Vems ansvar är det att göra arvsskiftet?

2020-07-09 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej. Jag undrar vems ansvar det är att göra arvskiftet. Personen i fråga som är maka till den avlidne säger att hon inte bryr sig. Vi är särkullbarn så det är efter vår mor vi ska ha arvskiftet, vi har provat prata med henne men det går ej. Hur går man vidare i detta?Tack
Isak Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag uppfattar det som att din fråga handlar enbart om vem som ska sköta arvskiftet och inte hur arvet ska fördelas eller hur boutredningen går till. För mer information om hur de sakerna går till finns regler i ärvdabalkens första till och med sjunde kapitel vad gäller arvets fördelning och i ärvdabalkens 20 kapitel vad gäller bouppteckningen. Arvsskiftet ska om den döde varit gift också föregås av en bodelning (9 kapitlet Äktenskapsbalken). Du kan också söka efter tidigare svar på frågor om de sakerna här på Lawline. ArvskiftetDe som ska förrätta arvskiftet är den dödes arvingar och universella testamentstagare (23 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Arvingar är den dödes barn samt make eller maka om det finns gemensamma barn. Universella testamentstagare är sådana som ärver genom testamente och som inte är arvingar. Om ni är överens om hur arvet ska fördelas kan ni sköta arvskiftet själva. Det ska då upprättas en handling över arvskiftet som undertecknas av alla dödsbodelägare. Dödsbodelägare är make eller maka, arvingar samt universella testamentstagare. Det innebär alltså i er situation att ni kan göra en fördelning av arvet som ni är överens om och sedan ska både ni och den avlidnes partner underteckna arvskifteshandlingen. Om ni inte är överensSkulle ni inte vara överens så kan vem som helst av dödsbodelägarna ansöka om en boutredningsman (19 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Det görs hos Tingsrätten som då utser en boutredningsman och boutredningsmannen blir då den som ska förvalta och utreda dödsboet. Dödsboutredningen ligger sedan till grund för arvskiftet. Hoppas det var svar på din fråga. Med vänlig hälsning

Kan personer bosatta utomlands ta lån av svenska banker?

2020-07-09 i Avtal
FRÅGA |HejKan jag som svensk medborgare men utskriven från Sverige ansöka om lån från en svensk bank för att köpa ett hus.. Jobbar och skattar i spanien men en bra lön
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du avser att ta ett lån för att kunna köpa en bostad i Sverige, trots att du är utskriven från Sverige. Svensk lag ställer inte upp några hinder för personer bosatta utomlands från att ta lån av en svensk bank När du lånar pengar för att köpa en bostad ingår du ett avtal med en bank. Det finns ingen bestämmelse i svensk lagstiftning som hindrar banker från att låna ut pengar till någon som inte är bosatt i Sverige. Banker är alltså fria att låna ut pengar till i princip vem som helst, så länge den i övrigt är behörig att ingå avtal. Alltså gäller avtalsfrihet, vilket innebär att banker har full kontroll över vem de väljer att ingå ett avtal med. I praktiken är det dock viktigt att vara medveten om att det är banken som ställer upp villkoren när ett lån ska tas. Detta innebär att en bank har rätt att vägra att ingå ett avtal med dig just eftersom du inte är bosatt i Sverige, vilket banken kan betrakta som en osäkerhet. Olika banker ställer upp olika villkor, och det kan därför vara bra att undersöka vilka banker som erbjuder de mest förmånliga villkoren till personer bosatta utomlands. Detta kan du göra antingen genom att ta kontakt med bankerna direkt, eller genom att kontakta företag som arbetar med att rekommendera banker åt privatpersoner utifrån deras individuella förutsättningar. Vänliga hälsningar,

Olaga intrång och plats till vilken allmänheten har tillträde

2020-07-09 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Nu är det så att jag å mina vänner brukar åka runt med våra mopeder under kvällarna och åker ofta till OKQ8 där vi bara sitter å softar. Vi snackar bara och tar det lugnt. Oftast är det här inga problem men när en specifik äldre dam jobbar där kommer hon alltid fram till oss och försöker kasta ut oss för vi "Härjar för mycket" när vi sitter å pratar hur lugnt som helst. Får man göra så (Hon äger inte macken)
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Som jag ser det är din fråga intressant ur två aspekter. Först och främst tänkte jag skriva lite om det straffrättsliga, d.v.s. om det kan utgöra ett brott att stanna kvar på en plats efter en tillsägelse att lämna. Därefter tänkte jag gå in på en mer äganderättslig fråga: med vilka medel kan man tvinga bort en person från en plats som man äger eller hyr?Kan det utgöra ett brott?Olaga intrång regleras i brottsbalken 4 kap 6 § andra stycket. Nedanför har jag sammanfattat vilka krav som gäller för att brottet ska vara begånget. Dessa krav är:1. Man ska intränga eller kvarstanna på en plats2. Man ska göra det obehörligen3. Platsen ska vara ett kontor, en byggnad, ett fartyg, en upplagsplats eller ett annat liknande ställe.De platser som räknas upp i den tredje punkten har alla något gemensamt: de är platser dit allmänheten intehar tillträde. Det är tal om t.ex. låsta byggnader, stängda butiker eller kontor som bara anställda har rätt att tillträda. Detta innebär att man inte kan göra sig skyldig till olaga intrång om man befinner sig på en plats till vilken allmänheten har tillträde. En butik eller en bensinstation som har öppet för kunder är en plats till vilken allmänheten har tillträde. Detta har högsta domstolen konstaterat i rättsfallet NJA 1995 s. 84.Som jag förstår din fråga har ni suttit på bensinstationens parkering. Låt oss därför anta att bensinstationen äger parkeringen. Eftersom bensinstationen haft öppet, och parkeringen är en plats till vilken allmänheten har tillträde under öppettiderna har ni inte varit där obehörligen. Det hela faller alltså på punkterna 2 och 3. Ni har alltså inte gjort er skyldiga till olaga intrång, även om ni blir ombedda att lämna platsen. Utifrån den beskrivning du har lämnat kan jag inte heller se att ni har begått något annat brott.Med vilka medel kan personalen på bensinstationen tvinga bort er?Den som har en bensinstation har rätt att bestämma över vilka som får vara på den bensinstationen. Denna bestämmanderätt följer av att bensinstationen antingen hyr lokalen och marken eller äger densamma. Detta gäller även fast bensinstationen är en plats till vilken allmänheten har tillträde. Detta är främst en sak mellan er och bensinstationens personal. Även om bensinstationens personal inte vill att ni befinner er parkeringen, har de inga befogenheter att använda tvång för att få er att lämna platsen. Detta innebär att personalen inte kan gripa tag i er för att försöka dra bort er från platsen. Om personalen vill att ni lämnar platsen får en polis komma dit och göra en bedömning. Om ni stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen eller begår eller är på väg att begå ett brott kan polisen ingripa. Polisen kan då avvisa er eller avlägsna er med tvång (polislagen 13 §). En ordningsvakt har ungefär samma befogenhet som polisen i det hänseendet (polislagen 10 och 29 §). SammanfattningSom jag förstår din fråga satt ni på platsen utan att göra mycket väsen av er och var inte heller till besvär för andra kunder. Inte heller begick ni något brott. Som jag ser det finns det därför inga grunder för polisen att avvisa eller avlägsna er från platsen. Personalen på bensinstationen kan inte heller göra det. Det enda de kan säga är att ni inte är välkomna, men ingen kan tvinga er därifrån om ni inte utgör en fara för, eller stör, den allmänna ordningen eller har begått, eller är på väg att begå, ett brott. Hoppas att du fick svar på din fråga.

Kan man få uppehållstillstånd på grund av anknytning även om ens partner inte är bosatt i Sverige?

2020-07-09 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag ar svensk medborgare som har bott I USA I 30 ar. Har funderat pa att flytta hem inom ett par ar. Kommer att vilja ta frugan med mig forstas. Vi har bostad och total pension $5000.00/manad. och runt $150.000 sparat. Kan hon folja med och soka uppehallstillstand I Sverige. VanligenThomas P Kjellman
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fru har rätt till uppehållstillstånd En person kan tilldelas uppehållstillstånd i Sverige på grund av att denna person är maka till en person som är bosatt i Sverige, enligt 5 kap. 3 § första punkten utlänningslagen. Då du inte längre är bosatt i Sverige kräver Migrationsverket att du visar på en tydlig avsikt att bosätta dig i Sverige för att din fru ska kunna hänvisa till dig som anknytningsperson, alltså den person som gör det möjligt för henne att få ett uppehållstillstånd i Sverige. Denna avsikt kan komma till uttryck på olika vis, bland annat genom att du införskaffar en bostad för åretruntbruk. Vad krävs för att din frus ansökan ska accepteras? När någon ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning finns ett försörjningskrav som framgår av 9 § lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Detta innebär att du som anknytningsperson ska kunna försörja både dig själv och din fru. Rent konkret innebär detta att du ska ha en inkomst som innebär att du efter skatt och din faktiska boendekostnad har minst 8 264 kr över. Din inkomst kan bestå i både lön från arbete och inkomstgrundad pension, men du kan även hänvisa till en förmögenhet, exempelvis en ihopsparad summa, som ni kan leva på i minst två år. Utöver detta ska du ha en bostad av tillräckligt stor storlek och standard att bo i. För två sammanboende makar krävs att bostaden har kök eller kokvrå. Bostaden ska dessutom kunna användas från den dag din fru kommer till Sverige. Avslutningsvis ska även sägas att en ansökan ska göras innan din fru kommer till Sverige. Mer information om du hur du bör gå tillväga finns på Migrationsverkets hemsida. Vänliga hälsningar,

Kan jag avstå mitt arv till förmån för mina barn?

2020-07-09 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej.Undrar om det är möjligt på grund av mina egna ekonomiska skäl att avsäga sig sitt arvet efter sin mor till mina egna barn så de får det istället?
Isak Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag förstår din fråga som att du undrar om det är möjligt att göra så att din dina barn får arvet efter din mor istället för dig. Det framgår inte av din fråga om det är så att din mor redan avlidit eller om du undrar för en framtida situation. Jag redogör i svaret i korthet vilka praktiska skillnader det medför, om du tar ställning före eller efter din mors bortgång för att dina barn ska ärva i ditt ställe. Det finns på det här området också en viss begreppsförvirring, som jag helt kort reder ut. Arvsavstående eller arvsavsägelseDet korta svaret på din frågan är ja, det är möjligt. Det kallas för att avstå arvet. Du skriver dock ordet avsägelse i din fråga och det är något helt annat. En arvsavsägelse innebär att du helt lämnar arvet åt övriga arvsberättigade, t.ex. syskon eller testamentstagare eller om ingen annan arvtagare finns, till allmänna arvsfonden. Om du avsäger dig ditt arv kommer du inte heller längre betraktas som arvinge. De bestämmelser som reglerar detta återfinns i huvudsak i ärvdabalkens 17 kapitel, men en hel del regler är också en följd av domstolsavgöranden. Jag uppfattar det som att det är arvsavstående du syftar på. Arvsavstånde före arvlåtarens bortgångOm du vill avstå arvet till förmån för dina barn kan det göras göras både före och efter din mors (arvlåtarens) bortgång. Om det görs efter hennes bortgång kan det göras endera före eller efter bouppteckningen. Om du avstår arvet före hennes bortgång innebär det att när din mor dör så träder dina barn eller – om du är gift och ni har gemensamma barn– din partner i ditt ställe och blir därmed arvtagare. I en sådan situation är arvet också skyddat mot andra som har anspråk riktade mot dig, t.ex. om du gått i konkurs vid tiden för dödsfallet eller om du genomgår en skuldsanering. Arvsavstånde efter arvlåtarens bortgångOm du avstår arvet efter arvlåtarens bortgång kan det göras endera före bouppteckningen (20 kapitlet, Ärvdabalken) eller efter bouppteckningen men innan arvsskiftet (23 kapitlet, Ärvdabalken). Görs det före bouppteckningen innebär det att dina barn blir dödsbodelägare i ditt ställe och att de kommer kallas till bouppteckningen istället för dig. Om du avstår arvet efter bouppteckningen kommer dina barn få arvet i och med arvsskiftet. Görs arvsavståendet efter arvlåtarens bortgång är det också så att det civilrättsligt utgör en gåva och det får därmed inte samma skydd som om det gjorts före. Det innebär alltså att om du genomgår en konkurs eller skuldsanering kan arvsavståendet återkallas eller få andra rättsliga effekter. Krav på skriftligt avstående i vissa situationerFör att kunna åberopa ett arvsavstående vid t.ex. en bouppteckning eller gentemot utomstående som vill invända mot det behöver det också göras skriftligt. Om det görs före arvlåtarens död behöver det ske i ett skriftligt meddelande till arvlåtaren. Görs det efter arvlåtarens död ska det göras senast i samband med bouppteckning eller arvsskiftet. Hoppas det var svar på din fråga. Med vänlig hälsning

Vad som räknas som ett barnpornografibrott

2020-07-09 i Övriga brott
FRÅGA |Hey! Räknas det som barnpornografi om man råkade lägga upp ett par klipp där man suger av en person men ansiktet på den personen inte syns utan bara personens ansikte som suger av syns? Och ena personen lägger endast lägger upp bilder på sig själv?
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna svara på din fråga kommer jag använda mig av brottsbalkens bestämmelser (nedan förkortad BrB). Jag kommer inledningsvis redogöra för brottet barnpornografi och slutligen redogöra för vad som gäller för just din fråga.Allmänt om barnpornografibrottEn person kan göra sig skyldig till ett barnpornografibrott genom fem följande förfaranden:1. Om en person skildrar ett barn i pornografisk bild.2. Om en person sprider, överlåter, visar upp eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan.3. Om en person förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn.4. Om en person förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder.5. Om en person innehar en pornografisk bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon har gjort tillgänglig för sig (16 kap. 10 a § stycke 1 punkt 1-5 BrB).En bild är att bedöma som pornografisk om den på ett naket och utmanande sätt skildrar ett sexuellt motiv med syfte att påverka betraktaren av bilden sexuellt. En bild är inte pornografisk om bilden innehar vetenskapliga eller konstnärliga värden.Straffet för brottet är fängelse i högst två år. Bedöms brottet som ringa döms personen till böter eller fängelse i högst sex månader (16 kap. 10 a § stycke 2 BrB). Är brottet istället av grov karaktär är straffet fängelse i lägst ett och högst sex år (16 kap. 10 a stycke 6 BrB).Vad som avses med barn utifrån brottsbestämmelsenFör att handlingen ska kunna kategoriseras som ett barnpornografibrott, krävs det att den avbildade personens pubertetsutveckling inte är fullt utvecklad alternativt att personen är under arton år. Bedöms personens pubertetsutveckling vara fullt utvecklad, ska ansvar för punkt 2-5 ovan, enbart dömas ut om det av bilden och omständigheterna kring bilden framgår att den avbildade personen är under arton år (16 kap. 10 a stycke 3 BrB).Har personen inte haft uppsåt till men varit oaktsam rörande omständigheten att personen som skildras på bild är under arton år, ska denne också dömas till ansvar för gärningarna som avses i punkt 1-5 ovan (16 kap. 10 a § stycke 4 BrB). Oaktsamhetsbrottet kan däremot inte utgöra grovt barnpornografibrott.Vad som gäller för din frågaAv dina omständigheter framgår det inte om den skildrade personen är under arton år eller om dennes pubertetsutveckling inte är fullt utvecklad. Jag utgår däremot från att så inte är fallet för att kunna besvara om omständigheterna är att bedöma som ett barnpornografibrott. Personen ska därmed bedömas vara ett barn.Om jag tolkar din fråga rätt så är det personen som den sexuella handlingen riktar sig mot som är barnet. Jag tolkar det även som att bilderna som läggs upp inte skildrar det aktuella barnet mot bakgrund av hur du framställer informationen. Därför utgår jag ifrån att barnet i fråga skildras i ett videoklipp där en annan person utövar den sexuella handlingen gentemot denne.Av omständigheterna som du nämner så har ett barn skildrats i en pornografisk bild i och med att det sexuella händelseförloppet finns på "ett par klipp". För straffansvar krävs det inte att den som utför handlingen också samtidigt gjort sig skyldig till något av sexualbrotten i 6 kap. BrB. Det räcker med att bildmotivet är pornografiskt och ett exempel på det är om barnet placeras i olika positioner. Skildring kan vara alltifrån fotografier, filmklipp eller teckningar. Det innebär alltså att omständigheterna som du nämner kan komma att falla in under den första punkten (16 kap. 10 a § stycke 1 punkt 1 BrB). Detta eftersom filmklippen innehåller ett sexuellt händelseförlopp av erotisk karaktär som på ett utmanande sätt återger ett sexuellt motiv, i syfte att påverka betraktaren sexuellt. Om barnet dessutom bedöms vara under arton år, alternativt inte är fullt pubertetsutvecklad, så utgör filmklippen pornografiskt material enligt lagen.Vidare framhåller du i informationen att de aktuella filmklippen ska ha lagts upp, vilket jag förmodar sker på internet i något/några forum, i syftet att sprida vidare eller på annat sätt göra klippen av barnet tillgängliga för annan. För straffansvar för spridande av pornografiskt material krävs det att filmmaterialet görs tillgängligt för fler än ett fåtal andra personer. Görs materialet enbart tillgängligt för enstaka personer eller en begränsad krets av personer kan gärningen istället med hänsyn till övriga omständigheter, bedömas som en straffbar överlåtelse (16 kap. 10 a § stycke 1 punkt 2 BrB). Beroende på hur spridningen har skett, kan den aktuella gärningen alltså vara straffbar även ur detta perspektivet.Ansvarsfrihet på grund av ringa åldersskillnad och pubertetsutveckling mellan barnet och den andra personenDet finns en undantagsbestämmelse som talar om när en person inte ska dömas för barnpornografibrott som kan vara värd att informera om. Ett undantag enligt bestämmelsen är om samtliga inblandade parter är jämngamla och händelseförloppet sker inom ramen för en relation där parterna kommit överens om att skildra det sexuella umgänget (16 kap. 10 b § stycke 1 BrB).Exempel på när undantagsbestämmelsen kan komma att bli aktuell är de fall då unga människor som är relativt jämngamla med varandra, inom sin relation, kommer överens om att avbilda sitt sexuella umgänge. Personen som framställer materialet får endast vara obetydligt äldre och ha kommit obetydligt längre i sin pubertetsutveckling än den som skildras. Materialet får heller inte ha framställts utan den avbildades vetskap. Till detta ska en helhetsbedömning göras gällande omständigheterna i övrigt för att en ansvarsbedömning ska kunna göras. Det räcker därför inte att det är ringa skillnad i ålder och utveckling mellan framställare och det avbildade barnet. Omständigheter som det tas hänsyn till är gärningen i sig, parternas relation och om den skildrade personen befinner sig i en utsatt social situation. Undantagsbestämmelsen ska enbart gälla skildring och skildrarens efterföljande egna innehav av det framställda materialet. Det innebär att ett fortsatt innehav av materialet inte nödvändigtvis undantas från straffansvar. Ju längre ett innehav av det pornografiska materialet pågår, desto färre skäl finns det till att tillämpa undantagsbestämmelsen.Är fallet så att personerna du nämner är jämngamla och det med hänsyn till övriga omständigheter är rimligt att ansvarsfrihet ska aktualiseras, så kan skildraren komma att bli ansvarsfri från barnpornografibrott avseende själva skildringen. Av dina omständigheter framgår det däremot att det inte enbart har skett en skildring av barn i pornografisk bild, utan att filmklippen dessutom ska ha råkat läggas upp på internet. Spridningsmomentet omfattas inte av undantagsbestämmelsen (16 kap. 10 b § stycke 1 BrB).Tilläggas bör även att det inte utgör ett brott när ett barn framställer eller befattar sig med pornografiska bilder av sig själv. Detta verkar däremot inte vara vidare av relevans för omständigheterna i din fråga.SammanfattningI fallet du beskriver rör det sig dels om skildring av barn i pornografisk bild, dels spridning alternativt överlåtelse av sådan bild på ett barn eftersom klippen ska ha lagts upp på internet (16 kap. 10 a § stycke 1 punkt 1 och 2 BrB). Straff för barnpornografibrott är fängelse i högst två år. Det kan dock komma att sänkas respektive höjas beroende på brottsrubriceringen. Ansvarsfrihet kan även bli aktuellt men det beror på de inblandade personernas åldrar, pubertetsutveckling, relation och omständigheter i övrigt.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?

2020-07-09 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej jag bor i en lägenhet som är konstant mellan 28-30 grader varje eftermiddag/kväll/natt har pratat med hyresvärden flera gånger med dom vägrar göra något ut att det är så varmt har haft så i 10 års tid vad ska jag göra?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av 12 kap i jordabalken (JB). Lägenheten ska vara fullt brukbarPå dagen för tillträde ska lägenheten vara "fullt brukbar" och kunna användas för sitt ändamål (JB 12 kap. 9 § första stycket). Detta innebär bland annat att de tekniska anordningarna i lägenheten såsom värme och vatten ska fungera normalt. Lägenheten ska leva upp till dessa krav under hela hyrestiden (JB 12 kap. 15 § första stycket). Eftersom du skriver att lägenheten som du bor i konstant har 28–30 grader så anses inte värmen fungera som den ska och därför lever inte heller lägenheten upp till kravet på fullt brukbar. Antingen ursprunglig brist eller brist som uppkom först under hyresförhållandetAntingen har lägenheten haft en för hög värme helt sedan du flyttade in där och att felet alltså redan fanns på inflyttningsdagen utan att det har blivit avhjälpt. I lagen uttrycks det här som en brist (JB 12 kap. 11 § första stycket). Annars uppkom den för höga värmen senare när du bott där ett tag eller att värmen fanns från början men att du först upptäckte det senare (JB 12 kap. 16 § första stycket). I lagen uttrycks detta som hinder eller men, vilket däremot inte ska tolkas annorlunda än begreppet brist. Oavsett vilka av dessa två alternativ som var fallet för dig så rör det sig om ett fel på lägenheten som inte har berott på dig (utifrån det du skriver) och du har därför rätt till påföljder. Det är samma påföljder som gäller oavsett om den för höga värmen fanns från början eller uppkom senare och dessa påföljder beskriver jag nedan. Rätt att säga upp hyresavtaletDu skriver att du har pratat med hyresvärden ett flertal gånger utan resultat och på grund av detta har rätt att säga upp hyresavtalet ifall du vill (JB 12 kap. 11 § första stycket andra punkten). Uppsägning av hyresavtalet får endast ske om bristen är av väsentlig betydelse och eftersom för hög värme är en stor olägenhet så anses det vara väsentligt.Rätt till skälig nedsättning av hyran för viss tidUnder tiden lägenheten är i bristfälligt skick (har för hög värme) har du rätt till skälig nedsättning av hyran (JB 12 kap. 11 § första stycket tredje punkten). Det finns dock rättsfall som säger att hyresgästen inte har rätt till nedsättning av hyran för tiden innan hyresgästen påtalade felet. Detta skulle i din situation innebära att du inte har rätt till hyresnedsättning under den tiden du ännu inte har pratat med hyresvärden om problemet. Rätt till skadestånd när hyresvärden är försumlig Vidare har du rätt till skadestånd så länge inte hyresvärden kan visa att denne inte har varit försumlig (JB 12 kap. 11 § första stycket fjärde punkten). Med tanke på att du har påtalat den höga värmen i lägenheten flera gånger för hyresvärden och denne trots detta inte avhjälpt felet så anses hyresvärden försumlig (så länge det inte fanns hinder mot att avhjälpa felet men det verkar inte vara något som hyresvärden har nämnt i så fall). Du kan ansöka om åtgärdsföreläggandeOm det är så att du inte vill säga upp hyresavtalet utan endast är intresserad av att få felet avhjälpt så kan du ansöka till hyresnämnden om åtgärdsföreläggande. Ett åtgärdsföreläggande innebär att hyresvärden måste åtgärda felet i lägenheten om hyresnämnden beslutar om det (JB 12 kap. 11 § första stycket femte punkten). Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att testamente ska vara ogiltigt?

2020-07-09 i Testamente
FRÅGA |Hej.Min bror avled i april 2020 och efterlämnade två testamenten.1. 1a testamentet är skrivet 7 november 2012. Där han testamenterar sin del av gemensam familjeegendom till vår syster. Och med möjlighet att i ett senare tillfälle ange vad som sker med övriga tillgångar.2. 2a testamentet är skrivet 3 augusti 2013. Där han kompletterar sitt testamente med att jag inte skall ärva honom till någon del.Min bror har sedan 20 år lidit av en djup depression som medfört att han inte helt kunnat ta vara på sig själv och sin omgivning. jag har under hela den tiden försökt att hjälpa honom med att motivera honom att söka hjälp för att kunna förbättra sitt uppkomna hälsotillstånd ( stor övervikt 160 kg med dito följdsjukdom diabetes hjärtproblem mm) Han vill inte hörsamma mitt välvilliga intresse utan snarare blivit bemöt med hat och återkommande dödshot. Vår familj har alltid levt nära varandra där vi delat en sommaregendom som vi fått i gåva av vår mor, och därför tvingats att samsas och fatta gemensamma beslut om skötsel och arbete, vilket pga hans tillstånd inte varit enkelt. Min syster och hennes mans roll har varit helt undfallande och mer inriktad på att underblåsa min brors konflikt med mig än att hjälpa honom att komma tillrätta. Testamentena är bevittnade av min syster goda vänner och grannar tillkallade av min syster. Under senaste åren har min bror blivit mer förtrolig där han har uttryckt sin tacksamhet men även uttryck ett ekonomiskt beroende av vår syster.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar det du skriver har din, nu avlidne, bror upprättat två testamenten. I det första testamentet testamenterar han sin del samägd familjeegendom till er syster. I testamentet skriver han att han i ett senare testamente ska ange vad som sker med övriga tillgångar. I det andra testamentet, skrivet knappt ett år senare, kompletterar han med att du inte ska ärva honom till någon del. Testamentena är bevittnade av er systers goda vänner samt grannar tillkallade av er syster. Det framgår inte i klartext exakt vad du undrar över, mitt antagande är därmed att du undrar om allt gått rätt till eller om testamentena på något sätt kan angripas.Regler om upprättande av testamente finns i 9-10 kap. ärvdabalken (ÄB). Den som upprättar testamente ska som utgångspunkt fyllt 18 år (9 kap. 1 § ÄB). Testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testator (den som testamenterar) ska i vittnenas samtidiga närvaro skriva under testamentshandlingen (10 kap. 1 § ÄB). I ärvdabalkens 13 kapitel finns de fall då testamente kan vara ogiltigt. Testamente kan vara ogiltigt bland annat om det upprättats under psykisk störning eller om någon tvingat testator att upprätta testamente eller förmått honom att upprätta testamentet genom missbruk av hans oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning (13 kap. 1-2 § ÄB). Om testamentet upprättats genom tvång eller genom missbruk av testators oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning motsvarar det inte testators yttersta vilja.Om man som arvinge vill göra gällande att testamentet är ogiltigt enligt någon av grunderna i 13 kap. ÄB ska man väcka klandertalan inom sex månader efter att man tog del av testamentet. Väcks inte klander i tid faller rätten därom bort (14 kap. 5 § ÄB). Enligt praxis är det den arvinge som klandrar ett testamente och påstår att det är ogiltigt på materiell grund som har bevisbördan för sitt påstående.I ditt fall kan det eventuellt argumenteras för att testamentet upprättats under otillbörlig påverkan från er syster. Huruvida så är fallet är beroende på vad som sagts och vad som skett. För att testamentet ska vara ogiltigt räcker det inte med att er syster gett er bror råd eller på annat sätt diskuterat saken med honom. Din syster måste ha tvingat din bror alternativt att din brors vilja på något sätt måste varit begränsad på grund av din syster. Därutöver kommer bevisbördan att placeras på dig, det blir således upp till dig att bevisa att testamentet är ogiltigt.Om du vill ha vidare hjälp av en av våra jurister för att gå igenom hur möjligheterna till framgång vid klander ser ut är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,