Kan man ha en hyresrätt i syfte att hyra ut den i andra hand?

2020-10-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej.Jag bor just nu i en bostadsrätt med min sambo i stockholm, vi har köpt lägenheten tillsammans. Men jag har bra kö poäng och skulle vilja hyra en lägenhet åt mina föräldrar, är det möjligt? Att jag hyr den lägenheten men hyr ut till dom i andra hand? Eller att dom helt enkelt får bo där som mina inneboende? Men jag vill fortfarande stå skriven på bostadsrätten, ha den adressen.Tacksam för hjälp.
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om du, trots att du redan har en bostadsrätt, kan hyra en lägenhet i syfte att hyra ut den till dina föräldrar. Regler om hyresrätter går att finna i jordabalken. Även villkor uppställda av enskilda hyresvärdar är av stor betydelse i sammanhanget.Möjligheten att inneha både bostadsrätt och hyresrättDet finns ingen bestämmelse i lag som säger att det är förbjudet att samtidigt inneha en bostadsrätt och en hyresrätt. Däremot har hyresvärdar en stor frihet att ställa villkor på sina hyresgäster och det är inte ovanligt att dessa innefattar krav på att blivande hyresgäster måste avyttra eventuella bostadsrätter de kan tänkas äga innan ett hyresavtal kan ingås. Huruvida det är möjligt för dig att hyra en hyresrätt trots att du redan äger en bostadsrätt kommer således att bero på vilka villkor som hyresvärden ställer på sina hyresgäster. Det kan dessutom finnas anledning för dig att undersöka om din bostadsrättsförenings stadgar ställer upp några krav som kan leda till besvär i sammanhanget.Möjligheten att inneha en hyresrätt utan att själv bo därI det fall du faktiskt tecknar ett hyresavtal bör det noteras att det finns stöd i lag för hyresvärdar att säga upp ett hyresavtal om det inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av någon annan anledning är oskäligt mot hyresgästen (12 kap. 46 § 10 punkten jordabalken). Det är inte ovanligt att hyresvärdar med hänvisning till denna bestämmelse säger upp hyresavtal om det framkommer att en hyresgäst inte själv bor i hyresrätten. Detta brukar inte anses vara oskäligt eftersom hyresrätten som utgångspunkt ska tillgodose hyresgästens eget behov av bostad. Har hyresvärden ett sakligt skäl som väger tyngre än hyresgästens intresse att ha kvar hyresrätten kan denne således säga upp hyreskontraktet. Ett sakligt skäl för hyresvärden i en sådan situation skulle kunna vara att hyresvärden vill prioritera en hyresgäst med ett större behov av hyresrätten. Skulle du få teckna ett hyreskontrakt finns det således en risk att kontraktet sägs upp med anledning av att du inte själv bor i hyresrätten.Möjligheten att hyra ut en hyresrätt i andra handSkulle du teckna ett hyresavtal bör det även tilläggas att du måste ha hyresvärdens tillstånd för att få hyra ut hyresrätten i andra hand (12 kap. 39 § jordabalken). Skulle hyresvärden inte tillåta en andrahandsuthyrning finns det även en möjlighet för dig att vända dig till hyresnämnden (12 kap. 40 § jordabalken). Skulle du hyra ut hyresrätten utan tillstånd skulle detta vara en grund för hyresvärden att säga upp hyresavtalet (12 kap. 42 § 3 punkten jordabalken).Hur du kan gå vidare med ditt ärendeEftersom olika hyresvärdar ställer olika villkor på sina hyresgäster så rekommenderar jag dig att kontakta din tilltänkta hyresvärd för att klargöra om denne tillåter dig att hyra en lägenhet trots att du redan har en bostadsrätt och om du, i så fall, får hyra ut lägenheten i andra hand. Skulle du ha ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. Vänligen,

Hur beräknas lag och arvslott?

2020-10-26 i Laglott
FRÅGA |Hur beräknas lag och arvslott. En fastighet såld och vinsten enl beräkning ung 1000000 sedan ska skatt betalas . Vinsten beräknad efter avdrag för renoveringar och andra utgifter vid försäljningen.Eller ska laglotten beräknas utifrån försäljningpris.1900000 -skatt och mäklare. Tacksam för råd.
Hampus Lagerquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arvslotter och laglotter finns i Ärvdabalken (ÄB).KvarlåtenskapVid fördelning av arv, oavsett vem som ska få arvet, utgår fördelningen från hur stor kvarlåtenskapen är. Kvarlåtenskapen är det som den avlidna får ut från en bodelning och den avlidnes enskilda egendom. Värdet av kvarlåtenskapen kommer då vara vad som finns kvar efter en potentiell bodelning, när alla skulder har dragits av. Det vill säga nettovärdet av allt som finns kvar. Om det bara är fastigheten i din fråga som finns kvar som kvarlåtenskap, är det nettovärdet av fastigheten efter den sålts och avdrag gjorts för alla kostnader (1'000'000 kr) som är det som ska gå till en arvinge eller fördelas mellan flera arvingar. Vilka som har rätt att ärva en avliden finns i 2 kap. och 3 kap. ÄB. Arvslott och laglottArvslotten är vad en arvinge har rätt att ärva. Finns det bara en arvinge ska denne ärva hela kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ÄB), alltså 1,000,000 kr. Laglotten är däremot hälften av arvslotten och om det då finns 1'000'000 kr i kvarlåtenskapen, blir laglotten 500'000 kr (7 kap 1 § ÄB). En bröstarvinge (barn och särkullbarn till den avlidne) har alltid rätt till sin laglott och den går inte att testamentera bortHoppas du fick svar på din fråga!

Finns det efterarvsrätt vid testamente?

2020-10-26 i Efterarv
FRÅGA |Jag är särkullsbarn, min far dog för 10 år sedan, nu är jag kallad till bouppteckning för hans maka som dött. Fick endel av arvet då han gick bort men makan ärvde en del. Vad är mina rättigheter här för det hon lämnar efter sig, vad behöver jag beakta och vad har jag rätt till?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad säger lagen?Reglerna om arvsrätt finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Här framkommer det att barn till avliden, även kallade bröstarvingar, ska ärva först. (2 kap. 1 § ÄB) Är den avlidne gift men inte har några gemensamma barn med sin maka/make så ärver särkullbarn till den avlidne i den mån särkullbarnet inte avstår sin rätt. (3 kap. 1 § och 3 kap. 9 § ÄB) Du säger i din fråga att du fick en del av arvet efter din far vid dennes bortgång. Det framgår dock inte hur denna del tilldelades, exempelvis om det var genom ett testamente eller genom laglott. (7 kap. 1 § ÄB) I mitt fortsatta svar kommer jag utgå från att det finns ett testamente efter din far som reglerar arvet. Vad innebär det om det är ett testamente?Ifall det i testamentet är sagt att makan ska ärva med fri förfoganderätt innebär det att egendomen efter dennes bortgång ska tillfalla ägaren till egendomen, vilket sedvanligt är testators lagliga arvingar. (12 kap. 2 § ÄB) SammanfattningEftersom det inte framkommer ur din fråga hur arvet efter din far fördelades kan jag tyvärr inte ge närmare svar än vad som framkommit ovan. Det som kan sägas är att generellt sett kan det vara att det i ett eventuellt testamente från din far framkom att hans maka skulle ärva med fri förfoganderätt vilket kan innebära att det som ärvts med fri förfoganderätt nu ska återgå till ägaren, vilket kan vara du. Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline! Mvh,

Är Ligandrol och Embrosam dopingklassade?

2020-10-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Är ligandrol och Enobosarm dopingklassade preparat?Hej, det är så att jag är inte kan hitta någon exakt information angående SARMS (Selective androgen receptor modulator) och om det är lagligt att köpa och importera dessa eller att använda dessa utanför tävlingar. Det finns många olika SARMS och jag tror att det är olika regler för olika SARMS, men jag är intresserad om LGD4033 (Ligandrol)och MK2866 (Enobosarm). Då dessa varken är testosteron eller höjer värdet på testosteron eller tillväxthormoner. De är heller inte derivat utav testosteron vad jag vet. Tack
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Är Ligandrol och Enobrosam dopingklassade? Det anges inte i svensk lagstiftning vilka preparat som är dopingklassade, däremot anges i 1 § lagen om förbud mot vissa dopningsmedel. Där anges att de preparat som omfattas av lagen är syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. Dessa preparat får endast innehas om ändamålet är medicinskt eller vetenskapligt, vilket framgår av 2 § lagen om förbud mot vissa dopningsmedel. Ett dopningsklassat preparat får alltså varken importeras till Sverige eller köpas här. SARMs är ett samlingsnamn för selektiva androgenreceptmodulatorer, och det finns ett antal dopingklassade preparat som går under detta namn. Även om preparaten inte är testosteron eller dess derivat kan de fortfarande klassas som dopningsmedel. Ligandrol är exempelvis med på WADAs dopinglista. Varken Ligandrol eller Enobosarm är dock med på expertgruppens förteckning över substanser som utgör dopningsmedel enligt lag om förbud mot vissa dopningsmedel, som tagits fram av Folkhälsomyndigheten. Du bör kontakta Tullverket innan du beslutar dig för att importera preparaten Du bör vara medveten om att det räcker att det finns spår av eller misstanke om dopingklassade preparat för att import och försäljning av preparaten ska vara otillåtet. Preparaten kan beslagtas och förstöras redan vid tullen om sådan misstanke finns, vilket framgår av Lag om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser. Även om preparaten inte är dopingklassade av Folkhälsomyndigheten kan de alltså fortfarande beslagtas. För att vara på den säkra sidan bör du kontakta Tullverket innan du väljer att importera något av preparaten. Vänliga hälsningar,

Är försök till stöld straffbart?

2020-10-26 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vad händer om man försöker ta något ur en butik men ställer tillbaka det för en butikskontrollant såg händelsen alt är det straffbart?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga beror på hur mycket saken är värd. Vid butiksstölder går gränsen mellan ringa stöld och stöld vid 1 250 kr. Försök till ringa stöld är inte brottsligt (8 kap. 12 § brottsbalken, BrB). Om man försöker ta något som är värt mindre än 1 250 kr, men inte lyckas, så kan man alltså inte straffas.Försök till stöld (saken är värd minst 1 250 kr) är brottsligt enligt 8 kap. 1 § och 23 kap. 1 § BrB. För att dömas för försök till stöld så krävs det att man påbörjat utförandet av stölden. Med detta menas att man till exempel har tagit upp en vara och börjat gå mot butikens utgång. Brottet har inte påbörjats om man bara har tagit upp saken. Det krävs också att det funnits fara för att stölden skulle fullbordas, eller att den faran var utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det ska alltså ha funnits en verklig risk att personen skulle lyckas ta sig ut från butiken utan att betala för varan. Slutligen krävs det att personen hade uppsåt att fullborda stölden, det vill säga att personens avsikt var att ta sig ut från butiken utan att betala för varan. Om försöket har avbrutits av en butikskontrollant så kan det bli svårt att bevisa uppsåt. Det är upp till en åklagare att bevisa att personens avsikt var att fullborda stölden.Svaret på din fråga beror alltså på hur omständigheterna var i det enskilda fallet. Det är slutligen upp till en domstol att bedöma om kraven för försök till stöld är uppfyllda.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Ska jag betala preliminärskatt?

2020-10-26 i Företagsbeskattning
FRÅGA |Hej! Enkel fråga : som enskild företagare, behöver jag betala preliminär skatt om jag inte har f skatt?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret är nej då det blir att din uppdragsgivare som betalar den preliminära skatten genom att du har A-skatt. Jag förutsätter att du inte har särskild A-skatt, för då betalas skatten av den enskilda näringsidkaren, varje månad enligt 62:4 SFL.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

​Är ingenjör en skyddad titel?

2020-10-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Så vem som helst kan kalla sig ingenjör? Är detta rättvist mot de som har studerat och jobbat hårt för att få titeln och sen kommer en apa som kallar sig för ingenjör flirtar med chefen och får jobbet? Finns ingen skydd mot de profedionella som måste stå ut med detta händelser till exampel
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Är ingenjör en skyddad titel?Termen ingenjör används som yrkesbenämning, men även som beteckning för utbildningsexamen. Termen ingenjör riktar sig mot en viss utbildningsnivå och det kan vara vilseledande att kalla sig för ingenjör, trots avsaknad av sådan examen. För att en titel ska vara skyddad måste det dock vara lagstadgat vilket inte är fallet med ingenjör. Ett annat exempel på något som inte är en skyddad titel, är jurist. Avsaknaden av lagstöd i detta fall gör att vem som helst får kalla sig ingenjör.Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan mitt körkort bli återkallat efter upprepade fortkörningar?

2020-10-26 i Trafik och körkort
FRÅGA |För 1.5 år sedan körde jag 18 km för fort på 60-väg och fick därmed en bot. Nära mitt bostadsområde har kameror satts upp och nu har jag dessvärre fastnat på kameran 2 ggr inom loppet av en månad pga slarv/stress. Den första överträdelsen visade att jag hade kört 69km/t på 60-väg vilket jag erkänt och betalt bot för. Den andra överträdelsen har inte kommit per brev ännu. Jag gissar att jag körde 18-20km för fort på samma 60-väg. Finns risk att mitt körkort återkallas då det gäller tre överträdelse inom 2 år, eller kan det bli en varning?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglering av frågor gällande körkortet regleras i körkortslagen. Påföljd vid hastighetsöverträdelseHastighetsöverträdelser är trafikbrott som kan innebära att körkortet återkallas enligt 5 kap. 3 § p.4 i körkortslagen. Det aktualiseras om överträdelsen inte är ringa. Ringa fortkörning är 1-24 km/h över tillåten hastighet och ej ringa fortkörning är 25-30 km/h över tillåten hastighet. Istället för återkallelse kan personen få en varning om det med hänsyn till situationen kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen). Vad säger praxis? Transportstyrelsen säger att om en person redan har en varning ska oftast en hårdare bedömning göras vid en nästa trafiköverträdelse. Deras praxis är att inte utfärda två varningar under en 2 årsperiod utan då bör istället körkortet återkallas. När det gäller upprepade fall av ringa fortkörning pekar praxis på att en varning normalt ges vid 3 ringa överträdelser. Även här brukar Transportstyrelsen titta på händelser de senaste två åren, men även längre tid tillbaka kan räknas med. Men likt sagt ovan är det avgörande om personen tidigare fått en varning/ återkallelse eller om det exempelvis är flera fall av ringa fortkörning + 1 fall av ej ringa fortkörning. I de nyss nämnda fallen kan Transportstyrelsen istället välja att återkalla körkortet om de bedömer sammantaget att omständigheterna inte är ringa. Vanligtvis innebär en återkallelse en spärrtid på 2 månader (5 kap. 6 § körkortlagen). Vad gäller för dig?De överträdelser du beskriver bör samtliga bedömas som ringa fortkörning, om du har rätt uppfattning angående den sista hastigheten det vill säga. Jag kan givetvis inte göra en säker bedömning av din situation, eller kunna svara på om Transportstyrelsen kommer återkalla ditt körkort. Detta då det kan finnas omständigheter i ditt fall som du inte beskrivit men som kan vara avgörande. Men min bedömning är att du troligtvis kan vänta dig att få iallafall en varning om du har gjort dig skyldig till upprepade ringa överträdelser inom en 2 årsperiod. Jag hoppas detta svarade på din fundering! Med vänliga hälsningar,