Kommer redan gallrade uppgifter från belastningsregistret tillbaka om man skulle bli dömd igen?

2021-04-21 i Påföljder
FRÅGA |Hejsan! Jag har hört ett rykte om belastningsregistret. Att redan försvunna (gallrade?) brott kommer tillbaka om man skulle bli dömd igen, stämmer det?Exempel är alltså att en vän 2009 vart dömd för ringa vapenbrott och 2010 vart han även dömd för olaga hot. Inte blivit dömd för något sen dess, men förra veckan vart han tagen på en fartkamera och även stoppad i trafiken och vart rapporterad för osäkrad last, han godtog boten på plats. Han har ju drömmar om att bli polis och när jag frågat vänner som är poliser eller inom säkerhetsbranschen så har dom sagt att det inte egentligen spelar någon roll med några mindre trafikförseelser, även jag som väktare har fått fortkörningsbot. Men är det så nu att när han fått dessa domar på sig att hans brott från 2009 och 2010 även kommer synas på ett utdrag ur belastningsregistret?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 16-17 §§ Lag om belastningsregister framgår det när uppgifter om brott som begåtts ska gallras. Att uppgifterna gallras innebär att de totalförstörs och uppgifterna finns därför inte kvar. Det är straffet/påföljden som avgör hur länge uppgifterna ska sparas i registret. Syftet med att man gallrar är att myndighetens arkiv inte ska tyngas av handlingar som sakna påtagligt informationsvärde men också för att skydda enskildas personliga integritet. Redan gallrade uppgifter om brott kommer alltså inte tillbaka om man skulle bli dömd igen då uppgifterna inte finns mer. Däremot utgör det en förutsättning för att uppgifterna ska gallras från första början att den berörda personen i fråga inte begått nya brott inom "gallringsfristen" efter den tidigare domen. Exempelvis kan sägas att om ett brott begås där påföljden är villkorlig dom, kommer dessa uppgifter att sparas i 10 år enligt 17 § 4 p.. Skulle samma person begå ett nytt brott inom denna tioårsperiod, kommer uppgifterna inte att gallras utan sparas ytterligare tills nästa brott är aktuellt för gallring. Som längst kan dock en uppgift finnas kvar i 20 år (18 § 2 st.). Men det enkla svaret på din fråga är att ryktet inte stämmer då uppgifterna försvinner då de väl har gallrats. I förhållande till din vän, kommer brotten från 2009 och 2010 inte att synas vid ett utdrag, förutsatt att de gallrats. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Köpekontrakt och köpebrev

2021-04-21 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Vilket datum är det som gäller juridiskt vid försäljning av hus? När man träffas första gången och dom nya blivande ägarna betalar handpenning (köpekontrakt daterat 2014-11-03) eller några månader senare när resten av beloppet betalas och nycklarna till huset lämnas över till dom nya ägarna? (köpebrev daterat 2015-02-16)
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill förstå skillnaden mellan köpebrev och köpekontrakt i förhållande till vilket datum som gäller om du exempelvis ska deklarera försäljningen. Regler om formkrav vid försäljning av fast egendom regleras i Jordabalken (JB).FormkravVid köp av fast egendom gäller vissa formkrav. Det är vanligt vid fastighetsköp att man upprättar två kontrakt dels ett köpekontrakt, dels ett köpebrev. Inledningsvis upprättas ett köpekontrakt som översiktligt är det dokumentet som parterna undertecknar när man är överens om att genomföra köpet. I 4 kap. 1 § JB finns vissa krav på vad köpekontraktet ska innehålla, bland annat uppgift om köpeskilling, överlåtelseförklaring, tillträdesdag och eventuella villkor för köpet. Om det framgår av köpekontraktet att ett köpebrev ska upprättas är köpet beroenden av att köpesumman har betalats. (4 kap. 5 § JB) Köpebrevet är till skillnad från köpekontraktet mindre detaljerat och fungerar snarare som ett kvitto på att hela köpeskillingen har betalats av köparen.SammanfattningsvisDet är vanligt att man upprättar två kontrakt vid köp av fast egendom. Köpekontraktet kan vara villkorat av ett köpebrev, och köpebrevet ses som ett kvitto på att köpet har genomförts enligt villkoren i köpekontraktet. Det datum som exempelvis gäller vid deklarationen är datumet när köpekontraktet skrevs under.Hoppas ovanstående besvarar din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny!Vänligen,

Vad är skillnaden mellan stämpling och anstiftan?

2021-04-21 i Övriga brott
FRÅGA |I sammanfattningen av skillnaden mellan anstiftan och stämpling skriver ni i första stycket vad anstiftan är men i nästa stycke står det inget om stämpling, vilket jag förväntar mig om det är en jämförelse, eller är det bara en fortsättning av anstiftan? Tydlighet, tack!
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill inledningsvis börja med att beklaga för att du upplevde vårt svar som otydligt. Nedan följer ett förtydligande av skillnaden mellan stämpling och anstiftan. Anledningen till varför det kan ha upplevts otydligt är för att de, precis som du skriver, är kopplade till varandra. Stämpling, 23 kap. 2 § 3 stycket brottsbalkenI paragrafen står det att i de fall det särskilt anges kan man döms för stämpling till brott. Stämpling kan man dömas för om någon i samråd med någon annan beslutar om att begå brott, att någon försöker anstifta (övertala) någon annan att begå brott, någon åtar sig att utföra ett brott eller någon erbjuder sig att utföra ett brott. För att gärningen ska vara straffbar som stämpling krävs att ett beslut om att begå ett brott har tagits. Om brottet inte kommer att kunna utföras för att någon redan från början tänkt luras kan det aldrig bli fråga om stämpling.Stämpling är en osjälvständig brottstyp. Ett brott som finns upptaget i 3-22 kap. är självständiga på så sätt att allt som behövs för att döma någon för ett fullbordat brott finns i respektive paragraf. En förutsättning för att ett brott är straffbart som stämpling är däremot att det i slutet på varje kapitel i 3-22 kap. går att utläsa att stämpling enligt 23 kap. för det specifika brottet är straffbart, exempelvis är stämpling till mord straffbart enligt 3 kap. 11 § brottsbalken. För att en person ska kunna dömas för stämpling till mord förutsätts dock att mordet inte genomförs, inte ens på en försöksnivå. Anstiftan, 23 kap. 4 § 2 stycket brottsbalkenDäremot är anstiftan och medhjälp till brott alltid straffbara. En anstiftare är, som framgår genom ovan förklaring, någon som förmått någon annan att begå ett brott. Detta ska ha skett genom övertalan, det vill säga psykisk påverkan, och den som blir övertalad ska ha fattat ett beslut om att begå ett brott på grund av övertalan. Den som har övertalat är då den som kan dömas för anstiftan till brott. Förutsättningen för att dömas för anstiftan till exempelvis mord är motsatsvis att mordet genomförts eller att ett försök till mord har påbörjats. Stämpling enligt 2 § brukar därför övergå till anstiftan när ett brott påbörjas eller blivit fullbordat.Hoppas att du fick svar på din fråga och att det blev lite tydligare!Med vänliga hälsningar,

Hur stor är risken att körkortet blir återkallat efter två fortkörningar nära inpå varandra?

2021-04-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej nån månad sen fick jag böter för fortkörning 100km/h på 70 väg. Jag har betalat bötern o allt och de va min första böter också. Anledningen va för att min lillebror som har astma hade glömt sin maskin hemma och jag plockade han från träningen vilket jag understyrkte till poliserna som stoppade mig. Nån dag sen fick jag varning från transporstyrelsen och igår kväll blev jag stoppad ännu en gång då ja åkte 95km/h på 70 väg. Hur stor är sannolikheten att Transportstyrelsen drar in mitt körkort nu efter varningen?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Indraget körkortKörkortslagen (KkL) reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Enligt 5 kap. 3 § 4 punkten KkL ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § KkL).Ringa fortkörningEnligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Normalpåföljden vid en överträdelse med 25-30 km/h är en varning. Överskrider föraren hastighetsgränsen med 31 km/h eller mer återkallas körkortet vanligtvis. En samlad bedömning av hastighetsöverträdelsen görs från fall till fall, då beaktas inte bara din tidigare historik utan även hur området där du körde såg ut och liknande omständigheter.Du körde först på en väg med hastighetsbegränsning 70 km/h och din hastighetsöverträdelse motsvarande 30 då km/h. Av den anledningen fick du böter och en varning eftersom det har ansetts vara en tillräcklig åtgärd för din hastighetsöverträdelse. Återkallelse av körkortet skulle kunna ske om du inom en två-årsperiod åker fast för flera fortkörningar. Du har nu på mycket kort tid åkt fast för ännu en fortkörning som inte är ringa.Detta medför att det finns en risk, som inte är obetydlig, för att ditt körkort kommer att återkallas, (5 kap. 3 § 3 punkten KkL). Det är dock en bedömning som Transportstyrelsen kommer att göra utifrån det enskilda fallet och inget jag kan svara på mer konkret.Det är alltid bättre att vara försiktig och visa respekt och hänsyn till dina medtrafikanter. Det är nämligen inte bara du som kör bilen som påverkas av ditt beteende i trafiken.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Få tillbaka utlånade pengar

2021-04-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hejsan, har en vän som tog en massa skulder för att lösa sin pojkväns ekonomiska kris ( han var hos fogden ) och det har nu tagit slut mellan dem. Han vägrar betala in några pengar till henne.Finns det nått hon kan göra för att få tillbaks sina pengar / få bort sin skuld över på honom?
Linn Gustafsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen som du beskriver om din vän handlar om fordringsrätt och kan vara knepig att befinna sig i.I fall som dessa rör det sig om två avtalsförhållanden, ett mellan din vän och långivaren (banken) och ett mellan din vän och sin f.d. pojkvän. I och med att det är din vän som tagit lånen samt står på dem så är det dessvärre hon som är betalningsskyldig gentemot banken trots att hon i sin tur har lånat pengarna vidare till hennes f.d. pojkvän. Jag förutsätter för frågan att långivaren inte var medveten om att pengarna skulle lånas vidare, vilket innebär att det endast är din vän som står som låntagare och därmed är betalningsskyldig.Vidare får det ingen betydelse att din vän kan visa på att hon inte förbrukat pengarna själv med grund i att det oavsett hur man gjort av med pengarna är densamme som är skyldig att betala tillbaka till långivaren. Skulle din väns f.d. pojkvän stå som medgäldenär kan banken även rikta återbetalningskrav mot honom. Härtill är det även möjligt att göra gäldenärsbyten, d.v.s. att man flyttar över lånet på en annan, men detta kräver pojkvännens och långivarens godkännande, vilket inte tycks kunna bli aktuellt i denna situation.Det andra avtalsförhållandet jag nämnde, det mellan din vän och hennes pojkvän, kan vara såväl muntligt som skriftligt. Denna överenskommelse binder den f.d. pojkvännen att betala din vän för den summan hon lånat ut. Här krävs dock att det rör sig om ett uttalat eller skriftligt lån och att det inte fråga om att din vän givit pengarna i gåva. Förutsatt att detta avtalsförhållande existerar har din vän rätt att begära ut pengarna av hennes f.d. pojkvän.Om den som är skyldig att återbetala en summa inte gör det frivilligt kan din vän vända sig till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett s.k. betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Detta innebär (om kronofogden tar upp ärendet) att de ålägger pojkvännen att betala skulden. Denna ansökan ska innehålla bl.a. ditt ärende, summan, grunden till ditt yrkande m.m. (9-11 §§ lagen om betalningsföreläggande och handräckning).Får din vän trots detta inte betalt kan hon som sista utväg lösa tvisten i domstol där en dom till förmån för henne kan slå fast att lånet ska återbetalas. Efter en sådan dom finns ingen möjlighet att inte betala. Kan han inte betala så kommer han utmätas, vilket betyder att kronofogden gör en utredning för att bedöma om han besitter några tillgångar som kan säljas för att lösa hans skulder (2 kap. 17 § utsökningsbalken).Sammanfattningsvis är alltså din vän betalningsskyldig gentemot långivaren, men kan kräva den f.d. pojkvännen på betalning om det föreligger ett muntligt eller skriftligt avtalsförhållande mellan dem.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!

Är det olagligt att tjuvläsa sms, sprida bilder/sms och spionera på annans mobil?

2021-04-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, en väninna till mej har ett förhållande med en man. De är gifta på varsitt håll. Nu har det kommit fram att mannens fru tjuvläser hans sms. Hon har också tagit meddelanden och bilder från hans sms och sparat och hotar med att avslöja/visa för min väninnas man. På något sätt vet hon att han fått meddelanden fast han inte varit hemma och hon omöjligt kan har kollat i mobilen. Det kan vara så att hon lagt in någon typ av spionapp i hans mobil.Är det lagligt att göra så?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill ha svar på om det är olagligt att tjuvläsa andras sms, hota med att sprida bilder/sms och att spionera på annans mobil. Din fråga aktualiserar Brottsbalken (BrB), framförallt 4 kap. om brott mot frihet och frid som behandlar gärningar som innebär olika slag av kränkningar av personlig integritet. Tjuvläsa smsAtt läsa någon annans sms kan innebära brytande av post- eller telehemlighet enligt 4 kap. 8 § BrB vilket kan leda till böter eller högst två års fängelse. En förutsättning är att detta skett olovligen, d.v.s. utan mannens samtycke, vilket jag av begreppet "tjuvläser" antar är fallet.Sprida bilder och smsAtt kvinnan vill berätta vad som har hänt för din väninnas man kan i sig inte anses olagligt, men hennes tillvägagångssätt kan vara straffbart. Nedan är några bestämmelser som kan bli relevanta i detta fall.Att sprida bilder eller sms kan utgöra olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c § BrB beroende på vad för typ av bild/uppgift det gäller och att det spridits till fler än ett fåtal personer. I paragrafen listas det upp vilka sorters bilder/uppgifter som faller under denna bestämmelse, det gäller bl.a. bild eller annan uppgift på någons sexualliv, bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation eller bilder på någons helt eller delvis nakna kropp. Rör det sig om mycket känsliga uppgifter, t.ex. filmade samlag, som sprids i syfte att orsaka allvarlig skada kan det utgöra grovt olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 d § BrB.Att sprida bilder eller sms kan under vissa sammanhang också utgöra förtal enligt 5 kap. 1 § BrB. Bestämmelsen anger att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Hon kan dock gå fri från ansvar om hon visar att uppgifterna är sanna och att hon hade skälig grund för den, men att sprida bilder/sms endast i syfte att utpeka mannen som klandervärd eller utsätta honom för andras missaktning kan trots att uppgifterna är sanna anses utgöra förtal.Att hota någon med att sprida bilder kan även utgöra olaga hot enligt 4 kap. 5 § BrB. Bestämmelsen anger att den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Till de brottsliga gärningarna som nämns i bestämmelsen inkluderas de allvarligare fallen av integritetskränkande brott i 4 kap., t.ex. att hota någon med allvarliga fall av olaga integritetsintrång.Spionera på annans mobilAtt spionera på annans mobil kan möjligtvis utgöra dataintrång enligt 4 kap. 9 c § BrB. Bestämmelsen anger att den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms till böter eller fängelse i högst två år. Intrånget behöver inte ske i ett visst syfte, det straffbara är alltså själva intrånget. Även här ska det ha skett olovligen, vilket verkar vara fallet i mannens fall.Om det visar sig att hon även lyssnat på hans konversationer utan hans samtycke genom att med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel avlyssna hans samtal kan det utgöra olaga avlyssning enligt 4 kap. 9 a § BrB.Sammanfattningsvis kan alltså samtliga av kvinnans handlingar vara olagliga, i vilket fall råder jag mannen att göra en polisanmälan. Om du har ytterligare frågor är du dessutom varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Kan mitt ex bli vårdnadshavare?

2021-04-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |HejJag är ensamstående mamma och bor med min lilla son som är ett år gammal. Hans pappa lämnade oss för två månader sedan.Mitt ex (barnets pappa) är asylsökande. Jag är den ända vårdnadshavare för barnet, jag undrar om han kan bli vårdnadshavare efter att han får asyl eller inte (han har faderskap bekräftelse). Mvh
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om barnets pappa kan bli en vårdnadshavare eller inte. Din fråga behandlas i föräldrabalken (FB). Jag kan dock redan här nämna att jag kan endast ge information om hur domstolen ska gå tillväga när den gör sin bedömning. Hur domstolen kommer att avgöra beror helt på omständigheterna i det enskilda fallet.Ändring av vårdnadenFör att få en ändring av vårdnaden måste den föräldern som vill få till stånd en ändring vända sig till domstol och begära att vårdnaden ska ändras (6 kap. 5 § första stycket FB). Vid bedömningen ska domstolen särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Domstolen kan dock inte besluta gemensam vårdnad om båda föräldrar motsätter sig det (6 kap. 5 § andra stycket FB).Det är också viktigt att påpeka att barnets bästa är avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Och vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vidrisken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, ochbarnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2a § FB).SammanfattningDet är svårt att avgöra huruvida barnets pappa kommer att kunna bli vårdnadshavare eller inte utan att veta mer om de särskilda omständigheterna i ditt fall. Barnets pappa kan dock ansöka om att få en ändring av vårdnaden hos domstol. Hur domstolen kommer att bedöma beror helt på omständigheterna i det enskilda fallet. Men i bedömningen ska domstolen ta hänsyn till barnets bästa samt föräldrarnas förmåga att samarbeta. Här är det också viktigt att komma ihåg att domstolen inte kan besluta gemensam vårdnad om både du och barnets pappa är emot en gemensam vårdnad. Jag kan också tillägga att om barnet eller du riskerar att utsättas för övergrepp av barnets pappa kommer han inte att bli vårdnadshavare.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fel på vara jag köpt på distans, vad kan jag göra?

2021-04-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt en promenadscooter på nätet. Tyvärr är vänster backspegel felborrad så man kan endast se ner i vägen, vilket ju är trafikfarligt. Kan jag häva köpet? Måste jag plasta in den vid retur när den nu ska reklameras och skickas tillbaka?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga. Jag kommer dela upp din fråga där jag först besvarar om du har rätt att häva köpet och därefter går jag in på om du vid en retur är skyldig att plasta in den. Det framgår inte av din fråga om du har köpt din promenadscooter från en privatperson eller från ett företag. Jag kommer därför i mitt svar utgå från att det är ett företag. Skulle det vara från en privatperson får du gärna skicka in en ny fråga. Om det skulle vara från en privatperson kan svaret komma att skilja sig åt. Det beror på att det är en annan lag som behandlar den typen av köp. Ångerrätt enligt distansavtalslagenNär man som privatperson har köpt en vara från ett företag på nätet gäller distansavtalslagen (2 kap. 1 § distansavtalslagen). Detta förutsatt att beloppet för varan inte understiger 400 kronor (2 kap. 1 § tredje stycket distansavtalslagen). Distansavtalslagen ger dig som köpare en 14 dagars ångerrätt (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Ångerrätten räknas från den dagen då du mottagit varan eller varan har nått ditt postombud (2 kap. 12 § distansavtalslagen). Det finns dock undantag från ångerrätten. Det som möjligtvis kan komma att aktualiseras för din del är om promenadscootern skulle ha tillverkats enligt dina anvisningar eller annars har en tydlig personlig prägling (2 kap. 11 § tredje punkten distansavtalslagen). Möjlighet att häva köpet enligt konsumentköplagenDet framgår inte av din fråga när du ingick avtalet. Det kan vara så att dessa 14 dagar redan passerat. Skulle det inte längre vara möjligt för dig som privatperson att nyttja ångerrätten i distansavtalslagen kan du testa att reklamera köpet med hjälp av konsumentköplagen. Inledningsvis vill jag informera dig om att det för hävande av köp föreligger vissa krav. Jag kommer nedan att redogöra för dessa. Fel på varan Att promenadscootern har en backspegel felborrad och att man till följd av detta enbart ser ner i vägen utgör ett fel (16 § konsumentköplagen). Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnats bedöms ha funnits redan vid avlämnandet (20 a § konsumentköplagen). Reklamation av varanFör att du ska kunna ha rätt att åberopa felet krävs det att du meddelar säljaren det. Detta ska ske inom skälig tid från det att du upptäckte felet (23 § första stycket konsumentköplagen). Som skälig tid räknas ett meddelande som lämnas inom två månader. Andra felpåföljderMeddelar du säljaren om felet och att du har för avsikt att kräva en påföljd kan du inledningsvis välja avhjälpande och omleverans. Väljer du inte någon av dessa kan det vara bra för dig att känna till att säljaren ändå har möjlighet att på eget bevåg avhjälpa felet eller företa en omleverans (27 § konsumentköplagen). Exempelvis leverera en felfri promenadscooter till dig eller fixa backspegeln på den du redan har. Det förutsätter att det sker inom en skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig. HävningOm avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller om det inte sker inom skälig tid efter reklamation är det möjligt för dig att häva köpet (28 § konsumentköplagen). För att kunna häva köpet krävs det att det är av väsentlig betydelse för dig (29 § konsumentköplagen). Att felet på backspegeln utgör en enligt dig trafikfara bör tala för att det är av väsentlig betydelse. Föreligger skyldighet att plasta in vid retur?Enligt den allmänna reklamationsnämnden (ARN) är det företaget som ansvarar för varan från det att du som konsument överlämnat den till transportören. Det är därav företaget som ansvarar för om varan går sönder eller om den skadas vid returen. Observera dock att detta inte gäller om företaget kan bevisa att du har varit vårdslös vid paketeringen av den. Jag skulle därför råda dig att plasta in den för säkerhets skull om det var så levererades. Detta för att kunna undgå potentiellt ansvar riktat mot dig framöver. Det kan även föreligga ett villkor eller liknande i avtalet mellan dig och företaget där det framgår att konsument vid retur ska paketera varan på visst sätt. Du bör därav se över om de instruerar dig att vidta en sådan åtgärd för säkerhets skull. Mina råd till digOm du inte har gjort någon specialbeställning av scootern och det ännu inte har passerat 14 dagar bör du meddela företaget att du ångrar köpet (2 kap. 13 § distansavtalslagen). Var dock noggrann med att spara någon form av kvittens på att du meddelat dem detta ifall det skulle bli en tvist framöver avseende tiden de mottog meddelandet. Har du nu gjort en specialbeställning eller om 14 dagar har passerat bör du häva köpet. Detta förutsatt att du inte skulle föredra någon av de alternativen jag tidigare presenterade, exempelvis avhjälpande av felet. Glöm då inte att likt ångerrätten enligt distansavtalslagen informera säljaren om att du planerar att frångå köpet. Även här kan det vara bra för dig att spara någon form av kvittens på att du skickat en reklamation. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig och att det ordnar sig. Är det någon ytterligare fundering du har eller om något i mitt svar är otydligt är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga! Med vänliga hälsningar,