Har jag rätt till del i ärvd familjegård som min kusin ska sälja?

2018-07-24 i Arvsordning
FRÅGA |Min pappas far dog för ca 20 åtsidan, hans bror fick då ta över familjehemmet. Min pappa o hans 5 andra syskon fick varsin klocka. Senare skrevs gården över på hand brors barn och han har nu gått bort, har jag som arvinge då någon rätt att få ta del av gården som nu ska säljas? Gården innehöll mest mark på hela Gotland.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du kan ha rätt att ärva del i den gård som din nu avlidne farbror ärvt av din farfar och sedan skrivit över på sitt barn. Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).När en person går bort är det i första hand dennes bröstarvingar som ärver (se 2 kap. 1 § ÄB). Endast om det inte finns någon bröstarvinge ärver arvlåtarens föräldrar och efter dem syskon samt slutligen syskonbarn (se 2 kap. 2 § ÄB). Eftersom din farbror ärvde familjehemmet innebär detta att hans barn i första hand hade rätt att ärva gården då din farbror gått bort. Eftersom gården dock redan skrivits över på hans barn har din möjliga arvsrätt utsläckts redan i och med överlåtelsen då kusiner inte ärver varandra. Utan något testamente som berättigar dig del i gården torde du därmed inte ha rätt att få ut något vid försäljningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Testamentera samägd egendom

2018-07-13 i Testamente
FRÅGA |Min farbror har ingen fru och heller inga barn. Han äger hälften i en sommarstuga tillsammans med mig (enda brorsbarnet) Kan han testamentera bort sin andel till någon utanför släkten?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Enligt 9 kap. 1 § ÄB står det varje person helt fritt att testamentera bort den egendom som denne efterlämnar vid sin bortgång. Detta är en rättighet som innebär att personen får testamentera vad som helst av dennes egendom och till vem som helst. Din farbror har därmed även rätt att testamentera bort sin andel till någon utanför släkten. Då sommarstugan är samägd innebär detta att en eventuell testamentstagare tar över farbroderns andel och går in som samägare tillsammans med dig.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Särkullbarns rätt till efterarv

2018-07-05 i Efterarv
FRÅGA |Hej min undran är kan jag få ut mitt mors arv , det har gått 14 år nu och mina två halv syskon säger att jag inte får ett (skit ) när min far går bort ej biologisk far finns inga papper skrivna , vet jag ej ärver han men mitt mors arv kan jag få det o hur ska jag gå tillväga tack för svar
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Det framgår inte om din mor och far var gifta men jag har i mitt svar utgått ifrån att de var det och att han därmed ärvt hennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt vid hennes bortgång. När en person går bort och efterlämnar make, gemensamma barn och särkullbarn har särkullbarn i regel rätt att få ut sin arvslott direkt medan den efterlevande maken ärver istället för de gemensamma barnen (se 3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn har dock möjlighet att avsäga sig arvet till förmån för den efterlevande maken och istället få ut ett efterarv när efterlevande maken går bort (se 3 kap. 9 § ÄB). Särkullbarn som ska utfå efterarv är likt övriga arvingar dödsbodelägare i den efterlevande makens dödsbo och ska kallas till bouppteckningen, 20 kap. 2 § ÄB, och på så sätt kunna ta vara på sin arvsrätt. Om kallelse inte skulle ske finns möjligheten att begära tilläggsbouppteckning vilket innebär att bouppteckningen görs om på nytt, 20 kap. 10 § ÄB.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ärva skulder

2018-06-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Vi ska gifta oss. Vi har båda vuxna barn. Vi har ett radhus uppdelat 1/3 och 2/3. Nu behöver huset renoveras. Vi kommer att ta lån fördelat enligt ägande. Vi ska skriva testament där barnen ärver den del vi äger. Hur blir det med skulderna vid dödsfall? Huset kommer att säljas när en av oss dör. Med vänlig hälsning
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en make går bort ska i huvudregel en bodelning ske. Den efterlevande maken har dock rätt att begära jämkning av bodelningen och på så sätt undvika att en sådan förrättas. Efter detta kommer en bouppteckning upprättas. De skulder som framkommer ska dödsboet betala genom den avlidnes kvarlåtenskap. Det som eventuellt finns kvar efter att skulderna betalts kommer fördelas till den avlidnes arvingar genom ett arvskifte. Om skulderna överstiger kvarlåtenskapen kommer dock de obetalda skulderna förfalla eftersom skulder inte går vidare i arv.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Testamentera lägenhet

2018-07-24 i Testamente
FRÅGA |Hej, mina svärföräldrar har köpt en lägenhet till sin son men han står ju som ägare av den för att den inte får hyras ut i andrahand. Men går det på något sett testamentera el. liknande så att lägenheten tillfaller dem om det händer något? Så de inte sitter med ett lån utan täckning? Tacksam för svar!
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 9 kap. 1 § Ärvdabalken framgår det att varje person som fyllt 18 år har rätt att genom testamente bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter sin bortgång. Testamentsrätten innebär att en person fritt kan testamentera vad som helst av sin egendom och till vem som helst. Dock kan ett testamente i sin tur både klandras och jämkas och på så sätt inte få den fulla effekt som testatorn önskade, men rätten att testamentera finns alltid. Det är därmed fullt möjligt för dina svärföräldrars son att testamentera sin lägenhet till dem. Något som dock kan vara värt att tänka på är att ifall det rör sig om en bostadsrättslägenhet behöver den nya ägaren (i detta fall dina svärföräldrar) vara eller antas som medlemmar i bostadsrättsföreningen för att få utöva bostadsrätten (se 6 kap. 1 – 2 §§ Bostadsrättslagen).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ska efterarvingar och särkullbarn kallas till bouppteckning?

2018-07-09 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |HejMin mor har nyligen gått bort. Hon var änka efter min far som gick bort för 11 år sedan. Jag är enda barnet och ärver allt. Det finns ett testamente som förtydligar att jag skall ärva allt när båda mina föräldrar dött och om jag då skulle vara död så tillfaller allt mina döttrar. Jag har alltså två döttrar från mitt förra äktenskap ochmin nuvarande fru har en vuxen son. Fråga: Jag antar att mina döttrar (barnbarn till min mor) betraktas som efterarvingar och skall kallas till bouppteckningen, men skall även min frus son betraktas som det och bli kallad?Mycket tacksam för svar
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och bouppteckningar hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Till en bouppteckning ska samtliga dödsbodelägare, efterlevande make/sambo och de efterarvingar som är närmast att ärva efter arvingar och universella testamentstagare kallas (se 20 kap. 2 § ÄB). Precis som du säger ska dina döttrar kallas till bouppteckningen i egenskap av efterarvingar vilka inte är dödsbodelägare i detta dödsbo men dock är närmast att ärva efter att en arvinge (i detta fall du) avlidit. Däremot ska din frus son inte kallas eftersom han är ett så kallat särkullbarn och därmed varken har rätt till arv eller efterarv efter dig eller din mor, förutsatt att det inte finns ett testamente som berättigar honom det.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Avsteg från LAS genom kollektivavtal

2018-06-29 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej.Jag har snart jobbat som allmän visstidsanställning i 2 år. Jag försöker kolla vilket som gäller. För enligt LAS är det max 2 år som gäller. Men enligt deras kollektivavtal säger de 3 år.??Jag är jätte förvirrad
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att 5 a § Lagen om anställningsskydd (LAS) anger att en allmän visstidsanställning som överstiger 2 år ska övergå i en tillsvidareanställning. LAS är dock en semidispositiv lag vilket innebär att vissa regler kan avtalas bort. I 2 § LAS anges att reglerna i 5 a § LAS genom kollektivavtal får avtalas bort, vilket verkar ha skett i detta fall. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Bodelning vid äktenskapsskillnad med betänketid

2018-06-26 i Bodelning
FRÅGA |Jag min man ska skiljas och det finns barn så det är ju en betänketid. När gör man en bouppteckning? Min man har skulder på ca 150000 kr. Jag har inga skulder. Bohag med tavlor möbler och bil uppskattar jag till ca 100000kr. Några andra tillgångar har vi inte. Hur mycket ska vi ha var av bohaget?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar dels när er bodelning ska ske och hur utfallet av den kommer bli. Reglerna om bodelning vid äktenskapsskillnad finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Huvudregeln är att bodelning sker när äktenskapet har upplösts, dvs i erat fall då betänketiden löpt ut. Dock ska den ske under betänketiden om någon av er begär det (se 9 kap. 4 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods fördelas mellan makarna. Vardera maken ska få täckning för sina skulder ur sin del av giftorättsgodset. Det som återstår efter att avräkning för skulder har skett ska sedan läggas samman och delas lika mellan makarna. Förutsatt att ert giftorättsgods utgörs av samägda tillgångar värda 100 000 kr innebär detta att ni har 50 000 kr var i giftorättsgods. Då din make har skulder som överstiger hans giftorättsgods är det enbart din del av giftorättsgodset som kommer fördelas genom likadelning (25 000 kr vardera). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar