Ska arv som skiftats först efter brytpunkten ingå i en bodelning?

2018-11-28 i Bodelning
FRÅGA |Ett gift par skiljer sig. Makens pappa dör innan brytpunkten dvs dagen för ansökan om skilsmässa. Själva bouppteckningen blev klar efter ansökan om skilsmässa. Innebär det att makens arv efter sin pappa inte ska ingå som giftorättsgods i bodelningen?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning och makars egendom hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).Av 9 kap. 2 § ÄktB framgår att en bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som rådde den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta innebär därmed att de tillgångar som respektive make hade vid denna tidpunkt är de som ska ingå i den kommande bodelningen. En utgångspunkt inom arvsrätten är att arv tillkommer den arvsberättigade i och med arvlåtarens död. Arvet ska alltså anses ha tillkommit de arvsberättigade direkt vid dödsfallet och inte först vid arvskiftet. Eftersom makens pappa gått bort innan talan om äktenskapsskillnad väckts ska arvet anses ha tillkommit maken innan brytpunkten och därmed ingå i bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Arv efter maka utan barn

2018-11-22 i Make
FRÅGA |Hej Min pappas maka har just avlidit och bouppteckning ska göras. Dom var gifta och hon har inga barn. Blir det min far som ärver allt eller har hennes bröder arvsrätt eller efterarvsrätt? Tänkte när min far dör är det bara jag och mitt syskon som ärver allt då? Kan hennes tidigare äktenskap påverka? Inga papper finns skrivna.Tack för svar.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det utifrån din fråga har din pappa och hans maka inte några gemensamma barn och makan inte heller några egna särkullbarn. Jag förstår det också som att det inte finns något testamente. Regler om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Arvet efter din pappas makaOm en person som gått bort var gift och bodelning ska genomföras ska det ske innan arvskifte (se 23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Huvudregeln för arvsordningen är att avkomlingarna till arvlåtaren ärver i första hand (se 2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren efterlämnar en make ärver denne med fri förfoganderätt istället för de gemensamma barnen medan särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt (se 3 kap. 1 § ÄB). Efterlevande make har vidare rätt att ur kvarlåtenskapen erhålla så pass mycket att dennes totala tillgångar (dvs alla de tillgångar denne har kvar efter bodelningen) uppgår till fyra prisbasbelopp (se 3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Efterlämnar arvlåtaren inte några barn är det arvlåtarens föräldrar som ärver härnäst och om någon av dem likväl är avliden ärver dennes barn istället dvs arvlåtarens syskon (se 2 kap. 2 § ÄB). Eftersom din pappas maka inte hade några barn är det hennes föräldrar som berättigas arv och om de inte finns i livet är det hennes syskon som ärver istället för dem. Detta arvskifte kommer dock äga rum först efter en bodelning mellan makarna. Arvet efter din pappaSom nämnts ovan är huvudregeln att avkomlingar i första hand ärver sina föräldrars kvarlåtenskap (se 2 kap. 1 § ÄB). Det är därmed du och din pappas andra barn som har rätt att ärva all kvarlåtenskap. Även om din pappa nu skulle ingå nytt äktenskap har du och ditt syskon rätt att få ut er arvslott direkt vid hans bortgång i egenskap av särkullbarn, dock med reservation för att den efterlevande maken i sådana fall kan ha rätt till viss kvarlåtenskap enligt prisbasbeloppsregeln (se 3 kap. 1 § ÄB).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vittnesskyldighet för 17-åring

2018-11-20 i Vittna
FRÅGA |Hej.Min dotter är 17 år, fyller 18 den 17 dec.Hon kommer att kallas som vittne av sin pojkväns advokat nu i november. Första hyvudförhandling en är redan på fredag den 23 nov 2018.Är hon tvungen att vittna?. Begår hon något brott i att vägra, även om det är till pojkvännens fördel? Tänker att hon kanske blir grillad av åklagaren. Är hon tvungen att vittna under ed?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om vittnen hittar vi i Rättegångsbalken (RB).I 36 kap. 1 § RB anges att varje person som inte är part i målet får höras som vittne, med undantag för målsägande som oavsett om denne för talan eller ej inte får vittna. Detta innebär att en person som inte är part i målet i regel har en vittnesskyldighet och därmed ska vittna i rätten under ed. Enligt 36 kap. 4 § RB kan rätten befria personer under 15 år från vittnesskyldigheten och i 36 kap. 13 § RB anges att även om rätten skulle besluta att en person under 15 år ska vittna så får denne inte göra det under ed. I 36 kap. 3 § RB anges hur personer som är gifta eller på liknande sätt närstående med part i målet inte är skyldig att vittna och även här undantas dessa från skyldigheten att avlägga ed om de väljer att vittna (se 36 kap. 13 § RB). Med närstående avses t.ex. att personerna är eller varit sambor eller att de haft en fast parrelation med en praktisk och känslomässig bindning av en inte obetydlig varaktighet som därmed kan jämställas med ett samboförhållande.Det kan därmed konstateras att din dotter med hänsyn till sin ålder inte kan undantas vittnesskyldigheten och inte heller skyldigheten att avlägga ed. Frågan om hon är skyldig att vittna under ed torde därigenom bero på om rätten i detta fall anser att deras relation gör att hon är att betrakta som närstående och därigenom undantas vittnesskyldigheten samt kan välja att vittna men inte under ed. Om en person som blivit kallad för att vittna väljer att utebli kan rätten i vissa fall besluta om hämtning av personen (se 36 kap. 20 § RB) eller att personen blir skyldig att betala vite (se 36 kap. 7 § RB). I de fall rätten beslutat att vite ska betalas ut och vittnet ändå väljer att inte uppfylla vittnesskyldigheten kan det beslutas om att häkta personen (se 36 kap. 21 § RB). Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Skulder vid bodelning

2018-11-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Min fru och jag har varit gifta i 7 år, Vi kar nu skiljt ossJag står på huset och lån, hade detta innan giftermål,Har lån som motsvarar husets värde samt andra lån som överstiger min ex frus tillgångar som är i princip noll.Ser inte att jag behöver dela något med henne , har jag rätt ?Hon har aldrig tillfört eller betalat något till hushållet
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du genom en bodelning kan behöva dela med dig av dina tillgångar till din före detta fru. Reglerna om bodelning mellan makar finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som genom äktenskapsförord eller villkor från tredje man t.ex. genom villkor vid gåva, arv eller testamente förklarats vara enskild (se 7 kap. 2 § ÄktB). Vid en bodelning beräknas vardera makes tillgångar ihop var för sig, dvs hur stora tillgångar vardera make enskilt har. Makarna har vidare rätt till skuldtäckning ur sina tillgångar vilket innebär att skulderna avräknas mot tillgångarna. De tillgångar som finns kvar efter skuldavräkningen läggs samman och delas lika mellan makarna. Avgörande för frågan om du kan bli skyldig att dela med dig av dina tillgångar till din före detta fru blir därmed hur stora tillgångar respektive skulder ni själva har. Om du har skulder som överstiger värdet av dina egna sammanlagda tillgångar ska du får täckning för dessa och därmed inte bidra med något till likadelningen. Det framgår i din fråga att du äger ett hus och har lån gällande det som överstiger husets värde samt ytterligare lån. Utifrån detta ska du inte kunna bli skyldig att dela med dig av något till din före detta fru men det slutliga svaret blir dock beroende av hur stora dina sammanlagda tillgångar och skulder ser ut. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan hyresvärd neka sambo med betalningsanmärkningar att ta över hyresrätt?

2018-11-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag och min sambo ska gå i sär. Hon står på kontraktet på lägenheten. Vi flyttade in tillsammans i den och tänker skriva över den på mig. Där vi skriver en bodelning att Jon godkänner det.. mu vill inte hyresvärden hyra ut till mig pga betalningsanmärkning. Skulden är betald å jag väntar på att den ska försvinna om två år.. det är en fyra vi bor i och jag har två barn. Ett med henne.. därför har vi kommit överens om att jag. Ehöver den bäst för mina barn.. men kan hyresvärden neka mig ta över den pga min betalningsanmärkning?Tacksam för svar
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyra hittar vi i 12 kap. Jordabalken (JB).Huvudregeln är att en hyresgäst måste ha hyresvärdens samtycke för att få överlåta sin lägenhet (se I 12 kap. 32 § JB). En hyresgäst sambo kan dock ha rätt att överta hyresrätten mot hyresvärdens vilja. För detta förutsätts att hyresrätten utgjort samboegendom och tillfallit sambon genom bodelning eller att sambon tillagts hyresrätten, trots att den inte utgör samboegendom, med hänvisning till att denne behöver den bäst (se 12 kap. 33 § andra stycket JB). Utifrån din fråga framstår det som att hyresrätten utgör samboegendom och att den tillfallit dig genom bodelning vilket innebär att kraven för övertagande i egenskap av sambo är uppfyllda. Du ska därmed ha rätt att ta över hyresrätten oavsett om hyresvärden samtycker eller ej. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Måste bodelningsförrättare utses om makarna är oense om äktenskapsskillnad?

2018-11-21 i Bodelning
FRÅGA |Jag vill skiljas men min man vill inte skriva på. Om jag skickar in med bara min underskrift, måste vi då ta hjälp för att göra en bodelning även om vi två kan komma överens själva om vem som ska ha vad? Vi saknar båda tillgångar och bor i hyresrätt. Jag driver enskild firma och min man har tagit en mängd lån bakom min rygg, dock alla i sitt eget namn.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om bodelningsförrättare måste utses i de fall där endast en av makarna ansöker om skilsmässa. Reglerna om bodelningsförrättare hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB). Om makar inte kan enas om bodelning finns möjligheten för dem att hos tingsrätten ansöka om en bodelningsförrättare (se 17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförrättaren har då till uppgift att se till så bouppteckning och bodelning genomförs (se 17 kap. 5-6 §§ ÄktB). En ansökan om bodelningsförrättare kan göras i samband med ansökan om äktenskapsskillnad vilket medför att ansökningarna avgörs tillsammans (se 17 kap. 2 § ÄktB). Att en make enskilt ansöker om äktenskapsskillnad innebär däremot inte per automatik att denne även ansöker om bodelningsförrättare utan det måste särskilt framgå att så önskas. Om makarna tillsammans, trots att de är oense om att skiljas, kan genomföra en bodelning finns det därmed inget hinder för dem att göra det på egen hand. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Häva faderskap

2018-11-15 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Om det framkommit att ens pappa inte är ens pappa biologiskt och man inte har någon kontakt kan man häva faderskapet juridiskt?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om faderskap och upphävande av detsamma hittar vi i Föräldrabalken (FB).Enligt 3 kap. 2 § FB finns en möjlighet för barn att väcka talan mot fadern om att upphäva dennes faderskap. För att nå framgång med en sådan talan ska rätten övertygas om att mannen inte är den biologiske fadern (se 1 kap. 2 § första stycket FB). Detta kan göras genom t.ex. DNA-analys som visar på att släktskap inte föreligger eller genom att lyfta fram andra särskilda omständigheter som visar på det. Om det går att visa på att din pappa inte är din biologiska pappa torde du därmed kunna upphäva faderskapet.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Adoption av sambos vuxna son

2018-11-09 i Adoption
FRÅGA |Jag och min sambo har varit ihop i över trettio år. Jag vill adoptera hennes biologiske son. Han var 16 år när vi träffades och har vi har haft en relation sedan dess. Han är således en vuxen man med egna tonåringar idag.Får jag adoptera? Hur gör jag/vi?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om adoption hittar vi i 4 kap. Föräldrabalken (FB).Den som vill söka om adoption ska göra detta hos tingsrätten i den ort där den som adoptanten vill adoptera har sin hemvist (se 4 kap. 12 § FB). Enligt 4 kap. 6 § FB kan en person med sin sambos samtycke adoptera sambons barn. Av 4 kap. 4 § framgår att personer över 18 år får adopteras om det finns särskild anledning till adoptionen. Detta med hänsyn till det personliga förhållandet mellan adoptanten och den som denne vill adoptera samt att adoptionen i övrigt ska vara lämplig. Detta innebär att en helhetsbedömning av adoptionen ska göras. Vid en bedömning om det föreligger särskild anledning anges vidare att det särskilt ska beaktas om adoptanten har uppfostrat den som denne vill adoptera eller om avsikten med adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och vuxen. Som exempel på bekräftelse av en sådan relation har i förarbetena angetts vara situationer där adoptanten under sena tonår eller i vuxen ålder varit styvförälder till den som denne vill adoptera på så sätt utvecklat en relation. För adoption av personer som är 12 år eller äldre krävs enligt 4 kap. 7 § FB även dennes samtycke till adoptionen. Eftersom det i varje enskilt fall ska ske en helhetsbedömning av den sökta adoptionen kan en inte med säkerhet säga om en adoption kommer godkännas eller inte, men utifrån vad som framgår av frågan tycks det inte finnas hinder mot en adoption av din sambos son. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar