Ändring av samboavtal

2018-03-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min pojkvän ska flytta ihop till en nyproduktion där han står på lägenheten och har betalat kontantinsatsen. Om jag skriver på ett samboavtal men sedan betalar hälften av kontantinsatsen om ca 6 månader, skulle det upphöra eftersom att jag då äger halva bostaden eller vad händer? Jag undrar även om hur det blir med lånet eftersom att det står på honom, kommer hälften att läggas över på mig också? Tack på förhand
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Samboavtal regleras av bestämmelserna i Sambolagen (SamboL).Genom ett samboavtal kan samborna bl.a. avtala om att viss egendom inte ska ingå vid en eventuell framtida bodelning. För att sedan ändra det som avtalats kan samborna upprätta ett nytt avtal som ersätter det tidigare avtalet (se 9 § SamboL). Ett samboavtal upphör därmed inte per automatik att gälla på grund av exempelvis ändrade ägandeförhållanden utan det krävs att ni aktivt ersätter avtalet med ett nytt.Angående lån kan sägas att de inte följer med till den nya ägaren vid överlåtelse av hela eller delar av egendomen som lånet tagits för. Om ni önskar att båda två ska stå på lånen kan ni däremot höra med banken som har gett lånet och se om det är möjligt att genomföra. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ansvaret för dödsboets skulder

2018-03-13 i Alla Frågor
FRÅGA |HejDödsboet efter vår mor ska sälja hennes lägenhet. Vi är tre barn. Mäklaren skickar fakturor för utlägg av annonsering som senare kommer dras av på hens provision. Kan dessa fakturor betalas av dödsboet eller måste en av arvingarna ta den personligen?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Dödsboet är en juridisk person där dödsbodelägarna har ansvaret att förvalta den avlidnes kvarlåtenskap från dennes bortgång till dess att arvskifte hållits och boet kan upplösas. Detta innebär att de rättshandlingar (t.ex. försäljning av egendom) som företas av er gemensamt i egenskap av dödsbodelägare för boets räkning endast binder boet och inte er arvingar personligen. De skulder som dödsboet drar på sig till följd av förvaltningen ska därmed betalas av dödsboet. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan en förälder ensidigt besluta om underhållsbidrag?

2018-02-24 i Underhåll
FRÅGA |Kan ena parten i ett avslutat samboförhållande avgöra underhållsbeloppet till gemensamma barn, vilka bor hos den andra parten?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!Regler kring föräldrars underhållsskyldighet till deras barn hittar vi i Föräldrabalk (FB). Huvudregeln är att ett barns föräldrar gemensamt ansvarar för barnets underhåll tills barnet fyller 18 år och i vissa fall längre (dock längst till dess barnet fyller 21 år) ifall barnet efter detta går i skola. Underhållsskyldigheten gäller därmed för ett barns föräldrar, oavsett om föräldern har vårdnaden om barnet eller inte, och innebär att föräldern utifrån dennes ekonomiska förmåga ska svara för det underhåll barnet har behov av (se 7 kap. 1 § FB).I de fall där en förälder inte har vårdnaden om barnet och inte varaktigt bor med barnet eller i de fall då föräldern visserligen har gemensam vårdad om barnet men barnet varaktigt bor hos den andra föräldern ska underhållsskyldigheten uppfyllas genom att föräldern betalar ett underhållsbidrag till barnet. Beslut om underhållsbidrag kan antingen ske genom att föräldrarna gemensamt kommer överens i ett avtal eller så finns möjlighet att lyfta frågan i domstol och få det fastställt i en dom (se 7 kap. 2 § FB). Någon möjlighet för en förälder att ensidigt besluta om underhållsbidrag finns därmed inte. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Gåva av belånad fastighet

2018-02-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Min sambo vill ge sina 50 % av villan/fastigheten, som vi har gemensamt lån på, till mig men fortfarande stå med på gemensamma lånet. Fungerar det? Hur isåfall?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!Bestämmelser om överlåtelse av fastigheter finns i Jordabalken (JB). När en fastighet ska överlåtas som gåva ska ett gåvobrev upprättas (se 4 kap. 29 § JB, 4 kap. 1 § JB). Gåvobrevet ska innehålla en överlåtelseförklaring, uppgift om köpeskilling (även om inget ska erläggas ska det uppges att köpeskillingen är 0 kr) och ska även undertecknas av både gåvogivare och gåvomottagare. För att lagfart ska kunna sökas ska även kraven för lagfart (se 20 kap. JB) beaktas vid upprättandet av gåvobrevet, detta innebär bl.a. att två vittnen ska styrka överlåtarens underskrift (20 kap. 7 § 1 p. JB). Vidare gäller för lagfart att gåvomottagaren inom 3 månader från att gåvobrevet upprättades ska ansöka om lagfart hos lantmäteriet och då skicka in gåvobrevet (20 kap. 1, 2 och 5 §§ JB). Gällande lån kan sägas att de inte följer med fastigheten till den nya ägaren vid en överlåtelse utan den ursprunglige låntagaren har fortsatt ansvaret för lån så länge ingen överföring själva lånen sker. Detta gäller även för lån där fastigheten är pantsatt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hänskjuta tvist till hyresnämnden

2018-03-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Min hyresvärd prövar att säga upp mig med hänvisning till att jag saknar behov av lägenhten. I deras första brev som jag bestred skriver de: "Om vi inte inom de närmaste dagarna kan träffa en överänskommelse om hyresavtalets upphörande kommer förlängningsärendet att hänskjutas till hyresnämnden i stockholm."I deras nästa brev som svar på mitt bestridande skriver de: "I det fall du fortfarane bestrider får du vända dig till hyresnämnden så får vi en tid för sammanträde och dom får avgöra ärendet"Min fråga är således: Är det hyresvärden eller hyresgästen som skall vända sig till hyresnämnden?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Bestämmelser om hyreslägenheter hittar vi i 12 kap. Jordabalken (JB). Hyreslägenheter är vidare uppdelade i två olika former, bostadslägenheter och lokaler. Vilken typ av lägenhet det rör sig om får betydelse framförallt när det kommer till att avgöra rätten till förlängning, dvs besittningsskyddet. Skillnaden mellan de olika sorterna grundar sig i vilket ändamål som lägenheten upplåtits för. Bostadslägenheter är lägenheter som upplåtits för att helt eller inte till en oväsentlig del användas som bostad och övriga lägenheter är att betrakta som lokaler. Gäller det uppsägning av bostadslägenhet ska hyresvärden, ifall denne önskar säga upp avtalet och tvist om förlängning föreligger, hänskjuta tvisten till hyresnämnden för att uppsägningen inte ska förlora sin verkan (se 12 kap. 49 § JB). Om det istället rör sig om hyra av lokal, och tvisten grundar sig i oenighet angående huruvida ersättning ska utgå för att hyresgästen ska gå med på att flytta, är det hyresgästens ansvar att ta upp tvisten i hyresnämnden för medling (se 12 kap. 58 § JB). I dessa fall ska hyresvärden i och med uppsägningen underrätta hyresgästen om att denne har två månader på sig att föra vidare frågan till hyresnämnden.Vem som ska ta upp tvisten i hyresnämnden beror sammanfattningsvis på vilken sorts hyreslägenhet och tvist det rör sig om.Hoppas du fick svar på din fråga!

Gåva av bostadsrätt

2018-02-27 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan min dotter ge sin bostadsrätt till sin bror som gåva. Hon ska flytta därifrån och han ska ta över bostaden. Från början är den finansierad av mig och reverser är skrivna men på pappret står min dotter som ägare pga av att BRF krävde det.Om inte, kan hon sälja den till honom för samma summa som den förvärvades för för att inte hamna i en situation där vinstskatt vid försäljning behöver betalas. Lägenheten ska vara kvar inom familjen.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Regler kring överlåtelser av bostadsrätter finns i Bostadsrättslagen (BRL).Det är fullt möjligt att överlåta en bostadsrätt i gåva till annan. Formkraven för överlåtelse av bostadsrätter hittar vi i 6 kap. 4 § BRL där det anges att överlåtelsen skriftligen ska nedtecknas i en överlåtelsehandling. Handlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåts och prisuppgift (kan vara 0 kr om så önskas). Handlingen ska även undertecknas av både överlåtare och mottagare. Vidare ska även bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen och få ta del av överlåtelsehandlingen (se 9 kap. 10 § BRL). Det kan även nämnas att den som övertar en bostadsrätt ska bli, om denne inte redan är, medlem i bostadsrättsföreningen (se 6 kap. 1 § BRL).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Fastställa underhållsbidrag

2018-02-24 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har en dotter på 10 år och hennes pappa vägrar betala underhåll. Han vill inte träffa henne speciellt mycket heller. Varje gång jag har tagit upp underhåll så blir han aggressiv och säger att han inte har pengar . Nu till min fråga. Han ringde mig och sa att han skulle bli kallad till rättegång för snatteri. Han tog något för 49kr och ska betala 5000kr säger han. Han ville att jag skulle ljuga och säga att jag får pengar av honom regelbundet men det tänker jag inte göra eftersom han inte betalar och jag vill inte ljuga. Min fråga är kan han bli tvingad att betala mig underhåll? Han har aldrig betalat något för henne. Jag har stått för allt.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!Som jag förstår din fråga undrar du över möjligheten att få fastställt underhållsbidrag till din dotter. Regler kring föräldrars underhållsskyldighet till deras barn hittar vi i Föräldrabalken (FB). Huvudregeln är att ett barns föräldrar gemensamt ansvarar för barnets underhåll. Underhållsskyldigheten gäller därmed för ett barns föräldrar, oavsett om föräldern har vårdnaden om barnet eller inte, och innebär att föräldern utifrån dennes ekonomiska förmåga ska svara för det underhåll barnet har behov av (se 7 kap. 1 § FB)I de fall där ena förälder varken har vårdanden om barnet eller varaktigt bor med barnet samt i de fall där föräldrarna har gemensam vårdnad men ena inte bor varaktigt med barnet ska föräldern fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala ett underhållsbidrag till barnet. Beslut om underhållsbidrag kan dels ske genom att föräldrarna gemensamt kommer överens i ett avtal och om inte så sker finns en möjlighet att lyfta frågan i domstol och få det fastställt i en dom (se 7 kap. 2 § FB). Det finns vidare en möjlighet att i domstol även yrka på att få fastställt retroaktivt underhållsbidrag dvs bidrag för förfluten tid. Domstolen kan dock endast besluta om retroaktivt underhållsbidrag för tre år tillbaka i tiden (om inte den betalningsskyldige föräldern går med på att betala för en längre tid tillbaka) från att talan väckts i domstol (se 7 kap. 8 § FB).Utöver detta finns en möjlighet att ansöka om underhållsstöd hos försäkringskassan ifall den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller betalar ett mindre belopp än underhållsstödet (vilket för barn under 15 år är 1573 kr). Mer information om hur en sån ansökan går till hittar du på försäkringskassans hemsida i länken här.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Avstående från bodelning vid samboförhållande

2018-02-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min far lever i ett samboförhållande sen 30 år tillbaka. Nu är sambon svårt sjuk och kommer inte att överleva. Han är mitt i allt elände bekymrad över ekonomin framöver. Han står som ensam ägare på huset och dom flyttade dit för gemensamt boende för ett antal år sedan. Inga papper är skrivna och sambon har 3 döttrar. Vad jag förstår ärver döttrarna en viss del, hur mycket? Halva värdet av huset? Hur går det till, måste han betala döttrarna på en gång eller kan man vänta tills han själv säljer. Svårt det här ..
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!Då det i denna situation rör sig om ett samboförhållande blir Sambolagen (SamboL) tillämplig. Enligt 8 § SamboL ska bodelning ske när ett samboförhållande upphör, av ena annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra, om någon av samborna begär det. Rätten att begära bodelning tillfaller endast samborna och kan t.ex. inte övertas av ett dödsbo. Vid händelse av dödsfall är det därmed endast efterlevande make som har rätt att begära bodelning.Detta innebär för din far att om han inte begär att bodelning ska genomföras torde inte heller någon del av huset tillfalla sambons dödsbo och arvingar utan han blir fortsatt ensam ägare till huset. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar