Är det svartjobb att tjäna pengar på betalda enkäter?

2021-04-18 i Övrigt
FRÅGA |Är det svartjobb att tjäna pengar på betalda enkäter?
Ranya Eliassi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att arbeta svart betyder att du inte betalar skatt på din lön. Är du anställd betyder det också att din arbetsgivare inte betalar några socialavgifter för dig. Så det enklaste svaret är om du uppfyller några av dessa krav så är det troligen svartjobb. Därför om det vore svartjobb så försök att åtgärda det så fort du kan för din egna skull så att det inte få några rättsliga påföljder i längden. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Hälsningar,

Kan man förhandla bort fjärde semester veckan och ersätta med pengar istället?

2021-04-18 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Kan man förhandla bort fjärde semester veckan . Och ersätta med pengar i stället, jobbar heltid skift .(pappers).
Ranya Eliassi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att ha semester är inte bara arbetstagarens rättighet utan också en skyldighet att ta ut. Det är arbetsgivarens skyldighet att förlägga semestern. Semesterdagarna kan vara betalda eller obetalda och det är alltid bara betalda dagar som det finns en skyldighet att ta ut. Betald semester måste alltid förläggas som ledighet, och kan inte kompenseras med pengar. Det är såklart tillåtet att betala ut semesterersättning, men arbetstagaren måste ta ut förlagd ledighet.Det finns två situationer när du med stöd av semesterlagen kan betala ut semesterdagar i pengar:Om arbetsgivaren inte kunnat förlägga semestern under semesteråret. Det kan till exempel bero på att arbetstagaren varit sjuk hela året. Då kan betalda semesterdagar betalas ut, men enbart de dagar som tillsammans med nya intjänade dagar överstiger tjugofem betalda semesterdagar.Om arbetstagaren avslutar sin anställning. Innestående semester betalas då ut som semesterersättning efter det att anställningen upphört. Semestern kan också betalas ut i pengar om det gäller en tidsbegränsad anställning som pågår mindre än tre månader.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Hälsningar,

Får stämmoprotokoll läggas upp på föreningens hemsida?

2021-04-18 i Föreningar
FRÅGA |Får stämmoprotokoll läggas upp på föreningens hemsida?
Ranya Eliassi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ekonomisk förening?Stämmoprotokollet är inte offentlig handling. Men det ska hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman (lag om ekonomiska föreningar 7:10 fjärde stycket). Detta ska tolkas som att det får dröja högst tre veckor innan medlemmarna ska få tillgång till protokollet. Eftersom stämmoprotokollet inte är en offentlig handling så får medlemmarna dock inte göra avskrifter eller kopiera det när de tar del av det. Styrelsen får inte vägra att lämna ut stämmoprotokollet.Ett effektivt sätt att få ut protokollet är att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten (KFM). KFM kommer då att ta ålägga styrelsen att visa protokollet. Det finns två typer av handräckning: vanlig och särskild. I ditt fall är vanlig handräckning aktuell. Du hittar ansökan här https://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.html.Ideell förening?Idella föreningar lyder inte under någon egen särskild lag som t.ex. aktiebolag. Ideella föreningar styrs av dess stadgar, stadgar som föreningen själva har satt upp i enlighet med föreningsfriheten. Föreningsfriheten är grundlagsskyddad, 2 kap 1 § regeringsformen. Stadgarna fungerar som ett slags avtal mellan föreningen och medlemmarna.En ideell förening behöver inte följa någon lagstadgad offentlighetsprincip, den offentlighetsprincip som finns gäller myndigheter och inte enskilda föreningar. Det står alltså föreningen själv att välja ifall man vill hålla sina protokoll offentliga eller inte. Styrelsen har oftast enligt stadgarna som uppgift att främja föreningens intressen. Att inte låta allt i ett protokoll vara offentligt kan vara för att skydda föreningens intresse och ändamål. Det är inte helt ovanligt att man döljer känslig information i det protokollet som man senare gör offentligt för medlemmar eller allmänheten.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Ofullständig fråga

2021-04-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan min förra mans fru vara gode till vår so
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Dessvärre verkar delar av din fråga ha fallit bort och jag kan inte utläsa vad det är som du vill få hjälp med. Vänligen försök att ställa din fråga på nytt så att vi, snarast möjligt, kan återkomma med ett svar. Jag beklagar olägenheten.Vänligen,

kan en förälder tvingas till drogtest?

2021-04-18 i Barnrätt
FRÅGA |Hejsan. Det Är så att socialen har fått in en anonym anmälan om att jag tar droger och umgås med missbrukare och att dem är oroliga för mina barn. Och ville jag skulle lämna urin prov på vårdcentralen. Detta känns väldigt kränkande. Kan dem verkligen kräva detta när dem endast fått in en anonym anmälan utan konkreta bevis? Mvh
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 2 kap. 6 § första stycket regeringsformen, RF, är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Tagande av urinprov är ett sådant ingrepp som faller in under grundlagsbestämmelsen. Skyddet mot kroppsliga ingrepp gäller endast om ingreppet är att anse som påtvingat. I sådant fall krävs alltså lagstöd för att ingreppet ska få göras. Ett ingrepp är påtvingat om det allmänna disponerar över maktmedel för att genomdriva åtgärden. Det kan också vara påtvingat om den enskildes motstånd bryts genom hot om någon sanktion. Regeln bör tolkas så att den ställer upp ett skydd också mot att en befattningshavare uppträder på ett sätt som får till följd att den enskilde med fog uppfattar sig vara tvingad att underkasta sig ingreppet. Det kan vara fråga om underförstådda eller uttryckliga påtryckningar av olika slag (se bl.a. JO 2010/11 s. 509, dnr 479-2010). En annan sak är att socialtjänsten kan komma överens med en förälder om att denna på frivillig grund ska uppvisa resultat av ett drogtest. Ett beslut som innebär tvång för den enskilde att underkasta sig ett kroppsligt ingrepp som en förutsättning för att umgänge/boende med barnen ska komma till stånd kan endast fattas om åtgärden har stöd i lag. Det finns varken i LVU eller i någon annan lagstiftning någon bestämmelse som ger socialnämnden rätt att i ett sådant här fall kräva att resultat av ett drogtest ska uppvisas. Frågan har tidigare avgjorts i flera domstolar och praxis bekräftar främst att ett umgänge inte kunde vara villkorat med drogtest. I RH 2017:24 uttalar domstolen dock att den omständigheten att en domstol inte kan besluta att en förälder ska lämna drogtest inför umgängestillfällen, innebär dock inte att ett barn ska behöva vistas i missbruksmiljöer eller umgås med en förälder som är drogpåverkad. En boendeförälder har vid grundad misstanke om att umgängesföräldern är drogpåverkad ett ansvar att neka att lämna ifrån sig barnet. En sådan bedömning hos boendeföräldern kan då i och för sig grundas på vad som överenskommits mellan föräldrarna om drogtester och uppvisande av resultat från sådana tester. Detta är emellertid frågor för föräldraskapet och inte något som domstolen har lagstöd för att ge föreskrifter om. En annan sak är att ett domstolsbeslut om umgänge kan grundas på tilltron till en sådan överenskommelse som nyss nämnts.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Vad händer om man kör 50 km/tim för fort på 70 sträcka?

2021-04-18 i Trafik och körkort
FRÅGA |Vad händer om man kör 50 km/tim för fort på 70 sträcka?
Ranya Eliassi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Blir körkortet återkallat?Körkortet kan bli återkallat om man kör för fort, om det inte endast är en mindre överträdelse (körkortslagen 5 kap 3§ fjärde punkten). Generellt kan man säga att gränsen till vad som är en mindre överträdelse går vid 30 km/h över hastighetsbegränsningen, det vill säga att om du kör fortare än 30 km/h över hastighetsbegränsningen så kan körkortet ryka. Detta gäller dock endast på vägar med högre hastighetsbegränsning, som har en hastighetsbegränsning på 40 km/h eller högre. Men om du kör på en väg med lägre hastighetsbegränsning, 30 km/h eller lägre, är gränsen lägre för när körkortet ryker. För de vägar med lägre hastighetsbegränsning räcker det med att köra 20 km/h eller mer över hastighetsbegränsningen.Om ditt körkort blir återkallat eller inte beror alltså främst på hastighetsbegränsningen på vägen du körde. Antagligen riskerar du endast en varning, eftersom att du inte körde i mer än 20 km/h över hastighetsbegränsningen (körkortslagen 5 kap 9§ 1st). Om du dock körde drygt 20 km/h för fort på en väg med hastighetsbegränsningen 20 km/h utanför till exempel en skola, kan det ändå bli fråga om återkallande av körkort (se propositionen om ändring i körkortslagen, prop 1992/93:189 s. 4).Om körkortet återkallas får du en spärrtidSpärrtid är den tid när nytt körkort inte får ges ut efter det gamla återkallats (körkortslagen 5 kap 6§). Spärrtiden kan var som kortast tid en månad och som längst tid 3 år. Eftersom att du bara körde runt 20 km/h för fort så blir det antagligen inte bli någon längre spärrtid, om körkortet nu mot förmodan återkallas. Antagligen runt den kortaste möjliga spärrtiden.När du har en kortare spärrtid än 1 år på grund av fortkörning, behöver du inte "ta om" ditt körkort. Det räcker att ansöka om ett nytt, och krävs inga nya körprov. Transportstyrelsen är den myndighet som har hand om körkortsfrågor, så de är hos dem du ska ansöka om nytt körkort. Du kan ansöka 1 månad innan spärrtiden är slut.Risk för att du får böterEftersom att du körde för fort riskerar du att få böter. Hur mycket du blir skyldig att betala beror på hastighetsbegränsningen på vägen du körde på. Om du körde 20 km/h (mellan 16-20 km/h) för fort får du 2800 kr i böter om du körde på en väg med hastighetsbegränsning på 50 km/h eller lägre. Om vägen hade hastighetsbegränsning på över 50 km/h får du istället 2400 kr i böter om du körde mellan 16-20 km/h över hastighetsbegränsningen. Om du körde i mellan 21-25 km/h över hastighetsbegränsningen på vägen blir bötesbeloppet 400 kr högre på respektive väg.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Hälsningar,

Avlyssning av advokatsamtal

2021-04-18 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Fråga om s.k. "fri bevisprövning". I 27 kap. 22 § rättegångsbalken står det att hemlig teleavlyssning inte får ske av telefonsamtal mellan en misstänkt och hans försvarare. Framkommer det under avlyssningen att det är fråga om en sådan kommunikation ska avlyssningen avbrytas. Upptagningar och uppteckningar ska vidare omedelbart förstöras. Jag undrar vad som händer om polisen trots nämnda bestämmelse olovligen spelar in ett telefonsamtal mellan den misstänkte och hans försvarare och med med hänvisning till principen om fri bevisprövning åberopar inspelningen som bevis i en huvuförhandling. Ska rätten i sådana fall avvisa bevisningen?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Som du beskriver ovan så ska den typen av avlyssning avbrytas omedelbart, om det framkommer att telefonsamtalet sker mellan den misstänkte och hans advokat . Polisen är skyldig att se till att de samtal som tagits upp på band eller annan teknisk upptagning i sådana fall omedelbart förstörs. Om advokaten skulle vara misstänkt för ett brott, innebär paragrafen dock inte något hinder mot att avlyssna denna, om förutsättningarna för avlyssning i övrigt är uppfyllda. Vad gäller att avvisa bevisning, så regleras detta i 35 kap 7 § RB, och detta sker under följande förutsättningar. om den omständighet som en part vill bevisa är utan betydelse i målet,om beviset inte behövs,om beviset uppenbart skulle bli utan verkan,om bevisningen med avsevärt mindre besvär eller kostnad kan föras på annat sätt, ellerom beviset trots rimliga ansträngningar inte kan tas upp och avgörandet inte bör fördröjas ytterligareJag kan inte uttala om någon av dessa avvisningsgrunder är tillämpliga eftersom jag inte känner till omständigheterna i fallet. Men detta bör tas upp som en invändning av försvaret, sen är det upp till domstolen att bedöma i vilken utsträckning de vill beakta bevisning. Hoppas du fick svar på frågan

Köparens rätt till hävning vid köp av bil

2021-04-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Sålde en bil på blocket som jag la ut för 15 000kr och skrev "billigare vid snabb affär". Personen kom för att kolla. Vi tillsammans gick grundligt igenom exteriören och interiören och jag berättade om alla skavanker, fel (som jag vet om) och alla saker jag bytt, fixat. Hen fick även möjlighet att fråga om allt och saker hen påpekade under tiden gick vi igenom. Jag vill bara tillägga att jag inte är mekaniker eller liknande. Hen provkörde i hela 30-40 minuter. Sedan gick vi igenom alla skavanker, fel som hen hittade under provkörningen. Sedan när jag berättat alla positiva och negativa saker, hen har kollat grundligt samt diskuterat med sitt barn (som skulle köpa bilen men kunde ej närvara). Sa hen att jag köper den för 12 000kr. Jag svarade "ok, som jag skrev, kan gå ned vid snabb affär så det låter bra". Bilen driver lite olja (som jag nämde flera ggr) vid motorn och jag förklarade orsaken och berättade ungefärligt vad det skulle kosta att byta. Dagen efter köpet ringer köparen upp och säger att hen har bytt packning och att det gått bra. Men att hens mekaniker sagt att kamkedjan rasslar och borde bytas. Nu vill han häva köpet. Jag själv känner att jag gjort allt jag kunnat för att det ska bli ett ärligt och bra sälj. Jag läste på om köplagen dagen innan för att kolla vad jag är skyldig att göra. Vilket då var att berätta om alla fel jag visste om. Jag visste inte detta. Köparen påpekade inte heller något om avvikande ljud. Har hen eller jag "rätt" i detta fall?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att avtalet gäller mellan två privatpersoner och därmed blir köplagen (KöpL) tillämplig.Om det föreligger ett fel på en såld bil kan säljaren eventuellt behöva ansvara för kostnaderna för reparation och köparen kan också under vissa omständigheter häva/återkalla köpet. Men på grund av köparens långtgående undersökningsplikt är det dock inte säkert att säljaren ska ansvara för alla fel, vilket förklaras under rubriken "Köparens undersökningsplikt".Nedan följer en redogörelse för gällande rätt. Under rubriken "Slutsats" hittar du en sammanfattning av redogörelsen och tips för hur du kan gå tillväga. Köparens undersökningspliktFör det första kan det konstateras att fel inte föreligger på bilen om köparen kan antas ha känt till felet vid köpet. Dessutom kan köparen inte åberopa ett fel som hen borde ha märkt vid en undersökning (detta gäller även om köparen har underlåtit att undersöka bilen). Om säljaren har agerat i strid mot tro och heder kan dock denna undersökningsplikt bortfalla. Om säljaren exempelvis har vetat om felet men inte sagt något eller aktivt försökt dölja felet från köparen kan hen anses ha agerat i strid mot tro och heder (20 § KöpL). I sådana fall ska säljaren ansvara för felet.Vad kan utgöra ett fel?Fel på bilen föreligger om den avviker från vad som har avtalats. Avtalet kan både vara muntligt och skriftligt. Bilen är också felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Med fog kunnat förutsätta innebär att bilen inte får avvika ifrån dina befogade förväntningar avseende bilens egenskaper. För att avgöra om en förväntning är befogad kan man exempelvis jämföra med en genomsnittlig persons förväntningar vid ett sådant köp (17 § KöpL). Varan ska dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna (felet).Fel föreligger också om bilen inte överensstämmer med uppgifter som säljaren har lämnat om varans egenskaper eller användning vid köpet, om dessa uppgifter kan antas ha inverkat på köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har rättat sina uppgifter i tid och på ett tydligt sätt (18 § KöpL).Vilka påföljder kan köpare göra gällande och vilka rättigheter har säljaren?Om bilen är felaktig kan köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag (30 § KöpL). Säljaren har dock rätt till att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sin egna kostnader ersatta av säljaren. Dock får säljaren ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida (36 § KöpL).För att köparen ska kunna kräva prisavdrag krävs det att avhjälpandet eller omleveransen inte sker inom skälig tid efter reklamationen (27 § KöpL).Det finns även möjlighet att häva köpet (återkalla det) om felet är väsentligt, vilket är ett högt ställt krav (39 § KöpL). Köparen kan också begära ersättning om hen har lidit skada på grund av felet. Dessutom har köparen alltid rätt till skadestånd om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst/garanterat (40 § KöpL).SlutsatsKöparens möjlighet till hävning är begränsade. För att ens kunna häva köpet måste det faktiskt föreligga ett fel enligt köplagen, vilket är beroende av köparens undersökningsplikt och vad du som säljare borde ha insett (se under rubriken "Vad kan utgöra ett fel"). Frågan om köparen borde ha märkt felet vid undersökningen är tyvärr svår för mig att avgöra då jag inte vet hur "lätt" ett sådant fel är att upptäcka på bilen i fråga. Under förutsättningen att detta är ett fel du som säljare ska ansvara för kan köparen eventuellt häva köpet. I sådana fall måste felet vara av väsentlig betydelse för köparen och dessutom uppställs kravet att säljaren måste ha insett eller borde ha insett detta. Du skriver i frågan att du inte visste om felet, frågan blir då om du borde ha insett att detta fel existerade och att det var av väsentlig betydelse för köparen, vilket jag tyvärr inte heller kan avgöra utifrån informationen i frågan. Angående väsentlighetsbedömningen tittar man på omständigheterna i det enskilda fallet och beaktar köparens förväntningar på varan utifrån avtalet. En trasig kamkedja på en bil kan säkert i vissa fall anses vara ett väsentligt fel (exempelvis vid köp av en ny bil). Omständigheter som talar emot att det är ett väsentligt fel i ditt fall är att det gäller köp av en begagnad bil och att det dessutom är ett fel som kan åtgärdas. Jag rekommenderar att du meddelar säljaren att du inte accepterar hävningen och att du som säljare inte ansvarar för felet. Det finns en risk att köparen vänder sig till tingsrätten och ansöker om stämning. Om du förlorar i tingsrätten kan du behöva betala för reparationen av bilen och även åläggas att betala skadestånd. Dessutom kan du eventuellt behöva betala en viss summa av motpartens rättegångskostnader. Jag kan tyvärr inte säga vem som har "rätt", men som sagt ställs höga krav för att en köpare ska kunna häva ett avtal. En kompromiss om köparen inte ger sig skulle kunna vara att du betalar en del av reparationskostnaderna eller erbjuder ett prisavdrag. Jag hoppas du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också juridisk hjälp till fast pris (klicka här) och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister (klicka här).Med vänliga hälsningar,