Gäller min uppsägning om arbetsgivaren hade för avsikt att avskeda mig?

2020-11-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Om jag väljer att säga upp mig, men samtidigt har arbetsgivaren haft för avsikt att avskeda mig men att jag alltså hann före med min egen uppsägning. Gäller fortfarande min uppsägning eller kan arbetsgivarens avsked gå före min verkställda uppsägning?
Geske Lovmand Hvid |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta om din uppsägning gäller, fastän din arbetsgivare hade för avsikt att avskeda dig. Det framgår inte av fråga om du är fackligt organiserad men jag kommer ändå att besvara din fråga lite mer generellt. Frågan regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Huvudregeln är att din uppsägning gäller Huvudregeln är att din uppsägning gäller, eftersom du sa upp dig innan din arbetsgivare avskedade dig. Det finns dock ett undantag som kan hjälpa digDet finns dock ett undantag som möjligen kan bli aktuellt för dig: s.k provocerad uppsägning. Om en arbetstagare säger upp sig, såsom i din situation, men detta anses vara provocerad av arbetsgivaren, ska uppsägningen bedömas som om arbetsgivaren istället hade uppsagd arbetstagaren. Om din uppsägning anses vara en provocerad uppsägning måste arbetsgivaren ha saklig grund för uppsägningen (7 §, LAS). Saklig grund för uppsägning kan antigen vara personliga skäl eller arbetsbrist. Arbetsgivaren måste beakta skäliga omplaceringsmöjligheter, annars finns ingen saklig grund (7 §, 2 stycket, LAS). Du har rätt till skriftlig information oavsett om det rör sig om uppsägning eller avskedande (8-10, & 19 § LAS)Du skriver att din arbetsgivare hade för avsikt att avskeda dig. Även avskedande kräver saklig grund, och dessutom måste arbetstagaren grovt åsidosätta sina skyldigheter enligt anställningsavtalet, innan avskedande kan bli aktuellt (18 §, LAS). Eftersom jag inte känner till omständigheterna i fallet, kan jag inte bedöma hur det är just i ditt fall. Två veckor innan en uppsägning på personliga skäl har du rätt till att bli underrättat och du och din fackförening har denna rätt att begära överläggning med din arbetsgivare. Vid avskedande är tidsfristen istället en vecka (30 §, LAS).Arbetsgivaren kan inte enbart lägga sådant som hen har känt till i mer än två månader till grund för en uppsägning eller avskedande på personliga skäl (7 §, 4 stycket & 18 §, 2 stycket, LAS).Du har rätt till uppsägningstid med lön vid en uppsägning (11 & 12 § LAS). Om arbetsgivaren bryter mot en bestämmelse i LAS har du rätt till skadestånd (38 §, LAS). En uppsägning eller ett avskedande kan ogiltigförklaras om arbetsgivaren inte har saklig grund (34 § & 35 §, LAS).Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Får jag själv ta tillbaka en stulen cykel?

2020-11-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Fråga om själtäkt/laga självtäkt... Ex. om jag åker på semester en vecka, när jag kommer hem upptäcker jag att min cykel är stulen. Jag anmäler stölden. Inom 24h efter att jag upptäckt stölden hittar jag min cykel på stationen. Har jag enligt laga självtäkt rätt att ta tillbaka min cykel? Börjar de 24h räknas från att jag upptäkt stölden eller från att den är gjord? Stölden kan ju ha skett samma dag som jag åkte på semester.
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att själv ta tillbaka din cykel kan anses vara självtäkt. Självtäkt är ett brott som innebär att man olovligen rubbar annans besittning för att själv ta sig rätt (8 kap. 9 § brottsbalken). Om cykeln är fastkedjad får du alltså inte själv ta tillbaka den.Du har i vissa fall rätt till så kallad laga självtäkt (14 § brottsbalkens promulgationslag). Laga självtäkt innebär att man får ta tillbaka stulet gods på "färsk gärning". Färsk gärning innebär att återtagandet sker inom 24 timmar från det att stölden av cykeln skedde.Om du själv tar tillbaka cykeln och det gått mer än 24 timmar från stölden, så kan du alltså göra dig skyldig till brottet självtäkt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Kan det vara brottsligt att medvetet smitta någon med en sjukdom?

2020-11-30 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att hosta oprovocerat och medvetet på någon om syftet är att ge de COVID 19? Eller att göra det på någon för att denna ser asiatisk ut?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om spridande av sjukdomar hittas i smittskyddslagen och regler om brott hittats i brottsbalken. I mitt svar kommer jag först gå igenom vilka skyldigheter en person har att förebygga smittspridning enligt smittskyddslagen, för att sedan gå vidare till frågan om det är brottsligt att hosta på någon med syfte att ge den Covid-19.Skyldigheter enligt smittskyddslagenVarje person har en skyldighet att förebygga smittspridning. En person är skyldig att vara uppmärksam och att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar (2 kap 1 § smittskyddslagen). Om man vet eller tror att man är smittad av någon sjukdom måste man vidta åtgärder för att skydda andra från att smittas (2 kap 2 § smittskyddslagen). Dessutom har den som tror sig vara smittad en skyldighet att varna andra personer som han eller hon kommer i kontakt med som kan riskera att smittas (2 kap 2 § smittskyddslagen).Varje person har alltså dessa skyldigheter enligt lag.Kan det vara brottsligt att hosta på någon med syfte att ge den Covid-19?Den som bryter mot de skyldigheter som gäller enligt smittskyddslagen kan begå brott. Det är flera brott som kan vara aktuella. För det första kan den som medvetet smittar en person med en sjukdom dömas för misshandel (3 kap 5 § brottsbalken). Till och med grov misshandel kan vara aktuellt i vissa fall (3 kap 6 § brottsbalken).Det finns slutligen ett brott som heter spridande av gift eller smitta som bland annat fångar in situationer där någon utsätter andra människor för allvarlig fara för liv eller hälsa (13 kap 7 § brottsbalken).Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man välja själv hur mycket man kan betala till Kronofogden varje månad?

2020-11-30 i Skuld
FRÅGA |Om en person har en mycket stor skuld till Kronofogden, hur mycket måste man som mest betala varje månad då?Alltså kan det bli så att man måste leva på existensminimum, eller kan man välja själv?
Orysia Sich |Jag antar att du har fått en löneutmätning på grund av skulder till Kronofogden. Kronofogden i sådant fall räknar fram ett belopp som du alltid har rätt att behålla. Syftet med löneutmätningen är att få skulden betalt så fort som möjligt. Därför är det fråga om hur mycket du får behålla varje månad, det kallas också för förbehållsbelopp. Det innebär att du inte alltid kan välja själv hur mycket du ska betala varje månad. I förbehållsbeloppet ingårdels din boendekostnaddels ett normalbelopp som ska täcka sina vanliga levnadskostnader.I normalbeloppet ingår mat, kläder, hygien, telefon, försäkringar, andra mindre utgifter för tillfälliga behov.För 2020 är normalbeloppet:5 002 kronor för en ensamstående vuxen8 264 kronor för sammanlevande makar eller sambor2 654 kronor för barn till och med 6 år3 055 kronor för barn 7 år eller äldre Det är viktig att klargöra om det gäller allmänna skulder eller enskilda skulder. Det finns olika regler för hantering av olika skulder.Allmänna skulderLagen om indrivning av statliga fordringar reglerar om Kronofogden kan bevilja uppskov med betalning av allmänna skulder, och i vilka fall uppskov kan lämnas.Kronofogdemyndigheten får bevilja uppskov med betalningen:1.om det kan antas vara till fördel för det allmänna,2.om det är påkallat med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden, eller3.i avvaktan på att fråga om anstånd med betalningen prövats av behörig myndighet. (7 § Lagen om indrivning av statliga fordringar)Det är svårt att nå upp till kraven, vilket gör att Kronofogden sällan kan bevilja uppskov.Enskilda skulderFör att få en avbetalningsplan som passar dig måste du kontakta den du är skyldig pengar och fråga om du kan få en bättre avbetalningsplan. Kronofogden har ingen möjlighet att besluta om avbetalningsplan eller uppskov för enskilda skulder. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Får Polisen och Tullverket genomföra en husrannsakan som baseras på ett tips?

2020-11-30 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Häromdan så fick jag besök av polis och tull tidigt på morgonen.De gjorde en husransakan i mitt hem och de sa att de har fått "tips" på att det finns en person som inte får vistas i Sverige, hemma hos oss.Såklart så fanns det ingen som inte fick va där och de bara lämnade hemmet och sa att de var nöjda, efter att de hade traumatiserat hela min familj och mina unga syskon genom att banka extremt hårt på dörren och bara stormade in i vårt hus.Min fråga är:Får Polisen och Tullen göra en sån husransakan om de bara har "tips"?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer regler ur rättegångsbalken (RB) och regeringsformen (RF) att tillämpas.InledningJag uppfattar att din fråga är på vilka grunder Polisen och Tullverket får lov att göra en husrannsakan och om ett tips kan räknas som en tillräckligt grund för en husrannsakan som syftar till att leta efter en person.Kan Polisen och Tullverket genomföra en personell husrannsakan som baseras på ett tips?Inledningsvis kommer jag att berätta vilka förutsättningar som krävs för att Polisen respektive Tullverket ska kunna genomföra en husrannsakan. Först och främst krävs det en anledning att anta att ett brott har begåtts som kan leda till fängelse. En reell husrannsakan får genomföras i ett hus för att söka efter föremål som kan ha betydelse för utredningen av det misstänkta brottet (28 kap. 1 § RB). En personell husrannsakan får genomföras för att leta efter någon som ska frihetsberövas eller hämtas till förhör eller domstol (28 kap. 2 § RB).Det kallas för en personell husrannsakan om polisen eller tullverket letar efter en specifik person. Den formen av husrannsakan får endast genomföras om det finns en synnerlig anledning att anta att personen befinner sig på platsen (28 kap. 2 § RB). Det måste finnas en faktisk omständighet som visar på att med goda grunder kan förvänta sig att den eftersökte finns på platsen. Det innebär att kravet på en personell husrannsakan är högt ställt.Förutom kravet på synnerlig anledning, ska myndigheterna göra en proportionalitetsbedömning innan husrannsakan genomförs. Det innebär att myndigheterna ska bedöma om syftet med husrannsakan är proportionellt i jämförelse med den skada eller lidande som en husrannsakan kan orsaka. Skyddet för kroppslig integritet, privatliv och hem stadgas i grundlagen och är ett skydd bland annat mot husrannsakan (2 kap. 6 § regeringsformen). Det är dock tillåtet att begränsa denna rättighet om det finns en anledning som är godtagbar i ett demokratiskt samhälle, en sådan anledning är exempelvis för att kunna bedriva brottsbekämpning (2 kap. 21 § regeringsformen).Sammanfattning och rekommendationFör att genomföra en personell husrannsakan krävs att Polisen eller Tullverket har en synnerlig anledning, vilket är ett högt ställt krav. Det är svårt för mig att avgöra om tipset skapade en synnerlig anledning att anta att personen de eftersökte befann sig hemma hos dig. Som jag uppfattar din fråga har ni inte lidit några sakskador av husrannsakan, däremot tolkar jag det som att ni alla upplevde detta som ett ingrepp i ert privatliv som dessutom är skyddat i grundlagen. Om du uppfattar att ni har blivit felaktigt behandlade av myndigheterna rekommenderar jag er att göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). JO granskar myndigheter så att de följer lagar och förordningar. Instruktioner och möjligheter att göra en sådan anmälan finns på JOs hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Arv mellan syskon och halvsyskon

2020-11-30 i Särkullbarn
FRÅGA |Min mor är avliden. Hur delas arvet mellan mig och min halvsyster när vår far går bort?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler för att besvara dina frågor finns i Ärvdabalken(ÄB) samt i Äktenskapsbalken(ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom den ena makens död eller vid äktenskapsskillnad, 1 kap 5 § ÄktB. För att beräkna din mors kvarlåtenskap ska först en bodelning mellan makarna förrättas, 9 kap. 1 § Äktb. När ett äktenskap upplöses ska makarna dela på all egendom som är giftorättsgods. Egendom som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom enligt 7 kap 1 § ÄktB. Vad som enligt äktenskapsförord är enskild egendom eller vad en make erhållit som enskild egendom genom gåva, arv eller testamente, anses vara enskild egendom mellan makar. Observera att avkastning av enskild egendom anses vara giftorättsgods om det inte föreskrivits annat i ett testamente, 11 kap. 3 § ÄktB. Vid bodelning läggs makarnas giftorättsgods ihop och efter att skulder dragits av delas värdet lika mellan makarna. Hela den avlidnes kvarlåtenskap tillfaller sedan den efterlevande maken före gemensamma barn, 3 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att om din mors make är din pappa så kommer du ärva din del av din mamma efter att din far har gått bort. Särkullbarns rätt till arvEtt särkullbarn är ett barn som inte är makarnas gemensamma. Huvudregeln är att arvet efter din mor tillfaller hennes efterlevande make efter att hon gått bort. Eftersom en av er inte är barn till mammans make, s.k. bröstarvinge, så har den personen rätt att få ut sin arvslott från mamman direkt efter hennes död, 3 kap. 1 § ÄB. Det barnet som makarna hade gemensamt kommer att få sitt arv efter att pappan har gått bort.

Hur kan jag bli rättslig mamma i Sverige efter surrogatmödraskap utomlands?

2020-11-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag funderar på att skaffa barn via en surrogatmamma utomlands. Det är mitt ägg som ska befruktas och överföras i hennes livmoder och hon kommer föda barnet utomlands. Jag har förstått det som att jag kommer bli tvungen att ansöka om att få adoptera det här barnet till Sverige trots att det är mitt biologiska barn förutom att jag inte fött barnet. Jag vet att jag aldrig skulle bli godkänd för att adoptera, så jag undrar om jag har möjlighet att få barnet till mig i Sverige ändå på något sätt? Kan jag tex säga till myndigheterna i Sverige att jag fött detta barn utomlands för att komma runt det faktum att jag annars måste adoptera barnet? Surrogatprocessen kommer bli godkänd i domstol i det landet men att barnet ska bli mitt barn juridiskt giltigt i Sverige är ju svårare...
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Surrogatmödraskap eller surrogatarrangemang är inte tillåtet i Sverige, och därför finns det inte heller någon juridisk reglering kring det. Att det inte är tillåtet innebär enbart att det inte får lov att utföras med hjälp av svensk sjukvård, men det går bra att göra processen utomlands och sen ta med barnet till Sverige. Vad säger de svenska reglerna?Den kvinna som föder barnet anses enligt svensk rätt som mamma till barnet. Det är en presumtion som idag kan anses problematiskt, med hänsyn till de många metoder att skaffa barn idag som går utanför det traditionella. En man som är gift med mamman till barnet, anses automatiskt som pappa (1 kap. 1 § föräldrabalken (FB)). Om de inte är gifta kan mannen ansöka om faderskapsbekräftelse hos socialnämnden eller få faderskapet fastställt i domstol (1 kap. 3-4 §§ FB). Vilka möjligheter finns det vid surrogatmödraskap?En man som har bidragit med sina spermier och därmed är genetisk pappa till barnet, kan ansöka om få faderskapet bekräftat för barnet enligt de förfarande som jag beskrivit ovan. Det är svårare med kvinnan som är genetisk mamma men inte har fött barnet då hon inte kommer anses som mamma enligt de svenska reglerna. Då det inte heller finns motsvarande regler kring moderskapsbekräftelse, är möjligheten att adoptera barnet för att kunna erhålla juridiskt föräldraskap för barnet. Adoption regleras bland annat i 4 kap. FB där det uppställs vissa krav, men främst ska adoptionen vara lämplig (2 §) och bedömning ska göras om adoptionen är för barnets bästa (1 §) samt att det ska finnas ett samtycke från föräldern som lämnats även efter födseln (8-9 §§). Vad gäller för dig?Du har förstått det rätt i att du nog kommer behöva ansökan om att adoptera det här barnet i Sverige trots att det genetiskt är ditt barn. Som jag skriver ovan innebär saknaden av reglering på detta området att situationer som dessa blir krångliga, men det är så det ser ut idag. Jag vill råda dig till att ta kontakt med socialnämnden i din kommun och prata om hur möjligheterna ser ut för dig. Även om du tror idag att du inte skulle få lov att adoptera, så kanske förutsättningarna ser annorlunda ut om du skulle adoptera i en sån här situation. Bedömningen ska utgå från barnets bästa och vad som är lämpligt, och om barnet bär dina gener kan det vara något som lutar som fördel mot dig. Däremot måste fortfarande övriga krav vara uppfyllda för att adoption ska kunna godkännas och då jag inte vet något om din situation kan jag inte uttala mig mer om hur dina specifika möjligheter ser ut för en adoption. Lycka till! Vänligen,

Ändring av barns folkbokföringsadress

2020-11-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Finns något sätt som jag kan få mina barn folkbokförda tillsammans med mig. Vi avtalade att så skulle vara i samband med vårdnad och boende förhandling i tingsrätten. Anledningen till det var att min flytt var aktuell parallellt, och genomfördes två månader efter tingsrättsförhandlingen. Ändå undlät sig den andra vårdnadshavaren att godkänna flyttanmälan, vilket ledde till att skattemyndigheten beslutade om folkbokföring på andra vårdnadshavarens adress, inte heller de tog hänsyn till avtalet/domen i tingsrätten daterad två månader tidigare.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevanta lagar:Vårdnadsfrågor regleras i föräldrabalken (FB), och folkbokföringsregler regleras i folkbokföringslagen (FOL).Folkbokföring av barn vid gemensam vårdnad:För att ändra folkbokföringsadress vid gemensam vårdnad så krävs båda vårdnadshavarnas underskrift, 6 kap. 13 § FB samt 30 § FOL. Om inte den andra vårdnadshavaren samtycker till flyttanmälan, vilket skedde i ditt fall, så avvisas flyttanmälan. Efter att flyttanmälan avvisats så kommer Skatteverket att utreda på vilken adress barnet ska vara folkbokfört och möjligen även folkbokföra barnet utan en anmälan.Avgörande var ett barn ska vara folkbokfört:Det som avgör var ett barn ska vara folkbokfört är var barnet faktiskt bor, det vill säga där barnet har sin dygnsvila. Vid gemensam vårdnad då barnet bor ungefär lika mycket hos föräldrarna gäller i första hand att barnet ska folkbokföras där vårdnadshavarna gemensamt beslutar, FOL 7 a §. I andra hand gäller om det finns en dom eller avtal enligt FB om ett barns boende, förutsatt att:- domen har vunnit laga kraft- föräldrarna följer det som är beslutat eller överenskommet- det inte finns uppgifter som motsäger innehållet i domen eller avtalet.Sammanfattning:Då ni har en dom från tingsrätten som säger att barnen ska vara folkbokförda på din adress så bör detta således gälla. Skatteverkets beslut om dina barns folkbokföring kan överklagas hos förvaltningsrätten. Huvudregeln är att beslut överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vid tidpunkten för beslutet var folkbokförd.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,