Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?

2021-09-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Om jag vill säga upp min lägenhet måste jag ge tre månaders uppsägning då? Det är för ett förstahandskontrakt. Vad händer om jag ska flytta och inte har råd att betala hyra på två ställen?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 12 kap. Jordabalken (JB) även kallad hyreslagen, följer av 12 kap. 4§ JB att alla hyresavtal på obestämd tid som avser bostadslägenhet har minst 3 månaders uppsägningstid. Tiden räknas från månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Kommer exempelvis en uppsägning in den 10 april, räknas uppsägningstiden från 1 maj och hyresavtalet upphör att gälla den 31 juli. Om det är fråga om hyresavtal på bestämd tid kan andra regler gälla beroende på hur lång tid hyrestiden varit, 12 kap. 4§ st. 2 JB.Av 12 kap. 5§ JB får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Uppsägningstiden är tre månader oavsett vilken hyrestid eller uppsägningstid som avtalats. Som hyresgäst är du däremot skyldig att betala hyra under uppsägningstiden, även om du bor i lägenheten eller flyttat ut tidigare. Detta är fallet såvida inte hyresvärden gått med på att du slipper betala. Ifall du inte kan betala hyra finns en risk att du blir förverkad i din nya lägenhet. I 12 kap. 42§ JB stadgas delvis att hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid om hyresgästen, när det gäller en bostadslägenhet, dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen. Det finns dock en bestämmelse i 12 kap. 44§ JB som skyddar dig att skiljas från lägenheten under vissa omständigheter. Det finns för övrigt olika organisationer/myndigheter som kan hjälpa med ekonomiskt stöd om det skulle behövas. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Går det att ångra köp i butik med stöd av konsumentköplagen?

2021-09-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag besökte en butik för att beställa en bröllopsklänning. Jag provade ut rätt storlek och beställde en klänning via butiken. Klänningen beställdes till deras leverantör i en storlek som fanns med i leverantörens storlekstabell, inga specialmått. Jag beställde denna på en lördag, men har nu tre dagar ändrat mig och vill avbeställa klänningen. Jag skrev däremot på ett avtal med butiken där det framgår att jag betalade handpenning på 50% av klänningens värde. Måste jag verkligen betala hela den summan om jag avbeställer klänningen 3 senare? Jag vill avbeställa klänningen med hänvisning till konsumentköpslagen, är det möjligt?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du vill ångra köpet. Det kan du endast göra, om inte annat föreskrivs i avtalet mellan dig och säljaren, om köpet ingåtts på distans utanför butikslokal enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Den lagen är inte tillämplig på din situation eftersom avtalet har träffats i butik ( 2 §). Således gäller konsumentköplagen (1990:932) (KkL) men denna innehåller inga bestämmelser om ångerrätt. Komma ifrån köpet kan du då bara om det föreligger skäl för hävning (29 § KkL). Sådana är skäl hänför sig till fel i varan (16-21 §§) och felet måste vara av väsentlig betydelse. Dessvärre för din del måste du fullfölja avtalet (pacta sunt servanda – avtal ska hållas, en gammal rättsprincip), om det inte av avtalet t.ex. framgår att avbeställning kan ske i förening med att säljaren behåller handpenningen. Hälsningar,

Min sambo har slängt ut mig

2021-09-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Är sambo. Han har slängt ut mig från lägenheten. Har alla mina ägodelar där. Nu säger han att jag inte får komma in i lägenheten. Måste ju komma åt mina grejor. Vad gör jag?
Gabriella Zako |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Angående tillträde till bostaden: Om det är deras gemensamma bostad har din kompis tillträde. Om det däremot inte längre skulle vara deras gemensamma bostad och din kompis flyttat ut, kan den före detta sambon neka honom tillträde. Om din kompis då går in utan lov gör han sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap 6§ brottsbalken). Hur kan man gå till väga för att få sina saker? Din kompis har givetvis rätt till de saker som är hans. Enklast är att han får dem i samförstånd med sin före detta sambo. Om det alternativet inte finns, går det att vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om handräckning. Se mer här (länk till Kronofogden https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det en lönefordran?

2021-09-19 i Konkurs
FRÅGA |Hej,jag har varit "anställd" i ett bolag, dock som konsult, men haft ett avtal som avsåg en roll på heltid i bolaget, har alltså fakturerat min lön från eget bolag. Nu har uppdragsgivaren gått i konkurs och mitt bolag har en ganska stor fordran. Kan detta räknas som prioriterad fordran eftersom det egentligen handlat om en "anställning"?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anställning eller uppdragsförhållande?För att avgöra om det är fråga om ett anställningsavtal eller ett uppdragsavtal måste en helhetsbedömning göras. Kriterier som ska beaktas vid bedömning är den arbetspresterande partens grad av självständighet, personlig arbetsskyldighet, vem som tillhandahåller arbetsutrustning, om arbete sker i egna lokaler eller beställarens lokaler, om det finns andra beställare, om du tidigare varit anställd och om ersättning beräknas efter arbetad tid. I mångt och mycket handlar det om att arbetstagaren är underordnad arbetsgivaren. Omständigheter som talar för att ett anställningsförhållande är t.ex. om arbetet inte avser en på förhand bestämd och avgränsad uppgift, om arbetet utförs under huvudmannen ledning och kontroll eller om du varit inordnad i huvudmannens verksamhet, eller fyllt en permanent funktion i en bemanningsplan. Att du är garanterad viss lön samt att du helt eller väsentligen erhåller sin sysselsättning hos huvudmannen talar för ett anställningsförhållande.Utifrån den angivna informationen är det inte möjligt att avgöra om det har varit fråga om ett anställningsförhållande eller ett uppdragsförhållande. Att du arbetat för bolaget "på heltid" talar emellertid för att arbetsförhållandet varit varaktigt. En helhetsbedömning måste dock göras utifrån samtliga omständigheter.Prioriterad fordranEn lönefordran är en fordran som avser lön eller annan ersättning på grund av anställningen. En lönefordran är en prioriterad fordring med allmän förmånsrätt i konkursen (12 § förmånsrättslagen). Lönefordringar blir således betalda innan oprioriterade fordringar i konkursen. Om det däremot inte är en fordran som avser lön eller ersättning på grund av anställningen (t.ex. ersättning på grund av utförd tjänst) blir det en oprioriterad fordran.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har försvararen rätt till en kopia av sekretessbelagda fotografier som av åklagaren åberopats som bevis?

2021-09-19 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag undrar om försvararen har, efter att åtal väckts, rätt till en kopia av sekretessbelagda fotografier som av åklagaren åberopas som bevis i rättegången?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För en åklagare är det alltid viktigt att säkra bevisning varför åklagaren fortlöpande även under förundersökningen ska pröva vilken information den misstänkte/försvararen ska få ta del av. När åklagaren anser att förundersökningen är klar och avser att gå vidare med utredningen genom åtal, har den misstänkte och försvararen rätt att på begäran få ta del av allt som har kommit fram under förundersökningen. Den misstänkte och försvararen har även rätt att på begäran få kopia av handlingar som innehåller sådant som förekommit vid förundersökningen och som inte ingår i protokollet eller anteckningarna. Däremot behöver en sådan kopia inte lämnas om det finns risk för att sekretessbelagd uppgifter obehörigen lämnas vidare eller om det föreligger hinder mot det med hänsyn till materialets omfattning eller karaktär 23 kap. 21 a § 2 st. Rättegångsbalken (RB).När den misstänkte eller försvararen får ta del av ett protokoll eller en annan handling som innehåller sekretessbelagd uppgift, får ett förbehåll göras i enlighet med 10 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen. När en domstol eller någon annan myndighet enligt 3 eller 3 a § lämnar en sekretessbelagd uppgift till en enskild part, en misstänkt/försvarare får myndigheten göra ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller att utnyttja uppgiften. Förbehållet får dock inte innebära ett förbud mot att utnyttja uppgiften i målet eller ärendet eller mot att lämna en muntlig upplysning till en part, en misstänkt, en ställföreträdare, ett ombud, en försvarare eller ett biträde.Sammanfattningsvis: En försvarare har rätt att ta del av allt det som framkommit under en förundersökning efter det att åtal har väckts. Det går inte att på rak hand svara på hur det blir med sekretessbelagda fotografier, men det bör vara något en försvarare kan ta del av så länge det inte föreligger risk för att bilderna obehörigen lämnas vidare eller att det föreligger hinder till följd av bildernas omfattning eller karaktär. Vad det är för typ av bilder kommer alltså få betydelse. Skulle bilderna lämnas till försvararen föreligger risken att ett förbehålls görs. Detta förbehåll får dock inte innebära ett förbud mot att nyttja bilderna i målet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Tredskodom och återvinning

2021-09-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag har en tredskodom från 2013. Ett obetalt lån. Hade ingen aning förrän jag skulle söka ett jobb som jag inte fick pga av den. Har inget på belastningsregistret. Har precis avslutat en skuldsanering. Är ensamstående med barn, arbetslös. Vill jobba men detta sätter krokben för mig! Vad kan jag göra?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det fråga om dispositiva tvistemål, dvs mål där förlikning är tillåten, kan rätten under vissa omständigheter meddela en s.k. tredskodom. En tredskodom kan meddelas av olika anledningar, men en vanlig situation är den att svaranden inte avgett något svaromål i enlighet med 42 kap. 7§ Rättegångsbalken (RB). För att bli meddelad en tredskodom på grund av detta förutsätts att domstolen meddelat svaranden om att detta kan komma att meddelas mot denne, 42 kap. 11§ RB. Av din bakgrundsinformation framgår inte anledningen bakom din tredskodom, men gemensamt för de lagar som reglerar omständigheterna där en sådan kan aktualiseras är att du ska bli informerad om att "tredskodom annars kan komma att meddelas". Ifall tredskodom meddelats har du rätt att ansöka om återvinning inom en månad från det att domen meddelats. Om återvinning däremot inte sökts står domen fast, 44 kap. 9§ RB.Du har uppgivit att du inte känt till tredskodomen vilket du borde gjort vidare som din återvinningsfrist har löpt ut. Det finns inte så mycket att göra i din situation, men om det är så att du faktiskt inte blivit informerad om att tredskodom kan komma att meddelas mot dig innan den meddelats kan detta utgöra ett rättegångsfel som jag råder dig att kontakta våra jurister om.Vad gäller att du blir nekad jobb pga. tredskodomen är detta något som är upp till arbetsgivaren att bestämma. Det är arbetsgivaren som bestämmer vem denne vill anställa och inte. De inskränkningar man kan angripa arbetsgivaren med är ifall denna skulle neka dig anställning utifrån någon av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. Detta blir inte aktuellt i ditt fall. Det enda jag kan råda är därför att fortsätta söka arbete hos olika arbetsgivare, alternativt kontakta Arbetsförmedlingen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?

2021-09-19 i Make
FRÅGA |Vad händer med vårt hus som jag äger om jag dör? Min fru och jag har varit gifta i 32 år, och har två barn. Jag äger ensam huset vi bor i pga att hon inte fick vara med som låntagare eftersom inte hade fast jobb. Behöver jag känna mig orolig att hon skall behöva lämna "vårt hem" vid dödsfall eller ingår huset i sk giftorätt? Kommer hon att få ta över ev. låneskulder på huset och kunna bo kvar?
Frida Källhage |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevant lagrumEftersom du är gift och frågan är vad som händer med din egendom när du går bort så finns svaret på dina frågor i äktenskapsbalken (ÄktB) samt ärvdabalken (ÄB). UtgångspunkterI mitt svar nedan kommer jag förutsätta följande då inget annat framgår av din fråga: Du har inget testamente.Du har inga särkullbarn (dvs barn som inte är era gemensamma).Huset är giftorättsgodsDet kan finnas två olika sorters egendom i ett äktenskap, dess är giftorättsgods och enskild egendom. Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods (7 kap 1§ ÄktB). Giftorättsgods är sådan gemensam egendom som ska ingå vid en bodelning. Det finns däremot ett undantag till denna regel och det är om egendomen är enskild egendom. Egendom kan bli enskild genom att maken exempelvis erhåller arv eller gåva med föreskriften att egendomen ska vara enskild, men det kan också uppstå om makarna upprättat ett äktenskapsförord som anger att viss egendom ska vara enskild (7 kap 2§ ÄktB). Sådan egendom kan alltså den andra maken inte göra anspråk på vid en bodelning. Jag förutsätter att huset inte är din enskilda egendom eftersom det inte finns någon sådan uppgift. I så fall för detta oss tillbaka till huvudregeln att huset är giftorättsgods. Det har således ingen betydelse att det är du som äger huset eftersom det ändå räknas som giftorättsgods.Din fru ärver din egendomNär ett äktenskap upplöses på grund av äktenskapsskillnad så ska en bodelning göras i de allra flesta fall (9 kap 1§ 1 st ÄktB). I bodelningen tas makarnas giftorättsgods upp (10 kap 1§ ÄktB). Det som sedan händer är att värdet av makarnas giftorättsgods läggs samman, sedan räknas eventuella skulder som makarna har bort fiktivt (11 kap 1§ ÄktB). Värdet som blir över delas lika mellan makarna. Vid dödsfall görs bodelningen mellan dödsboet och den kvarlevande maken (11 kap 3§ ÄktB). Din fru får alltså hälften av giftorättsgodsets värde och andra halvan tillfaller ditt dödsbo. Utgångspunkten är alltid att den avlidnes barn ärver först (2 kap 1§ ÄB). Nu låter det däremot som att ni har två gemensamma barn, då är istället huvudregeln att barnen ärver genom efterarv. Det betyder att barnen får arvet efter dig först när din fru går bort (3 kap 1§ ÄB). Din fru ärver då med så kallad fri förfoganderätt. Det betyder att hon får spendera arvet fritt men med begränsningen att hon inte kan testamentera bort arvet. Din fru ärver således all din egendom med fri förfoganderätt.Efter att bodelning har gjorts så sker ett arvskifte. Vill din fru behålla huset så måste antingen skulden för huset betalas med resterande kvarlåtenskap som finns i dödsboet eller ta över lånet för fastigheten, eftersom det inte är möjligt att ärva skulder. Den kvarlevande får i så fall kontakta banken för att undersöka möjligheten att flytta över lånet.Särkullbarn kan påverka situationenSkulle det ändå vara så att du har några särkullbarn så kan det ändra situationen eftersom de som utgångspunkt har rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap 1§ ÄB). Förutsatt att de inte väljer att avstå till förmån för den kvarlevande maken, i så fall ärver de genom efterarv precis som era gemensamma barn (3 kap 9§ ÄB). Det innebär att om eventuella särkullbarn inte kan få ut sin arvslott utan att huset säljs så kan din fru bli tvungen att sälja det, så vida hon inte har möjlighet att lösa ut dem (2 kap 1§ ÄB jämte 3 kap 1§ ÄB).Sammanfattning av mitt svarJag anser inte att det finns någon anledning till oro eftersom att du och din fru är gifta och utgångspunkten är då att ni ärver varandras egendom oavsett vem som äger vad. Skulle det däremot vara så att du har några särkullbarn kan det vara bra att ha det jag skrivit ovan i åtanke. Om du har fler frågor och vill få ytterligare rådgivning kan du boka ett möte hos en av Lawlines erfarna jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Vill du upprätta ett testamente så kan du göra det enkelt och till ett fast pris med hjälp av vår avtalstjänst https://lawline.avtalsrobot.se/.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad blir straffet för den som anklagar annan för vanvård och misshandel av barn?

2021-09-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Mamman till våra gemensamma barn har anklagat mig och min flickvän för att vi vanvårdat och misshandlat barnen. Har det på inspelning det hon sa. Har polisanmält. Vad kan det bli för ett straff. Vad kan det klassas som. Förtal .
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du nämner kan brottet förtal eventuellt bli aktuellt. Beroende på om hon även anmält er till någon myndighet så kan även falsk angivelse och falsk tillvitelse bli aktuellt. Jag kommer gå in på dessa brott och förklara vad som krävs för att brotten ska vara uppfyllda och vad ett eventuellt straff kan bli.FörtalFör att kunna dömas för förtal krävs det att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt har lämnat en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning (5 kap. 1 § brottsbalken). För att brottet ska vara fullbordat krävs det även att uppgiften har lämnats till någon annan än den som uppgiften rör. Att anklaga någon för att vanvårda och misshandla sina barn är helt klart en sådan uppgift som utsätter personen för andras missaktning. Därmed har mamman till era gemensamma barn begått brottet förtal mot dig och din flickvän, förutsatt att hon även spridit anklagelserna till andra. Straffet för förtal är böter.Falsk angivelse och falsk tillvitelseOm mamman till era gemensamma barn har anmält er och påstått att ni har misshandlat och vanvårdat era barn så kan hon dömas för falsk angivelse (15 kap. 6 § brottsbalken). Då krävs det att hon både vetat att ni är oskyldiga och att hon har haft för avsikt att få er dömda för brott. Om man inte kan bevisa att hon hade avsikten att få er dömda för brott kan istället falsk tillvitelse bli aktuellt (15 kap. 7 § brottsbalken). Då krävs det att hon har anmält er till polis, åklagare eller annan myndighet trots att hon vet att ni är oskyldiga. Det finns dock inget krav på att hon ska ha haft för avsikt att ni blir dömda. Straffen för både falsk angivelse och falsk tillvitelse är fängelse i högst två år.SammanfattningPrecis som du nämner kan hennes anklagande klassas som förtal förutsatt att hon delat dessa uppgifter med andra. Straffet blir då böter. Om hon även skulle ha anmält er till någon myndighet så kan brotten falsk angivelse och falsk tillvitelse bli aktuellt. Då blir straffet fängelse i högst två år.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,