Måste hyresvärd påminna om obetalda hyror?

2018-11-08 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Måste inte hyresvärden skicka påminnelse om att hyran inte är betald. Hade tydligen en obetald från 2016.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om hyresavtal hittar vi i 12 kap. Jordabalken.Där finns det inget krav på att hyresvärden måste skicka ut påminnelser om obetalda hyror. Hyresvärden kan därmed t.ex. skicka vidare den skulden till inkassobolag utan att hyresgästen påmints om skulden dessförinnan. Ansvaret för att se till att hyror betalas vilar på hyresgästen. Om en hyresvärd på grund av utebliven hyra däremot avser att säga upp kontraktet måste hyresgästen underrättas om detta och om möjligheten till att betala för att motverka uppsägningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer med min egendom när sambo går bort? Kan jag undanta mina syskon arv genom testamente?

2018-10-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo(sedan 50år tillbaka) har inga egna barn men min sambo som tidigare varit gift har två vuxna barn från äktenskapet.Vi bor i en insats lgh och min sambo har -några år sedan- överlåtit lgh till mig genom gåvobrev.Måste jag, om sambon dör först m betala halva av lgh:ts värde till hans barn eller är lgh min enskilt ägodel.Vad gäller andra ägodelar har jag förstått att det måste delas lika oavsett om jag har köpt och ensam betalat vissa kapitalvaror.Eller kan jag få behålla "mina egna saker". Iom att jag har inga egna barn kommer mina syskon ärva mig men om jag vill skriva testamentet till någon annan i stället kan mina syskon kräva sitt? /Tacksam för svar.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du dels undrar om din sambos särkullbarn har rätt till del i din egendom om din sambo går bort före dig. Vidare förstår jag att du också undrar om du kan testamentera bort din kvarlåtenskap så att dina syskon inte ärver dig. Om ett samboförhållande upphör, av en annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska en bodelning genomföras om någon av samborna begär det (se 8 § Sambolagen (SamboL)). I en sådan bodelning ska samboegendom ingå och fördelas mellan makarna. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk, oavsett vem som förvärvat egendomen (se 3 § SamboL). Till samboegendom hör dock inte egendom som genom villkor från tredje man (dvs annan än den andre sambon) vid t.ex. gåva eller arv förklarats vara enskilda egendom (se 4 § SamboL). Genom ett samboavtal kan samborna också gemensamt bestämma att viss egendom inte ska ingå i en bodelning (se 9 § SamboL). Att din sambo överlåtit lägenheten till dig innebär därmed inte per automatik att den ska undantas bodelningen utan det krävs att detta framgår av ett samboavtal.När ett samboförhållande upphör till följd av att ena sambon går bort är det endast den efterlevande sambon som har rätt att begära bodelning (se 18 § SamboL). Ifall du som efterlevande inte vill att bodelning ska ske kan du därmed avstå från att begära en. Genom att inte begära en bodelning ska din sambos särkullbarn inte ha möjlighet att få rätt till del i din egendom. När det gäller frågan om testamentsrätt så är det helt fritt att genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap (se 9 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)). För testatorns bröstarvingar finns ett laglottsskydd som innebär att bröstarvingen genom att jämka testamentet alltid har rätt att få ut sin laglott dvs hälften av det arv som denne skulle haft rätt till om testamentet inte fanns (se 7 kap. 3 § ÄB och 7 kap. 1 § ÄB). Något sådant skydd finns dock inte för andra arvingars arvsrätt. Detta innebär att du fritt kan testamentera bort din egendom och att dina syskon i sådana fall inte kommer kunna kräva ut något arv. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ärver adopterat barn både adoptivföräldrar och biologiska föräldrar?

2018-10-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Ärver ett bortadopterad barn sina biologiska föräldrar? Eller bara sina adoptivföräldrarna?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 4 kap. 21 § Föräldrabalken framgår det att en adoption medför att de rättigheter barnet haft genom släktskapet till sina biologiska föräldrar upphör att gälla. Istället kommer barnet behandlas som adoptivförälderns barn. För arvsrätten innebär en adoption därmed att barnet enbart ärver sina adoptivföräldrar och inte sina biologiska föräldrar. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Påverkas underhållsstödet av barnets egna inkomster?

2018-10-25 i Underhåll
FRÅGA |Om ett barn som är 15 år skulle ärva en summa på 55000 kr ca får barnet då inte underhållstöd ifrån försäkringskassan blir detta indraget då???
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnets egen inkomst kan påverka hur stort underhållsstödet för denne blir. Om barnet har en inkomst som överstiger 60 000 kr per år blir bidraget lägre. Ju högre årsinkomst barnet har (förutsatt att den överstiger 60 000 kr) desto lägre blir underhållsstödet. Barnets arv på 55 000 kr kommer på så sätt inte ensamt medföra att underhållsstödet sätts ner och ännu mindre att det bortfaller helt. Mer information om underhållsstöd finns på Försäkringskassans hemsidaHoppas du fick svar på din fråga!

Fördelning av arv vid efterlevande makes bortgång

2018-10-30 i Efterarv
FRÅGA |Man avled och efterlämnade maka och 1 gemensamt barn samt 2 särkullbarn ett efter makan och ett efter maken. Särkullbarnet efter maken gjorde ett arvsavstående i bouppteckningen efter den avlidne maken. Makan satt kvar i orubbat bo. Nu är makan avliden. Hur fördelas kvarlåtenskapen?Testamenten finns ej. Ej heller enskild egendom.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Huvudregeln vid arv är att en arvlåtares barn ärver i första hand (se 2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren efterlämnar en efterlevande make ärver denna med fri förfoganderätt istället för de gemensamma barnen (se 3 kap. 1 § ÄB). Den förste avlidnes särkullbarn har däremot rätt att direkt få ut sitt arv men kan också precis som i detta fall avstå till förmån för den efterlevande maken (se 3 kap. 9 § ÄB). Att särkullbarnet avstår sin arvslott till förmån för den efterlevande maken innebär att särkullbarnet precis som det gemensamma barnet istället få ut ett efterarv när också den efterlevande maken gått bort. När arvskifte ska hållas efter den efterlevande maken ska först efterarv delas ut. Arvingarna som har rätt till efterarv ska i regel dela på hälften av den efterlevande makens bo dvs den hälft som utgör arv från den först avlidne maken (se 3 kap. 2 § ÄB). Om efterlevande makes bo överstiger det värde det hade vid den först avlidne makens bortgång och ökningen beror på arv, gåvor, testamente eller förvärvsarbete ska den ökningen avräknas från boet innan hälftdelningen görs (se 3 kap. 4 § ÄB). Även efterlevande makes eventuella enskilda egendom ska avräknas från boet innan delning. Efterarvingarna ska därmed ha rätt till samma andel som de skulle haft om arvskifte efter den först avlidne maken skett direkt vid dennes bortgång. I detta fall har både den först avlidne makens särkullbarn och det gemensamma barnet rätt till efterarv och ska därmed ha varsin fjärdedel av värdet i den efterlevande makens bo. När efterarv har skiftats ut ska den kvarvarande delen av efterlevande makens bo delas mellan dennes arvingar dvs dennes särkullbarn och det gemensamma barnet. Slutfördelningen torde därmed bli så att ¼ tillfaller förste avlidnes särkullbarn ¼ tillfaller efterlevande makes särkullbarn och resterande ½ tillfaller det gemensamma barnet. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Rätt att besluta om vård och behandling

2018-10-28 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Om en svårt sjuk mamma och sin dotter har olika beslut om mammans vård behandling vems beslut gäller vid livetslut skede? Båda är helt klar i huvudet. Det är bara att dottern accepterar inte mammans beslut om sin hälsa och vård behandling.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar vem av mamman och dottern som har rätt att besluta gällande behandlingen av den sjuka mamman. Inom svensk hälso- och sjukvård råder en stark princip om patientens självbestämmanderätt vilket kommer till uttryck i flera lagar (se bl.a. 4 kap. 2 § Patientlagen och 5 kap. 1 § punkt 3 Hälso- och sjukvårdslagen). För att få ge vård och behandling måste patienten samtycka till just den vården. Patienten måste också ha fått tillräcklig information för att kunna veta vad vården innebär och därigenom kunna ge ett giltigt samtycke. Undantag för detta är då vården behövs för att akut hindra en fara som allvarligt hotar patientens liv och patienten inte kan lämna samtycke p.g.a. patienten är medvetslös eller det av någon annan anledning inte går att utröna patientens vilja. När det gäller närståendes delaktighet i vården så framgår att närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården ifall det är lämpligt och möjligt med hänsyn till regler om sekretess och tystnadsplikt (se 5 kap. 3 § Patientlagen). Detta innebär inte att en närstående har rätt att besluta om en patients behandling eller samtycka i patientens ställe. För din fråga torde detta innebära att så länge det går att utreda mammans vilja gällande behandlingen så är det just den som ska efterföljas. Det är därmed mamman och inte dottern som ska ha rätt att fatta beslut om vård och behandling. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ärver biologiska syskon varandra trots adoption?

2018-10-25 i Arvsordning
FRÅGA |Min far är död sedan många år. Hans son (min halvbror) adopterades av en annan man. Jag har inga barn. Ärver min halvbror mig?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om din biologiska halvbror ärver dig trots att han nu har adopterats av en annan man än er gemensamma biologiska pappa. Att din biologiska halvbror blivit adopterad av en annan pappa än sin biologiska innebär att den arvsrätt som halvbrodern tidigare haft genom sitt biologiska släktskap inte längre finns kvar. Genom adoptionen har halvbrodern nu istället rätt till arv från adoptivpappan och hans släktingar. Halvbrodern behandlas därmed arvsrättsligt precis som om att han vore biologiskt barn till sin adoptivpappa (se 4 kap. 21 § Föräldrabalken). Din biologiska halvbror har, till följd av adoptionen, ingen rätt att ärva dig om inte du själv väljer att testamentera del av din kvarlåtenskap till honom. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan min avlidna frus särkullbarn ha rätt till del i mina tillgångar?

2018-10-18 i Bodelning
FRÅGA |HejMin fru har avlidet, och äktenskapsförord är skrivit om mitt hus och bilar.Jag har 200000:- på ett sparkonto, och skulder på 1134000:- , har 3 särkullbarn som var min frus, kan dom kräva del av mina200000:-
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om din nu bortgångna frus särkullbarn skulle kunna ha någon rätt till dina tillgångar i form av bankmedel. Eftersom barnen är de första att ärva sina föräldrar har din frus särkullbarn rätt att ärva hennes kvarlåtenskap (se 2 kap. 1 § Ärvdabalken). Om en del av dina tillgångar tillfaller din fru och därigenom utgör en del av hennes kvarlåtenskap så har särkullbarnen på detta sätt rätt till dina tillgångar. Det är därmed möjligt att särkullbarn genom sin arvsrätt i princip skulle kunna få rätt till sin förälders efterlevande makes tillgångar genom en bodelning mellan makarna.Reglerna om bodelningar mellan makar hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).När en make går bort har den efterlevande maken rätt att välja att genomföra en bodelning eller att avstå genom jämkning. Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är egendom vilken inte är enskild egendom. Enskild egendom är i sin tur egendom som enligt villkor från tredje man t.ex. villkor vid gåva, arv eller testamente förklarats vara enskild samt den egendom som genom äktenskapsförord blivit enskild (se 7 kap. 2 § ÄktB). Dina bilar och ditt hus ska därmed inte ingå i en eventuell bodelning. Vardera makes tillgångar beräknas ihop till ett samlat värde. Sedan ska makarnas skulder avräknas mot tillgångarna eftersom makarna har rätt att få täckning för sina skulder ur sina respektive tillgångar. Värdet av de tillgångar som finns kvar efter skuldavräkningen läggs sedan samman och delas lika. I ditt fall där du har mer skulder än tillgångar skulle detta innebära att du inte bidrar med några tillgångar till likadelningen. Beroende på din frus tillgångar och skulder torde det därmed enbart vara hon som kan vara tvungen att överlåta tillgångar till dig vid en likadelning. Utifrån detta torde särkullbarnen inte ha någon rätt till någon del av dina tillgångar. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar