Samäganderätt och samgäld

2020-01-21 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej! Om bara en person står på lånet och pengarna gått till renovering av ett gemensamt boende. Vem har ansvaret för skulden?
Jonna Anderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SamäganderättÄganderättsförhållandena delägare sinsemellan regleras av lagen om samäganderätt. Jag utgår från att ert gemensamma boende ägs gemensamt, det vill säga att ni innehar ert boende med samäganderätt. SamgäldAv rättsfallet NJA 2016 s.1057 från Högsta Domstolen har ägarna till samägd egendom presumerats svara, var och en i förhållande till sin andel, för kostnader för åtgärder som någon av dem med övriga delägares samtycke vidtar för förvaltning eller förbättring av den samägda egendomen. Ansvaret för lånet presumeras alltså delas mellan er i förhållande till era andelar, 2 § SamägL och 15 § SamägL. Denna presumtion kan emellertid brytas om den som motsätter sig ansvar för skulden kan visa att det varit fråga om en gåva eller att parterna kommit överens om att kostnaden inte ska fördelas på detta sätt mellan delägarna. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Bodelning vid upphörande av samboförhållande

2020-01-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min före detta sambo har köpt en bostad under vårt samboförhållande, men för kostnaden av bostaden har jag stått själv helt och hållet. Vi har ett gemensamt barn som bor hos mig varannan vecka, och vi har varit i samboförhållande i 3 år. Nu har vi separerat då hen hade lämnat bostaden själv av egna vilja, och nu kräver hen att bostaden ska delas efter att hen hade flyttat ut och bor på en annan adress sen ett halvt år innan. Rent logiskt är bostaden helt min och det bör vara rättvis om jag får den, då hen hade inte lagt en enda krona för att bekosta bostaden. Hur bör jag göra? Samt vill hen påbörja bodelning via tingsrätt, vem står för kostnader? Med Vänliga Hälsningar
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SambolagenSambolagen reglerar rättigheter och skyldigheter sambor inbördes, för det fall sambor ej avtalat om annat, 9 § SamboL.Rättigheter vid upphörande av samboförhållandenVid upphörande av ett samboförhållande genom separation, har varje sambo rätt att begära bodelning. Bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå, så kallad samboegendom, 2, 3 och 8 §§ SamboL. Avgörande för om en bostad eller bohag ska anses vara samboegendom är att den är förvärvad för gemensamt bruk. Ni köpte en bostad under ert samboförhållande och därmed har denna införskaffats för gemensamt bruk. Det faktum att du stått helt och hållet för det ekonomiska tillskottet föranleder ingen annan bedömning. Detta får som konsekvens att bostaden ska ingå i en bodelning, om endera sambon begär det, 8 § SamboL, och värdet av den samt all annan samboegendom ska delas lika mellan er. Med ledning av de andelar som beräknas genom bodelningen ska samboegendomen sedan fördelas mellan samborna på lotter, 16 § SamboL. SamboavtalGenom samboavtal går det att avtala bort hela sambolagen, med undantag för 22 § SamboL (som behandlar övertaganderätt av bostad i vissa fall), 9 § SamboL. Du hade kunnat försöka träffa en överenskommelse med din sambo om ett annat bodelningsresultat än den likadelning som följer av sambolagen. Jämkning av bodelningFör det fall en bodelning genomförs, kan du försöka påkalla jämkning av bodelningsresultatet, 15 § SamboL. För det fall du innehar en större förmögenhetsmassa (samboegendom) än din före detta sambo, kan en jämkning leda till att du får behålla mer av din egendom. Huruvida jämkning kan komma i fråga avgörs med hänsyn till långvarigheten av ert samboförhållande, era ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt. Det går inte att dra några säkra slutsatser angående jämkningsmöjligheter utifrån de uppgifter som framförs i frågan. Bodelning med hjälp av bodelningsförrättareFör det fall bodelningsförrättare förordnas av tingsrätten för att hjälpa er med en bodelning, är huvudregeln att bodelningsförrättarens arvode ska betalas av er med hälften vardera, 26 § SamboL, 17 kap. 1 § ÄktB och 17 kap. 7 § ÄktB. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Vad händer med en samägd fastighet vid samboförhållandes upphörande?

2020-01-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag äger 50 % av vår fastighet. Är jag skyldig att betala på bolånen när jag flyttar, och även när jag inte bor där. Min sambo vill inte sälja och har höga krediter. Att lösa ut mig från fastigheten går nog inte. Ej heller vill han ta ut någon värderingsman och jag får inte detta hellerVad gör jag? Vilka lagar gäller?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SambolagenSambolagen reglerar rättigheter och skyldigheter sambor inbördes, för det fall sambor ej avtalat om annat, 9 § SamboL.Rättigheter vid upphörande av samboförhållandenVid upphörande av ett samboförhållande genom separation, har varje sambo rätt att begära bodelning. Bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå, så kallad samboegendom, 2, 3 och 8 §§ SamboL. Med ledning av de andelar som beräknas genom bodelningen ska samboegendomen sedan fördelas mellan samborna på lotter. Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna i avräkning på sin lott, vilket i praktiken innebär att sambon har rätt att köpa ut den andre. En förutsättning för ett sådant övertagande är dock att det även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Det torde exempelvis vara oskäligt för den ena sambon att överta en gemensam bostad då denna gemensamma bostad utgör den enda samboegendom som den andra sambon äger. Vidare förutsätter ett övertagande att din före detta sambo i sådana fall övertar din del av lånet (vilket kräver godkännande från långivaren), 16 § SamboL. Om din före detta sambo inte kan betala dig genom egendom eller penningbelopp, kan din före detta sambo få skäligt anstånd med betalningen om en godtagbar säkerhet ställs för betalningen, 17 § SamboL. För det fall ett övertagande av bostaden inte skerOm det inte är möjligt för din före detta sambo att överta bostaden och köpa ut dig, alternativt ställa en godtagbar säkerhet för betalningen, har du rätt att begära att bostaden ska säljas, 6 § lagen om samäganderätt. Samäganderättslagen reglerar äganderättsförhållandena delägare sinsemellan, 1 § SamägL. Vid samäganderätt av fastighet är huvudregeln att var och en av delägarna på eget initiativ kan ansöka hos rätten om att egendomen ska säljas, under förutsättning att delägarna inte avtalat om annat, 6 § SamägL. I detta fall skulle du alltså kunna åberopa 6 § SamägL för att få bostaden såld och då får du ut din andel om 50% av fastighetens värde. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Kan jag frånträda en provanställning innan den börjat?

2020-01-21 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag blev nyligen erbjuden till ett jobb inom en myndighet och tackade ja. Jag ska börja om 2 veckor och jag har inte skrivit under något anställningsavtal än. Min chef ska posta anställningsbevis till mig via post om några dagar. Och så har det dykt upp ett annat jobb som jag skulle föredra att jobba, jobbet är under samma myndighet. Då undrar jag om vad som gäller om jag säger upp eller avbryta det första jobbet för att ta det andra jobbet? Vilka regler/lagar gäller?Båda jobb är provanställning att börja med sen kan det leda till fastanställning.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.När det gäller det första jobbet har du genom att tacka ja till erbjudandet ingått ett bindande anställningsavtal. Det finns inga formkrav för att ingå ett anställningsavtal utan dessa kan ingås skriftligt, muntligt eller genom konkludent handlande. Detta innebär att du inte utan vidare kan frånträda avtalet.Som arbetstagare omfattas du av lagen om anställningsskydd (se 1 § första stycket LAS). Även om du inte kan frånträda ditt anställningsavtal kan du alltid säga upp dig. Huvudregeln hade då varit att du skulle behöva iaktta en uppsägningstid på en månad på den tjänst hos myndigheten som du först tackade ja till (se vidare 11 § första stycket LAS). Ovanstående gäller för tillsvidareanställda. Nu är det emellertid så att den anställningsform du tackade ja till var en provanställning. Provanställningar är en form av visstidsanställning som också omfattas av reglerna i LAS. När det gäller provanställningar kan dessa avbrytas när som helst, om inte annat har avtalats (se 6 § tredje stycket LAS). Detta gäller både för arbetstagaren och arbetsgivaren, och några skäl till avbrytandet behöver inte anges. För din del innebär detta alltså att så länge du och din arbetsgivare inte avtalat om annat, kan du avbryta din provanställning redan innan du tillträtt den. Detta kan du göra utan att behöva iaktta någon uppsägningstid. Huruvida detta inverkar på din chans att få den andra tjänsten under samma myndighet kan jag inte svara på. Men du kan i alla fall avbryta provanställningen du har tackat ja till.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Får man starta en konkurrerande verksamhet när man är anställd?

2020-01-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Hejsan! Jag är anställd i en städfirma kan jag lämna anbud samtidigt och konkurrera mot de? Eller måste säga upp mig först?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I varje anställningsförhållande finns en princip om att arbetstagaren ska vara lojal mot arbetsgivaren. Principen kallas för lojalitetsplikten och finns inte lag, och behöver inte heller stå i anställningsavtalet för att gälla. Lojalitetsplikten upphör vid anställningens upphörande om inget annat avtalats. Du bör därför säga upp dig själv först innan du startar en konkurrerande verksamhet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Kan ett barn få göra abort utan föräldrarnas vetskap?

2020-01-21 i Barnrätt
FRÅGA |om jag som 14 åring vill göra abort men inte kan säg tii mina föräldrar kan jaag göra abort ändå
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ja, det kan du som huvudregel. De som jobbar på abortmottagningen har tystnadsplikt. Det finns dock vissa undantag. Om du är i en situation där du riskerar att fara illa så kan vårdpersonalen ändå behöva kontakta en vuxen som har ansvar över dig eller socialtjänsten. Detta kan gälla exempelvis om du behöver besöka ett sjukhus eller om du blivit utsatt för våld.Du kan få stöd på en ungdomsmottagning om du känner dig osäker över vad du ska göra. (UMO:s hemsida).Tystnadsplikt gäller även på ungdomsmottagningar med samma undantag. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur beskattas bitcoin och andra kryptovalutor?

2020-01-21 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag har fått 3st bitcoin som gåva men vill växla in dessa mot riktiga pengar. Hur gör man rent skattemässigt? Spelar det nån roll att det är bitcoin jag har fått? Gåvoskatt är ju inget som finns längre.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL). Regler om beskattning av inkomster i inkomstslaget kapital finns i 41-43 kap. IL. Regler om kapitalvinster och kapitalförluster finns i 44-55 kap. IL.Gåvor är skattefria i SverigePrecis som du skriver i din fråga är gåvoskatten i Sverige avskaffad sedan år 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). En förutsättning för att gåvan ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett, det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, att det finns en gåvoavsikt, det vill säga att givaren är medveten att hen ger bort någonting, samt att gåvan bygger på frivillighet. Under förutsättning att dessa kriterier är uppfyllda är en gåva alltså skattefri.Hur beskattas bitcoin och andra kryptovalutor?Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter i form av kapitalvinster och kapitalförluster (41 kap. 1 § första stycket IL). Med kapitalvinst och kapitalförlust i inkomstslaget kapital räknas vinst och förlust vid avyttring av tillgångar (41 kap. 2 § första stycket IL). Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar (44 kap. 3 § IL). Att växla in bitcoin mot riktiga pengar resulterar i en avyttring, vilket gör att en eventuell vinst kommer kapitalvinstbeskattas.Enligt 42 kap. 1 § första stycket IL ska kapitalvinster tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. Kapitalförluster är avdragsgilla (42 kap. 1 § andra stycket IL). Kapitalvinsten beräknas enligt 44 kap. 13 § IL som ersättningen för tillgången som avyttras, minus försäljningsutgifter, minus omkostnadsbeloppet. Kapitalvinstberäkningen kan illustreras genom denna formel:Kapitalvinst = Ersättning - Försäljningsutgifter - OmkostnadsbeloppEnligt 44 kap. 14 § IL är omkostnadsbeloppet som utgångspunkt anskaffningsutgifter (vad man betalt för tillgången) plus förbättringsutgifter (utgifter för eventuella förbättringar). Eftersom du fått bitcoin i gåva, inträder du som gåvomottagare i givarens skattemässiga situation, vilket gör att du tar över givarens omkostnadsbelopp (44 kap. 21 § första stycket IL). Detta är en allmän princip inom skatterätten som kallas kontinuitetsprincipen.För att beräkna kapitalvinsten vid en avyttring får du alltså ta ersättningen minus eventuella försäljningsutgifter du haft, minskat med gåvogivarens omkostnadsbelopp.Överskott i inkomstslaget kapital beskattas med 30 % statlig proportionell inkomstskatt (65 kap. 7 § IL).När sker beskattning av bitcoin och andra kryptovalutor?Kapitalvinster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras (44 kap. 26 § första stycket IL). Kapitalförluster ska inte dras av som kostnad förrän det år då förlusten är definitiv (44 kap. 26 § andra stycket IL). Om du säljer dina bitcoin år 2020 och gör en kapitalvinst, ska intäkten tas upp samma år. Gör du en kapitalförlust vid försäljningen ska den tas upp när förlusten är definitiv.Sammanfattning och rådDet spelar ingen roll att det är bitcoin du fått i gåva. Eftersom gåvor är skattefria kommer du inte beskattas för själva gåvan av bitcoin, under förutsättning att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. Däremot kommer avyttringen beskattas, dvs när du säljer eller byter dina bitcoin. En kapitalvinstberäkning ska göras där vinst beskattas med 30 % statlig inkomstskatt, medan förlust är avdragsgill till 70%. Försäljning av kryptovalutor ska redovisas på bilaga K4 under avsnitt D, som lämnas in tillsammans med din inkomstdeklaration. Du kan läsa mer om beskattning av kryptovalutor på Skatteverkets hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Jag har en intermittent anställning, kan jag få ett anställningsavtal? När övergår visstidsanställning till tillsvidareanställning?

2020-01-21 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag har ett sk intermittentvtal, allmän visstidsanställning som löpte ut 31 dec 2019, där jag bokas vissa pass vid behov. Arbetsgivaren har nu fortsatt att boka mej vissa pass via datasystemet, har även blivit tillfrågad om jag vill/kan jobba vissa pass och tackat ja. Vad har jag då rätt till för anställning? Måste ju kontakta arbetsgivaren och påminna om att jag vill ha ett aval. Jag har alltså inget nu.Har hört talas om att blir man fortsatt tillfrågad om att arbeta efter att anställningstiden löpt ut så anses man ha en tillsvidareanställning pga att arbetsgivaren inte i efterhand kan sätta en begränsning i avtalet då tillsvidareanställning anses som det normala. Stämmer detta?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar över om du har någon rätt att få ett anställningsavtal när ditt tidsbegränsade avtal löpt ut och du fortsätter att bli tilldelad arbetspass, samt om din tidsbegränsade anställning kan gå över till en tillsvidareanställning. Har du rätt till ett anställningsavtal? Ett anställningsavtal uppkommer redan när din arbetsgivare och du som arbetstagare är överens om att du ska arbeta för arbetsgivarens räkning. Det krävs inte att anställningsavtalet är skriftligt. En intermittent anställning kännetecknas av att arbetstagaren endast arbetar vid behov efter förfrågan av arbetsgivaren. Du som anställd har inte någon rätt att jobba ett visst antal timmar i veckan, men en rätt att tacka nej till erbjudande om ett arbetstillfälle som arbetsgivaren skickar ut. Det innebär att ett nytt anställningsförhållande uppkommer vid varje arbetstillfälle. Varje sådan anställning är att se som en allmän visstidsanställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS 5 § första punkten), även om det bara rör sig om några timmar under en dag.Att det inte finns något krav på att ett anställningsavtal ska vara skriftligt innebär att varje skriftlig eller muntlig överenskommelse om arbete, där arbetsgivaren erbjuder dig arbete och du tackar ja, är ett anställningsavtal rent juridiskt. Det finns ingen allmän rätt för en arbetstagare att få ett skriftligt anställningsavtal. Efter en månad som din "nya" anställning börjat, d.v.s. då din tidsbegränsade anställning löpte ut och du fortsatte att jobba efter arbetsgivarens erbjudande om arbetspass, kan din arbetsgivare dock vara skyldig att ge dig ett skriftligt anställningsbevis eller på annat sätt skriftligt informera dig om vilka anställningsvillkor som gäller. Detta framgår av LAS 6 c §. Denna skyldighet gäller dock inte om anställningstiden är kortare än tre veckor. Eftersom du har en intermittent anställning är det svårt att beräkna hur lång din anställningstid är. Rättsläget är något oklart på denna punkt, men Arbetsdomstolen har i en dom (AD 2008:81) uttalat att när man ska bedöma anställningstiden för ett ska det tas hänsyn till om du som arbetstagare har rätt att tacka nej till varje erbjudande om arbete som arbetsgivaren ger. I sådant fall räknas den sammanlagda arbetade tiden ihop, vilket blir din anställningstid. Om du däremot förväntas stå till arbetsgivarens förfogande och inte kan säga nej till erbjudande om arbete, räknas hela den tid då du står till arbetsgivarens förfogande som din anställningstid, d.v.s. även då du inte arbetar. Eftersom du har en intermittent anställning, och vad jag förstår det som kan tacka nej till arbete, är din sammanlagda arbetade tid din anställningstid. Alltså, har du inte jobbat sammanlagt tre veckor eller mer är din arbetsgivare som utgångspunkt inte skyldig att ge dig ett skriftligt anställningsbevis. Dock, om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal kan kollektivavtalet innehålla bestämmelser som sätter upp andra tidsbegränsningar för när skyldigheten inträder (LAS 2 § fjärde stycket). Ett råd från min sida är att undersöka hur lång anställningstid du ungefärligen kan ha sedan din tidigare anställning löpt ut. Du kan sedan gå till din arbetsgivare och begära ett skriftligt anställningsbevis, förutsatt att det gått en månad sedan din tidigare anställning löpt ut och din nuvarande anställingstid uppgår till tre veckor eller mer. Om din arbetsgivare inte uppfyller sin skyldighet att ge dig ett skriftligt anställningsbevis trots att du är har rätt till det, kan du begära skadestånd av arbetsgivaren (LAS 38 §).Från visstidsanställning till tillsvidareanställningDet stämmer att en visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställning. Detta brukar kallas för "inlasning". Bestämmelser om detta finns i LAS 5 a §. Där sägs att… 1. En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om en arbetstagare har haft en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. (LAS 5 a § första punkten) 2. En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om anställningstiden överstiger två år då tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete följt på varandra (tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag) (LAS 5 a § andra punkten och 5 a § andra stycket)Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,