Kvarlämnad egendom lägenhet - äganderätt

2018-01-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan den person som blivit avhyst från en lägenhet som ägdes sv hans exfru komma och be om sina kläder efter ett år ? Det mesta lämnades hos kronofogden men det är väl hans ansvar att se till att allt var där och i så fall kontakta henne inom 3 mån efter avhysning ?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande den egendomen som kronofogden tagit hand om föreligger inget ansvar för ex-frun. Äganderätten till egendomen som är kvar hos ex-frun tillhör dock som huvudregel fortfarande ex-mannen. Detta är för att lagen skyddar äganderätten till egendom (av skäl såsom att man inte får stjäla osv, det vill säga frånta egendom från den rätta ägaren). Att kasta bort sedan egendom skulle kunna utgöra brott enligt brottsbalken, 10 kap 4 §, s.k. olovligt förfogande.Däremot är ju syftet med lagregeln en sådan situation som du beskriver. Man hade kunnat argumentera för att ex-mannen, genom att inte vara villig att hämta sina saker, avsagt sig äganderätten till egendomen. Sakerna skulle i så fall vara att anse som övergivna (res derelicta) och det är då helt lovligt för ex-frun att tillägna sig egendomen.För att bli av med egendomen ex-mannen lämnat kvar (och utan att ex-frun i denna situationen riskerar att göra sig skyldig till brott) rekommenderar jag att hon kontaktar kronofogden på nytt för s.k. handräckning (se här)Hoppas att du fick svar på din fråga!

Trasig brunn vid köp av fast egendom

2018-01-09 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej,jag har köpt ett hus med egen brunn, åretruntvatten.När jag flyttar in fungerar inte vattnet. ringde direkt säljare/mäklare och påtalade detta. det spottar och fräser, kommer lite vatten, sen spottar det och fräser. Omöjligt att duscha.när jag spolade i toaletten, diskmaskin, tvättmaskin lät det som om rören skulle sprängas. rörmokare var där i 3 månader och upptäckte fel efter fel. hydropress trasig, läcka i en koppling under huset som var inbyggt i en låda, pumpen var trasig i brunnen. i samma veva gjorde jag ett vattenprov där det visar sig att vattnet är otjänligt, radon 1180 bq. jag bor permanent så allt måste ju funka. har haft kontakt med säljare/mäklare hela tiden. ett kravbrev är skickat nu när allt är färdigt. totalkostnad 80 000 kr. säljare svarar inte nu...vad göra? mvhjessica
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp av fastighet är köparens undersökningsplikt omfattande. Däremot omfattas sådan plikt inte av "dolda fel" i fastighet, det vill säga sådana vill som köparen inte kunnat upptäcka vid besiktning. Dolda fel är exempelvis att det skulle krävas att man bryter upp plankor i golvet för att hitta ett fel. När ett hus har egen brunn ställs det dock ganska stora krav på köparen som bör ta ett vattenprov/begära ett sådant för att se om vattnet kan vara otjänligt. Däremot skulle jag säga att en trasig hydropress, en läcka i koppling samt trasig pump i brunnen är att anse som dolda fel, vilket ligger utanför ramen för köparens undersökningsplikt, eftersom du inte kunnat upptäcka felen tidigare. Enligt 19 § jordabalken (JB) har köparen rätt till avdrag på köpesumman om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. I andra stycket framgår att enbart fel som inte borde ha upptäckts vid en sådan besiktning som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter och omständigheterna vid köpet, dvs. dolda fel såsom i ditt fall. Köparen måste dessutom enligt 19 a § JB reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter att köparen märkt eller borde ha märkt felet.Jag skulle rekommendera dig att kontakta en fastighetsjurist för att få ytterligare hjälp att få avdrag på köpesumman. Du kan dessförinnan kontakta ditt försäkringsbolag för att se om rättshjälp omfattas, vilket hjälper dig att täcka vissa rättsliga kostnader för att driva en process mot säljaren.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Är reducerat bidrag att anse som ett betungande beslut?

2018-01-09 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej!Jag undrar om en begränsning av ett statligt bidrag är att betrakta som betungande offentlig rätt eller gynnande? Ex.: Om jag har fått bidrag på 6 500 kr/mån i 10 år och bidraget är nödvändigt för att att min ekonomi ska gå runt och bidraget plötsligt reduceras till 500 kr/mån.Tack på förhand!
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bidrag är alltid att se som ett gynnande beslut, trots att bidraget blivit reducerat. Beslutet kan därför inte överklagas som ett betungande beslut enligt 22 § förvaltningslagen (vilket sker hos domstol).Vad du istället kan göra är att ompröva beslutet (beträffande avdraget om 500 kr) hos den myndighet där ansökan av bidraget skett. Detta gör du i skriftlig form genom att skriva att du vill ompröva beslutet och vad orsaken är. En sådan omprövning kan inte leda till att beslut till nackdel för dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Reklamationsfrist bostadsrätt

2017-12-07 i Köplagen
FRÅGA |jag sålde min lägenhet o köparen fick fuktskadade efter tre månader vem ta över såna skador .. undrar om det finns lag som säger att säljaren ta över såna skador till sex månader tack
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bostadsrätt är lös egendom och reglerna kring detta hittar du i köplagen. Det föreligger ett köprättsligt fel om lägenheten inte överensstämmer med vad ni avtalat om eller om den avviker från vad köparen kunnat förvänta sig(17§). Bostadsrätten köps som utgångspunkt i "befintligt skick" - se 18 §. Dock föreligger det fel i fastigheten om: 1. varan (bostadsrätten) inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Risken för egendomen går över på köparen när han tar över egendomen men du svarar för fel som funnits innan dess, även om bristerna visar sig först senare(13, 21§). Se 21 §: "Uppkommer en försämring av varan efter det att risken har gått över på köparen, skall varan anses felaktig, om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. Detsamma gäller om säljaren genom en garanti eller liknande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för varans användbarhet eller andra egenskaper och försämringen avser en egenskap som omfattas av utfästelsen."Har du med andra ord vetat om skadan, men ljugit om detta kan du med andra ord bli ansvarig senare.Visserligen ska det ställas emot att köparen har en undersökningsplikt. Köper man en lägenhet har man som huvudregel undersökningsplikt och har man undersökt lägenheten förlorar köparen sin rätt att åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet (20§) Köparen kan inte göra gällande fel som han borde upptäckt eller hade anledning att misstänka med hänsyn till lägenhetens ålder och skick. Det är alltså endast dolda fel som kan påtalas (ex sådana fel som innebär att man måste ha brutit upp golvet för att se fuktskada).Har det varit en fuktskada som inte gått att upptäcka av köparen vid undersökning, kan detta med andra ord åberopas som fel i egendomen. Köparen har rätt att åberopa fel i bostadsrätt upp till 2 år. ( 32 § 2 st )Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kommer en gåva bli giftorättsgods vid giftemål?

2018-01-09 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag har två barn som är sambo med era respektive men de är inte gifta än. Jag började fundera på att hjälpa de innan jag går bort och ordna med hjälp av advokaten förskott av ärv och det skall gälla mina besparingar. Vill fråga vad det händer om mina barn gifter sig med sina respektive eller får barn med de?Vänligen,X
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så länge dina barn endast är sambor med sina respektive kommer en sådan gåva från din inte utgöra gemensam egendom ifall de separerar från sina respektive.Om de däremot gifter sig kommer deras pengar att bli giftorättsgods, det vill säga bli pengar de delar med sin make/make om de eventuellt skiljer sig. Vad man istället kan göra är att genom testamente eller gåva med förbehåll skriva att pengarna ska vara enskild egendom. Pengarna kommer då inte bli giftorättsgods (ett sådant förbehåll ses som ett villkor för att få gåvan) och dina barn kan inte ändra på detta utan ditt godkännande.Om de får barn med sina respektive gäller huvudregeln för arv till dessa, det vill säga dina barnbarn ärver efter dina barn när de går bort. Barnbarnen har alltså den primära arvsrätten, dock är det lite annorlunda om ditt barn är gift. Är ditt barn gift tillfaller pengarna först dennes make/make så länge denne är i livet. Pengarna "tillhör" egentligen barnbarnen, men detta är utvecklat i svensk rätt för att skydda den efterlevande maken eftersom gifta par ofta har delad ekonomi, hus och liknande.Om du vill ha hjälp att skriva ett testamente/gåvobrev med förbehåll rekommenderar jag dig att vända dig till en familjejurist!Hoppas att du fick svar på din fråga!

Undertecknad åtagandeblankett - att anse som ett avtal?

2018-01-09 i Anbud och accept
FRÅGA |god man skriver under en åtagandeblankett och lämnar in till överförmyndaren, överförmyndaren undertecknar ett förordnande som sänds till den föreslagna gode mannen, kan det anses vara ett avtal enligt Avtalslagen.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett bindande avtal bygger enligt lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) enligt principen om anbud och accept. När den gode mannen skriver under åtagandet är detta att jämföra med anbud och när överförmyndaren undertecknar avtalet är detta sedan att likställa med accept. Ett sådant avtal är bindande. (se 1 § avtalslagen) https://lagen.nu/1915:218 Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vilka regler gäller i en ideell förening?

2017-12-07 i Föreningar
FRÅGA |Hej. Jag är med i valberedningen i en ideell förening. En av medlemmarna som ni sitter i styrelsen vill nominera en annan medlem som ordförande. Hon vill dock göra det anonymt. Är det ok att hon är anonym? Hon riskerar annars konsekvenser av sittande ordförande tror hon ( vars mandattid går ut till nästa föreningsstämma).Mvh Elisabeth Holmberg
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar. Reglerna som gäller är således vad som sägs i era stadgar samt att man måste följa "god föreningssed". Det finns dessutom fyra generella regler för associationer som dessutom gäller för ideella föreningar och dessa är:1. Beslut får inte strida mot föreningens ändamål2. De som är verksamma inom föreningen är bundna av den verksamhet man kommit överens om att ägna sig åt.3. Alla medlemmar har lika rätt. 4. "Generalklausulen" innebär "att de som har bestämmanderätten inte får fatta beslut eller vidta åtgärder som är ägnade att bereda någon en otillbörlig fördel till nackdel för organisationen eller annan medlem".Fråga blir således om det enligt p. 4 kan "ägna någon en otillbörlig fördel för medlem". Jag vågar säga med ganska stor säkerhet att det inte ger den nominerade en otillbörlig fördel vare sig den nomineras anonymt eller under den som nomineras namn. Med andra ord finns det inga hinder i generella regler, däremot rekommenderar jag dig att se över era interna stadgar.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hot om publicering av bilder

2017-12-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Mitt ex har kvar inspelningar på mig som han mycket väl skulle kunna lägga ut på nån sida. Hur kan man gå tillväga på lagligt vis att förhindra detta innan/om det skulle ske. Och om det skulle ske vad gör jag då?Mvh Åsa
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Spridning av kränkande bilder har av domstolen i tidigare mål ansetts vara förtal - se bland annat Instagrammålet (https://lagen.nu/dom/nja/2015s482). Sprider ditt ex bilderna riskerar hen med andra ord att göra sig skyldig till förtal. (5 kap 1 § Brottsbalken)Att hota någon om brottslig gärning att tåla något kan anses vara olaga tvång (4 kap 4 § brottsbalken). Hotar ditt ex med andra ord att lägga upp bilderna rekommenderar jag dig att göra en polisanmälan.Hoppas att du fick svar på din fråga!