Ändra underhållsbirdag

2019-02-28 i Underhåll
FRÅGA |Jag har skrivit ett underhållsavtal med min tidigare fru under en period då jag hade god ekonomi för snart två år sedan. Avtalet träffades i samband med skilsmässa.Nu har jag betydligt sämre ekonomi - men dock samma lön. Jag har svårt att få privatekonomin att gå ihop bl.a. pga att jag fått nytt barn med ny partner..Mitt ex har därtill nu en sambo som betalar en del av deras gemensamma kostnader.Jag förstår att underhållsavtal kan omförhandlas vid sänkt lön. Kan omförhandling även begäras vid andra omständigheter? Vad har jag för rättigheter/möjligheter att få underhållet sänkt?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att undrar om det är möjligt att ändra det belopp som du betalar i underhållsbidrag till din tidigare fru för ert barn. Regler om underhållsbidrag och underhållsskyldighet hittar vi i 7 kap. Föräldrabalken (FB).Föräldrarna har rätt att gemensamt besluta om ändring av underhållsbidraget, oavsett om beloppet bestämts genom dom eller avtal. I dessa fall kan advokat eller socialnämnden kontaktas för att upprätta avtal med ändringen. Om föräldrarna inte är överens om att underhållsbidraget ska ändras har vardera förälder rätt att hos domstol begära jämkning av den dom eller det avtal genom vilket underhållsbidraget bestämts (se 7 kap. 10 § FB). För att jämkning ska ske krävs att förhållanden ändrats på ett sådant sätt att det föranleder ändring av underhållsbidraget. Det måste därmed röra sig om en i sammanhanget betydelsefull ändring. Som exempel på sådan betydelsefull ändring har i vissa fall ansetts vara att förälders inkomst kraftigt ökat eller minskar samt att en förälder även blivit underhållsskyldig mot ett ytterligare barn. Vad som är en betydelsefull ändring får dock bedömas i det enskilda fallet och kan därmed vara olika från fall till fall. För att besvara din fråga kan först konstateras att du och din tidigare fru har rätt att gemensamt besluta om att ändra underhållsbidraget. Om ni inte är överens om att en ändring ska ske finns en möjlighet att hos domstol begära om jämkning. Din tillkomna underhållsskyldighet mot ditt och din partners barn kunna torde kunna utgör en sådan betydelsefull ändring som kan medföra jämkning.Hoppas du fick svar på din fråga!

När ska ombud meddelas till domstolen?

2019-02-26 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej!Om man vill att ett ombud ska representera en vid ett tvistemål, när ska ombudet med fullmakt meddelas till Tingsrätten? Måste man i samband med att man lämnar in stämningsansökan meddela Tingsrätten om ombudet med fullmakt, eller kan man göra det när som helst i processen innan eventuell huvudförhandling startar? Har läst att man kan meddela ombudet muntligen till Tingsrätten, hur gör man det? Kan man i samband med den muntliga förberedelsen via skriftlig fullmakt eller muntligt meddela Tingsrätten om vem man vill ska vara sitt ombud med fullmakt?Kortfattat undrar jag: kan man när som helst under förberedelseprocessen anlita fullmakt, eller måste man göra det innan Tingsrätten skickar ut själva stämningen?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om rättegångsombud hittar vi i 12 kap. Rättegångsbalken (RB). Om en part vill att ombud ska föra talan ska parten ge ombudet en fullmakt. Denna fullmakt kan ges skriftligen eller muntligen inför rätten (se 12 kap. 8 § RB). En skriftlig fullmakt ska vara undertecknad av parten och visas upp när ombudet första gången för talan i målet (se 12 kap. 8-9 §§ RB). En muntlig fullmakt ska avges inför den domstol som handlägger målet och kommer då antecknas av rätten (6 kap. 3 § första stycket, fjärde punkten RB). Det finns inget krav på när ett eventuellt ombud ska anlitas, utan det kan göras likväl i början av processen i samband med stämning eller under en redan pågående förberedelse. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ärver efterlevande make trots särboende, delad ekonomi och äktenskapsförord?

2019-02-03 i Make
FRÅGA |Min man och jag är särbos, vi har gjort bodelning och har separata ekonomier. Vi har skrivit äktenskapsförord. Jag äger mitt radhus och har skrivit äktenskapsförord att det är mitt. Min man äger betydligt mer, fastigheter och företag, och har äktenskapsförord på dessa tillgångar. Min fråga är vad händer om han går bort? Ärver jag något eller tillfaller allt våra gemensamma barn? Måste vi skriva testamente om jag ska ärva, vi är fortfarande gifta. Tack på förhand.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Huvudregeln är att arvlåtarens barn ärver i första hand (se 2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren efterlämnar en efterlevande make ärver dock denne med fri förfoganderätt före de gemensamma barnen (se 3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn har dock rätt att få ut sin arvslott direkt. Att makar bor isär, har delade ekonomi och äktenskapsord påverkar inte den efterlevande makens rätt, utan de gemensamma barnens arv kommer ändå tillfalla den efterlevande maken. Detta innebär att om din man går bort och efterlämnar dig som efterlevande make samt enbart gemensamma barn så kommer hela din makes kvarlåtenskap tillfalla dig med fri förfoganderätt.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Arv efter son utan egna barn

2019-01-29 i Arvsordning
FRÅGA |jag har en vuxen ensamstående son utan egna barn . Hans far och jag har aldrig levt tillsammans . Om vår son skulle dö före oss , ärver vi vår son ? Men ärver hans far ,vår sons del efter mig sen om jag dör före honom? Jag lever ensam men har ett barn till. Vill inte att min sons far ska ärva mig .
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Som jag förstår din fråga undrar du dels över vem/vilka som ärver din son samt om din sons far på något sätt skulle kunna ärva del ur din kvarlåtenskap om du går bort före honom.Huvudregeln är att barnen ärver i första hand (se 2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtarens barn gått bort ärver dennes barn (dvs arvlåtarens barnbarn) istället (se 2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Har arvlåtaren inga avkomlingar är det istället arvlåtarens föräldrar som ärver (2 kap. 2 § ÄB). Om någon av arvlåtarens föräldrar gått bort innan arvlåtaren är det den avlidne förälderns barn (arvlåtarens syskon) som ärver istället (2 kap. 2 § andra och tredje styckena ÄB). Eftersom din son inte har några barn innebär detta att du och sonens far är de som ärver honom. När det gäller arvet efter dig blir huvudregeln aktuell. Dina barn är de som har rätt att ärva dig. Om något utav barnen gått bort dessförinnan och efterlämnar egna barn ärver dessa istället. Om något av dina barn gått bort före dig men inte har egna barn kommer hela arvet tillfalla det barn som finns kvar i livet. Din sons far har därmed inte rätt att ärva dig istället för er son om sonen gått bort före dig. Om din son går bort efter dig och fadern sedan finns i livet när er son går bort har fadern rätt att ärva hälften av sonens kvarlåtenskap och kan därigenom eventuellt få en del av det som tidigare utgjort sonens arv efter dig. Den andra hälften av sonens kvarlåtenskap tillfaller sonens syskon (din andre son) som ärver istället för dig. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är du och sonens far som ärver sonen (om han går bort utan att efterlämna barn) samt att fadern inte har någon rätt att ärva dig istället för er son.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Skadestånd vid avbruten provanställning

2019-02-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan!Jag har en fråga gällande min provanställning. Min arbetsgivare sa till mig att provanställningen ska upphöra och det sa han när det var 7 dagar kvar av provanställningen som var 6 månader. Skälet är att han inte kommer kunna driva företaget vidare p.g.a ekonomiska svårigheter.Enl. LAS så ska han senast 2 veckor innan provanställningens upphörande ge besked om han vill avsluta.Jag kan alltså ansöka om skadestånd, stämmer det? Isf. hur går det till?Är det en månads uppsägningstid även i detta fallet, eller slutar jag sista dagen på provanställningen och beger mig till arbetsförmedlingen dag 1?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en arbetsgivare avser att säga upp en provanställning i förtid eller inte vill att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning efter provanställningens utgång så ska arbetsgivaren ge besked om detta till arbetstagaren minst två veckor i förväg (se 31 § Lag om anställningsskydd, (LAS)). Arbetsgivare som bryter mot skyldigheten att underrätta arbetstagaren kan bli skadeståndsskyldiga (se 38 § LAS). Eftersom din arbetsgivare inte iakttagit denna tidsfrist kan du därmed, precis som du säger, ha rätt till skadestånd från arbetsgivaren. Om du avser att kräva din arbetsgivare på skadestånd ska du underrätta denne om ditt krav inom fyra månader från att arbetsgivaren meddelat dig att provanställningen ska upphöra (se 41 § LAS). För att kräva ut skadestånd kan du antingen vända dig till arbetsgivaren eller ta upp tvisten i domstol. Vid provanställningar har arbetsgivaren en rätt att säga upp arbetstagaren innan anställningens utgång endast med den tidsfristen som tagits upp ovan, att arbetstagaren ska meddelas om detta minst två veckor i förväg. Om det finns avtalat en längre uppsägningstid än två veckor ska arbetsgivaren iaktta denna och om inte så sker kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig. En avtalad längre uppsägningstid kan dock inte medföra att provanställningen förlängs dvs blir längre än 6 månader. Detta innebär att din provanställning kommer avslutas vid provanställningens utgång utan någon vidare uppsägningstid. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Ärver jag min barnlösa moster?

2019-02-23 i Arvsordning
FRÅGA |Ärver jag min mors halvsyster som jag alltid kallat min moster. Mamma och hon hade samma pappa. Vid morfars bortgång stod i testamente att alla 4 systrarna skulle ärva honom och hans fru som biologiska barn. Det gjordes. Mors äldsta syster 95 år avled i lördags och nu undrar jag om jag är arvsberättigad?? En syster är barnlös liksom den nu bortgångna. En syster har 2 barn och min mor 1 barn.Vad gäller för mig enl lagen?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Utifrån din fråga förstår jag det som att din nu bortgångna moster varken efterlämnar barn, make eller förälder i livet och det är också detta jag utgått från i svaret nedan.Huvudregeln vid arv är att barnen ärver i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren var gift och efterlämnar en efterlevande make ärver denne med fri förfoganderätt före de gemensamma barnen (3 kap. 1 § ÄB). Efterlämnar arvlåten varken barn eller efterlevande make är det arvlåtarens föräldrar som istället ärver (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om även arvlåtarens föräldrar gått bort ärver föräldrarnas barn istället, dvs arvlåtarens syskon (2 kap. 2 § andra och tredje stycket ÄB). Om något syskon gått bort ärver dennes barn istället för sin förälder. Varje syskon till arvlåtaren ärver efter den eller de föräldrar som syskonet har gemensam med arvlåtaren, arvlåtarens helsyskon ärver därmed båda föräldrarna och halvsyskonen ärver efter den förälder som syskonet har gemensam med arvlåtaren. Detta innebär t.ex. för din mamma att hon enbart tar del i det arv som annars hade tillfallit hon och hennes avlidna systers gemensamma pappa, medan ett syskon som har båda föräldrarna gemensamma med arvlåtaren tar del i arv efter båda två.För dig innebär detta att du är arvsberättigad endast om din mamma inte lever, då kommer du som ensamt barn till henne istället ärva hela hennes del i arvet efter din moster. Förutsatt att din moster varken efterlämnar barn, efterlevande make eller föräldrar, ska arvet delas lika mellan din mosters 3 syskon. Detta medför att din mammas del i arvet motsvarar en tredjedel av din bortgångna systers kvarlåtenskap.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Har avliden makes särkullbarn rätt till del i efterlevande makes egendom?

2019-01-29 i Make
FRÅGA |Hej! Min make och jag har ett gemensamt barn och maken har ett särkullbarn.Jag har besparingar på ca 500.000 kr.varav en större del är mitt morsarv min make har bara en mindre summa sparat och ca. 60.000 i skulder. Bilen värd ca.200.000kr. köpt för mitt morsarv men skriven på maken pga. förmånligare bilförsäkring inga andra tillgångar som hus eller bostadsrätt. Har fått höra att om maken dör först så räknas även mina besparingar in och ska komma makens särkullbarn till del. Är det så? Jag vill inte att särkullbarnet ska få del av mina besparingar och mitt morsarv. Dör jag först så ska väl mina tillgångar delas mellan maken och vår son? Jag har varit lågavlönad och arbetat deltid i många år och mina besparingar har varit min trygghet om jag skulle förlora min man. Kan man skriva testamente tex för att pengarna ska stanna hos mig och trots att det inte handlar om någon förmögenhet.Maken är 66 år och pensionär, jag är 63 år har slutat mitt arbete men har betalt från min arbetsgivare via en försäkring tills jag fyller 65.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om makars egendom samt bodelningar hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Jag förstår din fråga som att du undrar över vad som sker med din och din makes egendom när den ena går bort. För de fall din make går bort före dig ska först en bodelning ske mellan er innan arvet fördelas. Vid en bodelning läggs makarnas giftorättsgods samman (efter att respektive makes skulderna dragits av från dennes giftorättsgods) och sedan sker en likadelning, vilket innebär att en make med större tillgångar kan behöva överlåta en del av dem till den andre (se 11 kap. 2-3 §§ ÄktB). Vid bodelning med anledning av dödsfall har du som efterlevande make dock en rätt att jämka bodelningen så att ni behåller ert respektive giftorättsgods (se 12 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att det inte kommer ske någon likadelning av din och din makes giftorättsgods utan du behåller din del och dödsboet efter maken erhåller det som din make själv ägde. På detta sätt kan du undgå att behöva dela med dig av dina egna tillgångar till dödsboet efter din make och makens särkullbarn kommer på så sätt inte få del i dina besparingar.Det finns vidare även en möjlighet att genom ett äktenskapsord mellan dig och din make att bestämma att viss egendom är enskild egendom och därmed inte ska ingå i en bodelning mellan er (se 7 kap. 3 § ÄktB). För de fall du går bort före din make och även efterlämnar en gemensam son finns det en huvudregel som anger att arvlåtarens barn ärver i första hand (se 2 kap. 1 § ÄB). Vidare finns en regel som anger att om arvlåtaren var gift så ärver istället den efterlevande maken före de gemensamma barnen (se 3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär därmed att din make ärver hela din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och att din son kommer får ut sitt arv som ett efterarv när din make senare går bort. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Uppsägningstid för provanställd

2019-01-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har sett olika svar från er på denna fråga tidigare så jag ställer den igen för att dubbelkolla! Jag har en provanställning på 6 månader på ett företag, jag har jobbat i 1,5 månad men känner nu att den roll som de beskrev vid min anställning inte är den samma som jag har idag. I vårt anställningskontrakt står det att vi har en ömsesidig uppsägning om 14 dagar, men det finns på arbetsplatsen inget kollektivavtal. Som jag har förstått det säger LAS att under provanställning så har en arbetstagare ingen uppsägningstid och att avtal som inskränker den rättigheten inte skall vara giltig - är det så? Och har jag rätt att gå på dagen även om mitt avtal säger 14 dagar?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Provanställningar regleras i 6 § Lag om anställningsskydd (LAS).Utifrån 6 § LAS kan utläsas att en provanställning kan sägas upp i förtid av såväl arbetsgivare som arbetstagare. Någon uppsägningstid för provanställningar finns däremot inte reglerat. Om det i ett anställningsavtal ändå har avtalats om en uppsägningstid för provanställningen är detta inte bindande för arbetstagaren. Detta eftersom att anställningsavtal är ogiltiga i den mån som de inskränker arbetstagares rättigheter enligt LAS (se 2 § andra stycket LAS). Att avtala om en uppsägningstid för de fall en arbetstagare avser att avbryta en provanställning anses vara en sådan inskränkning vilket gör att avtalet blir ogiltigt i den delen. Genom kollektivavtal finns dock en möjlighet att avtala om uppsägningstid som gäller även för arbetstagare med provanställning (se 2 § tredje och sjätte styckena LAS) . Om det genom kollektivavtal framgår en uppsägningstid för provanställda är detta giltigt och ska efterföljas. Eftersom du anger att det inte finns något kollektivavtal i ditt fall så kan vi konstatera att du inte är bunden av den uppsägningstiden som anges i det enskilda anställningsavtalet. Du har därmed rätt att säga upp dig utan att iaktta någon uppsägningstid trots att en uppsägningstid på 14 dagar framgår av ditt anställningsavtal. Med vänliga hälsningar