kan man tvångsförsälja samägt gods genom mäklare istället för på offentlig auktion trots mot en delägares vilja?

2020-08-03 i Samägandeavtal
FRÅGA |Kan en god man utsedd av Tingsrätten att försälja en samägd fritidsfastighet lämna fastigheten till försäljning av mäklare i stället för offentlig auktion mot ena delägarens vilja?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du varit delägare i samägt gods och att detta gods nu ska säljas via mäklare trots att en av delägarna inte gått med på det. Din fråga regleras i lag om samäganderätt (samäL). För att svara på din fråga tänker jag redogöra för vad som sker när en god man övertar samägt gods samt vilka åtgärder god man får vidta för att sälja egendomen. Vad gäller när samägt gods ska säljas av god man?Om delägarna av gods beslutat att en god man ska överta förvaltningen av egendomen finns det en möjlighet för en av delägarna att ansöka om tvångsförsäljning (6 § samäL). Sådan åtgärd får endast vidtas så länge inte delägarna kommit överens om att någon tvångsförsäljning inte får ske, regeln är alltså dispositiv, vilket betyder att man kan avtala bort den. En sådan ansökan ges in till tingsrätten som sedan beslutar om tvångsförsäljning ska ske. Hur går en tvångsförsäljning till och kan man avtala bort offentlig auktion?En tvångsförsäljning ska ske via offentlig auktion (8 § samäL). I och med att samäganderättslagen är dispositiv (det vill säga att man kan avtala om villkoren för samäganderätten) kan samtliga delägare besluta att försäljningen ska ske via mäklare. Det kräver dock som huvudregel alla samägares samtycke (2 § samäL). SlutsatsMin bedömning är att huvudsakligen ska försäljning ske via offentlig auktion. Om den gode mannen tillsammans med en delägare önskar att sköta försäljningen på annat vis bör samtycke inhämtas från samtliga delägare. Däremot är lagen dispositiv och således kan det föreligga avtal mellan er som åsidosätter reglerna i samäganderättslagen. Om du önskar få mer hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?

2020-08-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA |En person A på BOLAGETS kundtjänst ger mig, per telefon den 8 juli, efter beskrivning av skadan, information om lösningsalternativ - och slutligen förhandling, kompensation med 3000kr för en skada som uppstått i samband med att installatören burit in och installerat en ny frys+kyl i min lägenhet. A får mitt kontonr, A påpekar att det kan ta några dagar innan pengarna finns på mitt konto. Samtalet, som jag inte tänkte på att spela in, avslutas. Senare samma dag får jag mail från A där hen dels bekräftar överenskommelsen (dock utan att nämna summan), dels meddelar: "Jag har nu satt in kompensaionen till dig som överkommet. För att allting ska gå rätt till från vårt håll behöver jag har en bild på skadan så vi kan dokumentera det. ". Jag tar då en bild och skickar den till A. Därefter har jag fått två mail från olika personer på BOLAGET men med samma innebörd - att de lagt upp ett ärende, som ska behandlas. Idag den 20 juli kollar jag mitt bankkonto - inga 3000 kr från BOLAGET. Mailar därför A och undrar vart pengarna tagit vägen. Får svar av en annan person som ber om ursäkt för att A "gjort fel" ! att ärendet har sin gång. Jag svarar dem att för min del finns inget "ärende", eftersom det redan är utrett och åtgärdat i o m det muntliga avtalet med A den 8 juli. Kan BOLAGET slingra sin ur den överenskommelse deras medarbetare A gjort med mig? Hur bör jag förhålla mig?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du har uppfattat en överenskommelse med företaget som de nu inte har införlivat och du undrar om de måste föra över de pengarna de lovat. Jag har valt att censurera namnet på bolaget då Lawline inte är en plattform som syftar till att sprida kritik eller annan icke-juridiskt relevant information. Din fråga besvaras i avtalslagen (avtL) och i allmänna rättsgrundsatser. När är en överenskommelse med ett företag bindande? Svensk avtalsrätt bygger på anbud-accept modellen för att beskriva när ett bindande avtal kommer till stånd. Modellen kan kortfattat beskrivas så att ett anbud lämnas (förslag) till någon, mottagaren av detta anbud har sedan till att acceptera eller avvisa det anbudet. Om anbudet och accepten matchar (samstämmiga) så bildas ett juridiskt bindande avtal. Ett avtal kan alltså se ut i princip hur som helst, så länge anbud accept komponenterna kan urskönjas. När ett bindande avtal har utbildats mellan parterna ska principen om pacta sunt servanda (avtal ska hållas) vara ledande, det innebär att respektive part är juridiskt skyldiga att införliva sina förpliktelser enligt avtalet (1 § avtl). När ett företag ingår avtal med konsumenter får de inte ingå avtal som ger konsumenten ett sämre skydd än vad konsumentlagstiftning erbjuder (3 § konsumentköplagen). Således ska den kompensationen du fått vara lika med eller mer än vad konsumentköplagen förklarar att du har rätt till. Jag kan inte svara på om det är ett rimligt belopp du fått utifrån det du tar upp i frågan. Vad gäller om ett bindande avtal kommit till stånd?Om ett bindande avtal finns ska självklart bolaget införliva sitt åtagande. Kan bolaget slingra sig ur överenskommelsen?Det kan bli svårt. Även om avtalet är muntligt så brukar kundservice ofta spela in samtal, således bör du kunna begära den inspelade kopian av ert samtal. Där framkommer ju vad ni kommit överens om och således har du ett utmärkt bevis för den överenskommelse du har med bolaget. Om det är så att företaget inte spelar in samtalet eller av annan anledning inte kan producera fram kopian kan det läget bli besvärande för dig, således saknar du bevismedel för er överenskommelse. Om det finns ett bindande avtal är bolaget skyldiga att införliva det så länge du kan bevisa att det finns ett bindande avtal. Ditt fall belyser vikten av att alltid få överenskommelser på pränt. Det är värt att notera att du alltid har rätt att kräva kompensation i den formen som konsumentköplagen erkänner. Även om er överenskommelse "kommit bort" så har du rätt att kräva någon typ av kompensation för ditt fel. SlutsatsMin bedömning är att du nått ett bindande avtal med bolaget. Tyvärr blir hela situationen avhängig på om du kan bevisa vad ni just kommit överens om. Om det inte skulle gå kan du alltid kräva ersättning helt i linje med konsumentlagstiftningen. Om du önskar få en bedömning av hur ditt anspråk kan se ut med utgångspunkt i konsumentköplagen ber vi dig kontakta oss här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

hur ska man skriva ett kontrakt om lån mellan två privatpersoner?

2020-08-03 i Avtal
FRÅGA |Hej jag undrar hur man skriver ett papper på ett privat lån mellan två personer som är jurisiskt giltligt.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingånget avtal ska hållas Utgångspunkten i svensk avtalsrätt är att ingånget avtal ska hållas och att avtalsfrihet råder. Det innebär att varje anbud i sig, och varje accept i sig är bindande för respektive part (1§ första stycket avtalslagen). Det finns inte heller något formkrav generellt för att avtal ska anses giltiga, alltså är muntliga avtal lika giltiga som skriftliga, förutom i vissa speciella situationer vid ex. köp av fastighet. Detta innebär att om två personer avtalar om att låna pengar, är detta giltigt i sig utan ett skriftligt avtal. Dock är det ju en fördel att skriva ett skriftligt papper, för att klargöra vad som gäller och som underlag i de fall parterna blir oense. Detta rekommenderas. Kontrakt mellan privatpersonerDet finns inga uttryckliga regler om lån mellan privatpersoner, utan allmänna rättsprinciper gäller. Beroende på vad lånet avser, om det avser lån av pengar (försträckning) eller lån av saker (saklega), kan olika saker vara relevant att ta med i avtalet. Olika regler blir också gällande i det fall någon av parterna går i konkurs eller blir utsatt för utmätning. Ett skriftligt avtal kan då vara en fördel att ha, för att kunna bevisa att det finns en annan ägare som har bättre rätt till det som lånats ut. Ett så kallat skuldebrev kan därför upprättas mellan låntagaren (gäldenären) och långivaren (borgenären) om lånet avser pengar, och då är låntagaren ansvarig enligt detta dokument (1§ skuldebrevslagen). Skuldebrevslagen är i vissa delar dock dispositiv, vilket innebär att avtalet parterna emellan får företräde framför lagen. Om ett sådant skuldebrev eller liknande dokument upprättas, bör det framgå av handlingen:- Beloppet som lånats ut/ saken som lånats ut- När saken/pengarna ska lämnas tillbaka- Vilka som är låntagare och långivare (vem som ska betala och vem som ska få betalt främst, gärna med personnummer och adress)- Om skuldebrevet får överlåtas eller inte (om någon annan får ta över rätten att driva in vad som lånats ut)- Regler om eventuell avbetalning och ränta (ange då förfallodatum för varje gång delbetalning ska ske)- Vad som händer om betalningen/återlämnandet blir försenat- Hur återlämnandet/betalningen ska ske (var, på vilket sätt ex. banköverföring, Swish, kontant) - Villkor för att kunna ändra avtalet, om det behövs (exempel om låntagaren har svårt att återlämna/återbetala)- Datera dokumentet och ange ort, det skadar inte heller att båda parterna undertecknar handlingen, även om detta inte krävs.Hur kan man få hjälp med att utforma kontrakt?Det finns olika hemsidor som har exempel på mallar för skuldebrev som man kan använda sig av. Du kan även kolla lite i skuldebrevslagen för att se vad som gäller mer specifikt om olika typer av skuldebrev, men glöm inte att skuldebrevslagen oftast bara blir aktuell i de delar som avtalet inte anger vad som gäller. Du kan även kontakta en advokatbyrå som ibland erbjuder gratis rådgivning kring sådana här avtal, eller så är du välkommen att kontakta våra jurister som kan vara behjälpliga med att utforma ett avtal som passar er specifika situation.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du har fått någon vägledning i din fråga!Vänligen,

Kan Kronofogden utmäta arv?

2020-08-03 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan kronofogden utmäta arv
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utmätning regleras i Utsökningsbalken (UB). Kronofogden har rätt att utmäta egendom, med undantag om det finns någon annan bestämmelse i ovan nämnda lag eller särskild föreskrift (4 kap. 2 § UB). Detta innebär som huvudregel att arv också kan utmätas, precis som annan egendom. Dock finns det ett undantag i 5 kap. 5 § UB, som säger att egendom som enligt föreskrift vid gåva eller i testamente inte får överlåtas, får heller inte utmätas. Detta innebär att om t.ex den du ärver från upprättar i sitt testamente att arvet inte får överlåtas, får arvet heller inte utmätas och Kronofogden kan därmed inte få tillgång till det. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur räknar man ut dröjsmålsränta och hur kan man driva in en lönefordran?

2020-08-03 i Fordringar
FRÅGA |Hej, jag blev askedad från ett företag, anställning i ca 6 år och dem har inte betalat ut klumpsumman som jag skulle få med sista lönen som avgångsvederlag enligt avtal.Hur räknar man ut dröjsmålsränta på den summan?Tex om summan är 100 000 före skatt och dem är 25 dagar försenade med utbetalningen, hur mycket kan jag kräva i skadestånd då?Hur går jag tillväga då?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag redogöra för när och hur dröjsmålsränta beräknas samt ge dig ett räkneexempel med en formel som du sedan kan använda för att beräkna räntan på just ditt belopp. Din fråga regleras i räntelagen (ränteL). Vad är dröjsmålsränta?Inledningsvis kan sägas att räntelagen är s.k dispositiv (jfr 1 § RänteL). Det innebär att om det framkommer annan räntesats eller bestämmelser i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal gäller dessa reglerna framför de som står i räntelagen. I mitt svar kommer jag redogöra för hur ränta beräknas enligt lagen. Ditt krav på lön betecknas inom juridiken som att du har en fordran på din arbetsgivare, en lönefordran. Om det framgår av ditt anställningsavtal att du ska få lönen utbetald den 25e varje månad så börjar ränta löpa från och med det datumet fram tills att din arbetsgivare betalar ut din lön (3 § och 6 § ränteL). I ditt fall ska du alltså erhålla ränta för 25 dagar. Hur beräknas dröjsmålsränta?Räntan beräknas enligt en årlig räntefot, den s.k referensräntan (9 § ränteL) med tillägg om åtta procentenheter (6 § ränteL). Idag är dröjsmålsräntan 8 %. För att beräkna vilket räntebelopp du har rätt till kan du använda formeln: ( (Belopp x dröjsmålsränta) /365) x antalet försenade dagar. Jag använder mig av en fiktiv summa i mitt exempel: ((100 000 x 0,08) /365) x 25 = 547 kr Hur kan du kräva betalning för din fordran?Du kan vända dig till kronofogden för att ansöka om betalningsföreläggande. Således hjälper kronofogden dig att driva beloppet Mellan dig och din arbetsgivare har det uppstått en fordran där du har egenskapen av borgenär och motparten är gäldenär. Det påtryckningsmedel du kan tillgripa är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket BFH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (förfallna betalningar), grund för kravet (avtal/anställningsavtal) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 §; Jfr 19 § BFH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av din arbetsgivare (42 § BFH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande.SlutsatsFörst och främst ska du förvissa dig om vad dröjsmålsräntan är enligt ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. Det gör du lämpligen via att kontakta antingen din arbetsgivare eller din arbetsgivarorganisation. Sedermera ska du alltid försöka lösa konflikten med din arbetsgivare direkt. Om detta inte funkar kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende är du välkommen att kontakta oss här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Har jag rätt till hälften av min frus arv?

2020-08-03 i Alla Frågor
FRÅGA |har jag som gift rätt till hälften av min frus arv på 4000000 kronor
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I mitt svar utgår jag från att det inte finns något äktenskapsförord mellan er. Detta eftersom jag inte fått någon information om det.Tillämplig lag är äktenskapsbalken (ÄktB).Varje make råder över sin egendomVar och en äger sin egen egendom, även vid äktenskap (1 kap. 3 § ÄktB). Din och din frus egendom är således åtskilda. Det att ni är tillsammans betyder inte att era egendomar även är den andres. Du har alltså ingen rätt till hennes arv i nuläget. Detta oaktat att hon förstås kan skänka hälften av sitt arv till dig om hon så önskar.Du kan ha rätt till hennes egendom vid bodelningNär ett äktenskap upplöses ska makarnas respektive egendom delas upp mellan varandra, vilket kallas bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Det är då som makarnas egendom delas. Notera, som ovan nämnt, att fram till bodelningen är er respektive egendom er egen. Frågan uppstår då huruvida du har rätt till hälften av din frus arv vid en bodelning. Här blir det avgörande hur arvet sett ut.Vid ingående av ett äktenskap erhåller makarna en så kallad giftorätt. Detta ska inte förknippas med äganderätt. Giftorätt är en rätt till hälften av sin makes egendom vid bodelningen. Att egendom är giftorättsgods innebär alltså att du som make har ett latent anspråk på hälften av giftorättsgodset vid bodelningen. Rättigheten uppstår således först vid bodelningen (11 kap. 3 § ÄktB). All giftorättsgods ingår i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Värdet av all er giftorättsgods adderas och fördelas lika mellan er. Notera emellertid att enskild egendom inte är giftorättsgods och ingår således inte i bodelningen. För att egendom ska vara enskild ska detta särskilt framkomma. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Din frus arv kan utgöra enskild egendom och kommer, om så är fallet, inte att ingå i en framtida bodelning. Arvet är enskild egendom om det framkommer av ett testamente att arvet ska utgöra enskild egendom (7 kap. 2 § första stycket, tredje punkten ÄktB). Hur det ser ut i ditt fallDet här betyder att om det inte finns något testamente som nämner att arvet ska vara enskild egendom kommer arvet att ingå i en framtida bodelning, vilket betyder att du kommer att ha rätt till hälften av din frus egendom vid en eventuell bodelning.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Ordningsbot från polisen för något jag inte gjort, vad ska jag göra?

2020-08-03 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga. En polis påstår att jag körde mot rött trafikljus, men trafikljuset var orAnge. Jag hade passerat så precis vid linjen jäms med bilen så slår det över till orange och jag stannar inte för det inte ska bli en fara för andra bilister. Jag körde 45-50 på 50 väg. Och den vinkeln polisen kommer ifrån ser man knappt trafikljuset. Hon tog mitt körkort på plats och en böter på 3000kr Jag berättade för dom hur det låg till men hon trodde mig inte. Jag överklagar bötern och väntar på papper från transportstyrelsen så jag får beskriva vad som hände. Ett vittne berättade oxå hur det gick till som jag hade med i bilen. Vad ska jag göra?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar det så har du blivit anklagad för att köra mot rött, utan att du har gjort det, och nu undrar du hur du ska gå tillväga härifrån. Då jag inte kan utläsa om du godkänt boten eller inte, kommer jag redogöra för vad som gäller vid båda dessa situationer.Ordningsbot – godkänd eller inte?Om du har fått en ordningsbot och inte betalar den, kommer du får en påminnelse innan böterna lämnas över till Kronofogden för indrivning. Om du inte skrivit under ordningsboten, kan ärendet tas upp till prövning hos en tingsrätt (48 kap. 3§ första stycket rättegångsbalken (RB)). Det är då polisen som via åklagaren ansöker om stämning hos tingsrätt. En ordningsbot som du har skrivit under kan inte överklagas, då den räknas som en lagakraftvunnen dom (48 kap. 3§ andra stycket RB). Du kan istället begära den undanröjd genom att skicka in en ansökan till den tingsrätt där händelsen inträffade. En sådan ansökan ska göras skriftligen och inom ett år från den dag då i detta fall du undertecknade ordningsboten (59 kap. 7§ RB). Du kan begära att boten undanröjs, och tingsrätten kan undanröja den om (1) godkännandet inte kan anses vara frivilligt av den misstänkte, (2) om det förekommit fel vid ärendets behandling så att boten ska anses ogiltig, eller (3), om boten av annan anledning inte överensstämmer med lag (59 kap. 6§ RB, samt 59 kap. 10§ RB). Vid en rättegång får du möjlighet att ge in bevisning, kalla vittnen och liknande, och berätta din sida av händelsen innan tingsrätten fattar beslut om böterna ska utgå eller inte. Du kan läsa mer om böter på polisens hemsida.TransportstyrelsenPolisen ska omhänderta körkortet om det finns risk att Transportstyrelsen kommer återkalla körkortet på grund av olika trafikbrottsliga gärningar. Transportstyrelsen ska då utreda om körkortet ska återkallas eller om det kan lämnas tillbaka. Som du själv skriver, så kommer Transportstyrelsen skicka ett föreläggande till dig där du kan få möjlighet att yttra dig och berätta din version av händelsen. Om Transportstyrelsen återkallar körkortet utfärdar de också en spärrtid, innan du kan få tillbaka det. Spärrtiden för att köra mot rött är lägst en månad, högst tre år. Du kan läsa mer om processen hos Transportstyrelsen på deras hemsida. Vad ska du göra?Om du inte har skrivit under och godtagit ordningsboten, kommer polisen handlägga processen och du kommer senare få papper från tingsrätten där du kan begära huvudförhandling och ge in din bevisning. Du behöver alltså inte göra något i detta läge så vida du inte fått papper från tingsrätten. Om du har skrivit under ordningsboten, kan du ansökan om att få den undanröjd hos tingsrätten där händelsen inträffade. Detta bör göras snarast. Bäst är att skicka ett mail till domstolen, en kopia av ordningsboten bör bifogas. Du kan här hitta vilken tingsrätt som är rätt, utifrån var gärningen inträffade. Har du redan gjort detta finns det inte så mycket mer att göra än att invänta tingsrättens beslut eller rättegången. Observera dock att tingsrättens dom och Transportstyrelsens beslut inte har med varandra att göra direkt, men om tingsrätten undanröjer ordningsboten kan såklart Transportstyrelsen ta detta i beaktning vid sitt beslut. Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars kan du kontakta våra jurister för att få vidare hjälp. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Vänligen,

Formkrav för att sälja del av fastighet?

2020-08-03 i Köpavtal
FRÅGA |Jag äger 25% av en fastighet och vill sälja den till min dotter. Vilka dokument krävs och till vilka myndigheter?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Försäljning av fastigheter regleras i jordabalken (JB). Det första dokumentet som krävs är att ni upprättar en köpehandling (JB 4:1 1st). Denna ska innehålla följande:uppgift om köpeskilling (pris),en förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen,eventuella villkor kring köpet (4:3 1p). Som utgångspunkt är köpehandlingen det enda dokument som ni behöver. Ingen myndighet måste heller blandas in. Dock blir det lite klurigare i och med att du säljer 25% av fastigheten. Jag tolkar det som att du säljer andelen utan att din dotter ska få bryta ut den delen från resten av fastigheten så att det blir en egen fastighet. Om så är fallet blir hon helt enkelt samägare med den/de som äger resterande 75%. Om tanken är att din dotter ska bryta ut de 25% du säljer till henne och på så sätt skapa en ny fastighet måste fastighetsbildning ske (JB 4:7). Man ansöker skriftligt om detta hos lantmäterimyndigheten (fastighetsbildningslag 4:8 1-2st). I er ansökan ska ni ange följande:den åtgärd som önskas genomföras,den eller de fastigheter ni för talan för,de andra fastigheter som saken angår,namn på fastighetsägarna och på de innehavare av servitut, nyttjanderätt eller rätt till elektrisk kraft som kan beröras av åtgärdenbifoga även de handlingar som ni har och som är av betydelse för saken. Även en del personuppgifter ska vara med (fastighetsbildningslag 4:8a). Om det finns någon som kan beröras av en ansökan (i egenskap av fastighetsägare eller innehavare av servitut, nyttjanderätt eller rätt till elektrisk kraft) ska ansökan innehålla uppgifter även om denne. Följande uppgifter är det som ska vara med (fastighetsbildningslag 4:8b):personnummer eller organisationsnummer,postadress och adress till arbetsplats,telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer,E-postadress. Jag väljer att inte gå vidare med att förklara hur självaste processen hos lantmäterimyndigheten går till eftersom jag misstänker att detta inte är relevant för er situation. Jag hoppas därmed att du fått svar på din fråga. Du är självklart välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.