Får man kasta kvarlämnade saker?

2019-03-01 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Vi bedriver i en kommunal verksamhet, försäljning av begagnade saker. Ibland händer det att en kund betalar för en vara, men inte tar med sig varan t.ex. på grund av transportproblem eller helt enkelt glömmer varan. Behöver vi förvara kundens varor eller kan vi sälja/kasta varorna efter en viss tid?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I de fall kunden har betalt för varan har äganderätten obligationsrättsligt övergått, varför ni inte har rätt att slänga varorna i första hand. Det skulle isåfall kunna bli fråga om egenmäktigt förfarande, 8 kap 8 § brottsbalken, alternativt olovligt förfogande i 10 kap 4 § brottsbalken.Vad ni istället kan göra är att kontakta Kronofogden för att begära handräckning, vilket innebär att Kronofogden flyttar sakerna. I de fall lång tid har gått sedan ägarna av tillhörigheterna bör det kunna anses som att de avsagt sig besittningen till sakerna (res delicata), vilket ger er möjlighet att slänga dem. Det är svårt att säga en tidsfrist på rak arm, men mellan 1-2 år borde vara tillräckligt för att ni ska ha laga rätt att kasta sakerna. I första hand bör ni dock nog kontakta Kronofogdemyndigheten.Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Respekträtt för fotografier - får man ändra i ett verk?

2019-03-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Upphovsrättsfråga; om man äger ett gammalt pappersfoto av en kändis får man då manipulera bilden (färgsättning etc) och sälja som konst? Man äger alltså ett gammalt foto på papper (mer än 70 år gammalt) men vet inte vem fotografen är. Följdfråga; gäller samma regler i USA som i Sverige?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Upphovsrätten är uppdelad i en ekonomisk rätt och en ideell rätt. Den ekonomiska rättigheten, 2 § upphovsrättslagen, uppstår så fort verket har skapats och skyddet kan vara så länge som 70 år efter det att den som skapat verket har avlidit, men gäller i 50 år vad avser fotografier, 49 a § upphovsrättslagen. Den ideella rätten (3 § upphovsrättslagen) kan liknas vid en moralisk rätt och innebär bland annat att upphovsmannens namn alltid måste anges och att man inte får kränka en upphovsman. Denna rätt är tillskillnad från den ekonomiska rätten i princip "evig". Det innebär i praktiken att om du ska ändra i ett verk såsom du beskriver kan detta kränka upphovsmannens anseende (respekträtten), se ex. NJA 1994 s. 74 där beskärningar hade skett i målningar. I NJA 1979 s. 352 ansåg dock domstolen att ändringar i ett verk var tillåtet, varför rättstillämpningen är lite spretig vad gäller vad som anses kränkande för upphovsmannen. Sammanfattningsvis finns alltså en (evig) ideell rätt som innebär att du inte får ändra i ett verk på ett kränkande sett, men vad som avses som kränkande går inte att svara på på rak arm utan bedömningen sker i det enskilda fallet.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Dolt fel i fastighet genom vattenskada - garantitid?

2019-02-27 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej!Vi köpte vårt hus i oktober 2011. Vi ska nu sälja det och mitt i försäljningen upptäcker vi en vattenskada. Vi har en balkong vars golv utgör taket i vardagsrummet . Det visar sig att de klinkers och troligtvis underarbetet inte är helt korrekt utfört. Kan vi kontakta mäklarfirman för kompensation, eller kanske snarare täcker säljgarantin här?Tacksam för svar!MvhZara Anderssonzaraomicke@me.com
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till köp av fast egendom har köparen en långtgående undersökningsplikt, vilket framgår av 4 kap. 19 § 2 st. jordabalken. Av bestämmelsen följer att en köpare inte får åberopa som fel vad han eller hon borde ha upptäckt och utgångspunkten är jämförliga fastigheter. Har ni som köpare således haft anledning att misstänka vattenskada genom att exempelvis se fuktskador kan ni inte vända er till säljaren och åberopa fel. Har ni däremot inte haft anledning att misstänka vattenskada så anses detta som ett s.k. dolt fel som säljaren ansvarar för. En köpare ska exempelvis inte behöva bryta upp golvplank för att säkerställa att det inte finns några vattenskador. Säljaren svarar för dolda fel i 10 år, varför det fortfarande finns möjlighet för er att invända skada gentemot säljaren. Detta måste dock göras inom skälig tid efter att ni upptäckt felet, varför jag rekommenderar er att snarast möjligt ta kontakt med säljaren gällande felet.Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Begära skadestånd från hundpensionat efter skada på hund

2019-02-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Jag hade en resa inbokad i två veckor och behövde därför hjälp med att passa min hund under denna tid. Ett hundpensionat hade plats för hunden den senare veckan, så den första veckan bad jag min bästa kompis om hjälp. Hon har dessutom två andra hundar, vilket bara är positivt då våra hundar kommer väldigt bra överens. När jag kom hem och hämtade ut hunden från pensionatet såg han förfärlig ut och jag tog honom direkt till veterinären som konstaterade att han hade blivit smittad av elakartad kvalster och löss. Detta är en tämligen jobbig behandling och dessutom kostsam. Jag frågade självklart min kompis om hennes hundar bar på någon smitta, men så var inte fallet. Jag undrar därför om jag kan ersättning från hundpensionatet på något vis? De bör ha uppfattat att min hunds allmäntillstånd var nedsatt. Borde inte de bära ett ansvar för att min hund får den vård den behöver under tiden som han är inhyst hos dom?Mvh Alexandra
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller skador som orsakas av hundar gäller lagen om tillsyn över hundar och katter. I lagen framgår att skador som en hund orsakar ska ersättas av ägaren eller innehavaren. I detta fall bör hundpensionatet anses som innehavaren eftersom de tagit emot din hund för underhåll (se prop. 2006/07:126 s. 69). Skadeståndsansvaret är strikt och det spelar alltså ingen roll om innehavaren (hundpensionatet) varit vårdslösa eller inte.I svensk rätt bedöms en skada på en hund som en sakskada, där det som ska ersättas vid en sådan skada är bl.a. sakens värde eller reparationskostnad samt andra kostnader till följd av skadan, enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Högsta domstolen prövade fråga om skadestånd för veterinärkostnader i NJA 2001 s. 65 där de konstaterade att i vissa fall kan veterinärskostnader i själva verket överstiga värdet för hundens marknadsvärde, men att detta inte hindrar att du som ägare söker ersättning för samtliga veterinärskostnader.Jag föreslår att du kontaktar hundpensionatet och lämnar kvitton för veterinärskostnaderna till dem och förklarar att du rättsligt har rätt att få ersättning för de skador som uppkommit under perioden till hund befann sig på hundpensionatet. Har de inte för avsikt att betala finns det vidare möjlighet att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Hoppas att du fick viss vägledning i dina frågor!

Ogiltighetsförklara avtal vid alzheimers

2019-03-01 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Min exman har alzheimers. Vid besök i staden blev han lurad att skriva på ett telefonabonnemang som utlovades bli "mycket billigare än det han har idag". Fakturor har droppat in - förutom för telefon också för 90Gb bredband - detta trots att han inte äger en dator och pga sin sjukdom inte har kunskap att "surfa"! På de räkningar jag tagit del av står det följaktligen "0"!Vid samtal med telefonföretaget säger de att de kan återbetala telefonabonnemang från det datum de har läkarintyg - vilket nyligen gjorts. Vad säger lagen? Kan man påföra någon en kostnad då ett avtal saknar påskrift av - i detta fall min exmake (75 år)! Vilka juridiska möjligheter har jag att återkräva felaktigt inbetald ers.ättning för bredband?Allt detta har orsakat mina barns far onödig oro som försämrar hans tillstånd. Hans son ägnade stor del av sin semesterledighet i julas för att försöka nå ett avslut utan att lyckas. Nu har jag tillbringat mycket tid för att försöka hjälpa - har fullmakt så jag kan agera i hans ställe.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett avtal kan ogiltighetsförklaras om en person befunnit sig i oförstånd och inte haft förmåga att förstå en rättshandlings innebörd, 31 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, AvtL. Det är emellertid ni som måste bevisa att din exman i förevarande fall inte haft förmåga att förstå vad det innefattade att ingå ett avtal, vilket kan styrkas genom exempelvis läkarintyg. Det verkar som om telefonbolaget har gått med på att återbetala abonnemanget från det datum läkarintyg finns, men inte dessförinnan. Jag uppfattar därför att din fråga är om du har möjlighet att få tillbaka pengar även för abonemangskostnaderna innan läkarintyget bekräftar hans sjukdom. Det finns möjlighet att åberopa att han ingått avtalet under oförstånd och att han därför har rätt att ogiltighetsförklara avtalet redan från dess ingående. Det är emellertid en domstol som måste ta ställning till om ett sådant förhållande föreligger, varför ni isåfall måste lämna in en stämningsansökan i domstolen.Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Tillämpa EU-rätt i svensk domstol

2019-03-01 i Domstol
FRÅGA |Vad är obligationen av svensk domare att bedöma huruvida tillämplighet av en EU lag prövas på min egen begäran i domstol istället för Svensk lag i en tvist med ett internet företag? Individer kan ju inte gå till EU-domstolen, utan domaren själv måste välja. EU lagen och exemplen som finns på internet i EUs konsumenträtt hemsida visar tydligt att företag är skyldigt att redovisa kostnaderna av olika betalningsätt jämte summan för produkten välsynligt vid godkännande. Svensk lag är mycket mer luddig och utan tillämplig exempel på internet. Företaget har inte redovisat fakturaavgiften jämte produktenskostnad i mitt fall. Faktureringsavgiften var dold på det sättet att man måste först inse att val finns, ändra det i betalningsinstälningarna själv för att se summan, och inse att de skickar en faktura saftigt kryddat med fakturakostnader om man inte ändrar betalningsinställningen. By-default är faktura valt och innehåller hårt kryddat fakturakostnad. Jag har betalat tjänsten men inte den dolda/oredovisade fakturakostnaden.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De svenska domstolarna är bundna av att tillämpa EU-rätten, där förordningar är direkt bindande och s.k. direktiv implementeras i svensk rätt. All prövning i svensk domstol måste därför ske i ljuset av EU-rätten. Det finns dock en princip i svensk rätt som heter "jura novit curia" som innebär att rätten känner lagen. Principen innebär alltså att det är domstolen som själv väljer vilka rättsregler de vill lägga till grund i ett avgörande eftersom rätten förväntas känna till lagen bäst och vilka rättsregler som är tillämpliga i det specifika fallet. Jag kan inte svara på rak arm vilka konsumenträttsliga regler som bör ligga till grund i avgörandet, men är du i behov av vidare juridisk rådgivning i det specifika fallet rekommenderar jag dig att vända dig till några av våra jurister på Lawline på telefonnummer 08-533 300 04.Hoppas att du fick viss vägledning i din fråga!

Felaktigt utställda fakturor

2019-02-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Det hela började när jag som kund på KLARNA skulle logga in på appen för att reglera och kolla en skuld. De kom då upp ett meddelande som hävdade att mitt konto avslutats pga en obetald skuld från 2013 hos LINDORFF (idag LOWELL.) Jag hävdade min oskuld då jag ej haft någon obetald skuld eller räkning från 2013. Dem ville ej gå in i detalj vad det gällde eller hur mycket skulden var på. Detta skedde i Fredags den 22/2 på morgonen. Jag fick panik och kände enorm stress och ringde därmed LOWELL fyra gånger den morgonen varpå dem hävdade att jag inte hade någon skuld hos dem. Dem rekommenderade mig att istället ringa Collector vilket jag också gjorde. Dem bekräftade även att jag inte hade något obetalt hos dem heller. KLARNAS chattjänst envisades om att de inget kunde göra utan att jag skulle kontakta LOWELL på nytt. Jag befinner mig i en speciell situation då jag ej bor på den adressen jag är skriven på så jag kan ej med säkerhet veta att fakturorna har skickats. Dessutom är jag oerhört försiktig med att betala alla mina räkningar i tid. Denna karusell gjorde att jag fick total panik och jag har tidigare haft utmattningssyndrom och är oerhört känslig för stress. Jag fick ju inget svar från KLARNA. På Lörd morgon efter att jag hade sänt kundtjänsten på KLARNA ett mail på Fre kväll får jag ett svar från Louise på kundtjänsten Hon svarar att pga tekniskt fel har det skickats ut fel saldo och fel skulder i appen. Hon bad om ursäkt. Min fråga, kan jag stämma dem? Får dem göra så?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar din stress och frustration i situationen. Det verkar emellertid ha varit ett ärligt misstag ifrån Klarna och det har såvitt jag förstår av ditt meddelande har förfarandet inte medfört att du förlorat några pengar, vilket i sådant fall skulle kunna berättiga skadestånd. Trots din beskrivna stress skulle jag inte heller rekommendera dig att lämna in en stämningsansökan eftersom ett sådant förfarande vanligtvis är väldigt kostsamt (det lagstadgade domstolstaxan för en jurist är 1725 kr/h). Därtill tillkommer att att den förlorande parten i en rättegång måste ersätta även motpartens kostnader. Vad jag istället skulle rekommendera dig att göra är att kontakta Klarna på nytt och förklara dem stress de åsamkat dig och om de har möjlighet att ge dig en goodwill-ersättning istället för problemen.Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Uppsägning av hyresavtal under äktenskapsskillnad

2019-02-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min fru skall skiljas, skilsmässan är inlämnad till Tingsrätten och betänketid går ut den 7 juni 2019. Jag står själv på lägenhetens kontrakt och vill säga upp detta så fort som möjligt eftersom jag har skaffat annat boende. När kan jag göra detta för att det skall gå rätt till mot min fru? Hyresvärden godkänner inte att min fru kan ta över kontraktet. Mvh Tommy
Amanda Strömblad Larsson |Hej Tommy!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att din fråga rör huruvida du har några förpliktelser gentemot din fru att inte säga upp hyresavtalet. Eftersom hyresrätten inte har något förmögenhetsvärde (såsom en bostadsrätt) räknas denna inte in i bodelningen, varför jag inte heller kan se något hinder för dig att säga upp hyresavtalet.Vad som gäller för uppsägningstid för hyresrätten gentemot hyresvärden hittar du i ditt hyreskontrakt. Det skiljer sig alltså beroende på om hyresavtalet är ingått på bestämd eller obestämd tid och hur länge det har löpt. Om hyresavtalet avser ett avtal på obestämd tid kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, se 12 kap. 4 § jordabalken. Detta innebär med andra ord att om du säger upp lägenheten nu (månadsskiftet feb/mars) upphör kontraktet att gälla sista maj.Hoppas att du fick svar på din fråga!