Hög avgift till Brf.

2008-12-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag undrar om det är möjligt för en BRF att höja hyrorna med hur månag % som hellst i ett bräde samt hur långt i förväg det ska annonseras. Vi fick nyss besked om en höjning på 9,2% som börjar gälla 1/1 2009.
Fredrik Hansson |Hej tack för din fråga. Enigt Bostadsrättslagen som du finner https://lagen.nu/1991:614, har styrelsen som ansvarar för den löpande driften av föreningen rätt att höja avgiften så mycket som styrelsen anser nödvändigt för att inte föreningens ekonomi ska äventyras. Vid oskäliga avgiftshöjningar kan du enligt bostadsrättslagen 7 kap § 17, återlämna bostadsrätten till föreningen under vissa förutsättningar. Med vänliga hälsningar

Tjänstledighet, - hur lång tid i förväg ska man begära?

2008-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag har blivit antagen på en utbildning med start januari 2009. Jag behöver lite betänketid innan jag tar beslut om att börja på utbildningen. Hur långt innan måste jag begära tjänstledigt av min arbetsgivare? Han är informerad om situationen.
Joanna Drewert |Hej, Rätten för tjänstledighet avseende studier regleras i studieledighetslagen, https://lagen.nu/1974:981. Lagen uppställer ingen regel som exakt anger hur lång tid i förväg den anställde ska begära studieledighet, utan teoretiskt kan Du begära tjänstledigt dagen innan dina studier inleds . Arbetsgivaren kan inte heller hindra den anställde från att ta tjänstledigt för studier om lagens krav är uppfyllda. Däremot har arbetsgivaren möjlighet att skjuta upp ledigheten till senare, dock inte längre än två år. Om arbetsplatsens styrs av ett kollektivavtal måste arbetsgivaren, om denne vill skjuta upp ledigheten längre än sex månader, även ha fackets godkännande för detta. Därför brukar det rekommenderas att man begär tjänstledigt minst sex månader innan skolstart, om arbetsgivaren skulle välja att använda sig av sin rätt att skjuta upp tjänstledigheten. I vilket fall som helst bör man anmäla att man önskar studieledighet så snart som möjligt och bör ange vad studierna avser och hur länge man skall vara ledig. Om Din arbetsgivare är informerad om situationen borde han kunna planera utifrån din eventuella bortavaro redan nu, vilket gör risken att han väljer att skjuta upp din ledighet mindre, men jag råder Dig att bestämma dig så snart som möjligt så att Du har så stor chans som möjligt att få tjänstledigheten så snart som möjligt! Med vänlig hälsning

Bedrägeri

2008-12-07 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej jag har blivit misstänkt för bedrägeri på en summa som ligger på 8400 kr och missstänkt för försök till bedrägeri på en summa som ligger på 7600 kr för att köpa kläder men har sammarbetat med polisen och givit dem bra information om de män som har givit mig detta kredit kort så som adress / Bil registrering och erkänt brottet. min fråga är hur långt fängelse straff kan jag räkna med?
John Herrman |Det finns en rad aspekter som rätten tar hänsyn till vid straffmätning, exempelvis huruvida personen tidigare är straffad. Emellertid ger frågan inte underlag för en fullständig bedömning, därför kan jag inte presentera ett uttömmande svar. Generellt gäller dock att straffen för bedrägeri är fängelse i högts 2 år, vilket stadgas i brottsbalken, 9:1, se https://lagen.nu/1962:700. För försök till bedrägeri gäller ett högsta straff på 2år, vilket stadgas i 9:1,11 och 23:1, samma lag som ovan. Med vänlig hälsning, Med vänlig hälsning,

Fogbyte i bostadsrätt - vem betalar vad?

2009-01-12 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag är medlem i en bostadsrättsförening. Föreningen bestämde i mars 2008 att byta fog på alla föreningens fastigheter. De informerade föreningens medlemmar att arbete skulle utföras och gav ut en generell information att medlem ansvarar för egen egendom (denna information var dock inte direkt i samband med fog-arbetet). Arbetet utfördes under ca 7 månader. För 2 veckor sedan utfördes arbetet på den fastighet jag berörs av. Detta tog ca 2 dygn. För några dagar sedan (efter utfört arbete) fick jag en lapp från föreningen där det stod att jag måste betala 370:- för nertagning av markisskyddet som jag ansvarar för eftersom det tillhör mig. Jag fick aldrig information om att skyddet skulle tas ner. Skulle jag ha fått denna information så skulle jag ha tagit ner det själv: ett arbete som skulle ha tagit mig max 5 minuter (skruva loss 4 skruvar och ta ner ett ca 10 kg tyng plåtskydd). Jag anser att föreningen missade att informera oss (det berör även andra medlemmar) och har därför inte rätt att kräva betalning efter utfört arbete. Dessutom är den betalning föreningen kräver inte själig eftersom det motsvarar över 4000 SEK/timme. Min fråga är hur jag ska gå till väga för att bestrida detta.
Anna Fahlman |En bostadsrättsinnehavares skyldigheter och rättigheter finns med i 7 kapitlet bostadsrättslagen. I dessa regler går det även att utläsa de skyldigheter som åligger bostadsrättsföreningen och dess medlemmar, bland annat att föreningen är skyldig att sköta fastigheten utvändigt samt allt som rör stammar, el och dylikt medan medlemmarna är ansvariga för det inre underhållet. I min mening bör du kontakta styrelsen i din förening och påpeka dina synpunkter. En del av din månadsavgift till föreningen avsätts för det yttre underhållet. Många föreningar avsätter också pengar i en fond för inre underhåll. Där fördelas pengarna på varje lägenhet i proportion till lägenhetens andel i föreningen. Du kan vända dig till HSB (Du finner länken till deras hemsida här) och fråga vad de anser vara brukligt eftersom de besitter kunskap rörande bostadsrättsföreningar. Det finns även Bostadsrättsnämnden (Du finner länken till deras hemsida här ), som kan hjälpa till att lösa tvister mellan bostadsrättsföreningar och enskilda. Hjälpen är dock inte kostnadsfri utan kostar 500kr om ansökan kommer från en enskild person. Man bör även hålla i åtanke att nämndens avgöranden inte är juridiskt bindande, men det är ovanligt att de inte följs. Sammanfattningsvis, är det beklagligt att du känner att på grund av dålig information från styrelsens sida har du fått en räkning för ett arbete som du själv kunde utföra. Summan är dock relativt liten och därför, trots att du egentligen bör betala kostnaden, kan du säkerligen komma överens med föreningen om en lösning som gynnar alla parter. Vänligen,

Säljarens felansvar vid dolt fel i fastighet

2008-11-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi sålde en trävilla från 1984 för 4 månader sedan. Vi har bott där i 8 år. Köparna har nu efter 4 månader hittat ett fel på ett rör vid avloppsbrunnen utomhus på bilparkeringen framför huset. De menar att röret blivit knäckt av att ett träds rötter vuxit in och förstört det. För detta kräver köparna uppskattningsvis minst 50.000 för att åtgärda detta. Vi som säljare har aldrig upplevt något fel från denna brunn. Vid besiktning av huset kontrollerades aldrig detta. Är det verkligen riktigt att köparen kan kräva oss som säljare på ansvar för detta och dessutom att vi ska betala minst 50.000 för att gräva upp plattor mm och ner och fixa röret?
Lovisa Cronstedt |Hej, Enligt JB (se lagen https://lagen.nu/1970:994) har köparen en omfattande undersökningsplikt vid köp av fast egendom, 4:19§ 2st. Denna undersökningsplikt omfattar dock inte dolda fel. Ett dolt fel är ett fel som en tillräckligt kunnig person inte kunnat upptäcka. Med en tillräckligt kunnig person avses en normalt bevandrad och erfaren lekman. I detta fall handlar det med största sannolikhet om ett dolt fel då felet inte skulle ha kunnat upptäckas om man inte grävt upp marken etc och såna ingrep omfattas inte av undersökningsplikten, NJA 1975 s. 545. Huvudregeln är då att säljaren bär ansvaret för felet. Det spelar ingen roll om ni som säljare inte själva kände till felet vi försäljningen. Ansvaret gäller i 10 år från det att köparen tillträtt fastigheten, 4:19b§. Det fel som uppkommit kan ge avdrag på köpeskillingen, 4:12§. Hur stort avdraget blir beror på felets omfattning och kostnader för att åtgärda felet. Det finns dock begränsningar även i säljarens felansvar. I detta fall rör det sig om ett hus som är drygt 20 år gammalt och det vore orimligt om säljaren skulle svara för alla eventuella fel. Ju äldre huset är desto mindre blir utrymmet för säljarens felansvar. En objektiv, abstrakt bedömning av vad köparen kan förutsätta ska ligga till grunden för bedömningen om säljarens ansvar. Utifrån de uppgifter du lämnat i frågan är det svårt att ge ett konkret svar men jag anser att det inte helt otroligt att detta fel är något köparen får räkna med. Ett exempel där felansvar hos säljaren inte förelegat är RH 1997:22. Där var huset dock betydligt äldre och felet bestod i rötangrepp så jag kan inte dra några direkta slutsatser utifrån fallet. I beaktande vid bedömningen tas hänsyn till inte bara byggnadens ålder utan också art. Är det en tomt med stora träd är risken större för denna typ av fel och då minskar även säljarens felansvar. Med vänlig hälsning

Försäljning av bostadsrätt till sambo

2008-11-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hur stor del av min sambos lägenhet blir min? Ska köpa in mig i min sambos lägenhet (värd ca 3,6 milj). Han har lån på 1,5 milj. Tanken är att jag ska överta hälften av lånet samt lägga in mina sparpengar (160.000kr) Hur räknar vi ut vad min andel i lägenheten blir?
Carolina Walther |Hej! Hur stor andel av lägenheten som du övertar beror på vad du och din sambo avtalar om. Du kommer att betala 910 000 kr till din sambo (1 500 000 kr/ 2 + 160 000 kr). Hur stor del ni vill att detta ska motsvara är upp till er att besluta. Att tänka på vid överlåtelsen är att din sambo ska beskatta den summa som du betalar såsom kapitalvinst vid försäljning av bostadsrätt enligt 42:1 inkomstskattelagen se här https://lagen.nu/1999:1229#K42. Ni måste även tänka på att till den del ersättningen motsvarar marknadsvärdet anses bostadsrätten ha sålts och i övriga delar ha anses den ha givits i gåva. Gåvor är skattefria både att mottaga och att ge. Detta innebär att din sambo slipper kapitalvinstskatt, men innebär samtidigt att han ger dig en viss del av sin förmögenhet i bostadsrätten. Om ni vill sälja till marknadsvärdet innebär det att du kommer överta cirka 25 % av bostadsrätten (910 000 kr / 3 600 000 kr).

Gäller muntliga avtal vid köp av sommarbostad?

2008-12-01 i Alla Frågor
FRÅGA |3 parter äger en gemensam sommarbostad. 2 ägare ska köpa ut den 3:e. Parterna har varit överens om priset 2 gånger, muntligen. Dock ändrar sig 3:e parten innan kontrakt hinner skrivas och protokoll skrivas på och vill ha nytt möte igen....det hinner inte gå mer än 24 timmar före det muntliga avtalet bryts. Får den 3:e parten lov att bryta muntligt avtal?
Frida Henkow |Vid köp av fast egendom (sommarbostad) gäller enligt JB 4:1 att det måste vara ett skriftligt avtal för att vara giltigt, se https://lagen.nu/1970:994. (Det är bara vid köp av lös egendom som muntliga avtal gäller.)

Vad är Magistrates' Court?

2008-11-30 i Alla Frågor
FRÅGA |undrar vad motsvarigheten till Magistrate's court på brittisk engelsk eller the civil court of peace på amerikansk engelska är på svenska?
Jon Östrem |Hej, Magistrates' Courts saknar motsvarighet i Sverige. Det är den lägsta instansen för små brottmål där högsta straffen är £ 5000 eller fängelse i sex månader. Dessa mål utgör den allra största delen av det totala antalet mål.