Särkullbarns arvsrätt och negativ faderskapstalan.

2006-10-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan barn utom äktenskap fött 1943 ärva sin fader som avlidit 2004? Faderskapserkännande finns men barnet har varit okänt för övriga släktingar och trätt fram ett år efter faderns död. Inga uppgifter finns i faderns personakter. Enligt uppgift trolovades fadern och modern en månad före barnets födelse. Trolovningen upphörde emellertid en månad senare. Det finns tveksamheter runt faderskapet.
Cornelia Svensson |Hej, Ja, barnet har samma rätt att ärva sin förälder som alla andra barn efter som han/hon är bröstarvinge och därmed är arvsberättigad enligt 2 kap 1 § ärvdabalken. Angående faderskapet kan följande sägas. Ett faderskapserkännade innebär att fadern erkänner att han är far till barnet, visar det sig senare att han inte är far till barnet skall rätten förklara bekräftelsen utan verkan mot honom, föräldrabalken 1 Kap 4 § 3 st. En sådan negativ faderskapstalan får förutom av mannen även väckas av dennes arvingar, enligt Högsta Domstolen i NJA 1988 s 525. Denna talerätt är dock begränsad på samma sätt som talerätten i 3 Kap 1 § 2 st Föräldrabalken vilket innebär att arvingarna är uteslutna från talerätt om mannen varaktigt bott med barnet eller efter barnets födelse bekräftat att barnet är hans. I rättsfallet NJA 1988 s 525 påpekar Högsta domstolen att i detta stadgande avses inte ett formellt faderskapserkännande utan endast att mannen skall ha givit ett bestämt uttryck för sin vilja att barnet skall anses som hans eget. Däremot är ett erkännande efter barnets födelse att se som ett sådant uttryck, se NJA 1988 s 525. Dessutom finns det ytterliggare stadgande som begränsar talerätten i 3 Kap 1 § 2 st och som således även bör begränsa rätten för arvingar att föra talan enligt 1 Kap 4 § 3 st, nämligen 3 Kap 1 § 3st, en sådan talan måste nämligen väckas inom ett år från det att ett anspråk som grundas på faderskapet framställs mot mannens dödsbo. Se hela föräldrabalken http://lagen.nu/1949:381 . För att komma till NJA 1988 s 525, klicka http://lagen.nu/dom/1988/5324 . Med vänliga hälsningar

Skuldsanering

2006-10-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hur mycket skulder måste man ha om man vill ha en skuldsanering? Eftersom jag väntat på ett utlåtande från CSN har räkningarna hopat sig och jag ha ingen chans att kunna betala tillbaka allt. rör sig nog om 20000 i princip.
Ellen Sederholm |Hej!Skuldsanering är sista utväg som beviljas ett fåtal antal personer varje år som anses mycket svårt skuldsatta.Enligt 4 § skuldsaneringslagen se http://www.doman.com, krävs för att skuldsanering ska beviljas att den som är skuldsatt inte kan antas ha förmåga att betala tillbaka sina skulder inom överskådlig tid, och att det är skäligt med hänsyn till den skuldsattes personliga och ekonomiska förhållanden i övrigt. Man ska vidare särskilt beakta skuldernas ålder, omsändigheterna vid deras tillkomst, de ansträngningar den skuldsatte har gjort för att betala tillbaka och på egen hand försöka nå en uppgörelse med långivaren. Vid en samlad bedömning låter det inte troligt att en CSN skuld på 20000 kr skulle ge möjlighet till skuldsanering. Jag skulle istället råda dig att kontakta CSN, förklara din situation och be om att få upprätta en avbetalningplan.Mvh,

Kapitalvinstbeskattning av privatbostadsfastighet

2006-10-08 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag har sålt ett fritidshus och undrar hur många procent reavinstskatten är?
Jacob Öberg |KAPITALVINSTBESKATTNING AV PRIVATBOSTADSFASTIGHET Inledningsvis vill jag göra vissa förtydliganden för att underlätta förståelsen för själva kapitalvinstberäkningen och den givna frågeställningen. På grundval av den givna informationen kommer jag att svara på frågan utifrån den föreställningen att du har sålt en privatbostadsfastighet (se 2 kap. 8, 13 §§ inkomstskattelagen, härefter kallad IL). Försäljningen av denna fastighet kommer att beskattas i inkomstslaget kapital och ska tas upp som inkomst i form av kapitalvinst (se 41 kap. 1 § IL och 42 kap. 1 § IL). För att illustrera hur kapitalvinstberäkningen fungerar kommer jag att ta ett enkelt exempel. Antag att du köpte fastigheten för 600.000 och nu sålt den för 1,2 miljoner. För enkelhetens skull antar jag också att du inte gjort några renoveringar eller nedlagt några förbättringsutgifter på fastigheten. Utifrån dessa antaganden så framräknas kapitalvinsten som skillnaden mellan 1.200.00-600.000 (ersättningen minskad med kostnader för försäljning, dvs mäklarkostnader minus omkostnadsbeloppet , 44 kap. 13, 14 §§ IL) = 600.000. Endast två tredjedelar av denna kapitalvinst ska tas upp till beskattning: 600.000*0,66= 400.000 (45 kap. 33 § IL). På den del av kapitalvinsten som ska tas upp till beskattning utgår sedan trettio procent statlig skatt och då blir den slutliga skatten som ska inbetalas till staten för denna försäljning: 400.000*0,3= 133.333 SEK ( se 65 kap. 7 § IL). Det bör här slutligen påpekas att jag vid denna beräkning utgått från det ganska orealistiska antagandet att du inte haft några andra utgifter eller inkomster i inkomstslaget kapital (se 65 kap. 7 § IL). Det är exemplevis ganska sannolikt att du har haft exempelvis ränteutgifter (se 42 kap. 1 § st. 2 IL). Men för din konkreta frågeställningen om procentsatsen på överskott i inkomstlaget kapital efter reavinst på fastighetsförsäljning så råder det ingen tvekan om svaret. Den statliga skatten är 30 % på överskottet i inkomstslaget kapital. För lagrum se www.lagen.nu.

Formkrav vid uppsägning av hyresavtal

2006-10-08 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag (hyresvärd) undrar om ett hyresavtal kan sägas upp muntligen, måste man då skicka ett skriftligt erkännande, och hur ska det i så fall se ut? Och när ska/kan man skicka det?
Jacob Öberg |HUVUDREGELN OM ATT HYRESAVTAL SKA SÄGAS UPP SKRIFTLIGEN Inledningsvis kan betonas att om hyresförhållandet varat längre än tre månader så ska det sägas upp skriftligen. Detta innebär i praktiken att alla hyresavtal som gäller tills vidare måste sägas upp skriftligen. Det är således endast avtal på bestämd tid som är kortare än tre månader eller tre månader som får sägas upp muntligen (12 kap 8 § st. 1 jordabalk, härefter JB). Dock kvarstår möjligheten för en bostadshyresgäst att säga upp avtalet muntligen om du bekräftar uppsägningen skriftligen. Möjligheten att säga upp hyresavtalet muntligen är således även beroende av vem som säger upp avtalet. Du kan således ej säga upp avtalet muntligen enligt huvudregeln men du har dock möjlighet att skriftligen erkänna en hyresgästs muntliga uppsägning. Om avtalet ska sägas upp så måste du delge uppsägningen till hyresgästen och ange orsak till uppsägningen om hyresgästen har rätt till förlängning (12 kap 8 § st.2 JB ). Delgivning innebär i princip enligt huvudregeln att du ska se till att hyresgästen tar del av uppsägningen) och du måste kunna bevisa att hyresgästen tagit del av uppsägningen(12 kap, 8 § st. 3 JB och 8 kap. 8 § JB). Vidare kan, eftersom uppsägning är en ensidig rättshandling, tämligen stränga krav ställas på uppsägningen, bland annat att den gjorts i rätt tid, att rätt adressat angivits, att rätt person sökts, att uppsägningen skett vid rätt tidpunkt eller att det i vart fall inte skett vid fel tidpunkt, att uppsägningen innehåller en viljeförklaring med rätt innehåll, att den upptar rätt objekt, att uppsägningen har utfärdats av rätt person. SKRIFTLIGT ERKÄNNANDE Om hyresavtalet sagts upp muntligen och detta med beaktande av de faktiska omständigheterna och rättsliga omständigheterna är möjligt så ska du erkänna uppsägningen skriftligen ( 12 kap. 8 § st. 1 JB). I motiven till denna bestämmelse så uttalas att detta undantag fyller en funktion för hyresgästen (proposition 1983/84:137 med förslag till ändringar i hyreslagstiftningen, s. 119). En hyresgäst kan enligt denna regel exempelvis ringa upp sin hyresvärd och säga upp avtalet, varefter denne i ett brev bekräftar uppsägningen. Det finns inga särskilda formkrav eller regler som föreskriver hur ett skriftligt erkännande ska se ut men som ovan nämnts kan erkännandet skickas i brev. Av praktiska skäl så bör du skicka det skriftliga erkännandet efter uppsägningen så fort som möjligt till hyresgästen. Du kan skicka erkännandet direkt efter att uppsägningen skett och behöver inte vänta någon särskild tid. Av bevisskäl kan det vara lämpligt att du kräver att hyresgästen signerar ett mottagningskvitto på att denne tagit emot erkännandet eller att du sänder erkännandet i rekommenderat brev. Detta kan vara lämpligt i den situationen då hyresgästen hävdar att denne ej sagt upp avtalet. För aktuella lagrum se www.lagen.nu.

Skadestånd vid hävt avtal

2006-10-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi är en ideell förening som jobbar med hemlösa katter. Någon som matade ett 30 tal katter har bett oss om hjälp. Vi satt igång en kampanj i samarbete med andra organisationer och privatpersoner. Den person som bad om hjälp rapporterade regelbunden om samarbetet på ett forum på internet. Efter någon veckas förberedningstid kunde vi ta emot en del katter. Dagen vi skulle hämta en del katterna avslog personen våran hjälp och vidare samarbete. Sen fick vi reda på att de flesta katter hade blivit avlivad under den här personens regi. Vi har lagt ut en del pengar i förberedningen av projektet, vilket vi vill försöka få tillbaka på något sätt. Kan vi kräva skadestånd? En riktigt skrivligt avtal finns inte, men personen har uttalat sig om projektet vid olika tillfällen et forum.
Elzbieta Kaczorowska |Hej, I Sverige ställs för de flesta olika typer av avtal inget krav på att viss form skall iakttas för att avtalet skall vara giltigt. Därmed är ert avtal bindande trots att det ingåtts muntligen. På avtalsrättens område finns en stor mängd olika avtalstyper och de flesta är inte speciellt reglerade i lag. Det projektavtal du beskriver verkar vara av ett sådant oreglerat slag. Detta hindrar dock inte allmänna avtalsrättsliga principer från att vara tillämpliga. Att inte fullfölja ett avtal på det sätt som du har beskrivit är med stor sannolikhet en hävning. Din avtalspart har ju inte bara begått ett avtalsbrott, (som att t ex fullfölja sina förpliktelser på annan tid eller annat sätt än avtalat) utan personen har helt enkelt gjort det omöjligt att fullfölja avtalet. Huvudregeln vid hävning vid naturaprestation (som det här är tal om – du har åtagit dig att ta emot katterna, och din motpart att överlämna dem) är att en hävningsförklaring skall göras. När fullföljandet är helt uteslutet och båda parterna är medvetna om detta, inträder dock hävning även utan särskild förklaring. Vid en hävning är det ostridigt att den skadelidande parten har rätt till ersättning. Däremot finns det en rad olika regler för hur detta skadestånd skall beräknas. Eftersom dessa kan vara komplicerade samt området till stor del är oreglerat tänker jag inte gå närmare in på detta. Dock borde det inte råda något tvivel om att du åtminstone har rätt till ersättning för de kostnader du haft i och med avtalet. En sista avtalsrättslig princip jag skulle vilja uppmärksamma dig på är den som ålägger den skadelidande att begränsa sin skada. Försummas detta kan den skadelidande bli tvungen att bära motsvarande del av förlusten själv. Med vänlig hälsning,

Kan man ta reda på en annan persons skulder?

2006-10-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag misstänker att min sambo inte är ärlig när det gäller hans ekonomiska situation. Går det att ta reda på vilka skulder han har hos kronofogden? Jag vill inte gå vidare i relationen utan att veta och jag får inga ärliga svar av honom.
Anna Bergman |Hej, Du kan ta reda på din sambos skulder hos kronofogden, men om myndigheten bedömer att uppgifterna är känsliga måste de först göra en sekretessprövning innan de kan lämna ut uppgifterna till dig. Din sambo kommer inte att få reda på att du har begärt uppgifterna om honom. Du använder dig av hans personnummer när du vill ha informationen. Lycka till,

Kan barn bestämma hos vilken förälder de vill bo?

2006-10-08 i Alla Frågor
FRÅGA |Vid vilken ålder har barn laglig rätt att själv bestämma hos vilken förälder de vill bo efter en skilsmässa?
Cornelia Svensson |Hej, Ett barn kan inte själv bestämma var han eller hon vill bo. Föräldrarna har stor möjlighet att själva bestämma var barnet skall bo, 6 kap 14a § 2 st föräldrabalken. Rätten kan även på talan av båda eller en av föräldrarna bestämma var barnet skall bo 6 kap 14a § föräldrabalken. Rätten skall då besluta i enlighet med barnets bästa och hänsyn skall då tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, 6 kap 2a § föräldrabalken. För att få till stånd en eventuell förändring krävs således att minst en av föräldrarna agerar. Lagstiftaren har inte velat införa en exakt ålder när barnet har uppnått denna ”ålder och mognad” då barn utvecklas olika fort och andra yttre omständigheter kan spela in. Som riktlinje kan sägas att man brukar ta stor hänsyn till vad barn i 12-årsåldern och uppåt vill men lagtexten har nyligen ändrats och innehåller inga klara åldersgränser. Med vänliga hälsningar

Avtal vid samägande

2006-10-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi är tre syskon som gemensamt äger ett fritidshus. Vi äger 1/3 var. Om en av oss vill sälja sin andel, kan han tvinga oss andra att köpa ut honom? Blir det marknadspris som gäller i så fall? Och kan detta, i så fall, åsidosättas genom avtal, som bestämmer att alla tre måste godkänna om någon vill sälja sin andel? Vidare; vad gäller om någon av oss vill sälja hela fastigheten? Kan han bjuda ut huset till försäljning mot de andras vilja? Kan även detta regleras genom upprättande av avtal?
Kristine Erlandsson |Hej! Lag om samäganderätt är tillämplig, se http://lagen.nu/1904:48_s.1 . Lagen är dispositiv, vilket innebär att ni kan upprätta ett avtal sinsemellan och då gäller det istället. Ni delägare bestämmer vad avtalet skall innehålla, ni kan reglera i stort sett allt däri. Som det gäller nu, när ni inte har avtal och lagen är tillämplig, kan din bror inte tvinga någon av er att köpa ut honom. Han kan däremot sälja sin del till vem han vill utan att ni andra kan motsätta er det. Enligt 6 § finns en rätt för varje delägare att ansöka om att godset skall försäljas på offentlig auktion. Med vänliga hälsningar