Köp återgå om man inte får bygglov?

2021-01-19 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej!Vi vill köpa en tomt där det idag finns ett positivt förhandsbesked för byggnation av enfamiljshus. Vi önskar föra in ett villkor i avtalet att köpet går tillbaka om vi inte får bygglov. Vi vill ju inte stå med en dyr tomt som vi inte kan bebygga. Säljarna är tveksamma till detta. Vad är rimligt? Rättsligt? Klokt?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förstår att det uppkommer en viss osäkerhet i situationen och det är naturligtvis förklarligt om ni därför vill ha med villkor. Jag kan enbart ge information men i slutändan är det upp till er att avtala något som båda parterna känner sig bekväma med. Först kan det nämnas att byggnadsnämnden under de två åren som det positiva förhandsbeskedet är bindande inte kan avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller. Detta förutsätter dock att ansökan om bygglov helt stämmer med förhandsbeskedet. Det du syftar på i din fråga är en svävarklausul, dvs ett villkor som innebär att köpet går åter om inte villkoret uppfylls. Enligt 4 kap. 3 § punkt 1 jordabalken (JB) är ett sådant villkor giltigt men måste tas med skriftligt i köpehandlingen. Det ska inte gälla i mer än 2 år annars blir hela avtalet ogiltigt (4 kap. 4 § JB). Detta är således ett bra alternativet för er som köpare, dock är det naturligtvis förståeligt om säljarna är tveksamma eftersom de förmodligen bara vill få köpet genomfört. Jag rekommenderar att ni ser över situationerna, som sagt finns det inget facit men vill ni vara på den säkra sidan och inte känner att ni vill ta risken är det bättre att ni står på er angående införande av villkoret. Ovan har du lite information att beakta innan du tar något beslut, kom ihåg att detta är generellt och att jag inte kan säga vad som blir bäst utan ni får överväga om det är värt eller inte. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?

2021-01-19 i Påföljder
FRÅGA |Hej.Min pojkvän blev dömd för ett 4 årigt brott i Norge. Han blev fälld 2013 för brottet. Han hade avtjänat straffet klart 2017. När gallras det ut från registret?
Josefine Lovborg | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information om när en dom i Norge gallras ut från registret i Sverige. Reglerna om det svenska belastningsregistret återfinns i Lag (1998:620) om belastningsregister. Det finns även en förenklad sammanfattning på polisens hemsida. Införs norsk dom i det svenska belastningsregistret?Föreskrifter om vem som ska föras in i belastningsregistret står att finna i lagens 3 §. Där anges att den person som ålagts påföljd för ett brott ska föras in i belastningsregistret.Lagens 4 § handlar om domar från utlandet, och anger att man förs in i det svenska belastningsregistret om den utländska uppgiften motsvarar vad som sägs i 3 § samt att uppgiften:1. kommer från en myndighet i en stat som tillhör Interpol, från denna organisation eller från Europol och avser en svensk medborgare eller någon som har hemvist i Sverige eller2. lämnas från en stat enligt en överenskommelse mellan Sverige och den staten.Norge är medlem i Interpol, och av din fråga förmodar jag att din pojkvän är svensk medborgare men blivit dömd i Norge. Därför kommer detta registreras i det svenska belastningsregistret under förutsättning att din pojkvän begått ett brott och blivit dömd samt påförd en påföljd för det samma. När försvinner ett fängelsestraff från belastningsregistret?Det är påföljden till ett brott som avgör hur länge denne finns kvar i belastningsregistret. I ditt fall handlar det, vad jag kan utläsa, om ett fängelsestraff som påföljd vilket innebär enligt de gallringsregler som finns att denna kommer finnas kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivningsdagen.Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Tack för din fråga!

Var anmäler jag en kommunal tjänsteman?

2021-01-19 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hur anmäler jag en kommunal tjänsteman som genom grovt felbeslut orsak orsakat mig stor ekonomisk skada.Vem ska ta emot anmälan?Ansvarig beslutsfattare eller den myndighet där beslutsfattaren tagit sitt beslut?
Erica Lager |Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!JO är tillsyns- och granskningsorganJustitieombudsmannen (eller ombudsmännen) har till uppgift att granska bl.a statliga och kommunala myndigheter enligt 2 § lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän. Tillsynen sköts genom att pröva klagomål från allmänheten, men även genom inspektioner efter andra uppmaningar (5 § lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän). Om någon har ett klagomål gällande att den har blivit felaktigt behandlad av en kommunal myndighet eller tjänsteman på en sådan myndighet, är det till JO man ska vända sig. Hur gör jag en anmälan?Ett klagomål ska ske skriftligen och innehålla information om vem/vilken myndighet det gäller, vad som hänt, uppgifter till den som klagar samt om det finns någon aktuell handling bör denna också bifogas (17 § lagen med instruktioner för Riksdagens ombudsmän). På JO:s hemsida Här går att läsa mer om vad en anmälan ska innehålla, vad som INTE går att anmäla, hur det går till och vad man ska tänka på. Där går också att finna blanketter för att fylla i en anmälan. Jag hoppas att detta var ta till hjälp för din fundering. Lycka till! Vänligen,

Rätt att ta del av en bostadsrättsförenings årsredovisning?

2021-01-19 i Föreningar
FRÅGA |Vi är medlemmar i en BRF och undrar om vi kan ta del av Årsredovisningar från Föreningens bildande?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Årsredovisningarna är offentliga och ni kan ta del av dem. Vänliga hälsningar,

Ärver arvingarna skulder?

2021-01-19 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Min pappa dog i november 2019. Han har en bil som står på en adress där han bodde för 7 år sedan. Bilen är bara skrot går inte att starta. Nu kräver markägaren att jag och min syrra måste flytta den och betala för det. Är vi skyldig till det ?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du och din syrra som arvingar är skyldiga till att betala er pappas skulder nu när han har gått bort.AllmäntOm den avlidne står själv på alla lån/skulder och hen senare avlider ska skulderna lösas mot tillgångarna i dödsboet. Är skulden högre än dödsboets tillgångar kommer resterande skuldbelopp att skrivas av. Inom svensk rätt råder nämligen en princip om att skulder inte ska ärvas, såvida man inte har gemensamma lån/skulder - dessa ansvarar man solidariskt för. Detta gäller även om den avlidne har efterlevande arvingar och make/maka. Finns det skulder kvar som inte har täckts av tillgångarna i dödsboet blir inte arvingarna/efterlevande maken betalningsskyldiga för skulden.Du, som arvinge, kan däremot påverkas på så sätt att du inte får något arv från din pappa eftersom en förutsättning till att få ut sitt arv är att det faktiskt finns något att ärva. Den avlidnes tillgångar måste därmed täcka hens skulder för att det ska bli något kvar till arvingarna. Om det däremot är så att tillgångarna har hunnit fördelas till arvingarna innan skulderna är betalade är man skyldig att betala tillbaka det som krävs för att skulderna ska täckas.Ditt fallNär en person avlider bildas ett dödsbo med dennes tillgångar och skulder, och detta dödsbo är en självständig juridisk person. I normala fall sköts ett dödsbo genom att skulderna betalas (vanligtvis löpande räkningar) via den avlidnes bankkonto, och kvittona behålls för redovisning till dess att dödsboet slutligen avvecklats. Har detta inte redan gjorts för din far, ska det skötas och betalningen av dessa ska hanteras av hans dödsbo. Din syster och du ska således inte ärva hans skulder, bara hans tillgångar (om det finns några). Är det emellertid så att ni redan har ärvt din pappa och att detta precis dykt upp är ni skyldiga att lösa skulderna med det ni ärvts (inte mer än så – alltså ej med egna tillgångar).Hoppas att du har fått svar på din fråga! Hör av dig annars.Vänligen,

Vad kan jag göra om min granne olovligen tar bort träd och buskar på min tomt?

2021-01-19 i Alla Frågor
FRÅGA |HejMin grannen har tagit bort trä och buskar på min tomt samt tagit och slängt saker som lågg där. Fråga: ead gör jag. Området är ungefär 100 km
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga rör vad du kan göra om en granne otillåtet tagit bort träd och buskar på din tomt. Bestämmelser om grannförhållanden återfinns i jordabalken. Där föreskrivs att varje fastighetsägare ansvarar för att vårda och bruka sin fastighet, 3 kap 1 § jordabalken. Får min granne ta bort träd och buskar på min tomt? I vissa fall kan en granne ha rätt att kapa grenar och rötter som hänger in på dennes tomt om de skapar olägenheter för grannen. Dock skall områdets ägare först få tillfälle att själv åtgärda problemet om det finns risk att åtgärden kan medföra skada. Detta framgår av Jordabalken 3 kapitlet 2§. Enligt 2 kapitlet 1§ 3 stycket jordabalken utgör träd fastighetstillbehör och därmed fast egendom. Om en person uppsåtligen förstör eller skadar fast eller lös egendom kan denne dömas för skadegörelse i enlighet med 12 kapitlet 1§ i brottsbalken. Beroende på det fällda trädets värde samt värdet av det träd som avbarkats kan det istället röra sig om åverkan, vilket är ett ringa brott av skadegörelse, detta i enlighet med 12kapitlet 2§ brottsbalken. En person som uppsåtligen eller av vårdslöshet förstör din egendom skall den personen ersätta sakskadan, detta i enlighet med 2 kapitlet 1§ i skadeståndslagen. Skadestånd för sakskador omfattar ersättning för bland annat sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt annan kostnad till följd av skadan, detta i enlighet med 5kapitlet 7§ skadeståndslagen. Vad kan du göra? Du kan göra en polisanmälan rörande trädet som din granne tagit bort samt de buskar som grannen även tagit bort. Beroende på omfattningen av förstörelsen och trädens/buskarnas värde kan det röra sig om ev. skadegörelse eller åverkan. Du kan också begära skadestånd för sakskada, vilket ska värderas utifrån bland annat återanskaffningsvärdet för de träd som har förstörts. För att undvika framtida grannosämja kan du välja att inte polisanmäla utan endast rikta ersättningsanspråk mot din granne. Du kan då först ta hjälp av en jurist och utforma ett kravbrev direkt till din granne och om denne vägrar betala kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där du yrkar på skadestånd. Om du behöver hjälp med detta kan du kontakta någon av våra verksamma jurister här. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Behöver vi skriva en framtidsfullmakt eller räcker det att vi är gifta?

2021-01-19 i Avtal
FRÅGA |Jag och min man är gifta. Min fråga är om vi har någon nytta av att skriva framtidsfullmakt där maken får fullmakten eller om det redan täcks av det faktum att vi är gifta?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En framtidsfullmakt utges till en annan person som senare ska kunna ta hand om fullmaktsgivarens angelägenheter när denne själv inte längre kan sköta sånt med anledning av sjukdom eller annat försvagat tillstånd (1 § i lagen om framtidsfullmakter). Fullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter, som kan anges i fullmakten om det önskas (2 § lagen om framtidsfullmakter). En framtidsfullmakt kan vara ett alternativ till en god man.För att svara på din fråga, har äkta makar inte rätt att företräda varandra utan den andres samtycke. Exempelvis om ni har gemesamma tillgångar, ägodelar eller bankkonton kommer det krävas samtycke/ underskrifter eller en fullmakt ifall en av er vill göra något utan den andra vad gäller dem. Därför kan det vara bra att skriva en framtidsfullmakt, även kan det vara bra att ha för säkerhets skull. Mitt råd är att ni skriver en framtidsfullmakt för att ha tryggheten att veta att den andra redan har fullmakt att fortsätta sköta angelägenheterna, ifall något skulle drabba någon av er. Jurister brukar kunna hjälpa till med att upprätta en framtidsfullmakt. Om ni vill skriva en själva är kraven att den ska 1) vara skriftlig, 2) bevittnas av två personer, därbland inte fullmaktshavaren och 3) att det står tydligt med på fullmakten vem som utfärdar den, vem som är fullmaktshavare, vad fullmakten ska omfatta, och om det ska finnas andra villkor ex. när den ska bedömas träda i kraft (3-5 §§ lagen om framtidsfullmakter).Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Vänligen,

När kan man säga upp ett hyresavtal utan uppsägningstid?

2021-01-19 i Hyresavtal
FRÅGA |Hejsan!Jag har ett andrahands hyreskontrakt utan slutdatum.På kontraktet står det inget specifikt om uppsägningstid.Det närmaste som står är: "Hyresavtalet förlängs ytterligare ett år om det inte sägs upp av någon av parterna senast 3 månader innan gällande avtals slut. Uppsägningen skall vara skriftlig."Det handlar väl bara om förlängning av kontrakt? Eftersom det inte finns något slut på avtalet?Borde inte det innebära att det inte finns någon uppsägningstid?Det står ingenting annat på kontraktet som skulle kunna tolkas som uppsägningstid. Tacksam för svar
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras antingen av lag om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) eller hyreslagen. Av frågan framkommer inte vilken av lagarna som blir tillämplig i ditt fall men av 1 § privatuthyrningslagen framkommer vad som krävs för att den lagen ska vara tillämplig. Lagen gäller när någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Lagen gäller däremot inte upplåtelse av hyresrätt i andra hand. Om fler än en lägenhet upplåts, gäller lagen enbart den första upplåtelsen. Om inte privatuthyrningslagen är tillämplig blir hyreslagen tillämplig istället. Jag kommer nedan i svaret att utgå från båda lagarna eftersom jag inte vet vilken som blir tillämplig i ditt fall men utifrån informationen ovan kan du ta reda på det och utgå från det svaret som blir tillämpligt i ditt fall. Om inget specifikt avtalats gällande uppsägningstiden ska den lagstadgade tiden gälla och nedan står det vad som gäller för båda lagarna. Om hyreslagen är tillämplig har du som hyresgäst, i de fall det rör sig om en bostadslägenhet, alltid rätt att säga upp ett avtal att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 5 § hyreslagen). Detta är oberoende av hur lång hyrestid eller uppsägningstid som avtalats. (Jag utgår från att det rör sig om en bostadslägenhet).Om privatuthyrningslagen är tillämplig har du som hyresgäst rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (3 § stycke 2 privatuthyrningslagen).Vänliga hälsningar,