Vad gäller för gemensam upphovsrätt?

2019-06-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Vi är ett musikband som bildades 1998, vi släppte ett album år 2000. Vi registrerade samtliga medlemmar som upphovsmän för att fördela intäkterna. Vi trodde detta var rätt sätt, det visade sig senare att man skulle varit ansluten till SAMI för att fördela intäkterna. Vi tyckte då för att alla som medverkade i bandet skulle få en del av kakan. Problemet som nu uppstått är att en bandmedlem som har 10% medverkan på alla verk i albumet satt stopp för att släppa albumet med vårat nya bolag. Vad har vi för rätt som äger 90% tillsammans av verket att agera? Kan vi släppa albumet ändå? Tacksam för tips och råd! Mvh Tommie Johansson
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni har skapat albumet gemensamt tillkommer upphovsrätten er även gemensamt. Om det är någon av er som skrivit text eller musik själv och man kan avskilja dessa delar av individuellt skapande så är det möjligt att en person själv kan ha upphovsrätten till den delen. Om ni däremot skapat albumet tillsammans så är det inte möjligt att göra på detta sätt och ni har en gemensam upphovsrätt. Denna innebär att ingen får förfoga över låten själv utan att alla måste lämna sitt tillstånd, vilken en av bandmedlemmarna i detta fall inte verkar vilja göra. Upphovsrätten är alltså en rättighet som tillkommer var och en av er och inte själva bandet.Om ni ändå väljer att sprida albumet begår ni ett upphovsrättsintrång vilket medför att bandmedlemmen kommer ha rätt till skäligt vederlag för bandets nyttjande av albumet. Den ekonomiska upphovsrätten är emellertid överlåter (3 kap. 27 § URL).För att en upphovsman inte ska ha kvar de ekonomiska rättigheterna och inte kunna föra talan om upphovsrättsintrång mot er övriga medlemmar avseende dessa är det viktigt att alla förfoganden över verket överlåts genom avtalet. Det bör alltså framgå att såväl exemplarframställning som att göra verket tillgängligt för allmänheten på olika sätt överlåts. Den ideella rätten kan som sagt inte överlåtas men efterges i viss omfattning, vilket innebär att det inte går att generellt efterge den (1 kap. 3 § URL). Vad som är begränsad omfattning är en bedömningsfråga men i avtalet bör det framgå en uttrycklig förklaring om att du efterger den ideella rätten och specifikt vilka av kundens förfoganden det avser. Viktiga delar i avtalet är utöver detta är vilket verk avtalet gäller, vilka som är avtalsparter och vilken ersättning som ska utgå. Min rekommendation är därför att ni försöker samtala med den sista bandmedlemmen för att köpa dennes ekonomiska del av det upphovsrättsligt skyddade materialet, eftersom ni annars dessvärre riskerar att göra er skyldiga till upphovsrättsintrång. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hyresgäst bestrider betalningsansvar för skador

2019-06-25 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,vi har hyrt ut vår lägenhet mellan 1-11-2018 0ch 1-4.2019. Innan vi hyrde ut hade vi en genomgång av lägenheten med en av hyresgästerna.När vi kom tillbaka upptäckte vi att en bordsyta var skadat. När vi påpekade detta fick vi nedanstående något märkliga svar."Hyresgästen är helt omedveten om hur bordet i fråga har skadat Hyresgästen bekräftar emellertid sitt ansvar att återlämna lägenhets inventering i samma skick som vid slutet av hyresavtalet.Hyresgästen tar inte ansvar för skadorna på bordet, men tar ansvar för att reparera bordsytan, begränsad upp till 6 000 kr".Vi lät renovera bordet till en kostnad av 3000 kr. och presenterade kvittot till hyresgästen.Nu vill hyresgästen inte betala eftersom vi inte hade gjort en inventarieförteckning.Kan man bete sig på detta sätt? Vad kan vi göra? Ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden?
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min uppfattning är att hyresgästen, genom sitt svar, har bekräftat betalningsansvar för bordet. Det är därför min rekommendation att ni via kronofogdemyndighetens hemsida ansöker om betalningsföreläggande. Det är då upp till hyresgästen att antingen godkänna eller bestrida betalningsansvar. Om hyresgästen bestrider betalningsansvar har hyresvärden möjlighet att väcka talan om betalningsansvar i allmän domstol.Hopps att du fick svar på din fråga

Vad gör man när man blivit utsatt för bedrägeri?

2019-06-25 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Om man blir lurad på pengar (bedrägeri)Hur går man till väga?Vad kan man anmäla för?Vad kan man kräva?Kan man få pengar av sitt försäkringsbolag?Gäller 3 saker.En på 1500kr (en person)En på 5000kr (en annan person)Och en på 45000kr (utländskt företag)Det har jag blivit lurad/blåst/scsmmad/bedrägeri på.Hur går jag bäst till väga?Har mycket bevis, bilder, email osv.
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid bedrägeri bör man inledningsvis polisanmäla, varpå polisen kommer att göra en utredning. Finns det tillräckligt underlag kommer åklagaren vidare att väcka åtal mot de berörda. Bedrägeri faller inom vad som kallas allmänt åtal och väcker åklagaren talan kommer därför staten stå för rättegångskostnaderna. De kan även vara, precis som du nämner, en god idé att kontakta ditt försäkringsbolag.Hoppas att du fick svar på din fråga

Vem kan anmäla brott till polisen?

2019-05-03 i Övriga brott
FRÅGA |kan en person bli skäligen misstänkt för ett brott om personen berättar för en annan person att han begått ett brott och den personen senare berättar det för polisen?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En polisanmälan kan göras av vem som helst, vilket innebär att en person som fått vetskap om en brottslig handling har möjlighet att anmäla detta. Det är sedan upp till polisen om detta ska betraktas som en person är misstänkt för ett brott.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Säga upp hyresavtal på bestämd tid i förtid

2019-06-25 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej Min son har hyret en lägenhet i andrahand sedan 1 novemberg 2018. Efter sex månader förlängdes (muntligt) avtalet med ytterligare sex månader. dvs tom 31/10 2019. Nu är min fråga kan vi säga upp avtal 2019-06-24 och på så vis ha 3 månaders uppsägning? Detta innebär att flytta en månad tidigare än den muntliga överenskommelsen, därmed oxå betala en månad mindre. TAck för hjälpen
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!Huvudregeln är att hyresavtal som är slutna på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut och inte behöver sägas upp om inget annat avtalats. Det finns inget formkrav på skriftliga avtal vad gäller hyresavtal, varför ert muntliga avtal är fullt lika bindande som ett skriftligt hade varit. Det föreligger således dessvärre ingen möjlighet att säga upp avtalet i förtid, såvida inte hyresvärden godkänner detta.Hoppas att du fick svar på din fråga

När blir man delgiven misstanke om brott?

2019-06-25 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har anmält ett brott mot en viss person. På polisanmälan står det att brotten är ofredande, sexuellt ofredande samt olaga hot. Detta anmälde jag för ca två veckor sedan. Jag undrar, vad händer nu? Kommer polisen kontakta mig ang om det blir förundersökning eller inte. Samt ungefär hur långt tid kan man förvänta sig att det tar? En sista fråga: kommer personen som är misstänkt för brotten få reda på att han är anmäld? Isåfall när?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett brott har begåtts utreder polisen vad som hänt, till exempel genom förhör, undersökning av brottsplatsen och teknisk utredning. Detta kallas förundersökning och den leds av polis eller åklagare. En förundersökning ska inledas om någon angett brottet till polis- eller åklagarmyndighet eller om det finns anledning att anta att ett brott som hör till allmänt åtal har förövats. Här kan nämnas att de flesta brott ligger under allmänt åtal. Vid förundersökningen utreds således vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl föreligger för att väcka åtal mot honom. När förundersökningen kommit så långt att någon kan skäligen misstänkas för brott ska denne under nästa förhör underrättas om misstanke, se RB 23:18. Personen i fråga har således rätt att bli delgiven misstanke om brott först när han är skäligen misstänkt. Det är svårt att svara på hur lång tid det kommer ta, eftersom detta beror på polisens handläggningstider. Min rekommendation är att du vänder dig till din polismyndighet för att kunna ställa frågor om hur ärendet fortskrider.Hoppas att du fick svar på din fråga

Avsäga sig arvsrätt vid adoption

2019-05-07 i Arvsavstående
FRÅGA |Vid en vuxenadoption kan denne person avsäga sig sin arvsrätt och sina eventuella barns arvsrätt?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Adopterade barn likställs med bröstarvingar vid arvsfördelning. Det föreligger däremot möjlighet att avsäga sig från arvsrätten. Man kan avsäga sig en viss andel av arvet, specifik egendom eller hela arvslotten.Bestämmelser om arv och testamente finns i främst Ärvdabalken (ÄB). Av 17 kap. 2 § 1 st. ÄB framgår att en arvinge har rätt att avsäga sig sin rätt till arv. Detta innebär som utgångspunkt att arvet fördelas på övriga arvingar och varken den som avsäger sig arvet eller dennes arvingar ärver något, se 17 kap. 2 § 3 st. Att avstå arv innebär att istället att arvet går till arvingarna till den som avstått sitt arv. En avsägelse av arvsrätten måste göras skriftligen, se 17 kap. 2 § 1 st. ÄB. Det enklaste är om det finns ett testamente där det framgår att arvingen som vill avsäga sig sitt arv inte kommer att ärva något. Då räcker det att arvingen som vill avsäga sig sitt arv skriver sitt godkännande på testamentet. Personer under 18 år kan inte avsäga sig sitt arv och barn och/eller barnbarn till den döde kan inte avsäga sig sitt arv utan att ha fått skälig ersättning, se 17 kap. 2 § 1 och 2 st.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hyra ut villa - vad gäller?

2019-05-03 i Hyresavtal
FRÅGA |hej jag undrar vad som gäller när jag ska hyra ut min pappas hus då han inte är frisk att bo kvar han har fått en stroke.och han har tappat minnet.han har inte råd att ha två boende.samt att ja inte vill sälja huset då han är kvar i livet.vet att man måste betala skatt över schablon belopp.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man hyr ut en villa tillämpas reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad, lag (2012:987) om uthyrning av egen bostad. Den största skillnaden (från hyreslagen i 12 kap jordabalken som gäller vid uthyrning i andra hand) är att prissättningen för hyran är fri enligt lagen om uthyrning av egen bostad.Det föreligger vissa skillnader avseende uppsägningstid, beroende på om hyresperioden är bestämd eller obestämd, samt hur lång hyresperioden är om den är obestämd; se 12 kap. 3-4 § jordabalken i relation till 3 § lagen om uthyrning av egen bostad. Viss skillnad föreligger även avseende möjligheten till förlängning av hyresavtalet; 12 kap. 45a § jordabalken i relation till 3 § lagen om uthyrning av egen bostad.Det är svårt att sammanfatta alla regleringar som gäller vid privatuthyrning i detta svar, men mitt råd är att ta hjälp av en jurist att ta fram ett hyresavtal med hyresgästerna, där man reglerar tiden för uthyrning, i vilket skick huset hyrs ut i, vad som gäller vid eventuella skador, när inbetalning ska ske osv.Hoppas att du fick viss ledning!