Tillvägagånsättet för att driva in en fordran grundad på avtalsbrott

2018-03-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har blivit lurad på skatten för en bil. Skatten är på 3200kr. Jag köpte en begagnad bil av en privatperson. Vi kom överens om att säljaren skulle ställa på fordonet innan köp och att han betalar årsskatten. Detta var via telefon. Han ställde på fordonet. När jag postade pappret för ägarbyte ställde säljaren av bilen igen medan jag väntade på att ägarbytet skulle gå igenom. Han svarar inte på telefon eller sms. Jag måste nu ställa på bilen när ägarbytet gått igenom och skatten kommer då att betalas av mig. Jag spelade in vårat samtal där vi kom överens om att han skulle ställa på bilen och betala skatten. Kan jag göra någonting för att han ska följa vårat avtal och betala mig pengarna för skatten? Ska jag vända mig till tingsrätten? Vad kostar det i så fall? Är det troligt att jag skulle vinna där när jag har inspelningen på vårt samtal? Eller ska jag vända mig till kronofogden? Eller ska jag bara acceptera att jag blivit lurad och betala skatten och se glad ut?
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det så har Du och säljaren ingått ett muntligt avtal om att han ska ställa på fordonet och betala årsskatt på 3 200kr. Muntliga avtal är precis lika giltiga som skriftliga avtal och i det här fallet har du bra bevisning, varför du har all rätt att kräva säljaren att ersätta dig på de 3 200kr som han åtagit sig att betala enligt avtal. Dessvärre kommer jag här nedan redogöra för den tråkiga delen av processen och det är att försöka driva in denna summa det rör sig om. Som jag förstår det så har du inte lyckats få tag på säljaren vilket tyder på att han inte är intresserad av att göra rätt för sig. Du har nu två alternativ till du kan försöka dig på, det ena är att vända dig till kronofogden och det andra är att vända dig till tingsrätten där säljaren har sin hemvist med en stämningsansökan. Det första alternativet går till på så sätt att du skickar in en ansökan till kronofogden om att få betalt. Du måste även betala en avgift men allt detta står tydligt på deras hemsida "här". Fördelen med att vända sig direkt till kronofogden är att det bland annat är billigare och processen är smidigare nackdelen med detta är att kronofogden inte kan driva in fordringen om säljaren nekar betalningsskyldighet och det inte finns en dom som kan verkställas. Istället behöver du vända dig till tingsrätten som kan slå fast säljarens betalningsskyldighet till dig genom dom. Detta gör dem efter att prövat tvisten och tolkat avtalet. Denna process är både kostsam och tidskrävande, av erfarenhet så talar vi här om något år eftersom domstolarna har oerhört mycket tryck på sig. Varför denna process är kostsam är just för att du kan komma att behöva ett ombud som hjälper dig processa och fixa med all brevväxling innan rättegång. Vinner du målet så är det säljaren som står för dina rättegångskostnader men förlorar du målet så kommer du behöva stå för säljarens rättegångskostnader. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp och du är välkommen åter med frågor,Med vänliga hälsningar!

Regler och krav för ensam vårdnad

2018-02-12 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hejsan!Jag undrar vad det är för regler och krav som måste vara godkända för att få ensamvårdnad av ett barn. Vilka styr detta? Är det socialstyrelsen i respektive kommun? Givetvis förstår jag att det ska vara noggrant utrett och varje nämnd måste gå igenom det, så det blir korrekta beslut. Men vad är det som tar dessa ärenden så lång tid?
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går inte att exakt säga vad det är för regler och krav som måste vara uppfyllda för att ena föräldern ska få ensam vårdnad. Det är domstolen som bestämmer om ensam vårdnad ska tilldelas ena föräldern, varför en stämningsansökan måste skickas in till tingsrätten. Föräldern som vill ha ensam vårdnad måste ange grunder och bevisning i sin stämning som sedan prövas i en rättegång. När rätten fattar dom i frågor som rör ensam vårdnad måste den beakta barnets bästa enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Barn ska ha rätt till omvårdnad och trygghet av båda sina föräldrar varför rätten eftersträvar delad vårdnad i förstahand. Är det däremot så att delad vårdnad är till nackdel för barnet med hänsyn till bl.a. grova samarbetssvårigheter, risk för misshandel av barnet eller någon annan i familjen, någon av föräldrarna har alkoholproblem, risk för kriminalitet m.m. Listan kan göras lång men kortfattat så ska En kunna styrka att barnets bästa äventyras genom delad vårdnad varför En själv ska vårdnaden. Socialen har en stor betydelse i frågor som rör vårdnad eftersom de oftast lämnar sina synpunkter i dessa typer av ärenden. Du som förälder kan vända dig till dem för en utredning av barnets levnadssituation. Du tillsammans med barnets mamma/pappa har även rätt till samtal med socialen för att få eran gemensamma vårdnad att fungera om ni exempelvis har samarbetssvårigheter. Det som tar tid med dessa typer av ärenden går inte att svara på eftersom det kan se olika ut för alla. Däremot kan det vara så att fråga om brott måste utredas parallellt med dessa ärenden eftersom det ligger till grund för önskan om ensam vårdnad. Det kan även vara så att rätten väntar på att socialen ska utreda något.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp.Med vänliga hälsningar!

Befintligt skick - konsumentköplag / köplag

2018-02-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej köpte en husbil års 88 ! Ser jätte fin ut , jag åker å kollar på denna ! Ber han göra fukttester å ser bra ut ! Okej inga andra problem ! Nej den säljs i biffigt skick säger han! Ok jag köper den, sagt o gjort kör hem 22mil ! Kommer hem tar in den på jobbet ! Märker då att golvet är rutet fuktigt i ett hörn man ej ser fören man tar väck en vattenberedare ! För jag fick ej i gång den ! Där av upptäckten ?! Vad gör jag! Jag skickade bilder till han! Han i fråga visste inget om detta säger han !
Julia Zarour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag uppfattar din fråga har du köpt en husbil med fuktskador du inte vetat om av en bilfirma. Det jag dock inte riktigt förstod var om du köpte husbilen privat eller i samband med den verksamhet du bedriver. Detta med hänsyn att du uttrycket i din fråga att du tagit in husbilen på jobbet. Varför det är viktigt för mig att veta om du köpt den privat eller genom näringsverksamhet är för att svaret kan få två olika utfall med hänsyn till om konsumentköplagen eller köplagen ska bli tillämplig. Här nedan kommer jag ge dig svar utifrån båda lagarna som alternativ ett och två. Alternativ ett – Du köpte den privat När en privatperson handlar från en näringsidkare så blir konsumentköplagen tillämplig. Denna lag är tvingande till konsumentens fördel. Enligt 17 § konsumentköplagen ska en vara som sålts i "befintligt skick" eller med liknande allmänt förbehåll anses som felaktig, om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Eftersom denna regel är beroende av omständigheterna kring köpet så kan jag inte exakt ge dig svar på om du har rätt att göra köpet ogiltigt och få pengarna tillbaka. Däremot kan jag ge kontrollpunkter du kan ta och fundera över. Har priset för husbilen varit betydligt lägre än marknadspriset varför du borde förutsatt ett sådant fel eller kunde du förväntat dig mer av pengarna du lagt ut? Om det är så att du även har vana av sådana köp så är kravet högre eftersom En förväntas kunna mer. Gav säljaren utfästelser och förtroendegivande svar när du frågade om fel m.m.?Hur ser andra husbilar ut från den årsmodellen i allmänhet?Undersökte du husbilen noga före köpet?Vad visade fukttestet? I din fråga nämner du att En behöver ta väck en vattenberedare för uppmärksamma fuktskadan. Dessvärre har jag inte någon praktisk kunskap på hur detta sker, men om det kräver ett rätt så djupgående jobb så kan det inte förväntas av Dig att du ska göra så djupgående undersökning. Om du efter mitt svar bedömer att köpet borde hävas med hänsyn till att du kan bevisa att det är fel på varan enligt 17 § konsumentköplagen och säljaren vägrar hjälpa dig så kan du vända dig först till allmänna reklamationsnämnden. De hjälper dig att handlägga ditt ärende med ett beslut du kan uppvisa säljaren innan du vänder dig till domstol. Alternativ två – Du köpte den i samband med din näringsverksamhetNär en näringsidkare handlar från en näringsidkare så blir köplagen tillämplig. Denna lag är dispositiv varför parterna är fira att avtala om annat. Enligt 19 § köplagen ska en vara som sålts i "befintligt skick" eller med liknande allmänt förbehåll anses som felaktig om: Den inte stämmer överens med de uppgifter och egenskaper eller användning som säljaren lämnat före köpet,Säljaren före köpet underlåtit att upplysa Dig om väsentliga förhållanden rörande varans egenskap eller användning som han måste antas ha känt till och Du med fog kunde räkna med att bli upplyst om under förutsättning att detta kunnat inverka på ditt val av köp. Här gäller det att kunna argumentera för att fuktskada ska falla in under ordvalet av "egenskaper eller användning". Det räcker inte med att du starkt tror på att säljaren kände till felet., Varan är i väsentligt sämre skick än vad Du med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. OBS - Det räcker att en av dessa tre rekvisit i nämnda lag ovan är uppfylld. Det går inte att vända sig till allmänna reklamationsnämnden om köplagen ska tillämpas. Bedömer du att varan ska anses som felaktig enligt 19 § köplagen och säljaren vägrar att hjälpa dig så måste du vända dig till tingsrätten med en stämningsansökan. Sammanfattning Den största skillnaden mellan dessa två lagar i ditt fall är ordvalet av: sämre skick – konsumentköplagen väsentligt sämre skick – köplagen Konsumentköplagen är gynnsammare eftersom det sker en "snällare" bedömning om man ska uttrycka det mer vardagligt. Däremot sker bedömningen på samma prövning varför du kan använda kontrollpunkterna som ovan givits för att förutse dina chanser till att göra köpet ogiltigt. Lycka till och skulle det vara så att du behöver komma i kontakt med en specialiserad jurist klicka "här".Med vänliga hälsningar!

Ettårsregeln

2018-01-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Ettårsregeln säger att jag inte är skatteskyldig i Sverige om jag är anställd minst ett år och inte behöver skatta i landet jag arbetar i pga avtal med arbetsgivaren.Jag har blivit anställd vid CERN, anställda vid CERN betalar inte inkomstskatt i Schweiz. Min anställning är från 2018-02-01 till 2019-01-31, dvs 365 dagar, dvs 1 år. Gäller ettårsregeln för denna anställning? När jag varit i kontakt med skatteverket påstår de att minst ett år skulle vara 2018-02-01 till 2019-02-01, dvs 366 dagar, dvs ett år och en dag.Med vänliga hälsningar
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att ettårsregeln ska bli tillämplig så förutsätts (3:9 inkomstskattelag):- vistelse och anställning på minst ett år i ett land- att det inte rör sig om anställning hos svenska staten eller svensk kommun- att det inte finn krav på beskattning i verksamhetslandet som framgår av lagstiftning, administrativ praxis eller avtal. I ditt fall så har du en anställning på 365 dagar enligt avtalet vilket omfattar ett år, men ettårsregeln tar sikte på att minst ett år ska ha gått varför en anställning på 366 dagar är ett krav. Tyvärr får terminologin "ett år" och "minst ett år" två olika utfall. Skulle du inte kunna se om det finns möjlighet med någon förlängning av anställningsavtalet? Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,Med vänliga hälsningar

Beslagtagen egendom

2018-02-14 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Ska försöka göra en lång historia kort,Polisen kom hem till mig under december och beslagtog min mobil samt dator för att någon har beställt droger i mitt namn. Dom hade hittat ett paket hos posten som tydligen var adresserat till mig. Jag har ingen som helst koll på vad eller hur det kan förekomma.En månad senare kommer dom hem till mig igen och gör en husrannsakan med 5 poliser samt narkotikahund. Dom hittar givetvis ingenting eftersom att jag inte håller på med droger.Men dom beslutar då att beslagta min nya dator som jag fick köpa då dom tog den första samt den lånetelefon jag hade.Har inte fått ett enda papper eller information om vad som händer nu samt när jag får tillbaka mina prylar.Hur fungerar det i dessa fall och hur lång tid kan det ta innan jag ser min dator samt mobiltelefon igen?Har jag rätt att få tillbaka mina saker fortare då dom inte har hittat nåt olagligt?Ska tillägga att det "brott" jag är misstänkt för skedde den 19e december. Den nya datorn som dom tog med sig är inköpt av mig 1 månad senare än brottet skedde, vilka rättigheter finns med att överklaga ett sådant beslut och hur går man tillväga?Tack på förhand
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller generellt En polisman får ta föremål i beslag när han verkställer en husrannsakan (27 kap. 4 § rättegångsbalken) i övrigt fattas beslut om beslag av undersökningsledare, åklagare eller rätten. Beslag kan företas mot såväl misstänkta som icke misstänkta förutsatt att föremålen som beslagtas skäligen kan antagas ha betydelse för utredningen om brott (27 kap. 1 § rättegångsbalken). Det ska råda proportionalitet när ett beslag sker mellan ditt intresse och motstående intresse (27 kap. 1 § 3st rättegångsbalken). Rätten att överklaga beslagetDu som har drabbats av ett beslag i samband med husrannsakan har rätt att begära domstolens prövning om beslaget (27 kap. 6 § rättegångsbalken). Rätten ska i samband med detta hålla förhandling så snart som möjligt där du kan framföra varför beslaget ska upphöra. Om rätten fastställer att beslaget ska kvarstå ska (om åtal inte redan väckts mot dig) den utsätta tid inom när åklagaren måste väcka åtal mot dig. Tiden får inte sättas längre än vad som är nödvändigt (27 kap. 7 § rättegångsbalken). Detta beslut ger dig en viss uppfattning om hur länge beslaget kan komma att bestå. Om åklagaren inte väckt talan inom den angivna tiden eller begärt förlängning ska beslaget omedelbart upphöra (27 kap 8 § rättegångsbalken). När beslaget omedelbart upphör ska Du bli underrättad om att sakerna finns att hämta på angiven plats (27 kap. 8 b § rättegångsbalken). Du kan även överklaga tingsrättens beslut till hovrätten om du är missnöjd. Detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelats (52 kap. 1 § rättegångsbalken). Sammanfattning Första steget för din del gäller att begära tingsrättens prövning om beslaget. Där kan du bland annat argumentera för den men du drabbats av och att du anser att beslaget ska upphöra för att bevisning inte hittats. Däremot är det värt att observera att det brukar ta långt tid att undersöka elektroniska medel. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,Med vänliga hälsningar!

Skulder som tillhör den avlidne

2018-02-12 i Skuld
FRÅGA |Hej! Mina föräldrar äger en bostadsrätt tillsammans, 50/50. I samband med köpet fick de från banken varsitt guldkreditkort. När pappa dog upptäcktes att han gjort av med hela krediten, 50000 kr. Nu vill banken ha betalt för hans skuld på det kortet av mamma. Pengarna de 50000 är det ingen som vet vart de tog vägen, kortet var hans privata. År detta riktigt?Tacksam för svar. Mvh
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom kortet var din pappas privata så ska inte din mamma stå för hans skulder. Att banken begär betalt för sin fordring innebär att de begär betalt från den egendom som tillhör den avlidne. Detta innebär inte att din mamma betalar hans skulder. Skulle det däremot vara så att din pappa inte har några tillgångar så dör skulden. Att han äger 50 % av bostadsrätten räknas som tillgång varför svaret på din fråga blir, ja detta är riktigt. Hoppas detta svar var till någon hjälp. Med vänliga hälsningar!

Begäran om att betala ersättning för att laddat ner en film

2018-02-05 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej.För några dagar sedan fick jag ett brev ifrån en advokatbyrå.Dom har fått i uppdrag av en klient. Att jag har laddat hem en film. Dom vill att jag skall betala 8000 kr för detta.Annars kommer dom att driva detta vidare till Polis, Kronofogden och domstol.Hur skall jag göra.MVH
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det så har du ännu inte blivit stämd utan brevet innehåller bara ett förläggande om att betala ersättning för den påstådda skadan deras klient anser att du orsakat. Det innebär att de förväntar sig att du ska svara tillbaka med din åsikt i sak innan de väljer att driva detta ärende vidare. Är det så att du förnekar detta så ska du lämna ett svaromål med dina synpunkter. Efter det får nämnda advokatbyrå avgöra om de ska gå vidare med en stämningsansökan hos domstol. Jag kan inte exakt ge svar på hur detta kommer sluta eftersom jag inte har detaljerad information, men nedladdning för privat bruk kan under vissa omständigheter vara (okej) ett undantag från inskränkt upphovsrätt. Ordet "privat bruk" tolkas väldigt restriktivt. Mitt råd till dig är att ta kontakt med en av våra jurister för att se närmare in i ärendet så du får korrekt information och vägledning. Klicka "här" så kommer du i kontakt med Lawlines jurister.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp och du är välkommen att ställa mer frågorMed vänliga hälsningar

Måste man ange för polisen vem som kört ens fordon

2018-01-16 i Myndigheter
FRÅGA |Hej. Min son lånade min bil och blev fotad av en hastighetskamera.Nu skickar polisen ett brev till mig som fordonsägare där jag måste uppge vem som körde fordonet. Till saken hör att min son precis fått körkort och det är väl på prov. Måste jag säga till polisen att det va min son som körde bilen?Med vänlig hälsning.
Julia Zarour |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är endast det som är angivet i lag som kan utgöra brott varför du inte behöver ange / hjälpa polisen i utredningen av vem som kört bilen. Eftersom det är du som är ägare till bilen så skickas papperna först till dig, efter att du skickat tillbaka papperna med det svar du valt att skriva så kommer polisen utifrån det skicka hem böter till den person som faktiskt kört bilen (om personen är identifierad) eventuellt om körkortet ska dras in så görs detta av transportstyrelsen. Det är viktigt att veta att polisen kan redan ha identifierat vem som kört bilen, men papperna om att be dig ange vem som kört eller haft tillgång till bilen måste ändå skickas ut innan. Hoppas detta svar var till någon hjälp,Med vänliga hälsningar!