En vän sålde min hund

2020-01-21 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej en vän skulle ta hand om min hund medans jag var sjuk en längre period. Båda var överens om att jag skulle bli frisk och kunna vara med min hund igen. När jag ska hämta hunden så finns han inte där han skulle vara och inte hon heller. Jag polisanmäler detta men inget görs från deras sida . Jag har försökt hitta min hund i några år nu men utan resultat. Men vet att kvinnan har lämnat bort hunden antagligen sålt han vidare till någon . Vad gör jag nu ? Hon kidnappa min hund och säljer han utan min vetskap. Vill att hon ska få ett straff för det hon olovligen gjort . Vill veta hur min hund mår och jag står som ägare och vill bara att han mår bra . Och vad kan hon åtalas för i detta läge då hon gör flera saker men någon annans djur . Snälla ge mig råd vill bara få rättvisa efter många år i sorg och saknad .
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan tyvärr inte medföra någon hjälp i hur du kan få tillbaka hunden eller hur du ska hitta den. Det jag ska försöka besvara är vilket brott som kan ha begåtts och hur du kan gå tillväga. Olovligt förfogandeOm någon har annans egendom i besittning och sedan vidtar en åtgärd som medför att ägaren frånhändas eller på annat sätt berövas sin rätt till egendomen så gör man sig skyldig till brottet olovligt förfogande enligt 10 kap 4 § brottsbalken. När du lämnade din hund till den här personen så fick personen hunden i sin besittning. Hunden är i detta fall sådan egendom som avses i bestämmelsen. När personen sedan sålde hunden så berövades du din rätt till hunden och den frånhändas dig. Min bedömning är därför att brottet olovligt förfogande är uppfyllt i detta fall. Alternativt skulle man kunna gå in på brottet bedrägeri. För detta krävs dock att personen på något sett vilselett dig och hade för avsikt att sälja hunden redan innan du lämnade över den. Eftersom detta är svårt för både dig och mig att veta stannar jag vid brottet olovligt förfogande. Huvudsaken är att en brottslig gärning har begåtts. Jag tycker att du begära omprövning av din polisanmälan. Om jag ska gissa så förutsätter jag att anmälan lades ner på grund av att brott inte kunnat styrkas. Således bör du, om du kan, försöka samla så mycket bevisning som möjligt som stödjer vad som har hänt. Kanske har du SMS-konversationer som tyder på att den här personen fått tagit hand om din hund men sedan sålt den. En omprövning av polisens beslut görs genom att skickas till polismyndigheten. Det finns inget formkrav för hur detta ska se ut men jag rekommenderar att du tydligt anger vilket beslut du vill ha ändrat samt ange att du vill att detta ärende ska återupptas. Du bör även skicka med så mycket bevisning som du kan. Alternativ till polisanmälanI det fall polis eller åklagare lägger ner fallet skulle du kunna väcka ett enskilt åtal och därmed driva målet på egen hand. Detta skulle alltså resultera i att personen blir dömd för ett brott om du lyckas vinna. Dessutom kan du samtidigt driva talan om skadestånd. Det svåra är att du skulle behöva ta rollen som åklagare och därmed få full bevisbörda för omständigheterna i fallet. Alternativ till enskilt åtal skulle vara att du civilrättsligt stämmer personen. Skillnaden är att personen inte skulle kunna bli dömd för ett brott men du skulle kunna få skadestånd. En civilrättslig stämning är något lättare på så sätt att beviskravet som ställs på dig inte skulle vara lika högt som vid ett enskilt åtal. Däremot är båda processerna svåra att föra varför du kan behöva ta hjälp av en jurist. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Om förarbeten till föräldraledighetslagen

2020-01-21 i Föräldraledighet
FRÅGA |Angående FöräldraledighetslagenHej, Gällande 10 § i Föräldraledighetslagen så står det inget om vad som kan göra avbrott i en ledighetsperiod. Ni har i tidigare frågor gällande detta svarat att i förarbetena till denna lagen ska det finnas uttryckt att sjukdom, semester eller återgång i arbete på arbetsgivarens initiativ. Se t.ex. frågan Vad definierar en period i föräldraledighetslagen? 2017-03-14 i Föräldraledighet https://lawline.se/answers/vad-definierar-en-period-i-foraldraledighetslagen? Jag har även sett denna tolkning på fler ställen, t.ex. så skriver Arbetsgivarverket samma sak men jag ser ingen hänvisning till var denna texten finns mer än i förarbetena. Var kan jag hitta detta i text?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Var finns texten?För att hitta den nämna lydelsen måste man se tillbaka ändå till Prop. 1977/78:104. På sida 46 börjar frågan om ledighetens förläggning behandlas (som då var 6 § istället för nuvarande 10 §). På sida 47 i propositionen kan du finna texten:"Avbrott i påbörjad ledighet skall dock inte medföra att en period förbrukas om arbetstagaren under ledigheten blir sjuk eller tar semester. Avbrott skall inte heller anses föreligga om arbetstagaren på arbetsgivarens begäran tillfälligt inträder i arbete för att sedermera återgå till föräldraledigheten".Det bör vara härifrån de andra frågebesvararna och Arbetsgivarverket fått informationen ifrån.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Rättigheter som gift

2020-01-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vad är jag rätt i om jag är gift med en man som har ett hus som står i hans namn?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!All egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, enligt 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Detta innebär att all er egendom är gemensam om det inte är så att ni genom ett äktenskapsförord har gjort någon egendom enskild till någon av er. Vidare är även sådan egendom som ni har fått i gåva, arv eller testamente också enskild egendom, 7 kap. 2 § ÄktB. Så i ditt fall innebär detta att huset som står i din mans namn, kan anses vara ditt då huset ses som giftorättsgods och bli ett föremål i en eventuell bodelning. Men om det är så att ni (du och din man) har upprättat ett äktenskapsförord om att huset ska vara hans enskilda, eller att han har ärvt huset genom arv, testamente eller gåva, så är huset hans enskilda egendom och ska inte ingå vid en eventuell bodelning mellan er. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har jag blivit uppsagd?

2020-01-21 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag har sedan juni 2017 arbetat extra utöver studier schemalagda helger (som varit samma) och fick nyligen reda på schemaförändring på arbetsplatsen som innebar att mina tider helt tagits bort. Jag har ej blivit erbjuden nya tider utan fick endast 15/1 samtal om att mina schemalagda tider ej fanns kvar och inga nya schemalagda tider fanns lediga till mig. Samtidigt erbjöds extra arbetstillfälle 18/1, då jag skulle arbetat, liknande min tidigare schemalagda tid, dock ej samma samt ej erbjuden schemalagd likt tidigare. 17/1 fick jag nytt samtal om att nytt anställningsbevis fanns för mig att hämta med slutdatum 13/1, i detta ska anställningsformen "studerandeavtal" ha upprättats. Jag arbetade senast 5/1 och ingen information angavs då. När jag från början fick mina schemalagda arbetstider lovades dessa vara mina så länge jag önskade ha dessa kvar. I tidigare anställningsavtal står "allmän visstid" samt "deltid" och under somrar "vikariat", anställningen har sammanlagt pågått sedan juni 2017. Eftersom situationen kan liknas med uppsägning, utan att detta uttalats, undrar jag över vad jag som arbetstagare har rätt att kräva av min arbetsgivare i ärendet? Har jag rätt till utbetalning av två månadslöner utan arbete då min uppsägningstid, om fall av uppsägning, gäller två månader? Skulle jag vid denna form av fortsatt anställning sedan juni 2017 haft rätt till en tillsvidareanställning? Varning har aldrig utdelats, fråga om uppsägning av personliga skäl ej giltig?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna jag kommer att utgå från i mitt svar finns i lagen om anställningsskydd (LAS).Olika anställningsformerHuvudregeln ska vara tillsvidareanställning, LAS 4 §. Det finns dock stora möjligheter för arbetsgivaren att frångå huvudregeln om tillsvidare.Allmän visstidsanställning (ALVA) innebär att du är anställd för en viss period, det finns alltså ett slutdatum på anställningen. Av det följer också att en ALVA som huvudregel inte kan sägas upp utan att den automatiskt löper ut vid slutdatumet alternativt blir förnyad, LAS 4 §. Vikariat är också en tidsbegränsad anställning men ska som regel ha koppling till en viss persons arbetsuppgifter. Precis som ALVA:n kan vikariat som huvudregel inte sägas upp, utan anställningen löper ut vid slutdatumet för anställningen, LAS 4 §.Deltidsanställning är ingen anställningsform, utan ett mått på hur många timmar du har rätt till enligt anställningsavtalet. En ordinarie arbetsvecka är 40 timmar och en deltidsanställd arbetar därmed mindre än 40 timmar / veckan, arbetstidslagen 5 §.Du nämner ett "studerandeavtal" i frågan. I och med att det finns ett slutdatum på anställningsavtalet antar jag att det är fråga om en ALVA med slutdatum den 13/1 innebärande att avtalet löpte ut den 13/1. Det skulle innebära att du inte har någon egentlig rätt till fortsatt arbete efter det. Ett muntligt avtal är förvisso gällande men det är svårt att bevisa vad som har sagts och inte sagts nu i efterhand. Särskilt om det är så att anställningsavtalet säger något annat. Något du har rätt till är dock att få besked om att anställningsavtalet inte kommer att bli förnyat minst en månad innan avtalet löper ut, LAS 15 §. Denna regel kan avtalas bort i kollektivavtal varför jag rekommenderar dig att dubbelkolla vad som står angående det i gällande kollektivavtal, LAS 2 §.Den nya enstaka dagen du har blivit erbjuden att arbeta skulle kunna vara en så kallad intermittent anställning. En sådan anställning är en mycket kort ALVA som upprättas för en dag eller annan kortare tidsperiod. Denna anställningsformen bedöms vara okej.När kan en arbetsgivare säga upp en arbetstagare?För att en uppsägning ska vara godkänd finns det ett krav på saklig grund, LAS 7 §. Saklig grund kan utgöras av:1) Personliga skäl2) ArbetsbristPersonliga skäl innebär att det finns någon omständighet hänförlig till din person som möjliggör uppsägning från arbetsgivarens sida. Ofta rör det sig om grov misskötsamhet, samarbetssvårigheter eller illojalitet mot arbetsgivaren. I princip krävs det att arbetsgivaren har försökt att åtgärda problem som ligger hos arbetstagaren innan uppsägning sker. Åtgärderna kan innebära handlingsplaner men också, som du skriver, varningar.Arbetsbrist är alla andra anledningar till uppsägning. Ofta hänför sig grunden till arbetsgivarens verksamhet och företagets ekonomi. Det kan röra sig om att produktionen går dåligt och att arbetsgivaren inte har råd eller behov av att ha kvar alla arbetstagare. De flesta beslut som hänför sig till arbetsgivarens verksamhet ses ha saklig grund då arbetsgivaren har en relativt långtgående företagsledningsrätt som ger henom rätt att ta sådana beslut, även om det kan påverka enskilda arbetstagare i stor utsträckning.Har du blivit uppsagd?Om du har haft en ALVA nu kan du som huvudregel inte bli uppsagd, LAS 4 §. Det finns dock möjlighet att avtala om att även tidsbegränsade anställningar ska gå att säga upp. En sådan överenskommelse görs mellan dig och arbetsgivaren och bör därför finnas med i anställningsavtalet. Ifall det inte sägs något om det och anställningen ännu inte har löpt ut enligt anställningsavtalet har arbetsgivaren olovligen skilt dig från anställningen. Detta kan i sådana fall jämföras med ett avskedande och du kan yrka på att avskedandet ska ogiltigförklaras för att få tillbaka din anställning, LAS 35 §. Du kan också ha rätt till skadestånd, LAS 38 §.Om du inte har rätt till några timmar enligt ditt anställningsavtal (avtal på minst 0 timmar /veckan) kan förfarandet sannolikt inte ses som ett skiljande från tjänst. I sådana fall finns det i princip inget du kan göra för att få dina timmar tillbaka utan arbetsgivaren har rätt att bestämma vem som ska arbeta och när, i enlighet med sin arbetsledningsrätt.Har du rätt till uppsägningstid?Om det finns en överenskommelse på arbetsplatsen som möjliggör uppsägning av tidsbegränsade anställningar har du möjligtvis rätt till uppsägningstid. Som huvudregel är uppsägningstiden två månader när en arbetat hos en arbetsgivare i mer än 2 år, LAS 11 §. Det finns en möjlighet att avtala annorlunda i kollektivavtal varför jag rekommenderar dig att även här dubbelkolla i gällande kollektivavtal vilken uppsägningstid som gäller, LAS 2 §. Precis som du skriver i frågan så har du rätt till utbetald lön även om du inte utför något jobb under uppsägningstiden, LAS 12 §.Om situationen istället ska tolkas som att du har blivit avskedad har du ingen rätt till utbetald lön under uppsägningstiden då det inte föreligger någon uppsägningstid.Har du rätt till en tillsvidareanställning?Då det verkar som att du har haft olika anställningar under de ca 2,5 åren du arbetat hos arbetsgivaren är det inte säkert att du har rätt till en tillsvidareanställning. För att en sådan anställning ska aktualiseras krävs det:- att du har arbetat hos arbetsgivaren i mer än två år och under hela den tiden haft en ALVA, alternativt - att det har gått max 6 månader mellan ALV:orna men att de totalt sett motsvarar två år, LAS 5 a §.I och med att du har haft vikariat-anställning under somrarna antar jag att summan av alla ALV:or inte uppgår till två år och att du därför inte har rätt till tillsvidareanställning.Sammanfattning och rekommendationUtifrån frågans omständigheter tolkar jag det som att du hade en ALVA som löpte ut och att arbetsgivaren därför inte är förpliktigad att ge dig fler pass. Det skulle innebära att du inte har blivit varken uppsagd eller avskedad och att du inte har rätt till någon utbetalad lön under uppsägningstiden eftersom någon sådan inte finns att tala om. Du har sannolikt inte rätt till en tillsvidareanställning heller då du har haft olika anställningsformer och arbetsgivaren på så sätt "kommit runt" att du ska bli "inlasad". Det är beklagligt, och vad en skulle kunna beskriva som ett hål i systemet. Dessvärre är du inte ensam om att bli utsatt för det och det finns egentligen inget en kan göra åt förfarande då det formellt sett är lagenligt.Trots att du troligen inte har blivit uppsagd så har du företrädesrätt till återanställning, LAS 25 §. Det innebär att du har förtur till nyanställning i det fall arbetsgivaren skulle utlysa en ny tjänst de kommande nio månaderna. Om arbetsgivaren lägger ut en annons för en ny tjänst måste du anmäla ditt anspråk på tjänsten för att företrädesrätten ska kicka in, LAS 27 §. Du skulle även kunna ha rätt till ersättning på grund av att arbetsgivaren inte gav dig besked i tid om att anställningen hade upphört, LAS 38 §. Det förutsätter dock att det ställs ett sådant krav på arbetsgivaren även enligt kollektivavtalet.Om du fortfarande känner dig tveksam på att allting har gått helt rätt till rekommenderar jag dig att kontakta facket i det fall du är medlem i facket. De har möjlighet att kalla till förhandling med arbetsgivaren och få mer information om vad som faktiskt har skett samt hjälpa dig med eventuella skadeståndsanspråk. Om du skulle vilja ha fortsatt juridisk rådgivning är du välkommen att kontakta mig på amanda.kinnander@lawline.se så kan jag hänvisa dig vidare till Lawlines juristbyrå.Jag hoppas att du har fått dina frågor besvarade!Vänliga hälsningar,

När gäller avtal med telefonförsäljare?

2020-01-21 i Köplagen
FRÅGA |HejTelefonsäljare ringde och vill ansluta avtal med mig. (byta teleoperatör) Telefonen tillhör företaget och nu vill jag ångra. Nya teleoperatören bindningstid 36 månader helt orimligt. Har inte signerat avtalet bara medgettper telefon. Jag är inte firmatecknare heller. Gäller avtalet ?MvhI---e R------nI---e.r------n@gmail.com
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.I din fråga anger du att du inte är firmatecknare, men det kan vara så att du är en behörig företrädare för ditt företag ändå pga. ägarskap, befattning, plats i styrelsen etc. Jag kommer i mitt svar utgå från att du är det. Om du inte var det är du personligen ansvarig för skadan som du förorsakat företaget (25 § Avtalslagen).Anbud och acceptAvtal ingås enl. avtalslagen när ett anbud har avgivits och en accept har meddelats av den anbudet riktats mot (1 § Avtalslagen). Det råder avtalsfrihet i Sverige, och det är ytterst få tillfällen som man kan tvingas in i avtal. Alla dessa situationer finns särskilt i lag. Det säger sig självt att detta inte är en av de situationerna.Anbud och accept vid telefonförsäljning regleras för privatpersoner av Distansavtalslagen, men den är inte tillämplig, eftersom detta gäller ditt företag. I detta fall gäller Köplagen och Avtalslagen. I dessa stadgas inga särskilda krav på hur avtalet ska ingås, eller ångerrätter.Tyvärr har du ingått ett giltigt avtal, under förutsättning att du är en behörig företrädare för företaget. Motiveringen för brist på köparskydd för företagare är att när lagen stiftades ansåg man att näringsidkare i regel gör sin rätt gällande utan hjälp av lagen i sådan grad att lagstiftning inte är nödvändigt.Lösningen är att lusläsa avtalet och se om det finns någon separationsklausul eller ångerrätt som du kan göra gällande. Alternativt kan du försöka hävda att du blivit lurad (33 § Avtalslagen). Då ligger bevisbördan på dig, dock.Jag beklagar att jag inte kunde ge positiva besked, men ifall du behöver hjälp igen är du välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Saklig grund för uppsägning och diskrimineringsgrunderna

2020-01-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Jag hade en provanställning,där arbetsgivaren sade upp mig , inom laglig tid, 1,5 månader innan . Arbetsgivaren har kollektivavtal, är ett av de större försäkringsbolagen. Jag fick gå på dagen med lön tiden ut.Kan skälet vara vad som helst? Det var prestigeskäl från ledaren, som inte tyckte om att jag anmärkt på hennes ledarskap och att jag haft förslag på förändringar inom organisationen ? Vad kan jag göra om detta anses diskriminerande ? Jag har även samtalet inspelat! Nämnas kan att jag tyvärr inte gått med i facket !
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras vad avser uppsägningen av lagen om anställningsskydd (LAS) och vad avser diskriminering av diskrimineringslagen (DiskrL).UppsägningUppsägningar måste vara sakligt grundade. För att så ska vara fallet måste grunden vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl (7 § 1 st LAS).Typiska fall av personliga skäl är misskötsamhet, brottslighet, samarbetssvårigheter och att arbetsgivaren bedriver konkurrerande verksamhet. För att säga upp någon på grund av samarbetssvårigheter måste dessa enligt lagkommentaren till LAS vara av allvarlig karaktär, och uppsägning kan ske först sedan arbetsgivaren har undersökt alla möjligheter till omplacering av arbetstagaren. Bedömningen ska baseras på arbetstagarens allmänna lämplighet att utföra arbetet, och inte på enstaka incidenter.En uppsägning kan inte vara sakligt grundad om det "är skäligt" att begära att arbetstagaren bereds ett annat arbete hos arbetsgivaren. Omständigheterna måste därutöver grunda sig på omständigheter under de senaste två månaderna innan uppsägningen, eller under de två månaderna föregåendes att arbetsgivaren underrättar arbetstagaren om att den avser att säga upp hen (7 § 4 st och 30 § LAS). Notera även att det inte krävs sakliga skäl för att inte förlänga en provanställning efter att den löper ut (15 § LAS).DiskrimineringDiskriminering kan bestå i direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, trakasserier, sexuella trakasserier och av att instruera någon annan att diskriminera en person. Utifrån din fråga framstår det inte som att någon typ av trakasserier är för handen, utan endast att du upplever att du blivit särbehandlad på felaktig grund.Direkt och indirekt diskriminering är två varianter av att på grund av någon av de så kallade diskrimineringsgrunderna behandlats sämre än någon annan i en i övrigt jämförbar situation. DiskrL omfattar endast diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap 4 § DiskrL).Det finns ingenting i din fråga som antyder att din chef baserat uppsägningen på någon av dessa grunder. Skulle så trots allt vara fallet är behandlingen förbjuden, och du skulle vara berättigad diskrimineringsersättning som står i proportion till diskrimineringens allvar och som täcker de förluster som uppkommit för dig på grund av uppsägningen (2 kap 1 § och 5 kap 1 § DiskrL).Vänligen

Krävs testamente för att egendom ska bli enskild egendom?

2020-01-21 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, jag undrar om det räcker juridiskt, eller måste det vara ett äktenskapsförord ( jag har redan ett sedan tidigare) att min mamma skriver att det jag och min syster ärver ska vara vår enskilda egendom ( min pappa avliden och inga andra arvingar finns, förutom min dotter)? Jag är gift sedan 34 år tillbaka och vi har en dotter gemensamt, min man har en son sedan tidigare, men min syster är inte gift och har inga arvingar. Kan man skriva så som jag ovan nämnt, blir det per automatik min dotters enskilda egendom ( alltså det som kommer från min mamma) den dagen jag dör?Enligt Skandia behövs inte min kapital -och pensionsförsäkring vara med i äktenskapsförordet, de är ändå mina, de är tecknade efter äktenskapsförordet skrevs. Stämmer det att de är min enskilda egendom och inte räknas in i boet? Tacksam för svar.
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med så räcker det "juridiskt" som du säger att den egendom du ärver förblir din enskilda egendom, enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB). Dock kan det också alltid vara bra juridiskt att säkra upp så att egendomen du önskar enskild förblir enskild genom ett testamente eller äktenskapsförord. Ett testamente upprättas och blir giltigt genom att följa dessa formkrav, enligt 10 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) -Testamentet ska vara skriftligt.-Två vittnen ska närvara när testamentet skrivs.-Den som ska testamentera (vilket i ert fall är dina föräldrar) ska skriva under testamentet i vittnenas samtidiga närvaro.-De båda vittnena ska skriva under testamentet med namn, yrke, hemvist och tid för bevittnandet, eller övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, enligt 10 kap. 2 § ÄB.-Vittnena ska även ha kännedom om testamentets egenskap, men behöver inte veta dess innehåll.Svaret på frågan vad det gäller din dotter, om hon per automatik erhåller ditt efterarv som enskild egendom, så är svaret att enskild egendom inte ingår vid bodelning, men vid kvarlåtenskapen och således ärver din efterlevande make din enskilda egendom. För att din enskilda egendom ska tillfalla din dotter istället, krävs ett testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev om detta.Så sammanfattningsvis är ärvd egendom lika med enskild egendom. Dock krävs testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev för att den enskilda egendomen inte ska ingå i kvarlåtenskapen vid dödsfall. Formkraven för testamente hittas i 10 kap 1 § ÄB, för äktenskapsförord i 7 kap. 3 § ÄktB och gällande gåvobrev så finns inga formkrav.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är gåvan avseende fastighet gällande?

2020-01-21 i Gåva
FRÅGA |Hej Jag har några frågor som gäller fastighet i dödsbo som jag vill vara helt säker på inför arvsskiftet.Fastighet 1- Mannen som avlider hastigt 2 januari efterlämnar en hustru och två döttrar.Paret äger en gård där de bor tillsammans med ena dottern och hennes familj. I december har det skrivit ett gåvobrev till dottern som bor på gården att hon ska få densamma men innan de hinner skicka in till Lantmäteriet för att dottern ska få lagfart så avlider pappan.När pappan avlider så visar det sig att han har utöver fastighetslånen även ett lån på 40000kr. men det finns inga ekonomiska tillgångar i boet. - Gäller Gåvobrevet för dottern? - Kan fordringsägarna tvinga dödsboet att sälja gården för att få ut de 40 000kronorna?Fastighet 2- Det är 3 stycken dödsbodelägare när sista föräldern avlider.- I dödsboet finns en sommarstuga och ca 200 000kronor på banken- Föräldrarna har testamenterat sommarstugan till ena dottern ska den då räknas som hennes arvslott och de andra två delar på bankmedlen eller ska bankmedlen delas lika på alla 3 syskonen?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan kommer jag att besvara frågorna avseende respektive fastighet var för sig. Jag kommer främst att utgå från reglerna i ärvdabalken (ÄB) som reglerar arv och testamente samt regler i jordabalken (JB) som berör gåva av fastighet.Fastighet 1Gäller gåvobrevet?Ett gåvobrev som avser en fastighet är giltigt om följande kriterier är uppfyllda:- gåvobrevet är skriftligt upprättat, - både gåvogivaren och gåvotagaren har skrivit under gåvobrevet, - det finns en avsiktsförklaring där det framgår att det är gåvogivarens önskan att ge fastigheten till gåvotagaren samt - att datum och fastighetens namn finns med i handlingen, JB 4 kap 1 § jämte 29 §.För att gåvobrevet ska kunna användas för att ansöka om lagfart krävs även att två vittnen har styrkt gåvogivarens underskrift, JB 20 kap 7 §. Om inte det har skett kommer lagfartsansökan att förklaras vilande.Är fastigheten skyddad från fordringsägarna?För att fastigheten ska vara skyddad från mannens fordringsägare krävs det att det så kallade sakrättsliga momentet är uppfyllt. Det sakrättsliga momentets syfte är att uppmärksamma fordringsägarna på att gäldenären, det vill säga den som är skyldig någon annan pengar, har gjort sig av med egendom. För fast egendom är det sakrättsliga momentet uppfyllt vid avtalets ingående. I och med att gåvobrevet är upprättat och överlämnat skulle jag vilja säga att det sakrättsliga momentet därmed är uppfyllt.I det här fallet förstår jag det som att det finns mer skulder än tillgångar i dödsboet. I och med det skulle någon av fordringsägarna kunna begära dödsboet i konkurs, konkurslagen 1 kap 2 §. Om dödsboet skulle försättas i konkurs kan konkursförvaltaren begära att gåvan återvinns. Återvinning av gåvan skulle innebära att fastigheten återgår till konkursboet så att konkursförvaltaren kan sälja den och fordringsägarna kan få betalt. Fastigheten kan i detta fall återvinnas då gåvan har givits till en närstående för mindre än 3 år sedan, konkurslagen 4 kap 6 §.SammanfattningSammanfattningsvis kan det vara svårt för dottern att ansöka om lagfart i det fall det inte var två vittnen som bevittnade mannens underskrift av gåvobrevet. Vidare har fastigheten dessvärre inget skydd mot fordringsägarna i det fall dödsboet försätts i konkurs och konkursförvaltaren skulle bestämma sig för att återvinna fastigheten till konkursboet.Fastighet 2Rätten till laglott - en begränsning av testamentets genomslagSom huvudregel ska alla syskonen dela lika på kvarlåtenskapen, ÄB 2 kap 1 §. Det finns dock en möjlighet att frångå huvudregeln genom att upprätta ett testamente, ÄB 9 kap 1 §. När en upprättar ett testamente finns det en viktig begränsning, nämligen att en måste ta hänsyn till sina barns så kallade laglott. Över laglotten kan testamentsgivaren inte disponera då denna andel av kvarlåtenskapen tillskrivs testamentsgivarens barn. Laglotten utgör halva arvslotten, ÄB 7 kap 1 §. I förevarande fall skulle de tre barnen enligt huvudregeln fått 1/3 var, laglotten utgör därmed 1/6 av den totala kvarlåtenskapen. Om sommarstugans värde motsvarar mer än 4/6 av den totala kvarlåtenskapen innebär det att testamentet inkräktar på de andra syskonens laglott. Det betyder att de två syskonen har möjlighet att påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott, ÄB 7 kap 2 §. Om stugans värde motsvarar mindre än 4/6 av den totala kvarlåtenskapen blir detta inget problem i och med att alla syskonen kommer att få ut åtminstone sin laglott.SammanfattningDet är värt att uppmärksamma reglerna om barns legala rätt till sin laglott eftersom reglerna kan få följden att testamentet kan jämkas i det fall sommarstugan är värd mer än 400 000 kr. Syskonen kommer alltid att ha rätt till bankmedlen i åtminstone så stor mån att deras laglott täcks.Jag hoppas att du har fått din frågor besvarade! Om du behöver ytterligare juridisk rådgivning är du välkommen att kontakta mig på amanda.kinnander@lawline.se så kan jag hänvisa dig vidare till Lawlines juristbyrå.Vänliga hälsningar,