Vad händer med lägenheten när sambos separerar?

2020-08-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska separera och hyreskontraktet står i mitt namn. Jag har bott i lägenheten i 22 år och min sambo flyttade in för 11 år sedan. Undrar vad som gäller för att han vill inte flytta ut.
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Vad gäller?Vad gäller sambos så finns sambolagen som reglerar samboförhållande och sambos egendom. Jag kommer utgå från den när jag svarar på dina frågor.Till att börja med utgår jag från att ni är sambos som i lagens mening, dvs. att ni är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). I sin tur så upphör ett samboförhållande t.ex. när man flyttar isär (2 § sambolagen).Vad gäller lägenheten så kan sambos gemensamma bostad betraktas som samboegendom, detta förutsatt att egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Eftersom du flyttade in i lägenheten över tio år innan din sambo flyttade in hos dig, så har inte lägenheten förvärvats för gemensam användning.Då lägenheten inte räknas som samboegendom ska den inte räknas med i en eventuell bodelning (8 § sambolagen). Din sambo har alltså som utgångspunkt inte någon rätt till lägenheten. Däremot finns det vissa speciella fall då den andra sambon kan få ta över lägenheten, om sambon i fråga bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande ses som skäligt. Om ni inte har barn krävs även synnerliga skäl för att din sambo ska få överta lägenheten, vilket är ett högt uppsatt krav (22 § första stycket sambolagen). Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Patronymikont dubbelt efternamn

2020-08-11 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Jag och min Fru är båda Svenska medborgare och vi väntar ett barn. Vi undrar möjligheten att lägga till mitt förnamn som en del av vårt nyfödda barns efternamn? Vad står det i lagen och vad säger skatteverket.Vi önskat att vårt barn får ta del av mitt förnamn plus ett av mina efternamn så att det bildar ett dubbel efternamn.Ex. jag heter"X" i förnamn,"Y Z" dubbel efternamn.Vi önskar att vårt barn heterLisa i förnamn,"X Y" i efternamnÄr detta möjligt utan att lägga till -son eller dotter? Här diskuterar vi alltså Patronymikon som namntradition från länder i Mellanöstern och Afrika där man ärver sin fars och farfars.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i lag om personnamn (Namnlagen).Lagen är inte helt tydlig i vad som gäller och vad jag vet så finns det inga tidigare rättsfall som svarar på frågan. Det är dock tillåtet att ge ens barn ett Patronymikon enligt andra traditioner än Sverige (Namnlagen 4§ 4p och Prop 2015/16:180 s 28). Det osäkra är om detta sedan kan kombineras med ett "vanligt" efternamn. Lagen säger att ett dubbelt efternamn är tillåtet ifall det består av två enkla efternamn som personen kan förvärva var för sig enligt denna lag (Namnlagen 20§ 2st). Ert barn kan förvärva både ditt "vanliga" efternamn och det ett patronymikont efternamn enligt lagen varför jag gör bedömningen att det ska vara tillåtet att ha ett sådant dubbelt efternamn. Som sagt är jag inte helt säker. Det är i slutändan upp till skatteverket att avgöra saken och jag kan inte spekulera mer än vad jag gjort i hur de kommer tolka lagen. Jag tror dock att lagen är på er sida i detta fall och att det tilltänkta namnet är tillåtet.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Hur fördelas skulderna vid skilsmässa och påverkas detta av ena makens nedsatta arbetsförmåga pga. sjukdom?

2020-08-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Är det rimligt att jag vid en bodelning ska betala hälften av min mans studieskulder trots att jag fortfarande har 25% nedsättning i min arbetsförmåga pga utbrändhet 2005?Han kommer ju kunna ha ett välbetalt jobb pga sina studier.
Isak Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Det är inte så mycket information du ger, men jag ska försöka svara så gott jag kan. Jag kommer reda ut vad som gäller om ena maken är skuldsatt vid tillfället för äktenskapsskillnaden och jag kommer även förklara en del andra grundläggande principer vid äktenskapsskillnad och bodelning. Jag ger också ett exempel på hur det skulle kunna se ut i en situation som liknar din, med påhittade siffror. Enskild äganderätt inom äktenskapetInom ett äktenskap äger båda makarna vad de själva har sedan tidigare och införskaffar för egen räkning även under äktenskapet och båda ansvarar också personligen för sina skulder (1 kapitlet 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Det innebär att vardera maken gör precis som den vill med vad den själv äger med vissa undantag, som t. ex. den gemensamma bostaden som är bägges angelägenhet. Sådant som införskaffas för gemensam räkning ägs med samäganderätt. Likadelning vid skilsmässaVid en skilsmässa görs dock en bodelning som innebär att båda makarnas egendom delas lika, med undantag för sådan egendom som är enskild (7 kapitlet 1 § ÄktB). Enskild egendom blir något om den tas upp som sådan i ett äktenskapsförord eller om den t. ex. ärvs av eller testamenteras till någon av makarna av någon utomstående. Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Vid skilsmässan avräknas också först varje makes skulder från makens giftorättsgods, innan giftorättsgodset slås ihop för att sedan delas lika. Om skulderna överstiger tillgångarna för den ena maken räknas giftorättsgodset som 0, men det räknas aldrig som minus. Det innebär alltså att ingen går in med minus i likadelningen och att skulder inte överförs från den ena maken till den andra. Det innebär dock inte att den ena parten inte påverkas av den andres skulder, vilket kommer framgå i exemplet nedan. Det här påverkas i princip inte av någon av era inkomster eller liknande, utan likadelningen görs endast utifrån tillgångarna som finns vid tillfället då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in. Jämkning/femårsregelnUtöver reglerna jag nämnt ovan finns det några undantag som gäller om förhållandet varit kort eller om makarna har mycket olika ekonomiska situation (12 kapitlet 1 § ÄktB). Om den ena maken varit mycket rikare än den andra kan det alltså vara så att giftorättsgodset inte delas lika, utan att delningen jämkas så att den rikare maken får behålla mer av vad som varit dennes. För att så ska vara fallet är det dock inte fråga om ett par hundra tusen hit eller dit, utan det ska skilja mer betydande summor mellan makarnas tillgångar. Det finns ingen uttalad regel som säger att nedsatt arbetsförmåga påverkar likadelningen utifrån ovan nämnda paragraf, men vid domstolsprövningar tar domstolen ofta hänsyn till hela situationen så det kan mycket väl hända att någon form av hänsyn skulle tas. I vilken utsträckning är dock omöjligt att svara på utan att vara mera insatt i situationen som helhet. I det andra fallet, om förhållandet varit kort, utgår bodelningen ifrån att en fullständig likadelning görs först från och med den dagen förhållandet varit fem år eller längre. Fram tills de fem åren gått trappas likadelningen upp stegvis, dvs. efter ett år delas ⅕ av giftorättsgodset lika, efter fyra år delas ⅘ av giftorättsgodset lika osv. Det krävs dock inte att makarna varit gifta i fem år, om de t. ex. varit sambor innan de gifte sig. I så fall räknas de fem åren från när samboförhållandet började. Ett exempel:Du har 500 000 kr i tillgångar, blandat i reda i pengar, en bil och kanske tavlor eller andra värdefullare föremål. Din make har 100 00 kr enligt ungefär samma modell. Du har inga skulder men din make har 200 000 kr i skuld till CSN. Ingen av er har någon enskild egendom och sådan egendom som kläder och personliga presenter ingår inte heller i bodelningen. Då fördelas egendomen enligt följande: Ditt giftorättsgods blir 500 000 kr. Din makes giftorättsgods blir tillgångarna minus skulderna, dvs. 100 000 - 200 000 = - 100 000. Ingen går dock in med ett minus i likadelningen så hans giftorättsgods blir därför 0 kr. Det som skall delas lika är sammanslagningen av giftorättsgodset, dvs. 500 000 + 0 = 500 000 kr. Delat på två blir det alltså 250 000 kr var. Du tar i det här exemplet alltså inte över din makes skulder, men eftersom hans skulder överstiger hans tillgångar får han en större del i det sammanslagna giftorättsgodset än han skulle fått om han inte haft skulderna. Skulle det vara så att ni endast varit tillsammans i två år, då är det bara ⅖ av giftorättsgodset som delas lika, dvs. 200 000 kr delat på två blir 100 000 kr var. Övriga 300 000 kr skulle du i ett sådant fall få behålla själv. Ekonomisk situation efter skilsmässan och underhållVad gäller din ekonomiska situation efter skilsmässan så kan hänsyn till den tas istället genom underhåll (6 kapitlet 7 § ÄktB). Det ska då vara fråga om du under förhållandet avstått från att arbeta och ni levt på din makes pengar. Det handlar alltså om någon form av frivilligt avstående från arbete. Om du arbetat mindre pga. sjukdom är det ett förhållande som anses ligga mellan dig och staten och någon form av sjukersättning är det som ska kompensera för din nedsatta arbetsförmåga (NJA 1998 s. 238). SammanfattningDu kommer alltså inte att behöva betala din mans skulder, men hans skulder kan göra att han får en större andel i de tillgångar som du tar med dig in i bodelningen. Har du svårt att försörja dig efter skilsmässan kan han bli underhållsskyldig under en övergångsperiod, men det förutsätter att din inkomst är otillräcklig på grund av att ni inbördes haft en sådan arbetsfördelning som drabbat din självförsörjning t. ex. om du avstått arbete för att ta hand om hus eller barn eller annat. Det gäller alltså inte om du har svårt att försörja dig pga. sjukdom. Hoppas det var svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Är det övergrepp i rättssak att be någon att ta tillbaka en polisanmälan?

2020-08-11 i Övriga brott
FRÅGA |Är det ett brott om någon ber en att ta bort sin polisanmälan man gjort på dem?
Julia Persson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpligt lagrum finns i brottsbalken (BrB).Din fråga är om det är ett brott att be någon att ta tillbaka en polisanmälan. Det brott som ligger närmast till hands är brottet övergrepp i rättssak. För att besvara din fråga kommer jag att utreda om det är ett övergrepp i rättssak att be någon att ta tillbaka en polisanmälan.Är det ett övergrepp i rättssak att be någon att ta tillbaka en polisanmälan?En person kan dömas för övergrepp i rättssak till fängelse i fyra år om personen genom våld eller hot om våld angriper någon för att han eller hon har gjort en anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet eller för att hindra någon från en sådan åtgärd (17 kap. 10 § BrB).Det innebär att en person som genom våld eller hot om våld angriper någon för att hen har gjort polisanmälan eller försöker förhindra någon att göra en anmälan, kan dömas för övergrepp i rättssak till fängelse i högst fyra år. Det krävs således att personen i fråga använder våld eller hotar med att bruka våld. Att be någon att ta tillbaka en anmälan är således inte brottsligt om det sker utan hot eller våld.Sammanfattning och rekommendationAtt be någon att ta tillbaka en polisanmälan är inte ett brott så länge det inte förekommer våld eller hot om våld. Jag rekommenderar personen som har blivit ombedd att ta tillbaka sin polisanmälan ska kontakta polisen om situationen uppfattas som hotfull.Avslutningsvis vill jag även belysa att polisen är skyldig att utreda misstänkta brott. Det är polisen som bestämmer om en förundersökning ska inledas och slutligen är det en åklagare som beslutar om att väcka åtal. En polisanmälan är ett sätt för polisen att få vetskap om eventuella brott och en polisanmälan kan inte dras tillbaka. Den som har gjort en polisanmälan kan meddela att hen inte vill medverka i en eventuell utredning, men det betyder inte att fallet läggs ner. Om personen har blivit hotad och inte medverkar i utredningen kan det bli svårare för polisen att utreda brottet. Därför är det olagligt att skrämma/hota en målsägare (den som har blivit utsatt för brott) och det brottet heter övergrepp i rättssak. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Vad syns i ett utdrag ur belastningsregistret vid jobb som personlig assistent?

2020-08-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Jag fick böter för snatteri /stöd värde under 1000 kr 2016 jag jar nubfått jobb som perdonlig assistent men arbetsgivaren vill ha uttag från belastningsregister. Vad kommer arbetsgivaren se där? Mvh
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du skriver att du ska jobba som personlig assistent tolkar jag det som att du ska arbeta med människor som har en funktionsnedsättning. Om man ska arbeta som personlig assistent till barn måste arbetsgivaren begära ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningen (1 § lagen om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder). Det finns däremot inget krav på arbetsgivaren att begära ett utdrag om man ska arbeta som personlig assistent för vuxna. Jag kommer därför fortsättningsvis att utgå ifrån att du ska arbeta med barn, eftersom det är först då som det blir aktuellt att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Vad kommer arbetsgivaren att se i utdraget från belastningsregistret? Regler om vad arbetsgivaren kommer att se i belastningsregistret hittar vi i lagen om belastningsregister (BRL) och förordningen om belastningsregister (BRF). Om man ska arbeta som personlig assistent för barn kommer ett utdrag visa uppgifter om:- mord- dråp- grov misshandel- människorov- sexualbrott- barnpornografibrott- grovt rånSammanfattningEtt utdrag ur belastningsregistret kommer alltså bara att visa om du har fått en påföljd för någon av de brotten som jag räknade upp ovan (se också 22 § femte stycket BRF och 9 § andra stycket 5 BRL). Det kommer med andra ord inte att synas i utdraget att du har dömts för snatteri (numera kallat "ringa stöld"). Eftersom du skriver att du fick böter som påföljd vill jag också avslutningsvis säga att uppgiften om brottet kommer att tas bort helt ur belastningsregistret fem år efter domen (17 § första stycket 9 BRL). Om du dömdes för snatteri/ringa stöld år 2016 kommer uppgiften med andra ord att försvinna automatiskt ur belastningsregistret under år 2021. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Avskedsbrev som testamente?

2020-08-11 i Testamente
FRÅGA |HejMin syster tog sitt liv för ett tag sedan. I avskedsbrevet skrev hon "jag vill att ni säljer lägenheten och tar min sparpengar och delarpå dem, mamma, pappa, Justina, Cornelia & Vincent" Från början så var båda min föräldrar med på att vi skulle göra som i hennes sista önskan. Men rätt som det är så ändrar pappa på sig och tänker inte dela på pengarna utan det är bara han och mamma som ska ha dem säger han (de är inte gifta längre).Syrran hade även tidigare skrivit ett papper att om något händer henne så ska mamma ta hand om henne och hennes pengar. Begravningsbyrån som tar hand om bouppteckningen säger att det pappret bara gäller om syrran hade tex varit med en olycka och behövde någon god man som kunde ta hand om hennes pengar. Men det slutar gälla när hon dött. Vad gäller här?Och vad gäller om man ser till hennes sista önskan? Med vänlig hälsning
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Jag beklagar sorgen men kan förhoppningsvis göra livet lättare genom att ge klarhet kring det juridiska. Jag börjar med din systers avskedsbrev för att sedan resonera kring vad det tidigare pappret kan ha varit. Avskedsbrevet Svaret på din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB). Det är endast genom testamente som man kan bestämma hur ens tillgångar ska fördelas efter ens död (ÄB 9:1). Det finns en mängd formkrav för att ett testamente ska vara giltigt, t.ex att två personer ska vara vittnen till att det är ett testamente, dessa formkrav är inte uppfyllda i din systers fall (ÄB 10:1). Det finns dock en undantagsregel för när någon inte kunnat upprätta ett formenligt testamente. Ett giltigt testamente kan uppstå utan vittnen ifall testatorn är i ett nödfall och skriver ett testamente samt undertecknar det (ÄB 10:3 1st). I två stycken rättsfall har högsta domstolen konstaterat att självmord kan utgöra ett sådant nödfall (NJA 1938 s. 511 och NJA 1950 s. 498). Alltså är avskedsbrevet ett giltigt testamente ifall din syster undertecknat det. Det tidigare pappret Det tidigare pappret verkar inte ha varit ett testamente eftersom det står att mamman ska ta hand om henne. Jag tolkar det som att det utgör en s.k framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt innebär att man ger någon rätten att företräda en för det fall man på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmågan att ha hand om angelägenheterna som fullmakten avser - t.ex ekonomi (Lag om framtidsfullmakter 1§). Det ska dock framgå av handlingen ifall det är en framtidsfullmakt eller inte varför det inte bör vara svårt att ta reda på (Lag om framtidsfullmakter 5§). En framtidsfullmakt börjar gälla när man försätts i en sådan situation som jag beskrev ovan, vilket alltså inte omfattar att man är död (Lag om framtidsfullmakter 9§). Detta papper blir alltså inte relevant för att avgöra vad som ska ske med din systers tillgångar. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Som jag ser det är din systers avskedsbrev ett giltigt testamente så länge hon skrivit under det. Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.

Kan man utbilda sig till läkare om man har begått ett brott?

2020-08-11 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej vi ska börja med lag och rätt i skolan och jag undrar hur det är med läkarlinjen om mab har begått ett brott. Kan man utbilda sig till läkare om mab har begått ett brott.
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Kan man utbilda sig till läkare om man har begått ett brott?Först vad gäller högskoleutbildningen till läkare så begärs inte något utdrag ur belastningsregistret vad jag vet, vilket innebär att det i det stadiet inte kommer synas om man begått ett brott. Mitt svar här är alltså att jag inte ser några hinder att just läsa till läkare.Däremot vad gäller efter utbildningen är klar så blir det lite annorlunda. Den som har klarat av en högskoleutbildning till läkare ska få en läkarlegitimation (4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen). Dock kan man inte få legitimationen om det föreligger omständigheter som hade kunnat fått en läkare att bli av med sin läkarlegitimation. En av de grunder som finns för att återkalla en läkarlegitimation är om personen i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne (8 kap. 1 § andra punkten patientsäkerhetslagen). Viktigt att tänka på är dock om det visar sig att en sökande begått ett allvarligt brott behöver det inte automatiskt betyda att man nekas legitimation. Det är alltid en individuell bedömning där alla relevanta omständigheter vägs in. Som läget ser ut nu kan man alltså inte hindra någon från att bli antagen enbart pga. personen begått ett brott, då högskolorna inte kan begära utdrag ur belastningsregistret. Det innebär dock inte att det är problemfritt eftersom brottet kan påverka möjligheten att sedan praktiskt få utöva sitt yrke i och med att personen t.ex. kanske inte kan få ut sin läkarlegitimation.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan man dömas för förargelseväckande beteende enbart på grund av att man ser ovårdad ut?

2020-08-11 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Kan någon dömas för förargelseväckande beteende baserat på hur någon ser ut? Till exempel om någon ser ful och ovårdad ut. Eller om hur någon luktar illa.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilken lag som reglerar förargelseväckande beteende, och vad förargelseväckande beteende kan vara. Därefter kommer jag att försöka besvara din fråga, alltså om det kan vara förargelseväckande beteende att enbart klä sig ovårdat, samt ge råd om vad du kan göra nu. I vilken lag regleras förargelseväckande beteende?Förargelseväckande beteende regleras i 16 kap 16 § Brottsbalken (här). Lagtexten anger att förargelseväckande beteende innebär att någon för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Straffet för förargelseväckande beteende är penningböter. Vad kan förargelseväckande beteende vara? Lagkommentaren anger att förargelseväckande beteende innebär att man beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. "Ägnat att" innebär att det typiskt sett är ett beteende som väcker förargelse. För att kunna dömas för förargelseväckande beteende krävs att man har uppsåt till att ens beteende i något avseende skulle vara ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Ett exempel i lagtexten är att man för oljud på allmän plats. Ett annat typexempel på förargelseväckande beteende är att urinera offentligt. Vad som kan anses vara förargelseväckande beteende kan variera beroende på vilken plats man befinner sig på och vilken tid på dygnet det är. Det anses troligen inte förargelseväckande om någon skriker på en fest eller nattklubb, men om man skriker högt i ett bostadsområde mitt i natten kan det utgöra förargelseväckande beteende. Lagkommentaren anger att rekvisitet att gärningen ska ha skett offentligen innebär att den ska ha skett inför allmänheten och som exempel anges i lagtexten att gärningen sker på allmän plats. De som blir utsatta för gärningen, allmänheten, kan i den beskriva situationen befinna sig på allmän eller enskild plats. Genom uttrycket offentligen klargörs också att gärningen kan ske på en enskild plats men inför allmänheten; t.ex. kan förargelseväckande oljud från ett fönster åt gatan (alltså på enskild plats) omfattas. Kan man dömas för förargelseväckande beteende enbart för att man ser ovårdad ut?Vad som anses vara förargelseväckande beteende varierar över tid, och kan även variera beroende på var man befinner sig och vilken tid på dygnet det är. Jag drar ändå slutsatsen att enbart att en person ser ful och ovårdad ut eller har smutsiga kläder inte kan utgöra förargelseväckande beteende, dels för att förargelseväckande beteende kräver uppsåt, och dels tolkar jag praxis som att man behöver göra en mer aktiv handling (t.ex. urinera offentligt, bränna flaggor etc.) än att enbart ha smutsiga kläder. Däremot kan det vara straffbart om man går omkring naken, eller har symboler på kläderna som är ägnade att väcka förargelse hos allmänheten, eller om man går omkring och stör andra. Vad du kan göra nu Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,