Har 14 åring rätt att välja boende själv?

2018-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Min dotter på 14 år har bott hos sin pappa och nu vill bo hos mig mamman. Det har varit strul med skola och bråk med pappan, med hög frånvaro mm. Han har fått många anmälningar till socialen. har dottern rätt och välja boende själv? Vi har nu delad vårdnad.
Maria Simeonidou | Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan inledningsvis sägas att vårdnad av barn regleras i föräldrabalken (FB), närmare bestämt kapitel 6 om vårdnad, boende och umgänge.Barn har ingen lagstadgad bestämmanderättEtt barn under arton år har ingen rätt att bestämma var det ska bo, oavsett om vårdnadshavarna har delad vårdnad eller inte. Detta är något som ni som vårdnadshavare i först hand ska bestämma. Huvudregeln är att principen om barnets bästa ska genomsyra alla beslut om vårdnad (6 kap. 2 a § första stycket FB). Principen är den viktigaste inom barnrätten och har en mycket vidsträckt betydelse. Den innebär bland annat att barnets vilja ska beaktas med hänsyn till ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). Barnets vilja innebär att barnet kan få större inflytande i beslut vid exempelvis frågor om boende. Det betyder dock inte att barnet har en bestämmanderätt utan endast att hänsyn ska tas till vad barnet vill.Boendetvist avgörs med utgångspunkt i barnets bästaOm det är så att ni vårdnadshavare inte kan komma överens om var barnet ska bo så är det rätten som får avgöra i frågan (6 kap. 14 a § första stycket FB). Eftersom en vårdnadsfråga kommer att avgöras med utgångspunkt i barnets bästa så kommer er dotters vilja förmodligen att spela roll när rätten gör en helhetsbedömning av omständigheterna. Enligt praxis tar rätten stor hänsyn till barnets vilja vid beslut om boendefrågor, när barnet är ca tolv år gammalt och uppåt. Det händer dock ibland att rätten dömer emot barnets vilja om de anser att det kan vara uppenbart oförenligt med barnets bästa. Att det kan anses oförenligt med barnets bästa kan exempelvis innebära att barnet kan komma att utsättas för övergrepp eller på annat sätt fara illa.Svaret på din fråga är alltså att din dotter inte har en lagstadgad rätt att bestämma var hon vill bo, utan att det är ni som vårdnadshavare som bestämmer det. Kommer ni som vårdnadshavare inte överens om var barnet ska bo tillfaller det rätten att bestämma boende. I rättens bedömning kommer sedan din dotters vilja enligt praxis tillmätas stor betydelse i och med att hon är fjorton år gammal, förutsatt att det inte uppenbarligen strider mot principen om barnets bästa. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man kräva persienner av en hyresvärd?

2018-02-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag har flyttat in i en nyrenoverad 3a, allt är nästan nytt. men jag märkte att jag inte har persienner men alla andra grannar har det, kan jag kräva persienner utav min hyresvärd?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan inledningsvis sägas att regler om förhållandet mellan en hyresvärd och en hyresgäst regleras i 12 kap. jordabalken (JB).Hyresvärdens ansvar - "lägst godtagbar standard" En hyresvärd ska på tillträdesdagen om inte annat har avtalats, tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den "allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet" (12 kap. 9 § st. 1 JB). Det finns vidare vissa minimikrav om vad som kan anses vara lägsta godtagbara standard för en bostadsrättslägenhet. Dessa minimikrav hänvisar till uppvärmning, tillgång till vatten och avlopp, personlig hygien, elförsörjning, matlagning samt förvaringsmöjligheter (12 kap. 18 a § st. 6 JB). Är dessa minimikrav uppfyllda anses lägenheten ha "lägsta godtagbara standard". Är minimikraven dock inte uppfyllda får hyresgästen rikta ett upprustningsföreläggande mot hyresvärden, som ålägger denne att upprusta lägenheten så att den uppfyller kraven. Kan man som nyinflyttad kräva persienner av hyresvärden?Vad gäller persiennerna hindrar inte avsaknaden av dessa att lägenheten inte är brukbar på det sätt som nämns i lagen. Inte heller faller persienner innanför minimikravet för "lägst godtagbar standard" för en lägenhet. Det är därför inte möjligt för en hyresgäst att få persienner monterade i lägenheten om de inte fanns där vid inflyttning, eftersom det skulle innebära en standardförbättring som ger värden rätt att höja hyran. Du nämner att alla andra grannar har persienner, vilket skulle kunna betyda att det står i avtalet att persienner ska finnas i lägenheten vid tillträde. Det finns dock en möjlighet att grannarna tillsatt persiennerna på egen bekostnad. För att klargöra läget skulle jag därför råda dig att läsa hyresavtalet mellan dig och hyresvärden och se om avtalet reglerar detta. Om du och hyresvärden inte avtalat om att persienner ska finnas i lägenheten vid tillträde så har hyresvärden dessvärre ingen skyldighet att förse lägenheten med dem.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ärver syskonbarn efter ensam släkting?

2018-02-27 i Arvsordning
FRÅGA |Min faster har dött i en ålder av 97 år. Är det vi syskonbarn som ärver? Hon hade ingen annan släkt
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill inledningsvis säga att jag vid besvarandet av din fråga utgår från att det inte finns något testamente från din fasters sida som reglerar fördelningen av arvet. Reglerna om arv finner du i Ärvdabalken (ÄB). När det kommer till arv delas alla arvingar in i olika arvsklasser, vilka i sin tur avgör i vilken turordning arvet ska fördelas. Den första arvsklassen består av bröstarvingar, dvs. din fasters barn, barnbarn, barnbarns barn osv. (2 kap. 1 § ÄB). I Sverige gäller den s.k. parentelprincipen som innebär att den första gruppen måste vara uttömd innan medlemmar ur den andra gruppen kan ta del av arvet efter den avlidne. Är det konstaterat att det inte finns någon släkt i första arvsklassen går arvsrätten vidare till den andra arvsklassen som består av din fasters föräldrar samt syskon. Är ingen av dessa vid liv går arvsrätten vidare till er syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB).Svaret på din fråga blir alltså, att om det inte finns någon släkting i den första arvsklassen eller syskon till er faster så är det ni syskonbarn som ärver henne.Hoppas du är nöjd med svaret!Vänligen,

Skatt vid gåva av pengar

2018-02-26 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej ! Jag har en fråga. Min Mamma som är medborgare i ett annat EU-land vill ge mig en gåva på ca 1 000 000. Behöver jag skatta för det? Kan hon bara göra en banköverförning. Behöver jag skaffa någon typ av intyg som visar att det är hennes pengar eller räcker det att det kommer från hennes bankkonto. Tacksam för svar.
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skatt på gåvorDet finns ingen gåvoskatt i Sverige, vilket betyder att gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL). För att pengarna ska anses utgöra en gåva krävs vidare att det finns en gåvoavsikt samt att överföringen sker frivilligt. Är dessa gåvokriterier uppfyllda så behöver du inte betala skatt på pengarna i Sverige, även om din mamma bor i ett annat land.Behövs någon form av intyg?I samband med den nya penningtvättslagen (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) har det ställts större krav på att banker har god kännedom om sina kunder och deras bankaffärer. Banken kan därför fråga dig om var du har fått pengarna ifrån för att undvika att det rör sig om en olaglig verksamhet. Banken är vidare enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL) skyldig att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket i det fall en inbetalning överstiger 150 000 kr. I ditt fall överstiger gåvan den summan, vilket kan medföra att banken både kommer att be dig lämna information om pengarnas ursprung samt lämnar kontrolluppgifter om inbetalningen till Skatteverket.För att det ska underlätta för dig vid en eventuell utfrågning från banken och Skatteverket kan det vara bra om din mamma upprättar ett gåvobrev, dvs.en handling (intyg) där hon uttrycker sin vilja att ge bort pengarna till dig i form av en gåva. Det finns inga speciella formkrav för hur ett gåvobrev ska se ut men det är viktigt att det är daterat och underskrivet med uppgifter om givare, mottagare, beskrivning av gåva samt överlåtelseförklaring. På så sätt kan du undvika missförstånd om var pengarna kommer från.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,