Testamente

2007-03-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Har gått från Sambo till Särboförhållande. Vill dock säkerställa att min fd Sambo får rätt till arv. - Hur säkerställer jag detta? - Hur utformar jag ett testamente/finns det "mallar"? - Hur säkerställs det att testamentet är "lagligt"? - Finns det möjlighet att även få livförsäkringar o dyl att "peka mot" min partner trots att vi inte bor tillsammans? Mvh
Martin Ågren |Hej. För att Din f.d. sambo skall ha rätt till Ditt arv måste Du skriva testamente. Om det inte finns något testamente kommer kvarlåtenskapen att fördelas enligt Ärvdabalkens (ÄB) legala arvsordning, se lagen http://www.lagen.nu/1958:637 . Ett testamente skall utformas enligt reglerna i ÄB 10 kap. Mallar kan tyvärr inte Lawline bidra med. Om Du inte har några barn har Du full frihet att förfoga över Din kvarlåtenskap genom testamente. Om Du emellertid har barn, har de alltid rätt till s.k. laglott som utgöra halva arvet, oberoende av testamente. För att ett testamente skall vara giltigt måste ett antal formkrav iakttas. Testamente skall uppträttas skrifligen med två vittnen. I vittnenas närvaro skall testatorn, alltså Du, underskriva testamentshandlingen. Vittnena skall därefter bestyrka testamentet med sina namn. Vittnena måste vara medvetna om att de bestyrker ett testamente men de behöver inte ta del av testamentets innehåll, se ÄB 10:1. Vittnena måste vara över 15 år och får inte ha en psykisk störning som medför risk för att vittnet inte förstår vittnesbekräftelsens betydelse. Testatorns make, släkt i rätt upp- eller nedstigande led till testatorn eller dennes make, syskon till testatorn samt den som anges som testamentstagare i testamentet får inte vara testamentsvittnen enligt ÄB 10:4. Det är fullt möjligt att skriva Ditt eget testamente så länge Du följer ovanstående regler. Vill Du vara helt säker kan det emellertid vara lämpligt att kontakta en advokat som kan hjälpa Dig med allt. Möjligtvis kan en advokat förse Dig med en mall för ett testamente. Vad gäller Din livförsäkring kan Du förordna om förmånstagare, se Försäkringsavtalslagen (FAL) 14:1, http://www.lagen.nu/2005:104 . Därmed kommer försäkringsbeloppet att tillfalla förmånstagaren, Din partner, och inte ingå i kvarlåtenskapen, se FAL 14:7. Ett förmånstagarförordnande skall för att vara giltigt göras genom ett egenhändigt undertecknat meddelande till försäkringsbolaget eller tas in i försäkringsvillkoren, enligt FAL 14:3. Med vänlig hälsning

Muntligt avtal

2007-03-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag, ung arbetslös och pank, bevittnar och filmar rånet mot securitasdepån i jkpg nu för ett par timmar sen. Fotografer sända från aftonbladet(och expressen? oklart) kopierar materialet men istället för att lämna materialet till båda tidningarna, som de sagt att de skulle (muntligt avtal är väl inom sveriges lagar ett bindade avtal?) lämnar de bara detta till expressen vilket resulterar i att det inte blev någon budgivning. Expressen betalar mig 5000:-, medan aftonbladet skulle bjudit 10 000:- men kunde inte eftersom de inte fått bilderna. Är detta något jag kan gå vidare med???
Lucas Geisler |Hej, Du har alldeles rätt; ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt. Det som ofta ställer till med problem med muntliga avtal är att bevisa vad som har avtalats. Du måste nämligen bevisa att ni hade kommit överens om att filmen skulle erbjudas till både Aftonbladet och Expressen och säljas till högst bjudande. Orsakssambandet mellan att inte erbjuda filmen till Aftonbladet och en utebliven vinst på 5 000 kr tycks vara tillräcklig stark för att kunna kräva motparten på det uteblivna beloppet. Detta förutsätter naturligtvis att det kan visas att Aftonbladet varit villiga att betala 10 000 kr för filmen. Lycka till! Med vänliga hälsningar

Förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet

2007-03-12 i Alla Frågor
FRÅGA |Om man har ett gåvobrev där det står att det inte ska vara förskott på arv,men gåvans art är sådan att den är värd mer än kvarlåtenskapen i boet kan man få ut sin laglott på gåvan?
Emelie Brorström |Hej! I 6:1 ärvdabalken finns följande att läsa: "Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits" (se http://www.lagen.nu/1958:637#K6 ). I Ert fall verkar det tydligt ha föreskrivits att gåvan ej skall vara att anse som förskott på arv. Däremot finns det i 7:4 ärvdabalken ( se http://www.lagen.nu/1958:637#K7 ) något som kallas för det "förstärkta laglottsskyddet". Detta lagrum skall gälla oavsett bestämmelserna i 6 kap. Genom att påkalla jämkning kan viss del av gåvan återgå till dödsboet så att man kan erhålla sin laglott. Gåvan som det talas om i 7:4 ÄB skall dock vara av visst slag. Gåvan skall ha givits under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente. Enligt motiven innefattar detta två typer av gåvor. Den första typen är den att gåvan skett på dödsbädden, eller annars vid en tidpunkt, då givaren trodde att döden var nära förestående. Den andra typen är den då givaren behåller den huvudsakliga nyttan av det givna, såsom att man t.ex. ger bort ett hus under villkoret att man får bo kvar där tills man dör. Om Ni anser att gåvan är av något av de slag som ovan angivits finns det en chans att Ni kan erhålla Er laglott på gåvan. Observera dock andra stycket i 7:4 ÄB: "Vill bröstarvinge mot gåvotagare göra gällande rätt som avses i första stycket, skall han väcka talan inom ett år från det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades. Försittes denna tid, är rätt till talan förlorad". Med vänliga hälsningar,

Internationell upphovsrätt, finns det?

2007-03-12 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. jag har en ide om ett tv program och håller på att skriva ett koncept manus. jag hörde att det är bara i USA som man kan registrera upphovsrätt som värkar över hälla världen. kan ni hjälpa med rätt vägledning? tack
Cornelia Svensson |Hej, Upphovsrätt behöver inte vara registrerad för att gälla utan uppstår när verket skapas, upphovsrättslagen 1 § (http://www.lagen.nu/1960:729 ). Det är själva verket som skyddas, det vill säga ditt manus, och inte själva idén bakom verket. Det finns ingen möjlighet att registrera en upphovsrätt och på så sätt få den giltig i hela världen. Det finns trots det ett skydd för upphovsrätten som sträcker sig över stora delar av världen. De länder som är med i World Trade Organisation (WTO), för närvaranden ca 150 länder, måste respektera din upphovsrätt och ge ditt verk visst skydd under sin egen lag (mer exakta bestämmelser om detta finns i TRIPS och Bernkonventionen som enkelt hittas på WTO:S respektive WIPO:S hemsidor). Dessutom finns det flera olika internationella konventioner på området beroende i förhållande till vilket land som är av intresse, många av dessa övervakas av WIPO (world intellectual property organization) . Läs mer på WTO:s hemsida www.wto.org , eller på WIPO:s hemsida http://www.wipo.int/portal/index.html.en . Läs mer om upphovsrätt på Patent- och Registreringsverkets hemsida http://www.prv.se/om_prv/upphovsratt/start.html . Med vänliga hälsningar

Kan beslag vara hittegods?

2007-03-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan ett beslag enl RB 27:1 någsin senare hävas av åklagare, beslaget saknar förmånstagare, och enligt beslut av honom omvandlas till hittegods?
Anna Mann |Ett beslag innebär att vid en husrannsakan tas föremål om hand som kan ha betydelse för en brottsutredning eller som har frånhänts ägaren. Om föremålet som tillvaratas ägs av någon annan och den som hade egendom i sin besittning inte gör anspråk på den är det inte ens ett beslag. Det är istället ett omhändertagande. Om det inte framgår vem som är ägare vore det möjligt att polisen behandlar det som hittegods. Jag vet inte riktigt vad du menar med förmånstagare, om det innebär att inte egendomen tillhör någon? Egendom som är övergiven av ägaren kallas res delicta. Den tillhör upphittaren. I så fall innebär det att det förëmål som beslagtagits tillhör den som husrannsakan har avsetts om det är upphittad egendom. För att tydliggöra: Upphittad egendom ska först lämnas till polisen som hittegods och om det inte kommer någon ägare ken upphittaren senare göra anspråk på den. Med vänlig hälsning

Uppsägning av lokalhyra

2007-03-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Vi är ett nybildat aktiebolag som har tänkt köpa upp en nattklubb. Ett nytt hyresavtal tecknades mellan hyresvärden och de förra ägarna i december 2006 och det löper på tre år. Vi har fått höra att fastighetsägarna inte vill ha denna typ av verksamhet i lokalen i framtiden och tänker därför inte förlänga kontraktet när hyresavtalet löper ut om två år och nio månader. Vad har vi för rättigheter i en sådan situation om vi vill vara kvar i lokalen? Tacksam för svar!
Linnéa Nilsson |Hyresvärden får ingå avtal med vilka hyresgäster denne vill, eftersom avtalsfriheten är en stark princip inom svensk rätt. Vid överlåtelse av en rörelse, exempelvis en nattklubb, är det av väsentlig betydelse att även hyresrätten kan överlåtas eftersom en verksamhet annars inte är mycket värd. I regel krävs samtycke från hyresvärden vid överlåtelse av hyresrätten. Eftersom ni skall köpa upp en nattklubb övertar ni verksamheten vilket innebär att ni med hyresnämndens godkännande kan få överta även hyresrätten även om hyresvärden motsätter sig detta, se http://www.lagen.nu/1970:994#K12P36 . Om ett hyresavtal inte skall förlängas måste det sägas upp. I ert fall är uppsägningstiden nio månade, se http://www.lagen.nu/1970:994#K12P4S2 . För hyresrätter gällande lokaler finns ett så kallat indirekt besittningsskydd. Detta skydd innebär att hyresgästen har rätt till ersättning från hyresvärden vid obefogad uppsägning. Jordabalken räknar upp de tillfällen då en uppsägning är befogad, se http://www.lagen.nu/1970:994#k12P57 . I ert fall är det tveksamt om en uppsägning från hyresvärdens sida är befogad vilket skulle medföra att hyresvärden kan bli skadeståndsskyldig när hyresrätten sägs upp. En talan om skadestånd måste väckas inom två månader efter uppsägningen, se http://www.lagen.nu/1970:994#K12P58 . Sammanfattningsvis kan alltså sägas att hyresvärden inte har någon skyldighet att förlänga er hyresrätt om ni har rätt att ta över hyresrätten vid övertagandet av nattklubbsverksamheten. Däremot kan hyresvärden bli skadeståndskyldig om uppsägningen inte varit befogad. En bedömning av om en uppsägning är befogad eller inte är svår att göra utan att veta mer detaljer i fallet. Mitt råd är att ni vänder er till en jurist och presenterar ert fall, så kan denne avgöra om en eventuell skadeståndstalan är aktuell eller inte. Med vänliga hälsningar

Uthyrning av lösa saker

2007-03-13 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur det ligger till med lagar och bestämmelser angående uthyrning (biluthyrning och liknande)? Var ska jag titta? Mvh Johan
Gabriel Westin |I Sverige saknas lagstiftning om hyra av lösa saker, bortsett från vissa gamla bestämmelser i 13 kap HB (se http://lagen.nu/1736:0123_2#K13 ). Eftersom man inte kan stödja sig på lagstiftning och det finns mycket lite praxis på området så har det i doktrin diskuterats att man kan stödja sig på analogier från andra lagar. Analogier från köplagen (se http://lagen.nu/1990:931 ) kan bli aktuella och även från kommissionslagen när det gäller mer långvariga avtal (se http://lagen.nu/1914:45 ). Det finns alltså inga tvingande regler på området, bortsett från att lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (se http://lagen.nu/1994:1512 ) är tillämplig på hyresavtal mellan konsument och näringsidkare samt att lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare (se http://lagen.nu/1984:292 ) kan tillämpas på avtal mellan näringsidkare. Eftersom ingen uttrycklig lagstiftning finns och följaktligen inga tvingande regler så blir det primära verktyget för att reglera uthyrning av lösa saker avtalet. Det är således viktigt att utforma hyresavtalet på ett bra sätt. För detta finns det en rik mängd standardavtal som många näringsidkare använder sig av när de ägnar sig åt uthyrning av olika slag. Det blir nämligen väldigt opraktiskt och kostsamt om man skall utforma ett individuellt avtal för varje enskild sak man vill hyra ut om man skall ägna sig åt någon form av organiserad verksamhet. Om du önskar fördjupa dig ytterligare i hur uthyrning av lösa saker regleras i svensk rätt kan jag rekommendera boken ”Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt” av Jan Hellner m.fl.

Förverkande av bostadsrätt

2007-03-10 i Alla Frågor
FRÅGA | Förverkande av bostadsrätt,kan jag bli av med min bostadsrätt pga musik som bekymrar grannarna?detta har vart vid 3 tillfallen,samma granne som klagar,inte alls hog musik men det har varit mycket folk i lagenheten
Filip Skoglund |I likhet med avtal om hyresrätt kan även ett avtal om bostadsrätt förverkas, dvs. sägas upp med omedelbar verkan. För att en bostadsrätt ska förverkas krävs dock att bostadsrättshavaren gör sig skyldig till mer allvarliga avvikelser från sina förpliktelser än vad som krävs för att en hyresrätt ska förverkas. De förpliktelser som är aktuella i förevarande fall återfinns i 7 kap. 9 § bostadsrättslagen. Omgivningen ska inte utsättas för störningar som försämrar bostadsmiljön mer än vad som skäligen bör tålas och bostadsrättshavaren ska vid användning av lägenheten iaktta vad som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom och utanför huset. Om bostadsrättshavaren inte följder dessa bestämmelser skall bostadsrättsföreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse om att störningarna ska upphöra samt underrätta socialnämnden i kommunen. När bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt ovan har bostadsrättsföreningen enligt 7 kap. 18 § 5 p. rätt att förklara avtalet förverkat. Denna rätt begränsas dock i 19 och 20 §§. Avtalet får således inte förverkas om störningarna är av ringa betydelse. Uppsägelse får heller inte ske om rättelse har vidtagits utan dröjsmål från tillsägelse. Föreningen anses enligt 7 kap. 32 § ha gjort vad som ankommer på den när den avsänt tillsägelsen i rekommenderat brev. Slutligen får uppsägning pga. störning i boendet inte heller ske förrän socialnämnden har underrättats enligt 7 kap. 9 §. Är inte dessa kriterier uppfyllda löper du ingen risk att bli av med din bostadsrätt nu. Vidare kan sägas att störningarna för att förverkande ska bli aktuellt ska vara tämligen påtagliga. I rättsfallet NJA 1991 s 574 bedömde HD inte att dagligt pianospelande under en längre tid var utöver vad som får anses godtagbart för grannarna att stå ut med. Att ha vänner hemma ibland och då spela musik bör således inte vara något som kan leda till förverkande av bostadsrätten. Bostadsrättslagens 7 kap. finner du http://www.lagen.nu/1991:614#k7 Med vänlig hälsning