Delgivning fem minuter innan förhandlingens start?

2020-11-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Hit långt innan en förhandling i förvaltningsrätt ska en delgivning ha meddelats? Finns det några regler kring detta eller skulle de i praktiken kunna skicka delgivning med e-post 5 minuter innan förhandlingens start?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i delgivningslagen, som är tillämplig när delgivning ska ske i mål eller ärende hos domstol (1 § delgivningslagen).Det finns ett flertal olika sätt genom vilka delgivning kan ske. Till exempel finns vanlig delgivning, muntlig delgivning eller förenklad delgivning (2 § tredje stycket delgivningslagen). Delgivningslagen innehåller delgivningstidpunkter för respektive delgivningssätt och det är som utgångspunkt inte förenligt med lagen att en delgivning görs med e-post fem minuter innan förhandlingen påbörjas.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Rökning under spisfläkt?

2020-11-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hur klassas rökning under spisfläkt? Kan det antas att röklukt sprids via denna ventilation?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar hur rökning under spisfläkt kan betraktas i en rättslig kontext.Om det är fråga om en hyreslägenhet tillämpas reglerna i 12 kap jordabalken (JB). Hyresgästen är skyldig att under hyrestiden väl vårda lägenheten och är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans eller hennes vållande (12 kap 24 § JB). Vidare ska hyresgästen se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen ska vid sin användning av lägenheten iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten (12 kap 25 § JB). Även i bostadsrättslägenheter är bostadsrättshavaren skyldig att använda lägenheten på ett sätt som inte stör de som bor i omgivningen (7 kap 9 § bostadsrättslagen).Om det finns en risk att röklukt sprids via ventilationen kan det anses som att hyresgästen eller bostadsrättshavaren bidrar till att de som bor i omgivningen utsätts för störningar i boendet på ett sätt som inte är tillåtet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur kan jag bevisa att jag inte haft mobilen i handen medan jag kör?

2020-11-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, jag blev anklagat av ett par för att jag höll mobiltelefonen mot örat medan jag körde min bil. Det gjorde jag inte, har både blåtand och trådlösa hörlurar i bilen och spec. anpassad laddningsbar behållare.Har aldrig behövt ta ut mobilen ur laddaren. Det hela startade efter att jag jag pekat finger mot mannen som var muslim. Jag är en kvinna. Det var inte smart av mig, så klart. Frågan är hur kan jag bevisa att han ljuger?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i trafikförordningen.Det är ett brott att använda mobilen i handen medan man kör Du som förare får inte använda din mobiltelefon på så sätt att du håller den i handen medan du kör ett motordrivet fordon (4 kap. 10 e § trafikförordningen). Du kan dömas till penningböter om du uppsåtligen eller oaktsamt bryter mot bestämmelsen (14 kap. 3 § p 1 C trafikförordningen). Det är en åklagare som ska bevisa att du begått ett brottHandlandet är brottsligt. Beviskravet vid brottmål är det ska vara ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen begått brottet. Den s.k. bevisbördan ligger inte på dig utan på åklagaren som är din motpart. Det innebär att du inte måste bevisa att du inte begått brottet, utan att åklagaren måste bevisa att du faktiskt använt telefonen och haft den i handen medan du kört din bil. Om du inte har begått det aktuella brottet är det svårt för mannen att finna bevis på att du gjort det. Sammanfattningsvis behöver du inte bevisa att mannen ljuger eftersom han måste ha bevis för att du använt mobilen på sådant sätt. Du kan därför känna dig säker.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får butikspersonal gripa personer som är misstänkta för ringa stöld?

2020-11-30 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej!Har butikspersonal rätt att gripa en person när det bara finns misstanke (inget direkt bevis) om snatteri av varor vars värde understiger 50 kr?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer regler ur rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB) att tillämpas.InledningJag uppfattar att du undrar om det är tillåtet för butikspersonal att gripa en person som är misstänkt för ringa stöld. När en privatperson som inte är polis griper en annan person kallas detta för envarsgripande.Får butikspersonal gripa personer som är misstänkta för ringa stöld?Vem som helst får lov att gripa en person som har påträffats att utföra ett brott som kan ge fängelse. Personen ska gripas på bar gärning eller flyende fot och skyndsamt överlämnas till polisen (24 kap. 7 § 2 st. RB). Detta kallas för ett envarsgripande, då envar får lov att gripa en misstänkt person. Personen som envarsgriper en misstänkt måste ha en konkret indikation på att den gripne är misstänkt. Detta innebär att personen som envarsgriper exempelvis är ett vittne till det misstänkta brottet.För att göra ett sådant envarsgripande krävs det att personen misstänks för ett brott som kan ge fängelse. När det gäller stöld av ringa värde (tidigare snatteri), rubriceras detta som ringa stöld. Den som döms för ringa snatteri kan få böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Det innebär att ringa stöld ger möjlighet till envarsgripande.SammanfattningButikspersonal får lov att envarsgripa personer som påträffas utföra ett brott som kan ge fängelse. Ringa stöld har fängelse i straffskalan och därför är ett envarsgripande möjligt vid ett sådant brott. Butikspersonalen måste dock ha en konkret indikation på att personen är skyldig till brottet, exempelvis att butikspersonalen har sett stölden. Det krävs därför inga fysiska bevis för ett sådant gripande, utan ett ögonvittne kan vara tillräckligt. Efter gripandet ska personen skyndsamt överlämnas till polisen. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Vad händer med körkortstillståndet när jag gjort mig skyldig till olovlig körning?

2020-11-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, jag är 15 och blev stannad i somras av polisen när jag körde en lätt mc fast jag bara har moped körkort (AM). Så jag fick straff för olovlig körning. Efter ytterligare några veckor fick jag brev från åklagaremyndigheten där de stod påföljderna blir böter (1500kr). Så jag betalade dom. De har gått ytterligare flera veckor utan något svar. Så vad händer nu? Vad händer med körkortstillståndet? Och vad händer när jag är 18 och vill ta bil körkort?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du begått ett brott kan ditt körkortstillstånd återkallas då du kan antas inte komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (5 kap. 2-3 § KörkortsL). Du lär också få en spärrtid, vilket är den tid då du inte kommer få ett nytt körkortstillstånd beviljat. Spärrtiden är minst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § KörkortsL). Beroende på vad transportstyrelsen beslutar i ditt fall finns det därför en risk att du tvingas vänta med körkort för personbil tills spärrtiden löpt ut.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?

2020-11-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej !Min make och jag har äktenskapsförord och inbördes testamente. Hans barn från tidigare äktenskap vill ha min makes borgen för ett hyreskontrakt inkl ev rättegångskostnader vid tvist samt kostnader vid vräkning. Om en eventuell skuld skulle uppstå kommer jag att bli betalningsskyldig om min man inte kan betala eller om han skulle gå bort.Med vänlig hälsningAnn
Carl Hansen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt huvudregeln har en make rätt till att ådra sig skulder och företa rättshandlingar utan att inhämta samtycke från den andra maken. Det finns undantag till denna rätt men att ingå ett borgensåtagande hör inte hit. Alltså får din make ingå ett sådant åtagande.Att gå i borgen för någon innebär att man själv kan bli skuldsatt om den man går i borgen för får betalningssvårigheter, (jfr 10 kap. 8 & 9 § § Handelsbalken (HB).Skulle således din makes barn få sådana svårigheter är det din make som svarar för denna skuld enligt åtagandet, 1 kap. 3 § ÄktB. Däremot finns det en sannolikhet att skulden eventuell kan ingå i en bodelning vid dödsfall eller äktenskapsskillnad. Som huvudregel ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandet den dag då talan om äktenskapsskillnad väcks, den så kallade brytdagen / kritiska tidpunkten, 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB. Om en eventuell skuld från ett borgensåtagande ska ingå i bodelning beror på omständigheterna från fall till fall. Till exempel om sonens borgenärer kräver att borgensåtagandet ska infrias innan brytdagen ska skulden räknas med i bodelningen. Däremot om han sköter sina åtaganden och det inte finns något som talar för att borgensåtagandet kommer infrias ska skulden därtill inte tas med i en eventuell bodelning.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du några fler frågor nu eller i framtiden är du varmt välkommen att höra av dig igen.Med vänliga hälsningar,

Myndighetsbeslut

2020-11-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Har en fundering kring vad regeringen kan göra i en situation där en förvaltningsmyndighet fattar beslut av undermålig kvalitet och som inte i överensstämmelse med de intentioner som framgår av förarbetena till den lagstiftning som myndigheten har att tillämpa? Kan de entlediga myndighetschefen och isåfall på vilka grunder? Tacksam för svar:) Mvh Clara
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regeringen kan inte påverka ett myndighetsbeslut utan i stället är det den enskilde som berörs av beslutet som har möjlighet att överklaga detta under vissa förutsättningar. Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt får överklagas (41 § förvaltningslagen, FL). Beslutet får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot (42 § FL).Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligen till den högre instans som ska pröva överklagandet. Överklagandet ska dock ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras (43 § FL). Ett överklagande ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom den myndigheten (44 § FL).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vart vänder man sig för att få resning i avslutat mål?

2020-11-30 i Domstol
FRÅGA |HejNär man försöker få resning i ett avslutat mål, vänder man sig då till samma instans som dömt i målet eller till en högre instans?MVHMattias Olsson
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i rättegångsbalken (RB).Huvudregeln är att en lagakraft vunnen dom gäller. En dom som vunnit lagakraft kan dock ändras sedan resning beviljats i målet (58 kap. 1 § RB). Det innebär att den gamla domen upphävs och en ny rättegång kan inledas. Detta rättsmedel används dock väldigt restriktivt på grund av rättssäkerhetsskäl.Du vänder dig till instansen över den som meddelat den gamla domen. Det är den domstolen som prövar ifall resning ska beviljas. När det gäller en dom som har meddelats av en tingsrätt är det alltså den hovrätt som tingsrätten tillhör som beslutar om resning. När det gäller en dom som meddelats av en hovrätt är det Högsta domstolen som beslutar om resning.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,