Kan jag väcka talan i tingsrätten utan en advokat?

2020-08-10 i Domstol
FRÅGA |Hej, Jag vill väcka talan i tingsrätten, angende utökat laglotts skydd. Kan jag som privatperson göra detta? eller måste jag utse en advokat i första läget?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det förstärkta laglottsskyddet stadgas i 7 kap. 4 § ärvdabalken. Talan måste väckas inom ett år från det att bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades. Det är inget krav på att anlita en advokat för att föra olika processer i domstol, utan det kan göras av privatpersoner. Du kan således själv väcka talan i tingsrätten, och om du sedermera behöver eller vill ha en advokat kan du anlita någon i det pågående målet. Då upprättar ni en fullmakt som ger advokaten behörighet att företräda er i målet och handlingen lämnas in till tingsrätten. Du kan läsa mer om vilken information som ska finnas med i stämningsansökan på Sveriges domstolars hemsida som du hittar här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Lawline besvarar inte skolfrågor

2020-08-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Kräftskivan som spårade ur Under en kräftskiva i augusti blir det en dispyt mellan statsministern och kungen. Statsministern blir ordentligt arg och börjar knuffa kungen samt slå honom. Justitieministern och finansministern som delar bord ger sig in i kampen och börjar även de slå och knuffa kungen. Kungen som börjar känna sig allt pressad får tag i en kniv och olyckligtvis hugger han statsministern i halsen. Statsministern avlider tyvärr av sina skador och åklagare X ställs nu inför en rad funderingar: 1. Kan åklagaren väcka åtal mot justitieministern och finansministern, med bakgrund av 18 kap 8e paragrafen brottsbalken? 2. Kan åklagaren väcka åtal mot kungen för mord alternativt grovt vållande till annans död?
Ellen Lagnéus |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom att din fråga verkar vara sprungen ur skolarbete så kan jag tyvärr inte besvara den.Jag rekommenderar istället att du läser lagkommentarerna till de relevanta paragraferna i Brottsbalken. Det finns också mycket kurslitteratur på ämnet, som ofta går att låna även på vanliga kommunala biblioteket, så ett tips kan vara att leta även där.Lycka till!Vänlig hälsning

Får särkullbarn ta del av arvet från pappas nya fru?

2020-08-10 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Min pappa var tidigare gift och hade två barn med en kvinna. Hon dog först och sedan han.Min pappa gifte om sig med min mamma och fick två barn. Nu har hon dött. Hur fördelas arvet till oss fyra efterlevande?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är du och ditt syskon som är din mammas arvingar (2 kapitlet 1 § ärvdabalken). Eftersom eran far redan har avlidit innebär detta att det din mammas arv kommer gå till dig och ditt syskon, ingen annan (jag tolkar din fråga som att din mamma inte gift om sig efter din pappas bortgång). Skälet till att dina halvsyskon inte ärver nu är för att de redan har fått ut sitt arv; när din pappa dog borde dina halvsyskon fått ut sitt arv, då särkullbarn får ta ut sitt arv direkt trots att deras pappas nya maka fortfarande var i livet (3 kapitlet 1 § ärvdabalken). Förutsatt att dina halvsyskon inte väntade med sitt arv, vilket de har rätt att göra till förmån av din mamma, ska inget av din mammas arv tillfalla dina halvsyskon. Dem har ju trots allt redan ärvt sin egen mamma och er gemensamma pappa. Fördelningen mellan er syskon kommer därför se ut så här: 50 % av din mammas kvarlåtenskap kommer ärvas av dig och 50% kommer ärvas av ditt syskon. Som nämnt ovan kan fördelningen ändras beroende på om dina halvsyskon väntade med sitt arv. Då kommer dem ärva nu också; hur arvet kommer fördelas i sådana fall kan jag tyvärr inte säga. Det beror på värdet av det arv som dina halvsyskon väntade på. Om din mamma har skrivit ett testamente som fördelar hennes kvarlåtenskap på annat sätt kan detta också påverka hur fördelningen av arvet ser ut, men enligt arvsrättens huvudregler ska hela arvet fördelas lika mellan dig och ditt helsyskon. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Avstå från rast - gå tidigare från jobbet?

2020-08-10 i Rast
FRÅGA |Vi har 15 min kafferast kl 11:00-11:15 och jag undrar om man t.ex kan jobba den tiden och istället gå hem 15 min tidigare?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är en princip inom arbetsrätt att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Det kallas för 32 §- principen och innebär kort och gott att din arbetsgivare är den som bestämmer vad du ska jobba med och när du ska jobba. Om du har ett schema som säger att din kafferast är ett visst klockslag och att du slutar jobba ett visst klockslag innebär detta att din arbetsgivare förordnat din arbetsdag på detta sätt; därför kan du inte på egen hand bestämma att du jobbar under den tilltänkta rasten för att istället få gå hem tidigare. Min rekommendation är att du tar upp ditt önskemål med din chef. Om du förklarar att du vill jobba på rasten och få gå hem tidigare är det möjligt att chefen godkänner detta. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Undvika förtal vid skrivande av en roman

2020-08-10 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har tänkt skriva en bok om kvinnor i kriget som är sexuellt utnyttjadeMen ja undrar vilka riktlinjer ska man iaktåå eftersom dem komm aldrig till domstol dem två som boken ska handla om..Det ska vara. Som roman typ
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du kan skriva din roman och samtidigt hålla dig inom lagens gränser. Vad du behöver tänka på är att undvika att göra dig skyldig till förtal.I brottsbalken (BrB) finns lagar om brott. Förtal regleras i BrB 5 kap § 1. Där står att den som utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd döms för förtal till böter. Man döms inte om det var försvarligt att lämna uppgifterna, och det antingen var sant eller man hade skälig grund att tro det. Om du pekar ut dessa personer skulle det alltså kunna röra sig om förtal, eftersom du kommer att beskriva gärningsmännen som brottslingar, och antagligen också som klandervärda. Det är även känsliga uppgifter för de som utsatts för brotten i fråga. Även ifall det du vill berätta är sant och försvarligt att sprida, och därför inte olagligt, slipper du att behöva visa det ifall du avstår från att peka ut dem. För att göra det bör du först och främst inte använda deras riktiga namn. Tänk på att det även kan räknas som ett utpekande om du använder påhittade namn men det fortfarande går att förstå vilka personer du syftar på. Undvik därför att lämna annan information som skulle kunna identifiera dem, som till exempel uppgifter om var de bor, var de jobbar eller deras familj och personliga förhållanden. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan samtal bli indragna med en intagen och hens familj?

2020-08-10 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Varför kan samtal bli indragna med en intagen och hens familj?(anstalt)
Ellen Lagnéus |Hej,Tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Sitter man som intagen på anstalt regleras ens "vistelse" av fängelselagen, och det är också den lagen jag kommer utgå ifrån när jag besvarar din fråga. Utifrån hur du formulerat din fråga tolkar jag det som att du syftar till samtal som sker via telefon eller på annan elektronisk väg, och att du inte syftar till fysiska besök. Detta kommer därför bli min utgångspunkt i svaret.Får en intagen ha kontakt med personer utanför anstalt?En intagen får ha kontakt med personer utanför anstalten (t.ex. familj, partner, vän eller annan närstående) genom "elektronisk kommunikation". Det innebär t.ex. att användning av fast telefoni, mobiltelefoni, internet och e-post omfattas av begreppet. Den elektroniska kommunikationen får utföras i den utsträckning som det lämpligen kan ske, vilket syftar till praktiska förutsättningar för kommunikationen. Det kan t.ex. variera beroende på anstaltens rutiner och tillgång till teknisk utrustning (7 kap. 4 § stycke 1 fängelselag).Kan en intagen nekas kontakt med personer utanför anstalt?Den elektroniska kommunikationen kan nekas av olika anledningar. Det kan antingen vara omdet finns särskilda säkerhetsskäl till det (7 kap. 4 § stycke 1 punkt 1 fängelselag),om det gör det svårare för den intagnes anpassning i samhället (7 kap. 4 § stycke 1 punkt 2 fängelselag),eller om det på något annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan, dvs personen den intagne har elektronisk kommunikation med (7 kap. 4 § stycke 1 punkt 3 fängelselag).Om personalen på anstalten anser att det av någon av de ovan nämnda anledningar finns anledning att neka den elektroniska kommunikationen kan de alltså dra in samtalen. Det är svårt att uttala sig om varför samtalen kan tänkas ha blivit indragna i ditt fall, och ofta är det sekretess på de beslut som fattas inom anstaltens verksamhet.Olika sätt att gå vidareMin rekommendation till dig blir att försöka kontakta anstalten och fråga om det finns möjlighet för dig att få mer information om varför samtalen blivit indragna. Det kan som sagt vara så att beroende på sekretess kanske personalen inte har möjlighet att ge dig mer information, men det skadar aldrig att fråga!Det kan också vara bra att känna till att det går att begära att Kriminalvården omprövar beslutet om indragna samtal. Den som kan begära en sådan omprövning är den som beslutet angår om det har gått hen emot (14 kap. 2 § stycke 1 fängelselagen). Den som beslutet angår är av naturliga skäl den intagne, men det skulle även kunna vara den personen som den intagne skulle haft samtal och kommunikation med. Vill man begära en omprövning måste man skicka in en skriftlig begäran till Kriminalvården. Detta ska göras inom tre veckor, räknat från den dag då den som skickar in begäran om omprövningen fick del av beslutet (14 kap. 3 § fängelselag).Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till.Vänliga hälsningar,

Behöver jag betala skatt om min mamma ger en del av sin bostadsrätt till mig som gåva?

2020-08-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Vår mamma äger en bostadsrätt och önskar nu överlåta denna på oss tre barn med 30% på var och en och då själv äga 10%. Går detta? Behöver vi barn betala någon skatt nu vid överlåtningen eller blir det först när bostadsrätten säljs?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar fråga som att du undrar vad beskattningskonsekvenserna blir om din mamma ger bostadsrätten i gåva till dig och dina syskon, så ni äger 30 % vardera och er mamma äger resterande 10 %. Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL). Regler om bostadsrätter finns i bostadsrättslagen (BRL). Gåvor är skattefriaGåvoskatten i Sverige är avskaffad sedan 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). En förutsättning för att en gåva ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett (det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas över från gåvogivaren till gåvotagaren), att det finns en gåvoavsikt (det vill säga att givaren är medveten om att han ger bort någonting), samt att gåvan bygger på frivillighet. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion för att det finns gåvoavsikt. Under förutsättning att dessa tre kriterier är uppfyllda är en gåva skattefri. Gåvobrevet måste även uppfylla de krav som gäller vid gåva av en bostadsrätt enligt BRL för att gåvan ska vara giltig, exempelvis ska gåvobrevet innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser (6 kap. 4 § BRL). Bostadsrättsföreningen måste också underrättas om överlåtelsen, och du och dina syskon måste beviljas medlemsskap i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska vara giltig (6 kap. 5 § BRL). Vad blir beskattningskonsekvenserna när ni senare säljer bostadsrätten?Själva gåvoöverlåtelsen aktualiserar som nämnt ovan inga beskattningskonsekvenser. Beskattning sker istället när ni avyttrar bostadsrätten. Med avyttring avses försäljning eller byte av tillgångar (44 kap. 3 § IL).Om en kapitalvinst uppstår vid försäljningen kommer vinsten kapitalvinstbeskattas i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § första stycket IL). Med kapitalvinst avses en vinst vid avyttring av en tillgång (41 kap. 2 § första stycket IL). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minus försäljningskostnader och omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL).Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter plus utgifter man haft för förbättring (44 kap. 14 § IL). Eftersom ni fått bostadsrätten i gåva av er mor får ni använda er av hennes omkostnadsbelopp vid kapitalvinstberäkningen (44 kap. 21 § första stycket IL). Ni inträder i hennes skattemässiga situation enligt en allmän skatterättslig princip, kontinuitetsprincipen, som innebär att gåvotagaren inträder gåvogivarens skattemässiga situation.Kapitalvinsten beskattas med 30 % progressiv statlig inkomstskatt i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL).Du kan boka tid hos en jurist på Lawline här, för hjälp att upprätta ett gåvobrev eller överlåtelseavtal.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss.Med vänliga hälsningar

Kan jag få ersättning om jag blir påkörd av en bil när jag cyklar?

2020-08-10 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej Föra veckan jag har blivit påkörd av en bil på cykelbanan. Jag har skadat knä och fot.Har gjort polisanmälan också. Behöver jag att stämma eller?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om trafikförsäkring finns i trafikskadelagen (TSL).Vad ersätts genom trafikförsäkringen?Alla trafikpliktiga motordrivna fordon ska ha en trafikförsäkring (2 § första stycket TSL). Trafikförsäkringen ersätter person- eller sakskador som uppkommer i följd av trafik (8 § första stycket TSL). Ersättning lämnas genom trafikskadeersättning från fordonets trafikförsäkring (11 § första stycket TSL). En personskada är en kroppslig skada som exempelvis en bruten arm. En sakskada är en skada som drabbar ett fysiskt föremål som inte är en människa, exempelvis en skada på en cykel.Hur går man till väga för att få ersättning från bilens trafikförsäkring?Om du inte blivit kontaktad av förarens försäkringsbolag bör du kontakta ditt eget försäkringsbolag för att få hjälp med ersättning från motparten. Du behöver inte vända dig till bilisten själv, utan kontakten sker försäkringsbolagen sinsemellan.Om föraren är okänd eller om fordonet är oförsäkrat kan du vända dig till Trafikförsäkringsföreningen för att få hjälp med ersättning.SammanfattningDu kan få ersättning både för dina personskador och sakskador ur bilens trafikförsäkring, eftersom det föreligger strikt ansvar för bilister (11 § första stycket TSL). Börja med att anmäla olyckan till ditt försäkringsbolag. Ditt försäkringsbolag kommer därefter kontanta bilistens försäkringsbolag, och du kan få ersättning för dina skador. Du behöver inte stämma motparten.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss.Med vänliga hälsningar