Kan jag som arbetsgivare begära skadestånd av en av mina anställda som orsakat skador?

2021-04-21 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Drivet ett litet åkeri där en anställd vid upprepade tillfällen kört sönder diverse saker. Senast så har denne kört med dörrarna till lastutrymmet på lastbilen öppna, dessa dörrarna kör man inte med öppna och dessa har då skadats och en större kostnad samt stillestånd för lastbilen uppkommit i en månad där av ett inkomstbortfall på denna lastbilen.Kan jag kräva den anställde på skadestånd för skadan och imkomstbortfallet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga driver du ett litet åkeri vari en av dina anställda har kört sönder diverse saker. Bland annat har hen kört med dörrarna till lastutrymmet på lastbilen öppna. Dörrarna har skadats vilket uppgår till en större kostnad samt stillestånd för lastbilen under en månads tid. Du undrar om du därför kan kräva den anställde på skadestånd för skadan och inkomstbortfallet.Bestämmelser om arbetstagares skadeståndsansvar finns i 4 kap. 1 § skadeståndslagen. Bestämmelsen stadgar att "För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter". Bestämmelsen är aktuell i tre typfall; (1) när den skadelidande direkt kräver skadestånd från en arbetstagare i stället för att begära ersättning från arbetsgivaren, (2) där arbetstagaren skadar arbetsgivaren och (3) där arbetsgivaren till följd av principalansvaret (arbetsgivarens ansvar för arbetstagaren) ersatt en skada orsakad av arbetstagaren och som arbetsgivaren regressvis begär ersättning för. I ditt fall är det typfall 2 som är aktuellt, dvs där arbetstagaren skadar arbetsgivaren.Att det krävs synnerliga skäl är ett högt ställt krav och huvudregeln är att en arbetstagare som vållar en skada genom fel eller försummelse i tjänsten inte är ersättningsskyldig. Vad som ska utgöra synnerliga skäl är dock inte helt enkelt att besvara utan får avgöras i det enskilda fallet. Regeln innebär däremot ett betydande skydd för arbetstagaren mot skadeståndsansvar för skadevållande som sker i tjänsten. Enligt lagkommentarer till bestämmelsen går det inte att knyta rekvisitet synnerliga skäl direkt till det ansvarsgrundande beteendet, t.ex. på så sätt att grov vårdslöshet eller uppsåtligt skadevållande alltid ska anses innebära att synnerliga skäl föreligger. En stor del av praxis är från händelser inom Försvarsmakten. I övrigt är det sparsamt med praxis på området, vilket kan tala för att det är sällsynt att arbetstagare krävs på skadestånd från arbetsgivaren. Vid prövningen av anspråk från arbetsgivaren ska man beakta arbetstagarens ekonomiska förhållanden. Vad som eventuellt avkrävs vederbörande bör vara anpassat till hens förmåga att betala ett skadestånd. Avsikten är att man även i fall av skada på anförtrodd egendom ska vara restriktiv i prövningen av skadeståndsansvarets omfattning. En viktig omständighet att beakta är att arbetstagaren som regel saknar möjlighet att försäkra sitt ansvar. Om skadan täcks av försäkring på arbetsgivarens sida är lagstiftarens intention att regress mot arbetstagaren bara undantagsvis ska förekomma (prop. 1972:5 s. 560).Inom ramen för expresstjänsten går det inte att göra en sådan utredning som kan ge svar på hur dina möjligheter till framgång är. Ärendet är komplext och det är svårt att nå framgång i en skadeståndstalan mot en anställd. För ersättningsskyldighet krävs synnerliga , vilket är högt ställt. Utöver det ska poängteras att även om det anses att ersättningsskyldighet är för handen, är det tänkbart att eventuellt skadestånd kommer att jämkas till ett lägre belopp.Om du vill gå vidare med ärendet och undersöka dina möjligheter att begära skadestånd närmre är min rekommendation att du anlitar en jurist. En av våra jurister på Lawline juristbyrå kan vara behjälplig för ändamålet. Dels för att utreda ärendet, dels för att företräda dig i förhållande till arbetstagaren. Om detta är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Orosanmälan på osanna uppgifter

2021-04-21 i Myndigheter
FRÅGA |HejJag och sambon valde separera nyligen pga en destruktiv relation med ett barn på (14 månader gammal). hon har inte varit samarbetsvillig kring umgänget där hon har dikterat villkoren kring var/hur och när jag får träffa min son (övervakad av henne och hennes släktingar) utan anledningen.Nu fick jag ett samtal från socialtjänsten där mitt ex. har lämnat en orosanmälan mot min lämplighet som pappa, Vilket naturligtvis är helt osanna, en utredningen kommer att startas mot mig, hur och vad bör jag tänka på i dessa kommande samtal när anklagelserna är falska?? bör jag anlita ett juridiskt ombud som bör närvara under dessa samtal?? alt. spela in samtalen som underlag för en tredjeplats-bedömning?tacksam för svarmvhpappa
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ombud och ljudinspelningNär en orosanmälan har gjorts så ska socialnämnden så snart som möjligt inleda en utredning (11 kap. 1 § socialtjänstlagen). Under denna utredning så ska socialnämnden utreda de förhållanden som ligger till grund för anmälan för att på så sätt se om socialnämnden måste vidta några åtgärder. Du kan anlita ett juridiskt ombud när socialnämnden genomför utredningen. Det är inte tillåtet att spela in samtal mellan andra när man själv inte deltar i samtalet (4 kap. 9 a § BrB). Om du dock är delaktig i samtalet så ställer lagen inte upp några hinder mot att, med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel, spela in ett samtal (4 kap. 9 a § BrB). Det är olagligt att göra en falsk anmälanAtt lämna osanna uppgifter till en myndighet som kan leda till åtal utgör en brottslig gärning (15 kap. 6 § brottsbalken). Brottet förutsätter att uppgiftslämnaren lämnar uppgifterna med avsikten att den andra personen ska blir fälld till ansvar. Det strider även mot lagen att lämna besvärande uppgifter till en myndighet, avseende en annan person, förutsatt att myndigheten ska ta upp anmälan (15 kap. 7 § brottsbalken). Vad kan du göra nu?Det kan vara bra att anlita en ombud när socialnämnden genomför en utredning på grund av en orosanmälan. Ombudet har då möjlighet att sätta sig in i de omständigheter som rör ditt ärende för att på så sätt ge mer konkreta råd.Om du är i behov av ytterligare rådgivning så är du varm välkommen att återkomma med en fråga eller att boka tid med en av Lawlines jurister (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Återbetalning av förstahandshyra då förhandlingsförordning finns

2021-04-20 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Jag är fastighetsägare och jag har hyrt ut lägenheter till en hyra som är högre än den som finns i förhandlingsordning från 2004. Hyresgästföreningen har låtit mig förstå att jag är återbetalningsskyldig för överdebiteringen och hyresgästerna skall betala 2004 års hyra.1. Kan hyresgästen ha flyttat från lgh men likafullt begära återbetalning?2. För hur lång tid kan jag bli återbetalningsskyldig.3. Vem skall hyran återbetalas till? Två står på ett av avtalen, en "hyresgäst" och en "sambo". "Hyresgästen" flyttade för två år sedan. Samtliga inbetalningar kommer från "hyresgästens" konto. "Sambon" bor kvar med ett nytt avtal och betalar numera hyran från sitt konto.Har en kommunikation med lokala hyresgästförening om ovanstående men hyresgästföreningen präglas av en attityd som går ut på att klå hyresvärden så mycket som möjligt. Mvh
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan hyresgäst som flyttat ut begära återbetalning?För hyra gäller specialpreskription. Vill en hyresvärd eller hyresgäst framställa ett fordringsanspråk på grund av hyresförhållandet, måste en sådan talan framställas inom två år ifrån att hyresgästen lämnat lägenheten (12 kap. 61§ jordabalken). En hyresgäst som lämnat lägenheten kan alltså begära återbetalning i upp till två år från det att han eller hon lämnat lägenheten.För hur lång tid kan du bli återbetalningsskyldig?Avtal som hyresvärden fattar med hyresgäst är ogiltigt om det avser hyreshöjning utöver vad som medges i träffad förhandlingsöverenskommelse (23 § hyresförhandlingslagen). Hyresvärden är i sådana fall skyldig att betala tillbaka vad han har uppburit för mycket jämte ränta därpå enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för beloppets mottagande. Det finns enligt lagen ingen begränsning för hur långt bak i tiden du kan bli återbetalningsskyldig, vilket innebär att hyresgästerna kan kräva ersättning för hela den tid de betalat överhyra. I HovR ÖH 10605-13 beviljades till exempel ersättning för 38 månader. I slutändan är det upp till Hyresnämnden att avgöra hur stor ersättning som är skälig i det enskilda fallet.Vem ska hyran återbetalas till?Hyran ska återbetalas till hyresgästen som står på hyresavtalet. Står två personer på avtalet och dessa betalat hälften av hyran vardera ska återbetalning ske till båda, då kan ersättningen till exempel delas lika mellan dem. Har den ena betalat mer eller all hyra ska ersättning ges till den personen. Det är dock upp till hyresgästerna att bevisa vem som betalat vad och vem som har rätt till ersättningen dem emellan.Sammanfattning:Hyresgäster som har flyttat har alltså rätt att begära återbetalning i upp till två år från det att de flyttat från lägenheten. Hyresförhandlingslagen sätter inte upp någon begränsning för hur långt bak i tiden du kan bli ersättningsskyldig. Det är i regel upp till Hyresnämnden att bedöma vad som är skäligt. Slutligen ska återbetalningen betalas till hyresgästen. Detta är den som är skriven på hyresavtalet och betalat hyrorna. Har flera varit hyresgäster är det upp till dem att bevisa vem som har rätt till ersättningen dem emellan.Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende, eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar,

Förlängs ett bostadsarrende automatiskt om ingen uppsägning sker?

2021-04-20 i Arrende
FRÅGA |Hej, Jag och min bror har efter vår far ärvt en sommarstuga som står på mark med Nyttjanderättskontrakt (49 år). Detta kontrakt löper ut 2021-07-23. Vi har köpekontraktet på själva stugan som vår far och mor upprättade med dåvarande ägare (49 år sedan). Vi undrar om nyttjanderättskontraktet förnyas automatiskt 5 år till eftersom ingen sagt upp kontraktet? Har läst att detta gäller för vanliga arrendekontrakt. Vår far hade vid sin bortgång en skuld till markägaren (vägavgifter och arrendet till markägaren under de senaste åren). Vi har erbjudit oss att betala in skulden (ca 8000 kr) vid ett flertal tillfällen men markägaren har hela tiden svarat "att det löser sig". Eftersom markägaren inte verkar vilja ge en lösning på förnyande av kontrakt, skulle vi vilja ge honom ett förslag på: 1) ny arrendekostnad (nuvarande kostnad 50kr /året) och 2) kontraktslängd. Kan ni hjälpa oss med att föreslå en rimlig ny arrendekostnad samt kontraktets längd? Sommarstugan är belägen i nordvästra Värmland, ligger på en skogsfastighet intill en sjö. Närmast anslutande väg är ca 500 meter från stugan.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du och din bror har ärvt ett arrende efter era föräldrar. Avtalet löper ut i sommar och du undrar därför vad som gäller för det fall ingen av parterna väljer att säga upp avtalet. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är jordabalken (JB).I 10 kap. 1 § 1 st. JB sägs att ett bostadsarrende föreligger när jord upplåts på arrende för annat ändamål än jordbruk samt när arrendatorn enligt arrendeupplåtelsen har rätt att på arrendestället uppföra eller bibehålla bostadshus och det inte är uppenbart att upplåtelsens huvudsakliga syfte är att tillgodose annat ändamål än att bereda bostad åt arrendatorn och honom närstående. Utifrån den nyss nämnda lydelsen kan det konstateras att det verkar handla om ett bostadsarrende. I det här sammanhanget ska det noteras att arrendatorn egentligen inte får sätta annan i sitt ställ utan fastighetsägarens samtycke, 10 kap. 7 § 1 st. JB. Men i det sistnämnda lagrummets tredje stycke uttalas samtidigt att arrenderätten kan övergå till annan med vilken fastighetsägaren skäligen kan nöjas och då exempelvis genom arv. Jag utgår därför ifrån att den här delen är oproblematisk, det vill säga att du och din bror är betrakta som rättmätiga arrendatorer.När det sedan gäller din första fråga kan följande anföras. Vid arrende för viss tid ska uppsägning alltid ske för att avtalet ska upphöra att gälla vid arrendetidens utgång. En jordägare eller arrendator som vill att arrendevillkoren för en ny arrendeperiod ska ändras ska meddela motparten detta skriftligen. Uppsägning och begäran om villkorsändring ska göras senast ett år före arrendetidens utgång, vilket stadgas i 10 kap. 3 § 1 st. JB. Vidare sägs i lagrummets andra stycke att om avtalet inte sägs upp inom rätt tid, det vill säga ett år före arrendetidens utgång, anses det förlängt med fem år eller, om begäran om villkorsändring har gjorts, med den tid och på de villkor i övrigt som bestäms. Det korta svaret lyder således att du har rätt. Avtalet kommer att förlängas automatiskt. Men mot bakgrund av ettårsfristen betyder det också att du och din bror liksom fastighetsägaren själv egentligen har försuttit möjligheten att säga upp arrendet och/eller begära en villkorsändring. I praktiken innebär detta att det befintliga avtalet kommer att löpa oförändrat fram till 2026-07-23. Senfärdigheten hos fastighetsägaren utgör med andra ord inga problem, under förutsättning att ni inte finner de nuvarande villkoren ofördelaktiga.Avslutande ord och ytterligare rådgivningDin andra fråga är dessvärre tämligen svårbesvarad. Den fordrar ingående kunskap om de faktiska lokala förutsättningarna på orten och vad som där vid liknande arrendeupplåtelser brukar betraktas som skäliga arrendeavgifter. Beträffande längden kan jag inte säga så mycket mer än att det torde bli en ren förhandlingsfråga med fastighetsägaren. Om sommarstugan är viktig för er och inte har ett obetydligt affektionsvärde bör ni naturligtvis försöka få till en så lång löptid som möjligt nästa gång det är dags att kalla till förhandling. Men att kunna säga någonting generellt i det här fallet blir besvärligt, spörsmålet måste som sagt hänskjutas till en formell villkorsförhandling.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Kan jag förhålla mig passiv när jag fått begäran om skriftlig berättelse om vem som kört för fort inför fartkamera?

2021-04-21 i Förundersökning
FRÅGA |HejHar fått en begäran från Polisen om att uppge vem som var förare vid hastighetsöverträdelse, bilen, en firmabil fångad via plåtkamera.Har förstått av era tidigare svar att det är Polisen som skall identifiera förare, och det är ett föraransvar och inte ägaren till bilen, eller som i detta fall företag.Har nu fått en påminnelse där Polisen hänvisar till 23 kap. 6:e paragrafen rättegångsbalken och 8 paragrafen förundersökningskungörelsen 1947:948Fråga:Kan man fortfarande bara förhålla sig passiv ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utredning23 kap. 6 § rättegångsbalken stadgar att det under förundersökningen får hållas förhör med alla som antas kunna lämna upplysning av betydelse för utredningen. Förundersökningskungörelsen (FUK) utgör ett komplement till reglerna. I 8 § stadgas att i stället för att förhör hålls får det begäras in skriftlig berättelse. Skriftliga berättelser lämpar sig i regel endast vid exempelvis enklare trafikbrott (jfr JO 1997/98 s. 159). Tanken i de fallen är att ersätta ett sedvanligt förhör med den skriftliga berättelsen.När det gäller förhör får den som ska höras under förundersökningen vid vite kallas att infinna sig vid förhöret om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Vite får inte föreläggas, om förhöret avses ske per telefon eller om väglängden till den plats där förhöret skall hållas överstiger tio mil från den plats där den kallade har sin bostad eller stadigvarande uppehåller sig och det inte är av synnerlig vikt för utredningen att förhöret äger rum (23 kap. 6 a § rättegångsbalken). Vite är en form av straffavgift som tillfaller staten för det fall att förhörspersonen inte inställer sig för förhör. Vid begäran om skriftlig berättelse finns inte angett någon möjlighet till vite. Som synes är det heller ej möjligt med vite vid t.ex. telefonförhör.Om du förhåller dig passiv och inte besvarar en skriftlig berättelse kan det i nuläget inte hända något, däremot är det tänkbart att du i stället kommer att kallas till ett sedvanligt förhör på polisstationen. Om du blir kallad till förhör är du skyldig att inställa dig för det. För att förekomma det kan det vara en god idé att besvara den skriftliga förfrågningen och informera om att du inte kan berätta alt. att du inte vet vem som körde bilen. Såväl i skriftlig berättelse som i ett förhör på polisstationen är du inte skyldig att berätta något. Skyldigheten ligger i att infinna dig, inte att berätta något. Den enda gången det föreligger en skyldighet att berätta något är om du blir kallad till domstolen som vittne och svär vittneseden.I fråga om ansvar för fortkörningen vid fartkameran är rättsläget fortfarande detsamma som du redogör för i din fråga; det föreligger ett föraransvar, inte ett ägaransvar.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan emojis uppfattas som sexuella ofredanden?

2021-04-20 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Hur kan man kritisera lagstiftningen kring brott som sker på internet? Jag har läst igenom en dom där en manlig lärare skickat emojis av sexuell karaktär till en 13-årig elev och han blev inte dömd för majoriteten av åtalspunkterna. Hur kan man bedöma ett sådant fall? Hur ser lagstiftningen ut kring en minderårig i beroendeställning till gärningsmannen? Hur kan inte allmänt vedertagna emojis (aubergine och vattendroppar etc.) uppfattas som sexuella ofredanden?Mvh
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Sexuellt ofredandeBrottet sexuellt ofredande kriminaliserar bland annat yttrande som har en tydlig sexuell inriktning (6 kap. 10§ andra stycket brottsbalken). Det är tillräckligt att yttrandet i sig typiskt sett är ett sådant som innebär att offrets sexuella integritet kränks, och det behöver inte bevisas i det enskilda fallet att integriteten faktiskt kränkts. Enligt förarbetena anses yttranden som bara är ägnat att se hur offret reagerar, eller helt allmänt är kränkande, oftast falla utanför detta brott så som exempelvis ofredande istället. Det finns inget i lagen som säger att emojis inte skulle kunna utgöra sexuellt ofredande, men jag skulle tro att det ställs ganska höga krav här på att meddelandet har en sexuell inriktning. Det beror mycket på sammanhanget som emojin skulle förekomma i. Men det finns många rättsfall där man behandlar emojis betydelse i sitt sammanhang och hur tydligt innebörden måste vara.Vad gäller de fall du hänvisar till angående lärarens och eleven: De fall som du hänvisar till har målnummer B551-17Hur kan man bedöma ett sådant fall? Att skicka sådana emojis till kan utgöra sexuellt ofredande (6 kap 10 § 2 st brottsbalken). För sexuellt ofredande döms den som bl.a. förmår ett barn att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd eller genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Hur kan inte allmänt vedertagna emojis (aubergine och vattendroppar etc.) uppfattas som sexuella ofredanden? Vid en bedömning i detta fall av de olika meddelandena i form av ord har de inte en tydlig sexuell karaktär. Symbolerna, bland annat i form av en aubergine eller en squash med droppar efteråt, har inte heller de en klar och tydlig sexuell inriktning. Sammanfattningsvis har det i ett rättsfall sa Borås tingsrätt att en emoji av en aubergine/squash med en vattendroppe bredvid, trots sammanhanget förekom i, inte utgjorde ett sexuellt ofredande (Målnummer B551-17). Helheten bedömdes och domstolen tyckte inte att det var tillräckligt tydlig sexuell inriktning. Observera dock att det är utifrån de enskilda omständigheterna i just detta fall, och inget som ska generaliseras. Men generellt kan sägas att det måste vara tydligt att det har en sexuell inriktning.Vänligen,

Kan man testamentera allt till en sambo? Krävs namnförtydligande eller personnummer från testamentsvittnena för att ett testamente ska vara giltigt?

2021-04-20 i Testamente
FRÅGA |Min avlidna faster har skrivit testamenterat att all kvarlåtenskap ska gå till hennes sambo. Hon har inga barn men har tre syskon i livet, Kan man testamentera allt till en sambo, borde inte de har rätt till en del av arvet? Testamentet är bevittnat av två personer men ingen namnförtydligande eller personnummer på dessa två finns med, borde det inte finnas med för att testamentet skall vara giltigt?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!Jag kommer att börja med att svara på din fråga angående om man kan testamentera allt till en sambo. Sedan kommer att jag besvara din fråga om vad som krävs för att ett testamente ska vara giltig. För att svara på båda frågorna så kommer jag att använda mig av Ärvdabalken (ÄB) som reglerar arvsrätt och testamente. Kan man testamentera allt till en sambo?Som utgångspunkt så ärver inte sambor varandra, detta kan dock frångås genom ett testamente. En person är fri att testamentera bort allt de äger till vem dem vill, till exempel sin sambo i detta fall, så länge personen inte har några bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv). Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen (2 kap 1 § ÄB). De som tillhör första arvsklassen är den enda arvsklassen som inte kan göras helt arvlös, man kan alltså inte testamentera bort all sin egendom till någon annan om man har bröstarvingar då de alltid har rätt till sin arvslott (7 kap 1 § ÄB). Syskon till den avlidne tillhör den andra arvsklassen (2 kap 2 § ÄB). Syskonen faller därmed inte under första arvsklassen och har därför inte en rätt till arv, utan allt kan testamenteras till sambon. Vad krävs för att testamentet skall vara giltigt?Formkraven vid testamenteFör att ett testamente ska vara giltigt så måste vissa formkrav vara uppfyllda, om formkraven inte är uppfyllda så är testamente ogiltigt (13 kap 1 § ÄB). Formkraven för att ett testamente ska vara giltigt är (enligt 10 kap 1 § ÄB):Den ska vara skriftligI samtidig närvaro av två vittnen så ska testatorn underteckna handlingenVittnena behöver känna till att de bevittnar ett testamente men inte testamentets innehållUndertecknande av testamentet ska även ske av vittnenaSaknaden av namnförtydligande och personnummer För att lättare i framtiden kunna bevisa att allting har gått till på rätt sätt vid testamentets upprättande så är ett ytterligare råd att bland annat vittnenas namnförtydligande och personnummer även antecknas på testamentet. Syftet med råden är att det ska vara lättare att kunna identifiera vittnena (10 kap 2 § ÄB). Detta är dock endast praktiska råd och inte ett absolut krav som leder till att testamentet förklaras ogiltigt. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Vill du ha hjälp med att upprätta ett testamente så har du möjlighet att ta hjälp av våra kunniga jurister här på Lawline här. Med vänlig hälsning,

Är det tillåtet att höja ett avtalat pris i efterhand?

2021-04-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, en person la upp en annons på blocket på en jacka och angav inte något pris. Jag skrev då och frågade vilket pris personen ville ha för jackan och personen svarade då och sa att jag skulle få den för 950 kr. Jag svarade ja, och när jag sen skulle hämta jackan och betala ville hen plötsligt ha 1050 kr. Jag blev jätteirriterad, har inte personen en skyldighet att ta emot 950 kr eftersom hen sa att det var det priset hen ville ha? Tack.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln enligt svensk rätt är att anbud och accept är bindande för anbudsgivaren och acceptgivaren, vilket följer av löftesprincipen som regleras i 1 § Avtalslagen. En annan grundläggande princip inom avtalsrätten är Pacta sunt servanda, vilken innebär att avtal ska hållas. I detta fall har säljaren gett dig ett anbud om 950 kr, vilket denne är bunden till. Du har sedan accepterat anbudet, vilket innebär att ett avtal har kommit till stånd. Säljaren måste hålla sig till det som har avtalats och har alltså inte rätt att höja priset i efterhand.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,