Kan jag ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige trots att jag gift mig i Danmark?

2021-04-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om man har gift sig. I Danmark och bor i Sverige och maken bor fortfarande i Danmark kan man då göra äktenskapsskillnad från Sverige eller måste man åka till Danmark för att Skilja sig
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kan ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige trots att du gifte dig i Danmark. Detta aktualiserar internationella privaträttsliga regler.Erkännande av äktenskapDet finns inga uttryckliga EU-regler för ingående och erkännande av äktenskap som sådan. Det finns däremot regler om erkännande av äktenskapsskillnad i Lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). För att skilsmässa ska kunna vara aktuellt i Sverige, krävs det först och främst att äktenskapet är giltigt även i Sverige. I 1 kap 7 § IÄL stadgas att ett äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag ska anses giltigt i Sverige om den är giltigt i den stat där det ingicks. Jag utgår från att ni har gift er på ett lagligt sätt i Danmark och uppfyller därmed kravet på formell giltighet. Den materiella giltigheten finns i 1 kap 8a § IÄL och reglerar situationer då äktenskapshinder föreligger, ex. när ena parten var under 18 vid äktenskapets ingående. Inget tyder på att omständigheterna i ert äktenskap är sådana. Jag utgår således på detta krav även är uppfylld.DomstolsbehörighetVanligtvis finns det EU-regler som bestämmer vilken lagstiftning som gäller och vilken domstol som är ansvarig när två eller flera EU-länder är berörda, t.ex. då makarna bor i olika länder eller har skilda medborgarskap. Hursomhelst, gäller inte EU:s regler om behörig domstol och erkännande i Danmark. Det som gäller är istället att svenska lag ska tillämpas. Vilket innebär att äktenskapsmålet får tas upp av svensk domstol enligt 3 kap 2 § IÄL om(1) båda makarna är svenska medborgare,(2) käranden är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller tidigare har haft hemvist här sedan han eller hon fyllt arton år,(3) käranden inte är svensk medborgare men har hemvist här i riket sedan minst ett år,(4) svaranden har hemvist här i riket,(5) saken rör ogiltighet av vigsel som har förrättats av svensk myndighet, eller(6) det i annat fall än som avses i 1–5 finns särskilda skäl att talan prövas här i riket, under förutsättning att en av makarna är svensk medborgare eller käranden inte kan få sin talan prövad i den stat där han eller hon är medborgare eller har hemvist.Av 7 kap 2 § IÄL framgår vad hemvist enligt lagen avser. Det framhålls att den som är bosatt i en viss stat anses ha hemvist där, om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt måste anses stadigvarande.Av omständigheterna i målet framgår att du bor i Sverige, medan din make bor i Danmark. Det framgår inte vilket medborgarskap båda besitter, så jag kan inte uttala mig om exakt vilken punkt du kan ansöka om skilsmässa med. Är du, käranden, svensk medborgare och har hemvist i Sverige kan du ansöka enligt punkt två. Är du inte svensk medborgare, men har bott här i minst ett år kan du ansöka med punkt ett osv.LagvalÄr svensk domstol behörig kan talan om äktenskapsskillnad prövas enligt svensk lag i den mån båda makarna inte är utländska medborgare och ingen av dem av hemvist i Sverige sedan minst ett år. D.v.s. att svensk lag ska tillämpas på äktenskapsskillnaden enligt 3 kap 4 § IÄL om någon av er uppfyller punkterna ovan. Den svenska lagen som då ska tillämpas i detta fall är äktenskapsbalken.Var kan man vända sig?För att ansöka om skilsmässa, ska du vända dig till den tingsrätt din kommun tillhör. Om det bara är du som vill skilja dig kan du upprätta en stämningsansökan. Vill du ha mer juridisk hjälp angående ansökan, kan du exempelvis ta hjälp av en jurist. Du kan t.o.m. boka en tid på lawline för extra hjälp.Jag hoppas att detta var till hjälp!Vänligen,

Kan jag hyra ut två bostäder och göra dubbla avdrag?

2021-04-18 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej, Jag och min fru äger tillsammans ett småhus på totalt 192+96 kvm. Huset består av en huvuddel med källare och en mindre uthyrningslägenhet på 48 kvm som vi hyr ut. Om vi skulle välja att hyra ut en del av källaren (43 kvm) med egen ingång, kan vi fortsatt göra det enligt privatuthyrningslagen? Kan vi då göra dubbla schablonavdrag iom att det är olika bostäder?
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enbart den första upplåtelsen omfattas av privatuthyrningslagen (1 § lag om uthyrning av egen bostad/privatuthyrningslagen). För den andra upplåtelsen gäller det som kallas hyreslagen (12 kap. jordabalken). Hyreslagen innebär bland annat ett annat sätt att beräkna hyran och att hyran beräknas utifrån bruksvärdet (12 kap. 19 samt 55 §§ jordabalken).Eftersom det inte är tillåtet att göra avdrag för faktiska kostnader ska avdrag istället ske med 40 000 kronor per år för varje privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet (42 kap. 30 § andra stycket inkomstskattelagen). Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Utmätning av sjukersättning

2021-04-18 i Utmätning
FRÅGA |HejFår kronofogden göra utmätning på sjukersättning från försäkringskassa om beloppet är 10036kr/mån?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Utmätning av lön regleras i 7 kap UB (Utsökningsbalken). Sjukersättning får utmätas enligt 7 kap 1 § och 2 §. Detta får tas i anspråk genom utmätning endast till den del den överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll enligt 7 kap 4 § UB. För 2021 är normalbeloppet: 5 016 kronor för en ensamstående vuxen. 8 287 kronor för sammanlevande makar eller sambor. (https://kronofogden.se/Hurmycketfardubehalla.html ) Slutsatsen blir att Kronofogden får utmäta.

Att få prövning i HD

2021-04-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Vilket ansvar har en försvarare?Jag är dömd för ett brott och domen är överklagad till högsta instans.Jag har under hela processen känt mig tveksam till min försvarares beslut om vad som skulle användas till min fördel men tänkte att det inte kunde bli fel, jag har också under tiden när detta utspelat sig vart inne i en djup depression så jag har inte vart psykiskt stark nog för att orka göra egna undersökningar eller opponera mig när "vi" beslutade vilken bevisning som skulle användas till min fördel.Nu i efterhand har jag förstått att rättegången kunde ha fått ett annat utfall om vi hade tagit med den bevisning som min försvarare avrådde mig från att använda.Får jag helt enkelt finna mig i att jag blivit dömd på felaktiga grunder eller går det att få saken prövad när saken redan är avgjord?Tack för mig.//Felaktigt dömd
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Som svar på din första fråga så har försvaren ett stort ansvar att tillvarata sin klients intresse. Om du är missnöjd med din advokat, har du rätt att begära en ny. Utgångspunkten är att du alltid har rätt att överklaga en dom om du anser att den är felaktig. Men det är inte alltid lätt att få prövningstillstånd hos HD (högsta domstolen). För att få prövningstillstånd i HD krävs att avgörandet kan få betydelse som prejudikat, dvs vara till ledning för hur andra liknande fall ska bedömas. Den omständigheten att hovrätten kan befinnas ha dömt fel räcker därför inte för att HD ska ta upp målet (https://lagen.nu/begrepp/Prejudikat ) Prövningstillstånd kan även beviljas om någon omständighet eller något bevis som inte tidigare har förebringats, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade frikänts, eller till att brottet hänförts under en mildare straffbestämmelsen än den som tillämpats (58 kap 2 § 4 p. RB). Detta innebär alltså om den omständigheten som inte kom till domstolens kännedom skulle ha lett till att den tilltalade frikänts, eller fått ett lindrigare straff, kan målet prövas av HD. Det ställs alltså särskilt höga krav. När du presenterar den nya bevisning är det inte säkert att HD beviljar prövningstillstånd. Hoppas du fick svar på din fråga

Kan jag ärva min pappas faktura?

2021-04-19 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |HejMin pappa har ett underskott enl bouptäckningen på 15.000. Har betalat det mesta men nu återstår en räkning på boupptäckning som tillkom på 4.500kr som de säger att jag skall betala privat. Men som jag förstått så kan man ju inte ärva skulder. Fakturan står i pappas namn. Vad gör jag och vad har jag för rättigheter? Tacksam för svar.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Skulder är personliga och huvudregeln vid dödsfall och arv är att man aldrig ärver någon annans skulder. Men, om skulderna finns kvar vid den bortgångnas frånfälle är det möjligt att kvarlåtenskapen måste säljas för att betala en del av skulden, detta sker vid bouppteckningen. I detta fall verkar det finnas mer utgifter än tillgångar i dödsboet. Efter som att efterlevande inte ska behöva täcka skulderna måste dödsboet då försättas i konkurs, jfr 2 kap. 3 § Konkurslagen. För att försätta dödsboet i konkurs behöver gäldenären (dödsboet eller dödsbodelägarna) eller en borgenär ansöka om konkurs för dödsboet hos behörig tingsrätt. Behörig tingsrätt är där den avlidne hade sin hemvist innan sin död. Sammanfattningsvis är det precis som du antydde i frågan, skulder kan inte ärvas, men om dödsboet går med underskott måste det försättas i konkurs. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart. Vänligen

Måste jag visa upp Coronatest för min arbetsgivare?

2021-04-18 i Övrigt
FRÅGA |Covidtesten som nu ska tas högt och lågt medför ju i grund och botten att man tar prov från kroppen och sedan skickar dessa på analys. Alltså skulle man kunna kalla det för en kroppsbesiktning. Merparten av gångerna gör man ju detta frivilligt men jag har nu en svägerska som inte får komma på jobbet innan hon kan visa 1 negativt test. Det känns som att detta kan betraktas som en gråzon då vederbörande inte är misstänkt för ett brott men ändå i grund och botten blir beordrad att lämna testet. Hur ser man på det där?
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Coronatest är i sig en ganska ny företeelse och det finns inget säkert svar kring hur rättsläget ser ut eller hur en domstol skulle bedöma en arbetsgivares krav i förhållande till arbetstagarens intresse. Professorer och andra kunniga inom arbetsrätt har skrivit och argumenterat kring hur arbetsrätten kommer tolka Coronapandemin och olika frågeställningar. Som nämnt finns det inget säkert svar på din fråga men jag ska ändå ge dig lite vägledning kring generella principer och hur ni kan gå till väga. Generella principerArbetsgivare har genom det som kallas arbetsledningsrätt rätt att vidta vissa kontrollåtgärder. Det ligger i arbetsgivarens intresse att ha kontroll över verksamheten medan arbetstagare vill värna sin personliga integritet.Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) är Europarådets konvention om mänskliga rättigheter som också gäller som svensk lag.Artikel 8 EKMR stadgar rätten till privatliv. Det är bara staten som måste följa EKMR men staten har ett ansvar att se till så att arbetsgivare inte kränker arbetstagares rättigheter enligt EKMR. Det är därför inte troligt att en arbetsgivare kan vidta åtgärder som strider mot artikel 8 EKMR och om en arbetsgivare vidtar sådana åtgärder är det möjligt att arbetsdomstolen (AD) sätter ned foten och meddelar att sådana åtgärder inte är acceptabla. För att inskränka artikel 8 EKMR måste det enligt en tidigare dom i AD 1997 nr 29 ske en bedömning utifrån omständigheterna i det konkreta fallet. Gällande Corona/Covid-19 så rör det sig om en sjukdom som är klassad som allmänfarlig och smittsam enligt smittskyddslagen. Arbetsgivarens kontrollintresse kan därför sägas vara ganska starkt.För att kunna göra en konkret bedömning måste hänsyn tas till bland annat vilken typ av arbetsplats det är, vilka arbetsuppgifter och om det är en privat eller offentlig arbetsgivare. I ditt fallSammanfattningsvis går det alltså inte att dra några säkra slutsatser kring vad som gäller. Jag råder er därför att försöka ha en dialog med arbetsgivaren för att hitta en lösning som fungerar för alla parter och om det inte fungerar så är mitt tips att kontakta ert fackförbund för vidare rådgivning. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Jag har hyrt ut min bostadsrätt utan tillstånd och hur fungerar tvångsförsäljning av bostadsrätt?

2021-04-18 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej, vi har en bostadsrättslägenhet som vi pg a missförstånd har hunnit hyra ut i andra hand innan avtal och underskrift skett med styrelsen. Nu har det diskuterats med styrelsen och överenskommet att hyresgästerna ska flytta ut snarast möjligt. Min undran är ifall hyresgästerna inte hinner hitta något nytt boende och det dröjer. Vad har styrelsen för rätt gällande hysning eller tvångsförsäljning. Vad innebär det då om det kommer till tvångsförsäljning. Går det till kronofogden och säljs till ett skampris eller att huset går ut till visning och säljs därefter.Eller blir man bara av med lägenheten utan att få något för det.Tack för hjälpen.Mvh,
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bostadsrätter regleras i huvudsak av bostadsrättslagen (BRL). Det är inte tillåtet att hyra ut sin bostadsrätt utan tillstånd från styrelsen (7 kap. 10 § BRL). Om en bostadsrätt hyrs ut har föreningen rätt att säga upp bostadsrätten och tvinga innehavaren att flytta (7 kap. 18 § BRL). Det gäller dock inte om bostadsrättsinnehavaren slutar med andrahandsuthyrningen utan dröjsmål eller ansöker om tillstånd och får det beviljat (7 kap. 20 § BRL). Vad som är utan dröjsmål är inte definierat i lagen men det kan tänkas vara skälig uppsägningstid för din hyresgäst. Att din hyresgäst inte har hittat ett nytt boende är inte en giltig anledning till att fortsätta hyra ut i andra hand. Om du inte slutar med andrahandsuthyrningen och blir uppsagd ska bostadsrätten tvångsförsäljas så snart som möjligt (7 kap. 30 § BRL).Bostadsrättsföreningen ansöker om tvångsförsäljningen som genomförs av Kronofogdemyndigheten (8 kap. 1 § BRL).Kronofogdemyndigheten säljer sedan bostadsrätten till högstbjudande och du får köpeskillingen med avdrag för Kronofogdemyndigheten och bostadsrättsföreningens kostnader (8 kap. 2 § BRL).Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Är det svartjobb att tjäna pengar på betalda enkäter?

2021-04-18 i Övrigt
FRÅGA |Är det svartjobb att tjäna pengar på betalda enkäter?
Ranya Eliassi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att arbeta svart betyder att du inte betalar skatt på din lön. Är du anställd betyder det också att din arbetsgivare inte betalar några socialavgifter för dig. Så det enklaste svaret är om du uppfyller några av dessa krav så är det troligen svartjobb. Därför om det vore svartjobb så försök att åtgärda det så fort du kan för din egna skull så att det inte få några rättsliga påföljder i längden. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Hälsningar,