kan vara relevant för dig. Därefter redovisar jag vilka handlingsalternativ som du främst har att tillgå. Slutligen sammanfattar jag det sagda.KollektivavtalFackföreningens avtal för dess medlemmars räkning förefaller vara ett kollektivavtal. För att det ska finnas ett kollektivavtal i lagens mening kräver 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (förkortad MBL) nämligen att följande villkor är uppfyllda:1. Det är ett avtal2. Avtalet är skriftligt3. Avtalets parter är å ena sidan en fackförening, och å andra sidan en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare.4. Avtalet rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, på något sätt.Kollektivavtalets effekt för dig är att det binder dig som medlem i fackföreningen, enligt 26 § första stycket MBL. Det gäller som huvudregel även om du bara gick med i den avtalsslutande fackföreningen senare.Även om du inte är medlem i fackföreningen kan kollektivavtalet vara relevant för ditt anställningsavtal. Om kollektivavtalet inte är exklusivt för fackföreningens medlemmar kan det nämligen fylla ut ditt anställningsavtal, om ditt anställningsavtal inte anses reglera frågan (se härom AD 2006 nr 76). Det finns dock vissa krav för att reglerna i ett kollektivavtal ska kunna gälla för ditt anställningsavtal. Förenklat innebär dessa krav i princip att de regler från kollektivavtalet som kan gälla för ditt anställningsavtal är de som arbetsgivaren gentemot fackföreningen är skyldig att tillämpa på icke-medlemmar (vilket framgår i t.ex. rättsfallet AD 1984 nr 79).HandlingsalternativDet första du alltså bör göra är att undersöka vilka villkor som gäller för just ditt anställningsavtal. Om du t.ex. kommer fram till att kollektivavtalet nog gäller för dig också kan det vara bra att försöka förhandla med företaget. Om företaget ändå vägrar att efterkomma dina krav är dock en domstolsprocess det alternativ som ligger närmast till hands. Då är det bra att kontakta en jurist som är specialiserad på arbetsrätt, vilket du kan göra HÄR. Att gå till domstol är inget man bör göra lättvindigt, eftersom det kan bli dyrt.Detsamma kan sägas om fallet att arbetsgivaren helt oberoende av kollektivavtalet vore skyldig att betala ut lönetillägg till dig. Eftersom avtal ska hållas är arbetsgivaren då skyldig att betala ut lönetillägget till dig.Eftersom du – som jag förstår det – nu är medlem i den avtalsslutande fackförening skulle du också kunna försöka ta hjälp av fackföreningen. I vart fall är det värt att notera att om kollektivavtalet gäller för dig så bryter företaget mot kollektivavtalet om det vägrar att tillämpa samma lösning för dig. Endast facket kan dock agera mot ett sådant brott, eftersom det är facket som är part till kollektivavtalet – inte du.SammanfattningDet kan vara så att fackets lösning också gäller för dig. Det kan även vara så att du har rätt till lönetillägget helt oberoende av fackets lösning. Om din arbetsgivare vägrar att efterkomma dina krav återstår alternativet att stämma in företaget till tingsrätten.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med lönetillägg och kollektivavtal är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,