Kan en make adoptera ensam?

2019-01-22 i Adoption
FRÅGA |Vad säger lagen avseende vuxenadoption där en make vill adoptera ett fosterbarn och där makan inte vill vara med juridiskt och adoptera pga att hon har särkullbarn?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du väder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption hittar vi i 4 kap. Föräldrabalken (FB).Av 4 kap. 6 § FB framgår att huvudregeln är att makar och sambor enbart får adoptera gemensamt. Detta innebär att en make inte ensam kan adoptera utan det krävs att även den andre maken adopterar. Undantag till detta är situationer där en make avser att adoptera den andre makens barn. Det andra undantaget är situationer där den andre maken vistas på okänd ort alternativt till följd av psykisk sjukdom eller annat liknande förhållande är förhindrad att adoptera. Det är därmed inte möjligt att maken ensam adopterar fosterbarnet om inte den andre maken avser att adoptera fosterbarnet. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Försvinner domen helt vid gallring i belastningsregistret?

2018-12-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Gallring i belastningsregistret innebär ju att det man blivit dömd för inte längre går att se i registret, förutsatt att man inte begått nya brott innan det föregående brottet blivit gallrat. Men frågan domen verkligen försvinner eller om den bara försvinner från just det registret. Jag kan ofta läsa i tidningen om personer som har fått sina tidigare synder publicerade, även när de skedde för flera decennier sedan. Kan alltså vissa myndigheter se samtliga domar även efter att de blivit gallrade?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att en uppgift som registrerats i belastningsregistret gallras bort innebär enbart att uppgiften försvinner från det registret. En gallring medför inte att t.ex. en dom försvinner utan de går precis som innan fortsatt att begära ut. Det är därmed möjligt att få ut uppgifter om att någon dömts för brott på annat sätt även efter att en gallring i registret skett. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Registeras böter för ringa stöld i belastningsregistret?

2018-12-22 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hamnar snatteri på under 100:- i belastningsregistret?Böter på 2.300 har utfärdats.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister framgår att uppgifter om att en person ålagts påföljd för brott ska registreras i belastningsregistret. En uppgift om att en person begått ringa stöld (som tidigare hette snatteri) kommer därmed registreras i belastningsregistret. I samma lag 17 § nionde punkten anges det att en sådan uppgift om böter kommer tas bort ur belastningsregistret efter fem år. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan gemensamma barn ärva före efterlevande make?

2018-12-16 i Make
FRÅGA |Gift med äktenskapsförord och med enbart gemensamma barn. När jag dör vill jag att mina barn ska ärva mig och att allt de ärver efter mig ska vara mina barns "enskilda egendom". Jag vill dock att min make ska kunna bo kvar i vårt gemensamma hem som nu är min "enskilda egendom". Jag vill alltså undvika att min make ärver allt efter mig med fri förfoganderätt. Hur gör jag då?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Huvudregeln är att en arvlåtares barn ärver i första hand (se 2 kap. 1 § ÄB). Finns det en efterlevande make ärver denne istället med fri förfoganderätt före de gemensamma barnen (se 3 kap. 1 § ÄB). Det är dock möjligt att genom ett testamente inskränka eller ta bort den efterlevande makens arvsrätt. Genom ett testamente kan du ange att dina barn ska få ut sitt arv direkt vid din bortgång, att deras arv är enskild egendom och att din make inte ska ärva med fri förfoganderätt istället för barnen. I testamentet kan du också ange att din make dock ska ha rätt att med fri förfoganderätt ärva er bostad om du önskar det.Även om det är möjligt att testamentera bort en makes arvsrätt så har den efterlevande maken ett skydd genom prisbasbeloppsregeln (se 3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta innebär att efterlevande make alltid har rätt till 4 gånger prisbasbeloppet. Om den efterlevande makens tillgångar, som denne har kvar efter bodelningen (dvs. giftorättsgods som denne fått på sin lott samt den enskilda egendomen), inte uppgår till 4 prisbasbelopp har maken rätt att utfå egendom ur kvarlåtenskapen till det resterande värdet. Prisbasbeloppsregeln är tvingande vilket innebär att den går före ett testamente i den del testamentet inkräktar på efterlevande makes rätt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Beräkning av laglott

2019-01-10 i Laglott
FRÅGA |Hur skall arvet fördelas då min far testamenterat allt till en av barnen?Vi är 3 syskon och min far skrev ett testamente där han testamenterade allt till mig, då jag är medveten om att dom har rätt till sin arvslott så informerade jag mina syskon om detta och sa att dom får begära rätten till sin laglott, vilket dom gjorde.Nu när allt är klart med bouppteckningen så undrar jag hur självaste fördelningen skall ske. Enligt en jurist som jag pratade med sa att fördelningen är att 50% av arvet tillfaller mig sedan skall dom andra 50% fördelas på oss 3 och skulle man skriva in detta i ett arvsskifte så innebär det att mina syskon har rätt till 1/6 av arvet, stämmer detta?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv och testamente hittar vi i Ärvdabalk (ÄB).Precis som du säger har barn till en testator rätt att påkalla jämkning av ett testamente och därigenom få ut sin laglott (se 7 kap. 3 § ÄB). Laglotten utgörs av hälften av arvslotten (7 kap. 1§ BrB). Eftersom arvslotten för respektive syskon bestod i 1/3 av arvet består därmed respektive syskons laglott nu av 1/6 av arvet. Detta innebär därmed att dina syskon som har påkallat jämkning av testamentet har rätt att få ut vardera 1/6 av arvet och de återstående 4/6 tillfaller dig. Detta går att uttrycka precis som den jurist du har pratat med gjorde, att du får 50 % och sedan ytterligare 1/3 av de återstående 50 %. Det som juristen sagt stämmer därmed. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilket ansvar har en bolagsman som avgått?

2018-12-22 i Bolag
FRÅGA |Hej!Kan en handelsbolags delägare som har redan gått ut från det HBt få ett personligt ansvar vid bolagets konkurs? Delägaren gick ut från bolaget i oktober och bolaget förmodligen ska gå i konkurs i december/januari? Tack.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om handelsbolag hittar vi i Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (BL)En bolagsman som avgår har fortsatt ansvar för de förbindelser som uppkommit dessförinnan (se 2 kap. 22 § BL). Detta ansvar preskriberas senast fem år efter att bolagsmannens avgång registrerats i handelsregistret, om inte preskriptionen mot bolagsmannen avbryts innan (Se 2 kap. 22 a § BL). För bolagsmannen i frågan som avgått i oktober innebär detta att denne vid en eventuell konkurs i december/januari kommer ha ansvar för de skulder som uppkommit innan oktober men inte för de som hänför sig till förbindelser efter den tiden.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Betalar arvtagare eller dödsboet vinstskatt på ärvd bostadsrätt?

2018-12-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vi är 6 kusiner som ärver min farbror.Han har testamenterat bostadsrätten till mig och min bror och bankmedel och lösöre delas lika mellan kusinerna. Betalar dödsboet eller jag och min bror vinstskatt på bostadsrätten.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om beskattning hittar vi huvudsakligen i Inkomstskattelagen (IL).Vinstskatten betalas vid försäljningen av bostadsrätten och innebär därmed att det blir den som säljer bostadsrätten som också blir den som betalar vinstskatten. Denne kommer då träda in i överlåtarens, dvs er farbrors, skattemässiga situation (se 44 kap. 21 § IL). Detta innebär att den som säljer kommer ta upp överlåtarens omkostnadsbelopp och därmed få göra samma avdrag som överlåtaren skulle ha fått göra. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vem ärver om testamentstagare avlider innan testator?

2018-11-28 i Testamente
FRÅGA |Hej vår mor har i sitt testamente skrivit att vi tre barn ska ärva en tredjedel var av hennes tillgångar, vad händer om jag dör före min mor kommer då min tredjedel tillfalla mina 2 barn eller går det till mina syskon?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv och testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Vem som ärver istället för en testamentstagare om denne avlider innan testatorn kan i vissa fall framgå av testamentet och det är då detta som gäller. Utifrån din fråga utgår jag dock från att något sådant inte föreskrivits i testamentet. Vid tolkning av testamenten är huvudregeln att det ska tolkas på så sätt att det antas överensstämma med testatorns vilja (se 11 kap. 1 § ÄB). Vidare finns vissa tolkningsregler i 11 kap. ÄB som kan träda in om testatorns vilja inte kunnat utrönas. I 11 kap. 6 § ÄB finns en presumtionsregel som anger att i de fall då testamentstagare är avliden ärver dennes avkomlingar istället, förutsatt att avkomlingarna också haft rätt att ärva testatorn. Dina barn presumeras därmed träda in i ditt ställe om du avlider före din mamma och det inte finns något som gör att det inte kan anses vara din mammas vilja. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar