CSN lån kan preskriberas

2017-11-30 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag är bosatt i England och efter att betalat en viss del av summan har inte betalat mitt CSN lån 6 år. Personliga problem led mig till att ignorera brev etc från CSN. Lånet har nu gått via High Court. Jag sökte råd från debt advisor här i England som sa att skulden kunde möjligen bli avskriven om man inte har kommunicerat med CSN efter några år. Stämmer det. Tacksam för era råd.
Julia Zarour |Hej och tack för din fråga!Ett CSN lån kan preskriberas 25 år efter tillkomst enligt 6 kap. 12 § studiestödslagen. Det innebär att CSN förlorar rätten att kräva tillbaka lånet 8 § preskriptionslagen. För varje gång en preskriptionstid avbryts löper en ny preskriptionstid enligt 6 § preskriptionslagen. Preskriptionsavbrott sker genom nämnda förutsättningar i lag, se 5 § preskriptionslagen. Som jag uppfattat din fråga har CSN sänt dig krav på återbetalning under dem här 6 åren som gått varför preskriptionsavbrott skett enligt 5 § punkt 2 preskriptionslagen. Det finns inga begränsningar på hur många gånger tiden för preskription kan avbrytas och det spelar heller ingen roll om du nu väljer att ignorera breven. Sammanfattning Ett CSN lån kan preskriberas under förutsättning att CSN inte krävt tillbaka lånet under 25 år. För varje gång CSN sänder krav på återbetalning sker ett preskriptionsavbrott varför en ny tid börjar löpa. Att man inte kommunicerat med CSN har dessvärre ingen betydelse så länge den sänt krav på att du ska betala tillbaka skulden.Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny.Med vänliga hälsningar!

Utmätning av arv

2017-11-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har en skuld hos kronofogde. Har ingen utmätning idag pga min låga inkomst. Nu har min pappa gått bort. Han hade inga tillgångar utan hade självskulder. Men han gick ett program genom arbetsförmedlingen som hade en försäkring på honom. Genom den har vi alla barn fått ut pengar på 50 000kr/var. Min fråga är nu; kommer kronofogden ta mina pengar nu?
Julia Zarour |Hej och tack för din frågaSå som jag uppfattat situationen så sker ingen utmätning på grund av omständigheterna att det inte finns inkomst/egendom att mäta ut, med hänsyn till rätten av förbehållsbelopp (existensminimum). De 50 000kr du kommer ha tillgång till genom din far kommer att ses som ett arv och blir föremål för utmätning när arvet tillfallit dig som en tillgång. Kronofogden har därmed rätt att mäta ut pengarna eftersom de kommer bedöma att det finns inkomst att ta ifrån utöver din rätt till förbehållsbelopp. Med vänliga hälsningar!

Minderåriga och arv

2017-11-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Pappan till mina tre äldsta barn har gått bort två av de är minderåriga. Han lämnade ett arv till dem som inte är tillgängligt än. Pappan bodde hela sitt liv i Nederländerna och dog i Nederländerna. Nu frågar de i Nederländerna som tar hand om arvet vad som gäller här i Sverige. Vi har fått Svenskt medborgarskap. För att två av barnen är minderåriga så undrar jag vilken svensk lag som kan tillämpas,... Måste jag (som mamma) ha godkännande/tillstånd av en rättare till mina minderåriga barn i så fall? Hur gör jag?Finns det något annat jag ska tänka på, andra lagar som gäller? Hoppas ni kan ge svar, tack på förhand!Mvh
Julia Zarour |Hej och tack för din fråga!Så som jag uppfattat din fråga så undrar du huruvida de mindreåriga barnen har rätt till arvet deras far efterlämnat. Jag förutsätter i mitt svar till frågan att du och fadern till dina barn inte är gifta, att du är förmyndare till barnen (10 kap. 2§ föräldrabalken) och att det inte finns något testamente. Enligt svensk rätt så kommer du som förmyndare (mor till barnen) att förvalta arvet (12 kap. 2§ föräldrabalken) eftersom minderåriga inte själva kan råda över sin egendom (9 kap. 1§ föräldrabalken). Du som förmyndare har rätt att bestämma hur tillgångarna ska användas eller placeras i större utsträckning (13 kap. 1§ föräldrabalk) men du står under kontroll av överförmyndarnämnden (finns i varje kommun). Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap, så barnen inte missgynnas för att de inte själva kan tillgodose sina rättigheter (12 kap. 9§ föräldrabalk). Förmyndaren ska alltid tillgodose vad som är bäst för den minderåriga (12 kap. 3§ föräldrabalken). Skulle det vara så att summan barnen ska ärva överstiger åtta prisbasbelopp (13 kap. 2§ föräldrabalk) så kommer överförmyndaren istället vara den som förvaltar arvet fram till dess att barnen fyllt 18 år. Pengarna sätts in på ett spärrat konto som barnen får tillgång till när de fyllt 18 år. SammanfattningBarnen kommer inte kunna råda över arvet fören de fyllt 18 år. Istället förvaltar du som förmyndare arvet och ska se till att barnens bästa tillgodoses i alla lägen. Skulle summan överstiga 8 prisbasbelopp så kommer inte du få förvalta arvet istället gör en överförmyndare det. I ett sådant läge behöver tänka på är att lämna all viktig information som finns till överförmyndaren. Jag hoppas detta var till hjälp för att få lite klarhet i vad som gäller allmänt när minderåriga ska ärva. Med vänliga hälsningar!

Makes rätt till arv

2017-11-19 i Make
FRÅGA |kan jag i ett testamente skriva att någon annan än min make ärver efter mig? Finns det någon laglott som man som gift alltid har rätt till. Det vill säga även om det testamente finns så har jag som make/maka rätt till viss procent?
Julia Zarour |Hej och tack för din fråga. I mitt svar utgår jag ifrån att du inte har några barn. Som efterlevande make har man oavsett vad som står i ett testamente rätt till fyra prisbasbelopp (basbeloppsregeln) enligt 3 kap. 1§ andra stycket ärvdabalken. I det värdet inkluderas vad den efterlevande maken erhållit i bodelning och det som utgörs av den efterlevande makens enskilda egendom. Utöver basbeloppsregeln så kan du fritt förordna om ditt kvarlåtenskap och vem som ska få ärva dig.

Umgänge och vårdnad

2017-11-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag och min exman är i en separation. Vi har en gemensam dotter där boendet är hos mig. Mannen har under vårt äktenskap varit frånvarande väldigt mycket under dotterns uppväxt och inte tagit något direkt ansvar. Nu när vi separerade " försvann" han i veckor utan direkt kontakt med barnet.Efter upprepande uppmaningar om umgänge träffade han henne här ett par timmar i veckan. Han har själv aldrig ansökt om umgänge med henne och vid minsta konflikt mellan oss är han ej kontaktbar. Igår skulle de haft umgänge i hans hem, men han blev arg på mig och var aggresiv och hotfull framför dottern trots detta försökte jag få till umgänge. Detta upprepande beteende har skapat en oro hos dottern och jag behöver veta vad jag har tillåtelse att göra i ett sådant läge? Får jag neka honom umgänge när han är aggresiv och hotfull? Får jag yrka på att han ej är en lämplig förälder just då? Och är det bästa att ansöka om enskild vårdnad när jag vet att detta beteendet kommer att fortsätta?
Julia Zarour |Hej och tack för din frågaEftersom er dotter står under vårdnad av båda sina föräldrar så har ni ett gemensamt ansvar att tillgodose barnets omvårdnad (fysiskt och psykiskt), trygghet och uppfostran 6 kap. 1§ föräldrabalken. Så som jag uppfattat din fråga så dyker inte fadern upp på de umgängestider ni kommit överens om och detta har hänt under upprepade gånger av olika anledningar. I 6 kap. 15§ föräldrabalken så har barnet rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Ni som föräldrar har en skyldighet att så långt som möjligt få detta umgänge att fungera. Detta ska inte tolkas som att er dotter har en plikt att umgås med sin far eller att fadern har en plikt att umgås med dottern. Det gå därmed inte att tvinga fadern att umgås med barnet men du kan heller inte neka fadern ett umgänge utan rättens godkännande. Vad du däremot kan göra är att ta kontakt med socialnämnden i din kommun och berätta för de hur läget ligger till så kanske de kan hjälpa till och ordna ett umgänge. Jag kan tyvärr inte ge råd om huruvida det är bättre att ansöka om ensam vårdnad eller inte på den info jag har att gå på. Skulle det däremot vara så att du bestämmer dig för att ansöka om ensam vårdnad så kommer rätten alltid att beakta barnets bästa i frågor som rör vårdnad, umgänge och boende 6 kap. 2a§ föräldrabalken. Det innebär att barnets bästa kommer gå före huruvida ni som föräldrar kan samarbeta eller inte. Det krävs mycket för att samarbetssvårigheter ska leda till att rätten dömer till ensam vårdnad, eftersom barnets bästa (rätten till båda sina föräldrar) har företräde. Du har däremot rätt att i en vårdnadstvist framföra alla dina åsikter. Det är även viktigt att benämna att ensam vårdnad inte alltid leder till att den andra föräldern förlorar rätten till umgänge. Den föräldern som inte har vårdnad kan ansöka om umgängesrätt genom socialnämnden i domstol 6 kap. 15a§ föräldrabalk. Med vänliga hälsningar!

Skada på häst som uppstår hos fodervärden

2017-11-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Fodervärd till häst har brutit vårat kontrakt på flertal punkter, samt vägrat hästen vård så hästen utsatts för onödigt lidande under flera månaders tid.Hästen är nu flyttad till mig samt behandlad för de som uppkommit hos fodervärd. Jag anser att hon är skyldig att stå för de omkostnader jag behövt nu i form av klinikbesök och även medicin. Egentligen även behandling från equiterapeut då hästen är låst överallt vilket generar smärta som fodervärden valt att ignorera. Hästen måste nu genomgå täta besök för att bli bättre i kroppen men svarar redan bra på den påbörjade behandlingen. Därför är det lätt att gissa sig till att det gått ännu snabbare om hästen fått den vård den behövt på en gång när fodervärden hade den hos sig.Kan jag anmäla henne för kontraktsbrott?Har självklart skrivet kontrakt, bilder och även sparade konversationer samt ett ögonvittne.Stort tack på förhand.
Julia Zarour |Hej, och tack för din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga så har du lånat ut din häst på foder efter att du och fodervärden skrivit på ett avtal. Därefter har hästen kommit till skada hos fodervärden och inte på grund av fodervärden och nu vill du ha ersättning för de kostnader du haft. Avtalslagen är helt dispositiv och det står dig och fodervärden fritt att avtala om vad som ska gälla under fodertiden. Har avtalet skrivits på och undertecknats så blir det ett juridiskt bindande avtal som du kan stödja din rätt på i domstol. För att du ska få ersättning från din fodervärd på grund av kontraktsbrott så förutsätter det att Ni avtalat om att skada som uppstår under tiden hästen befinner sig hos fodervärden ska bekostas av fodervärden. Föreligger inte ett liknande avtalsvillkor så föreligger inget kontraktsbrott. Om det däremot gör det så har du helt rätt i att begära ersättning från fodervärden för omkostnader du haft. Skulle det däremot vara så att din fråga tar sikte på att hästen kommit till skada hos fodervärden och att skadorna blivit mer omfattande på grund av att fodervärden undvikit att ta kontakt med veterinär eller dig som hästägare så regleras svaret på din fråga i skadeståndslagen om annat inte är reglerat i ert avtal eftersom avtalet har företräde.I 2 kap. 1§ skadeståndslagen så regleras det att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada (hästen ses som en "sak" i juridisk mening) skall ersätta skadan. Här förutsätts det att du som hästägare inte varit medveten om skadorna i rätt tid för att kunna minska omkostnaderna (vilket inte är ett krav om fodervärden själv vållat skadorna på hästen). Ersättningsfrågan regleras i 5 kap. 7§ skadeståndslagen, veterinärkostnader, medicin och nödvändig equiterapeut ryms inom lagens bestämmelse med utgångspunkt i att kostnaderna ska vara rimliga och ligga i proportion till skadan som fodervärden orsakat med sin passivitet att kontakta dig som hästägare i rätt tid. Sammanfattning Huruvida du kan anmäla henne för kontraktsbrott eller inte beror på hur ert avtal ser ut vilket jag inte kan bedöma eftersom inte jag läst avtalet. Däremot kan det finnas en möjlighet att få ersättning genom skadeståndslagen för sakskada fodervärden orsakat genom att undvika att ta kontakt med veterinär eller dig i rätt tid vilket lett till att du fått högre omkostnader. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar!