Hur får jag tillbaka pengar jag blivit lurad på?

2007-01-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har blivit lurad på 1000 kr av en vän. Vad ska jag göra när jag inte får pegarna tillbaka? Har kontaktat hennes mamma o inget har hänt sedan jag har kontaktat dem.
Magdalena Åhlberg |Hej! Tyvärr finns det nog inte så mycet du kan göra. Nu vet jag inte på vilket sätt du blivit lurad, men det enda du kan göra är nog att försöka prata med dem igen. Lycka till! mvh

Försäljning av andel i samägd egendom

2007-01-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Mina syskon och jag äger en 1/4 av en sjöbod och nu vill vi sälja. Sjöboden har varit uppdelad i tre delar under de senaste 35 åren. Det är alltså tre familjer som äger de tre olika fysiska delarna men vi samäger hela fastigheten. Vi planerar att annonsera ut vår 1/4 del. Kan köparen känna sig säker på att nuvarande uppdelning kommer att gälla framöver? Finns det saker vi bör tänka på när vi säljer del i samägd fastighet? Det finns inget skrivet om skötsel och underhåll. Alla har skött sin del.
Elzbieta Kaczorowska |Hej, När flera personer äger egendom tillsammans föreligger samägande och lagen om samäganderätt blir tillämplig (se http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 ). En samägare har rätt att utan de andra samägarnas samtycke sälja sin andel. I fall det samägda godset är en fastighet och andelen i denna egendom skall gå till försäljning så måste vi vända oss till jordabalken (JB, se http://www.lagen.nu/1970:994 ). I JB 4 kap 8 kap ser vi att försäljning av ideell andel i fastighet är tillåten. Vid försäljning av sådan måste dock givetvis de generella reglerna för försäljning av fastighet som uppställs i 4 kap iakttas, såsom kravet på skriftlighet m m i 1 §. Du skriver i din fråga att ni delat upp fastigheten mellan er. Denna uppdelning kan tyvärr inte göras gällande mot tredje man, d v s någon annan som inte är samägare. Samäganderätt kännetecknas nämligen av att ingen av delägarna har äganderätt till en viss konkret urskiljbar del, utan i stället äger varje person en viss andel i godset. Denna princip finns nedtecknad i 1 § i samäganderättslagen där det föreskrivs att var och en av samägarna har en viss lott i det samägda godset. Viktigt är därför att iaktta att du vid en eventuell försäljning just säljer en ideell andel och inte ett visst område. Även i JB 4 kap 7 § återfinner vi principen där det stadgas att försäljning av en viss fysisk del av fastighet inte är giltig, såvida inte fastighetsbildning kommer till stånd. Lagstiftaren ansåg nämligen vid utformandet av denna regel, att sämjedelning – d v s uppdelning genom privat överenskommelse mellan delägarna – skulle förhindras. Detta hindrar dock inte att ni samägare avtalat inbördes om en viss uppdelning vid bruket av fastigheten, men detta avtal kan som sagt inte göras gällande mot t ex en ny delägare. Huvudregeln är nämligen att samtliga delägares samtycke krävs vid förvaltning av den samägda fastigheten (2 § samäganderättslagen). Därför kan det vara bra att både den nya ägaren och de gamla även fortsättningsvis är överens om hur fastigheten skall användas. Avslutningsvis skulle jag vilja uppmärksamma dig på att försäljning av andel i fastighet i vissa fall kan resultera i en relativt låg köpeskilling eftersom det ibland kan anses föga attraktivt att samäga en fastighet tillsammans med en massa främlingar. Jag skulle även än en gång vilja understryka att även vid en försäljning av en ideell andel i en fastighet måste JB:s regler följas. Hoppas mitt svar varit till hjälp. Med vänlig hälsning,

Ändring i grundlag

2007-01-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Ändring i grundlagen måste beslutas av två på varandra följande riksdagar med mellanliggande val.var finns dessa bestämmelser i för lag och kapitel och paragraf?
Lisa Swanson |Hej! Denna reglering hittar du i Regeringsformens åttonde kapitel, 15 § (RF 8:15 http://www.lagen.nu/1974:152) Vänligen

Fars tillgångar är överskrivna på ny fru, vad ärver jag

2007-01-19 i Alla Frågor
FRÅGA |min pappa äger ingenting sen dagen då han fick svaret på hjärntumören att den var den elakaste.pappa är om gift utan nya barn.bil,bostadsrätt mm är överskrivet på frun nu.detta betyder då att jag ärver ingenting från min pappa eller.....
Magdalena Åhlberg |Hej! Det beror lite på om din pappa och hans nya fru har skrivit äktenskapsförord angående hela eller del av egendomen. Har de gjort det över all egendom kommer alla tillgångar att räknas som enskilda vid bodelning vid din pappas död. (7 kap 1-2 § Äktenskapsbalken http://www.lagen.nu/1987:230)Har din pappa då skrivit över alla sina tillgångar på nya frun kommer du inte att kunna ärva något. Men har de inte gjort det ska den egendom som finns delas mellan dem vid bodelning. Då ärver du din pappas del, enl 3 kap 1 § Ärvdabalken http://www.lagen.nu/1958:637 (om han inte skrivit testamente till förmån för sin nya fru, då har du bara rätt till din laglott som utgör hälften av det du skulle fått ärva enligt 7 kap 1 § Ärvdabalken) Med vänlig hälsning

Skyldighet att erlägga parkeringsböter

2007-01-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag fick en p-bot på 450 kronor för att jag parkerat på sträcka med förbud att parkera (städdag). Jag var borta i högst 15 minuter då jag hjälpte en äldre man hem som höll på att blåsa bort i stormen. Min bil var lappad när jag kom tillbaka, lapplisan hade väntat i 6 minuter. Personligen kan jag tycka att medmänsklighet trumfar städdagar, speciellt under storm, men vad är oddsen att en överklagan går igenom? Och hur bör man uttrycka sig för att överhuvudtaget ha en chans?
Ola Davidsson |Hej. Trafikförordningen (1998:1276) stadgar i 10 kap 1 § att tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor gällande parkering får meddelas genom lokala trafikföreskrifter. Överträdelser av sådana föreskrifter kan åläggas penningböter om föreskrifterna märkts ut eller tillkännagivits på korrekt sätt enligt Vägmärkesförordningen (1978:1001) och Väglagen (1971:948). I hovrättsfallet RH 127:85 ansågs det emellertid oskäligt att vid parkering ta ut kontrollavgift på grund av att parkeringsavgift inte erlagts under den tid av några minuter som bilägaren varit borta från bilen för att växla pengar till parkeringsautomaten. Juridiskt finns dessvärre ingen ansvarsbefriande grund p.g.a. medmänsklig hjälp, såsom i ditt fall, utan fordonsägaren ansvarar för att bilens parkeras enligt gällande stadgar. Det blir således svårt att rent juridiskt undgå att bli betalningsskyldig för böterna. Däremot återstår möjligheten att förklara din problematik för ansvarig handläggare på den myndighet i din kommun som handlägger dessa ärenden och hoppas på sådan sympati att du undgår betalningsansvar. Med vänlig hälsning

Ansvar för döda föräldrars skulder

2007-01-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Om ens föräldrar har skulder hos kronofogden och de avlider samt ej har täckning för skulderna. Kan skulderna då hamna hos barnen?
Rasmus Fahlén |Nej, skulder är personliga och betalas genom behållningen i dödsboet så långt det räcker. Skulle behållningen inte räcka får långivarna inte heller någon utdelning Man kan helt enkelt inte ärva skulder.

Konkurrenade verksamhet, grund för avsked?

2007-01-22 i Övrigt
FRÅGA |Har jag som arbetsgivare (bemanninsgsföretag) någon möjlighet att kontrollera om min personal samtidigt arbetar hos en konkurrent? Har fått information om att viss anställd uppbär sin garantilön hos mig och inte svarar när vi ringer om uppdrag då hon arbetar hos konkurrerande företag. Hur ta reda på fakta och hur går man vidare om det visar sig stämma?
Ellen Sederholm |Hej! Enklast är att ta kontakt med Skatteverket och kontrollera om arbetstagaren i fråga uppbär lön som hon skattar för från det andra företaget. Visar det sig vara fallet kan grund för avsked föreligga. En arbetstagare är skyldig att vara lojal mot sin arbetsgivare. Denna skyldighet följer av anställningsavtalet och lojalitetsprincipen. Enligt AD:s praxis bryter en anställd på ett allvarligt sätt mot lojalitetsprincipen om han eller hon medan anställningen består, bedriver med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Man måste dock göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter för att avgöra om det rör sig om otillåten konkurrens. I allmänhet krävs någon form av skada för arbetsgivaren. I bedömningen ska man ta hänsyn till dessa faktorer: Den typ av verksamhet med vilken konkurrensen sker, arbetstagarens ställning i bolaget och hans eller hennes möjligheter att utnyttja företagshemligheter. I detta fallet låter det som att Ni lider skada eftersom arbetstagaren inte svarar när Ni ringer om uppdrag men fortsätter uppbära garantilön. Grund för avsked enl. 18 § LAS, se http://www.lagen.nu, torde enligt min mening föreligga Med vänliga hälsningar

Försök att använda upphittat kreditkort

2007-01-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har ett par frågor om två kompisar var ute i helgen på en krog i Stockholm. De hade druckit en del och hittade ett kontokort på golvet. En av dem fick den dumma idén att de skulle försöka köpa något på kortet. De beställer en flaska champagne och när bartendern frågar om legitimation och börjar bli misstänksam, springer de från baren. Självklart kommer en ordningsvakt efter, som ringer polisen. När polisen kommer så säger de att de inte vill förhöras utan advokat. De fick då lämna krogen, och polisen sa att de skulle inkallas tillförhör om ca en vecka genom ett brev på posten. Till omständigheterna hör att de aldrig skrev under något, och planerar att hävda att det blev ett missförstånd vid baren, att de skulle lämna in det upphittade kortet men att bartendern då missförstod och trodde att de ville betala med det. Finns det tillräckligt med bevis (med tanke på att de inte skrivit på något) för att de ska kunna åtalas? I sådana fall, är åtalspunkten försök till urkundsförfalskning? Vad kan de få för straff om de skulle fällas?
Linnea Ljung |Hej. Det är svårt att svårt att svara på vad dina vänner eventuellt kommer att åtalas för, men det mest allvarliga scenariot för dina vänner är att de åtalas för försök till bedrägeri. Försök till bedrägeri kan ge upp till två års fängelse. Det är dock det absolut hårdaste straffet som kan utdömas. (försök till grov bedrägeri kan ge upp till sex års fängelse, men deras handlade borde inte rimligen kunna anses vara grovt). Jag kan inte bedöma om bevisningen emot dem räcker för fällande dom, men att de inte skrivit på något innebär inte att de inte kan fällas. I slutändan handlar det om domstolens bedömning. Reglerna om bedrägeri hittar du i 9:1 § Brottsbalken http://www.lagen.nu/1962:700 Vänligen