Avtal med juridisk person

2006-12-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag är liten delägare (24%) i ett bolag som oms. Ca 10mkr. Det är dock i nuläget inte ekonomiskt stabilt och jag funderar att av hälsoskäl dra mig ur detta inom kort. Då undrar jag om det är rimligt att i kombination med en undermålig utköpssumma kunna utforma ett avtal där jag som privatperson kan få inhandla varor till inköpspris, och även låta detta avtal gälla vid ett ev. senare ägarbyte av bolaget dvs under bolagets existens på marknaden? Eller är det i detta fall bolaget som ensam juridisk person (org. nr) jag skriver avtalet med?
Raoul Mehta |Hej! Jag kan tyvärr inte uttala mig om det är rimligt eller inte men jag kan ge dig lite juridisk vägledning. Till att börja med så bör du sluta ett sådant avtal med företaget och inte ägarna till det. Sluter du det med ägarna må de respektera det men det är ändå inte bindande för företaget. Sluter du avtalet med företaget är det bindande för det oavsett ägare. Sedan bör du avtala om att du får köpa varor till ett visst pris under en viss tid. Begränsar du inte avtalet i tiden lär det bli lättare för företaget att ta sig ur det då kan anses oskäligt att någon förbinder sig att sälja något till underpris för all evighet. Lycka till!

Överklagande av försäkringskassans beslut

2006-12-03 i Alla Frågor
FRÅGA |Försäkringskassan har meddelat mig att jag är avregistrerad från sjukförsäkringsregistret. Jag är folkbokförd i Sverige. Hur kan jag överklaga meddelandet? Tack för hjälpen
Jacob Öberg |ÖVERKLAGANDE AV FÖRSÄKRINGSKASSANS BESLUT Av lagen om allmän försäkring framgår att Försäkringskassan är ansvarig för att tillhandahålla sjukförsäkring ( 3 kap. 5 § och 18 kap. 1 §). Det framgår att Försäkringskassan kan besluta att en person ej tillhör sjukförsäkringen. Det framgår också av denna bestämmelse att Försäkringskassan kan ompröva sjukpenningförsäkringen om nya omständigheter och Försäkringskassan fått kännedom om att den försäkrades inkomstförhållanden eller andra omständigheter har undergått ändring av betydelse för rätten till sjukpenning eller för sjukpenningens storlek. Det första steget som du måste vidta är att begära omprövning. Innan du begärt omprövning kan du inte överklaga försäkringskassans beslut.Om beslutet är felaktigt kan du begära omprövning hos Försäkringskassan hos den tjänsteman som meddelade beslutet om beslutet angår dig vilket det givetvis gör i detta fall (20 kap 10 § i lagen om allmän försäkring, AFL)). Om försäkringskassan ej ändrat beslutet som du begärt så kan du överklaga deras beslut inom två månader från det att försäkringskassan meddelat sitt beslut till länsrätten i ditt län (20 kap 11,13 §§ i AFL och 14 § i lagen om allmänna förvaltningsdomstolar). Beslutet skall överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han begär (23 § Förvaltningslagen). Du ska naturligtvis i omprövningen och eventuella överklagandet noggrannt redogöra för varför du anser att du har rätt till sjukförsäkringen och erinra särskilt om att du nu är folkbokförd i Sverige.

Efterlevande makes arvsrätt

2006-11-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej Om inga särkullebarn eller något sådant finns fårväl en efterlevande maka vara kvar i "orubbat bo" väl. En sommarstuga i Finland hur behandlas den i bouppteckningen.
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Det stämmer att efterlevande make har arvsrätt, detta enligt ärvdabalken 3 kap 1 § (se http://www.lagen.nu/1958:637 ). Den efterlevande maken övertar då den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, dock med den inskränkningen att den efterlevande inte kan förfoga över den ärvda andelen genom testamente. Vidare kan även efterlevande makes arvsrätt inskränkas genom testamente. Har den avlidne genom testamente förordnat om hur kvarlåtenskapen efter honom skall fördelas gäller självklart detta. Även fast den efterlevande maken har arvsrätt efter den avlidne kan det vara bra att få till stånd en bodelning. För det fall den efterlevande inte är ensam dödsbodelägare kan det nämligen vara bra att fastställa hur stor del av den gemensamma förmögenhetsmassan som härrör från vardera make och på det sättet förenkla saken för eventuella efterarvingar. I bouppteckningen skall allt den avlidne ägde, både i Sverige och utomlands, tas upp. Sommarstugan i Finland skall med andra ord tas upp. Är det byggnad på ofri grund tas den upp i denna post och är det fast egendom skall den upptas under den posten. Är du osäker på hur denna skall redovisas rekommenderar jag dig att kontakta skattekontoret. Med vänlig hälsning,

Kontrakt under utpressning

2006-11-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har skrivit på ett kontrakt mellan mig och min arbetsgivare, där jag anser att jag under hot vart tvingad till att skriva på kontraktet, jag undrar vad enligt lag tolkas som hot? Han "hotar" med att gå till polisen och anmäla hela händelsen som kontraktet gäller, om jag ej skulle skriva på kontraktet. Kan det kallas ett hot, eller är det mer eller mindre ett "val" som han säger? Antingen att jag skrev på, eller att han går vidare med händelsen?
John Engholm |Hej! Den situation du beskriver låter som en typisk utpressningssituation. Han vill att du ska skriva under, annars anmäler han dig till polisen. Avtal som ingåtts genom utpressning regleras i 29 § avtalslagen, som du hittar http://www.lagen.nu/1915:218#K3 . Hur frågan ska avgöras beror lite på vad avtalet gäller, vem man kan säga är din motpart i kontraktet. Om du har åtagit dig att göra något för din arbetsgivare är han din motpart och av 29 § följer då att du inte är bunden av avtalet. Det är helt ogiltigt. Om någon annan står som motpart, om kontraktet t.ex. säger att du ska sälja din cykel till hans dotter, då är kontraktet bara ogiltigt om dottern inser eller borde inse att du blivit tvingad att skriva under. Om någon annan än din arbetsgivare står som motpart och denne är i god tro så gäller alltså kontraktet. Det är som sagt lite svårt att besvara din fråga utan att känna till kontraktets innehåll men om kontraktet bara gäller mellan dig och din arbetsgivare så är det ogiltigt och du är inte bunden av det. Samtidigt är ju inte heller din chef bunden av det och kan trots kontraktet välja att vända sig till polisen. Utpressning är även ett brott enligt brottsbalken 9 kap. 4 § som kan medföra böter eller fängelse i högst två år. Rör det sig verkligen om utpressning så finns alltså möjligheten att göra en polisanmälan, men då kommer ju också det som han hotar att anmäla komma fram. Hoppas att detta var till någon hjälp, lycka till! Mvh

Återkallelse av körkort

2006-12-02 i Alla Frågor
FRÅGA |hej jag har adhd och vart av med körkortet pga det, vart ombedd att visa intyg på att jag va följsam i behandling,drogfri och att min läkare tykte att jag va allmänt lämplig osv...jag gjorde ALLT som jag vart ombedd att göra,intyg och utlåtande(som bara e positiva)och får till svar att \"ok,de verkar ju stämma...men vi drar det ändå, för att va säkra\" 12 månader... jag har haft körkort i 9 år utan att vålla en enda olycka eller gjort mig skylldig till traffikbrott..hela mitt liv e förstört å jag vet inte va jag ska göra...
Magdalena Åhlberg |Hej! Det framgår inte av din fråga vad det var som utlöste frågan om huruvida ditt körkort skulle dras in? Tydligen grundas beslutet på att du har ADHD, det skulle isåfall vara hänförligt till 7p i 4 kap 3§ i Körkortslagen. I den paragrafen räknar man upp alla grunder till att återkalla ett körkort. I 7 p står "om körkorthavarens förutsättningar för rätt att köra ett körkortspliktigt "fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han från trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort" Det som jag reagerar på är att det verkar underligt att man ska dra in ditt körkort i 12 mån pga av en sjukdom som du fortfarande kommer att ha om ett år. Antingen anser man att det är en sjukdom som gör dig olämplig som körkortshavare eller inte. Det du kan göra är att överklaga belutet. Det gör du hos allmän förvaltningsdomstol. mvh

Uppsägning av tillsvidareavtal

2006-12-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Mitt företag hyrde ett varumärke av ett annat företag och vi upprättade ett varumärkeslicensavtal utan att bestämma hur länge avtalet skulle löpa. Nu vill jag inte längre använda mig av deras varumärke och häva avtalet. Vi har inte reglerat effekten av hävning i avtalet alls. Vågar jag häva eller kan jag bli skadeståndsskyldig? Hur bestäms i så fall beloppet? Hur kan jag annars komma ur avtalet utan att häva?
Raoul Mehta |I det här fallet blir det aktuellt med uppsägning av avtalet, inte hävning. Hävning innebär att saker och ting ska återställas som om avtalet mellan er aldrig hade ingåtts. Har inte något annat avtalats brukar avtal gälla tillsvidare. När avtal gäller tillsvidare kan de sägas upp med iakttagande av skälig uppsägningstid. ”Skälig uppsägningstid” betyder olika saker vid olika avtal men generellt brukar avtalsförhållandets längd och art vara avgörande. Rör avtalet något som t ex tar lång tid att ordna eller avveckla kan uppsägningstiden vara längre än vid t ex hyra av en cykel som ju är ganska enkelt. Jag rekommenderar att du pratar med licensgivaren och försöker komma överens om en uppsägningstid. Utan att veta detaljerna om just ert avtal skulle jag säga att ett par månaders uppsägningstid vore rimligt. Lycka till!

Obetald hyra vid uthyrning i andra hand

2006-12-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag har hyrt ut min lägenhet som jag har förstahandskontrakt på i andrahand utan värdens tillstånd. Andrahandshyresgästen sades upp av mig och skulle ha tre månader på sig för att flytta ut enligt det kontraktet som vi hade skrivit på. Den personen flyttade dock ut två månader för tidigt och struntade i att betala hyran för de sista två månaderna. Frågan: Är kontraktet som jag har skrivit med gästen giltigt? Kan jag anmäla honom till Kronofogden för obetald hyra?
Martin Andersson |Hej! Att som hyresgäst upplåta en hyresrätt i andra hand utan värdens tillstånd innebär att man gör sig skyldig till kontraktsbrott i avtalsrelationen med värden. Det påverkar inte ditt avtal med andrahandshyresgästen som är rättsligt giltigt förutsatt att de vanliga avtalsrättsliga reglerna har uppfyllts. Hyresgästen ska betala hyra under hela uppsägningstiden, vars längd kan regleras i kontraktet som ni har gjort. Efter att hyran förfallit till betalning (d.v.s. efter sista betaldag) kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Kronofogden kommer då att skicka ett föreläggande till din tidigare hyresgäst som får yttra sig om kravet. Om han/hon bestrider kravet så måste du ansöka om överlämnande av målet till tingsrätten eftersom Kronofogdemyndigheten bara kräver in otvistiga fordringar. Om det går så långt bör du överväga att kontakta en advokat för hjälp med utformandet av stämningsansökan. Kostnaden för detta kan du sedan kräva av motparten om du vinner rättegången. Hoppas att du har hjälp av mitt svar Med vänlig hälsning

Delat vållande vid trafikolycka

2006-11-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag har överklagat mitt försäkringsbolagsbolags beslut om delat vållande gällande krock i obevakad 4-vägskorsning och fått besked om forsatt delat vållande. Jag svängde vänster i en obevakad korsning där högerregel gäller. Då det är förbjudet göra omkörning i en 4-vägskorsning av denna typ så har jag svårt att acceptera deras hänvisning till 3 kap 26§. Kan tilläggas att även den som körde på mig tog på sig hela ansvaret. Är detta värt att överklaga i tingsrätt eller är det bara att försöka acceptera beslutet? Tackar på förhand!
Ola Davidsson |Hej! Då försäkringsbolaget beslutar om din försäkringsersättning kan du vid vårdslöst agerande drabbas av nedsättning av försäkringsersättningen, och i värsta fall kan du bli helt utan ersättning. Försäkringsbolaget beslutar om ditt eget vållande och ansvar för försäkringsfallets uppkomst. Utgångspunkten för försäkringsersättningen är det försäkringsavtal som binder dig och ditt försäkringsbolag. Du bör därför se efter vad avtalet stadgar och definierar som delat vållande vid trafikskador. Utgångspunkten för försäkringsbolagets bedömande förefaller vara Trafikförordningen (1998:1276). 3 kap. 26§ stadgar att du endast får svänga om detta kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra som färdas i samma riktning. Vid vänstersväng skall du ligga nära vägbanans mitt och vid svängen befinna dig till höger på den körbana du kör in på. Av din berättelse framgår det inte tillräckligt tydligt hur krocken skedde. Av betydelse är naturligtvis hur påkörningen skedde, exempelvis bakifrån eller framifrån. Generellt borde dock försäkringsbolaget kunna motivera sitt ställningstagande bättre än att endast hänvisa till lagparagrafer. Dock innebär det faktum att den som kört på dig tar hela ansvaret inte per automatik att ditt försäkringsbolag bedömer dig som icke vållande. Emellertid torde den vållande personen, och dennes försäkringsbolag, i sådana fall stå för skadan. Att överklaga till tingsrätt kan innebära att du, för att ha en större möjlighet till positiv utgång, nödgas anlita ett juridiskt ombud, vilket kan bli kostsamt. Istället kan du höra med en jurist på ditt försäkringsbolag angående dina spörsmål. Lycka till! Mvh,