Överklagande av kontrollavgift

2020-11-29 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Jag betalade parkering via EasyPark appen. Det var skyltat att för 1 h gratis parkering så skulle p-skiva användas. Jag la inte dit någon p-skiva och fick därför en kontrollavgift. Kan jag bestrida denna? Jag har kvitto på att jag betalat via EasyPark.
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utfärdande av kontrollavgiftEn kontrollavgift får utfärdas av den markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området (jfr 1 § första stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Kontrollavgiften får upprättas under förutsättning att parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken (3 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering).Överklagan av kontrollavgiftDu har möjlighet att överklaga kontrollavgiftsfakturan om du anser att den har blivit felaktigt utfärdad. För att överklaga avgiften ska du kontakta parkeringsbolaget som har utfärdat avgiften. Bestridandet ska som utgångspunkt göras skriftligen. I din invändning behöver du motivera din överklagan samt bifoga eventuella handlingar som ger stöd för din invändning. I ditt fall kan du exempelvis bifoga kvittot på att du har betalat för parkeringen. Du bör också angiva registreringsnumret på din bil, namn och övriga kontaktuppgifter. Det finns i vissa fall ett färdigt formulär att fylla i på parkeringsbolagets hemsida när man vill överklaga en kontrollavgift.Under tiden du bestrider kontrollavgiften får du hålla inne din betalning. Du behöver alltså inte betala för kontrollavgiften så länge du invänder mot avgiften. Ur bevissynpunkt är det fördelaktigt att du gör bestridandet skriftligen, då rätten att hålla inne en betalning förutsätter att avgiften bestrids. Huruvida du kommer att nå framgång med din överklagan är inte alldeles säkert, men du kan alltid pröva och förklara för bolaget att du faktiskt har betalat för parkeringsplatsen men enbart inte placerat p-skivan vid fönstret. Om parkeringsvillkoren har varit otydligt skyltade kan du även påpeka detta, då en kontrollavgift endast ska utfärdas såvida villkoren tydligt har framgått på den aktuella parkeringsplatsen.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Formkrav äktenskapsförord

2020-11-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag och min fru är numera särbo, men vi är fortfarande gifta. Vi har för några månader sedan gjort en gemensam bodelning inför skilsmässan, som vi båda har undertecknat och är överens om och har verkställt. Bodelningen innebär i stort sett att jag har överlåtit en summa pengar till frun, samt löst ut frun från huset, där jag nu bor ensam kvar. Frun har flyttat till en annan stad. Men vi har nu ångrat oss om skilsmässan och vill inte längre skiljas. Däremot vill vi fortsätta som särbo, men med varsin egen autonom ekonomi. Vi har inga gemensamma barn, men frun har ett vuxet och utfluget barn sen tidigare äktenskap.Nu vill vi upprätta ett äktenskapsförord som innebär bla att vid skilsmässa, så kvarstår huset inkl innevarande bohag som min egen enskilda egendom (enl den tidigare genomförda bodelningen), samt den summa pengar som frugan redan fått vid den tidigare genomförda bodelningen, skall avräknas.Är det ok att göra så?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som om att du vill veta vad man kan och inte kan skriva i ett äktenskapsförord. För att besvara detta vänder vi oss till Äktenskapsbalken (ÄktB).Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar om att viss egendom ska vara enskild. Att egendom är enskild innebär att den undantas vid en framtida eventuell bodelning. Det finns formkrav för att ett äktenskapsförord ska vara juridiskt bindande. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, underskrivet av makarna samt registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Läs mer här om vilken information som äktenskapsförordet måste innehålla.Som huvudregel råder det avtalsfrihet och ni kan alltså föreskriva att all eller viss egendom ska vara enskild egendom. Ni kan även avtala att t.ex. egendom införskaffad innan äktenskapet ska vara enskild egendom. Det är viktigt att äktenskapsförordet är tydligt och klart identifierar vilken egendom som avses.Detta innebär att ni fullt fritt kan avtala om att huset och bohag ska vara din enskilda egendom vid skilsmässa. Det är då även fullt möjligt att avtala om att den ersättning som tidigare betalats ut ska avräknas i skilsmässan (detta bör för formalitetens skull också skrivas som enskild egendom, effekten blir densamma, summan pengar kommer inte inräknas i skilsmässan).Hoppas detta var svar på din fråga!

givit pengar i gåva, kräva tillbaka pengarna?

2020-11-29 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag undrar om en person (person 1) skulle kunna dömas för något brott om personen regelbundet får stora summor pengar av en annan person (person 2) som person 2 ger bort frivilligt, men sedan ångrar sig person 2 och vill ha tillbaka alla pengar igen, men person 1 vägrar då att lämna tillbaka pengarna. Har person 1 då gjort sig skyldig till något brott?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Enligt 2 § Gåvolagen, anges det att en gåva är fullbordad när egendomen (pengar, bilar, böcker, etc.) har lämnats över till gåvomottagaren. I och med detta tillhör egendomen gåvomottagaren, i detta fall person nr 1. I och med att pengarna har överlåtits som gåva till person nr 1, är person nr 1 ägare över pengarna. Något krav för att återfå pengarna finns inte i detta fall, då person nr 2 inte längre äger pengarna. Detta medför att person nr 1 inte har begått något brott. Hoppas det var svar på din fråga!

Skadestånd från kommunen

2020-11-29 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Min fru snubblade på ny laggda vägbulor ca 10cm höga o 10 cm breda, de var inte utmärkta på något sätt, hon ramlade o fick två allvarliga brott + en spricka på överarmen. Detta skedde 3 aug 2020 och är nu efter snart 4 månader inte läkt. Har genomfört MR röntgen 25 november för utlåtande då det misstänks vara även muskelbristningar då hon inte får upp rörligheten i armen samt fortfarande har svåra smärtor.Min fråga är om kommunen på ngt sätt kan ställas till svars för skada?
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som om du undrar ifall kommunen på något sätt kan ersätta skadan som uppkommit. I mitt svar kommer jag att utgå från att det var kommunen som utförde arbetet i att lägga vägbulor. För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av skadeståndslagen (SKL). Allmänt om skadestånd I din frus fall rör det sig om ett skadestånd i ett utomobligatoriskt förhållande. Det vill säga, det finns inget avtal mellan din fru och kommunen varav allmänna skadeståndsrättsliga regler blir aktuella (1 kap. 1 § SKL). Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SKL). Kommunen kan bära ett ansvar enligt denna regel om det går att visa att de agerat vårdslöst och därmed vållat den skada som uppkommit. Som huvudregel gäller att kommunen ska aktivt orsakat en skada, det vill säga genom en aktiv handling. I detta fall verkar det som om kommunen inte handlat, genom att inte märkt vägbulorna. Det rör sig alltså om en underlåtenhet. Som utgångspunkt leder inte en underlåtenhet, att vara passiv, till skadeståndsskyldighet. Däremot kan det göra det, om det föreligger en handlingsplikt i situationen. Skadestånd i mitt fall Frågan är alltså om kommunen kan ha haft en handlingsplikt i den aktuella situationen. En situation där en handlingsplikt kan föreligga är om man framkallat en fara för annan, utan att säkra den. Skolexemplet är om man gräver en grop (en aktiv handling som inte behöver vara vårdslös) men sedan underlåter att hänga in gropen. I ett rättsfall från högsta domstolen framkom att om man inte på ett tydligt sätt avgränsar ett område, som är olämpligt eller farligt att vistas inom, kan man ha agerat vårdslöst (NJA 1973 s. 141). Det är svårt för mig att ge ett tydligt svar i om kommunen brustit i sin handlingsplikt eller inte, med hänsyn till att jag inte riktigt vet hur området såg ut. I slutändan blir det en bedömning i det enskilda fallet där man tar hänsyn till olika faktorer. Det skulle kunna vara så att kommunen haft en handlingsplikt i förhållande till att hänga in/ställa upp skylt om vägbulorna, och därmed agerat vårdslöst. I det fallet kan de också behöva ansvara för skadan som uppkommit för din fru. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Garanti och fel i vara

2020-11-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej,en leverantör som vår ekonomiska förening har köpt ugn av vägrar ersätta en ugn som har blivit trasig under garanti. Vi köpte ugnen helt ny i april 2020 och den blev trasig av sig själv (en timer som slutade fungera) i oktober 2020. De hävdar att eftersom det står i deras köpevillkor att de har "reservdelsgaranti" 1 år att det räcker med att de skickar en reservdel, men montering av reservdelen ska vi tydligen bekosta själva. Såhär står det i deras köpevillkor: "Vi tillämpar 1 års reservdelsgaranti på våra produkter. För ömtåliga produkter lämnas ingen garanti. Garantin gäller ej bränd motor vid överbelastning (exempelvis av restaurangmaskiner som degblandare, köttkvarnar, skärmaskiner, spisar m fl. vilkas motorer, drev kan brännas sönder vid överhettning, såvida inte konstruktionsdel kan påvisas). Vi har ej möjlighet att skicka ut reparatör till kund. Vid retur av trasig produkt skall kunden skicka varan till oss, efter godkännande. Vi bär ej ansvar för skada, tredjemansskada, bortfall av inkomst, skadestånd, verksamhetsavbrott eller skada som inte är garantiskada, samt ej heller för eventuell skada till följd av garantiskada."De hävdar att köpelagen är dispositiv och att de har rätt. Har de rätt att hantera reklamationen på det här viset?
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni är en ekonomisk förening som köpt en lös sak av en näringsidkare så är köplagen tillämplig (här, nedan förkortad KöpL). Som leverantörer säger så är köplagen dispositiv (3 § KöpL). Detta innebär att köplagen inte tillämpas i den mån annat följer av avtalet m.m. Enligt 21 § 2 st. KöpL så ska en försämring av varan efter riskövergången (vid avlämnandet, men detta är irrelevant för denna fråga) anses vara fel i varan om säljaren genom en garanti eller liknande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för varans användbarhet eller andra egenskaper och försämringen avser en egenskap som omfattas av utfästelsen. Men detta säger ju inte i sig på vilket sätt säljaren ska hantera reklamationen! Däremot får vi fram att detta ska behandlas som fel i vara, och därav får man kolla på de delar av köplagen som behandlar detta. Enligt dessa bestämmelser så kan köparen begära avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning beroende på omständigheterna i det enskilda fallet (30 § KöpL). Köparen kan även kräva skadestånd.Men vi sa ju redan i början att köplagen är dispositiv? Vad betyder då detta? Jo, det betyder att när det gäller fel som avtalet om garantin omfattar så ska dessa hanteras på det sättet som avtalet föreskriver. Eftersom det råder avtalsfrihet i Sverige, och det inte finns tvingande regler som i detta fall hade hindrat er från att bestämma internt om hanteringen av dessa fall utan lagens utfyllnad, så är ni bundna att agera i enlighet med vad ni bestämt (en avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas, pacta sunt servanda). Slutligen kommer vi alltså fram till att säljaren får hantera er reklamation så här eftersom det är detta som ni avtalat om!Hoppas detta besvarade din fråga, MVH

Kan hyresgäst säga upp hyresavtal under hyresvärdens uppsägningstid?

2020-11-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag har en fundering om Lag om uthyrning av egen bostad. Jag hyr ut en bostad på obestämd tid. I hyreskontraktet är det avtalat om uppsägningstiden på 3 månader för mig som hyresvärd och 2 månader för hyresgäst. Jag har valt att säga upp hyreskontraktet den 3 november vilket innebär att kontraktet upphör den 28 februari (upphör månadsskiftet 3 månaders efter uppsägningen). Hyresgästen har mottagit skriftlig uppsägning. Hyresgästen, efter två veckors tid (den 18 november), väljer att säga upp kontraktet från sin sida (trots att det är redan uppsagt) och hävdar att hen har rätt till en månad uppsägningstid. Hen påstår till och med att lagen är tvingande till hyresgästen förmån och det spelar ingen roll att jag sagt upp hyreskontraktet först. Har hyresgästen rätt? Det måste väl räknas att det är första uppsägningen som gäller eller kan hen komma med uppsägning nu ändå? Jag tolkar lagen att hyresgästen skulle haft rätt om uppsägningen hade kommit från hyresgästen i första hand?Tack
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att vänder dig till Lawline med din fråga.En månads uppsägningstid gällerNi kan avtala om de villkor ni vill i hyresavtalet förutsatt att villkoren inte resulterar i sämre rätt för hyresgästen än vad som framgår av lagen om uthyrning av egen bostad. Lagen skyddar således hyresgästen genom att ge ett sorts minimiskydd. Av lagen framgår att hyresgästen alltid kan säga upp avtalet att sluta gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast en månad från tidpunkten för avtalets uppsägning (3 § andra stycket lagen om uthyrning av egen bostad). Hyresgästen har således rätt att uppsägningstiden är en månad.Hyresgästen kan säga upp hyresavtalet under uppsägningstidenDet spelar dessvärre ingen roll att du varit först med att säga upp avtalet. Hyresgästen har rätt att säga upp avtalet trots att du som hyresvärd redan sagt upp avtalet. Om hyresgästen inte skulle ha den här möjligheten skulle det finnas en möjlighet för hyresvärden att hindra hyresgästen från att använda rätten till en månads uppsägningstid genom att säga upp avtalet vid misstanke om kommande uppsägning från hyresgästens sida och på detta sätt "binda fast" hyresgästen en längre tid än en månad. Det här innebär att hyresgästens uppsägningstid (en månad) gäller. Det finns alltså ingen regel som säger att hyresgästen inte skulle kunna säga upp avtalet under hyresvärdens uppsägningstid för att flytta ut tidigare. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

återfå betalning när man ångrar avtal om köp av sex

2020-11-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, jag undrar om det är utpressning om en person säger "du måste ge mig 20 tusen om vi ska ha sex, annars blir det inget" och personen som hon säger det till ger då henne 20 tusen, men sedan ångrar han sig och vill ha tillbaka pengarna men hon vägrar då ge honom dom. Är det utpressning, stöld eller annat brott?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som om det är möjligt att få pengarna tillbaka, när man slutit avtal om sex mot betalning. För att finna svar vänder vi oss till Brottsbalken (BrB) och avtalslagen.Vid slutande av avtal och där avtal ångras, är principen att avtal går åter. Detta innebär att om avtalet inte genomförs ska pengar gå åter. Men detta gäller bara om man i grunden har ett giltigt avtal. BrB 6 kap 11 §,anger att köp av sexuell tjänst är olaglig. 33 § Avtalslagen anger att avtal som strider mot Tro och Heder, inte är ett giltigt avtal. Tro och heder innebär att saker man sluter avtal om inte ska strida mot lag. I och med att man inte har ett giltigt avtal att stödja sig på, har man inte rätt att kräva betalningen åter.Hoppas detta var svar på din fråga!

Kan man bara bli vräkt utan en vräkningsbesked?​

2020-11-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej jag behöver råd ang vräkning från andrahandsuthyrning. Kan man bara bli vräkt utan en vräkningsbesked?
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!En vräkning är när en privatperson måste lämna sin bostad. Det finns olika anledningar som leder till vräkning men endast Kronofogden eller domstol kan fatta ett beslut om vräkning. Hyresvärden måste vända sig till Kronofogden eller domstol för att skaffa ett beslut där det står att du ska flytta ut. Om du inte flyttar frivilligt efter du har fått ett beslut om avhysning kommer Kronofogden genomföra vräkningen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,