Vad händer med min permanenta uppehållsrätt om vi skiljer oss?

2019-06-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga och behöver hjälp av jurister som kan sitt jobb inom migration osv jag kommer från ett land utanför EU och är gift med EU medborgare snart i 7 år. I början har jag fått 5 års uppehållsrätt efter 5 år har jag ansökt om permanent uppehållskort och migrationsverket har beviljat det. Men senaste ca 1,5 år vi har upp och ner i vår förhållande och min partner blivit alkoholberoende och efter funderingar jag bestämt att skilja mig för det går inte länge leva i sådan situation! Så frågan är vad som händer om vi skiljer oss? Ska min permanenta uppehållsrätt återkallas eller påverkar skilsmässa på nåt sätt min uppehållsrätt?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om permanent uppehållsrätt hittar du i utlänningslagen.En permanent uppehållsrätt kan återkallas endast om du flyttar från Sverige. Att du och din partner skiljer er är inte en omständighet som kan leda till återkallelse av din permanenta uppehållsrätt i och med att ni har bott tillsammans i över 5 år. Din permanenta uppehållsrätt påverkas alltså inte om ni skiljer er och du får därför stanna i Sverige.Vänligen,

Tillåter Sverige flerfaldiga medborgarskap ?

2019-06-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag kommer från Storbritannien och har nyligen fått svenskt medborgarskap. Medan jag väntade på beslutet från Migrationsverket gjorde jag lite släktforskning och upptäckte att jag har rätt till maltesiskt medborgarskap. Tillåter Sverige trippelt medborgarskap ?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om svensk medborgarskap finns i lagen om svenskt medborgarskap. Enligt internationell rätt finns det ingen maximal gräns på hur många medborgarskap du kan inneha (och behålla). Dock så har varje enskilt land sina egna medborgarlagar som kan variera avsevärt. Enligt svensk rätt finns inget hinder mot dubbla eller flerfaldiga medborgarskap. Du måste dock undersöka om Storbritannien och Malta tillåter detsamma och vad deras nationella regler föreskriver angående flerfaldiga medborgarskap. Du kan dock utgå från att om ett land tillåter dubbla medborgarskap så tillåter det även trippla medborgarskap.Vänligen,

Får hyresvärden ha visning i lägenheten utan medgivande?

2019-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Vi har sagt upp vår nuvarande hyresgäst och vill visa lägenheten för alternativa nya hyresgäster. Hur går man till väga då? Kan vi visa lägenheten utan att nuvarande hyresgäst är hemma lr måste hon vara närvarande när den visas?Tack på förhand!
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyresrätter hittar du i 12 kap. jordabalken (hyreslagen).En hyresvärds rätt att under hyrestiden få tillträde till lägenheten för visning regleras i 12 kap. 26 § 1 st. jordabalken där det framgår att "När lägenheten är ledig till uthyrning, är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid". Hyresgästen har inte rätt att neka hyresvärden att hålla i visningar, dock får inte hyresvärden som huvudregel gå in i lägenheten utan tillstånd. Som hyresvärd bör du därför kontakta hyresgästen och komma överens om en lämplig tid då visning kan ske. Ni kan visa lägenheten när hyresgästen inte är hemma förutsatt att ni kommit överens om det med henne. Vänligen,

Vem har rätt till hyresrätt när sambor separerar?

2019-06-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och jag flyttade in i lägenheten tillsammans för ett år sedan. Nu har vårt förhållande tagit slut och jag har bett honom att flytta. Han gör ingenting. Jag står ensam på kontraktet till lägenheten. Vem har rätt till lägenheten? Det är jag som för det mesta har betalat hyran då han har varit sjukskriven och arbetslös till för 2 månader sedan. Lägenheten ligger i Vaxholm där jag även arbetar.Tacksam för rådgivning Hälsningar
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samboförhållande och bodelning hittar du i sambolagen. Jag förutsätter vidare i mitt svar att det inte finns något samboavtal mellan er.Bostaden utgör samboegendom om den förvärvats för gemensam användningDen gemensamma egendomen (samboegendomen) ska delas lika mellan sambos när ett samboförhållande tar slut (8 § sambolagen). Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Det spelar därför ingen roll om det endast är du som står på kontraktet till lägenheten, utan det som är relevant är att ni tillsammans förvärvade lägenheten gemensamt. Jag uppfattar det som att ni tillsammans flyttat in till lägenheten för ett år sedan och haft den som bostad för gemensam användning vilket innebär att lägenheten utgör samboegendom. Är det så att ni inte under några omständigheter kommer överens om vem som ska få lägenheten så kan ni begära att tingsrätten utser en bodelningsman. Bodelningen går då till på så sätt att när den gemensamma egendomen ska delas mellan sambos fördelas den ut på lotter, vilket betyder att även lägenheten kommer att utgöra en sådan sådan lott. Den som bäst behöver bostaden har rätt att få den egendomen avräknat på sin lott. Den som har bäst behov av lägenheten får behålla denVid bedömningen av vem som har störst behov av lägenheten tas hänsyn till om det exempelvis finns barn i samboförhållandet och om barnen kommer att bo hos den ena sambon. Även omständigheter såsom ålder, hälsa, arbetsplats och möjlighet att erhålla bostad på annat håll kan spela roll. Är det så att din ekonomi exempelvis är mer stabil än din ex- sambos kan det också inverka på bedömningen.Det är som sagt många olika faktorer som kan spela in när frågan ska avgöras om vem av er som bäst behöver lägenheten. Det är svårt att på rak arm säga om du kommer att få "bäst rätt" till lägenheten i och med att en egen bedömning görs i varje enskilt fall. Har du ytterligare frågor eller behöver mer ingående hjälp kan du kontakta våra jurister HÄR.Vänligen,

Vilka uppsägningstider gäller för uthyrning enligt privatuthyrningslagen?

2019-06-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Jag hyr ut min bostadslägenhet, och vill förlänga kontrakten med hyresgästen. Vi hade ett kontrakt på bestämd tid som går ut i augusti, och jag vill gärna hyra ut på bestämd tid igen till henne, eftersom hon vill det. Hon (min hyresgäst) hyr alltså ut i förstahand. Vilka uppsägningstider gäller för nya kontraktet? I förra kontraktet hade vi bestämt 2 månader för oss två, men nu vill hon ha en månad, och förlänga min uppsägningstid till tre månader, och påstår att det är lagstiftat. Är det rätt?Hälsningar
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uppsägningstid av en bostadslägenhet hittar du i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). För att privatuthyrningslagen ska vara tillämplig krävs att det är fråga om en bostadslägenhet som ägs direkt eller indirekt av den som hyr ut, som till exempel en villa eller en bostadsrätt. I detta fall är det därför reglerna i privatuthyrningslagen som blir tillämpliga.Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt. Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats (3 § privatuthyrningslagen). Det stämmer alltså att uppsägningstiden är tre månader för dig som hyresvärd och en månad för hyresgästen enligt privatuthyrningslagen. Det är inte möjligt att avtala om kortare uppsägningstid än tre månader för hyresvärden eftersom det är en skyddsregel för hyresgästen. Det är heller inte möjligt att avtala om längre uppsägningstid än en månad för hyresgästen. Vänligen,

Är det lämpligt att en pojke på 10 år ska ha ansvaret för sin yngre bror?

2019-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |Är det lämpligt att en pojke på 10 år skall ha ansvaret för sin yngre bror på 7 år?Detta gäller på morgonen först i hemmet och sedan se till att den yngre brodern blir lämnad på skolan. Det skall också tilläggas att den yngre inte lyssnar på sin storebror och att det ofta är konflikter dem emellan. Tacksam för svar!
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen är inte lagregleradDet finns ingen lag som anger från vilken ålder barn kan ansvara för sina småsyskon eller vara ensamma hemma. Eftersom dessa frågor inte regleras i lag är de snarare fråga om barnuppfostran och om det kan anses vara moraliskt rätt/fel att en pojke på 10 år ska ha ansvaret för en sjuåring. Vårdnadshavarens ansvar att tillgodose barnets behovBestämmelser som rör förhållandet mellan föräldrar/vårdnadshavare och barn regleras föräldrabalken. Barn har enligt lag har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (6 kap. 1 § föräldrabalken) Barnets vårdnadshavare ansvarar även bland annat för att barnets behov blir tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn som behövs (6 kap. 2 § andra stycket). Det är dock inte vidare specificerat hur dessa bestämmelser ska uppnås eller vad som är rätt och fel, utan det är upp till vårdnadshavare att bedöma hur personen på bästa sätt tillgodoser barnets behov och omvårdnad.Vid misstanke om att barn far illa - kontakta socialtjänstenSammanfattningsvis kan det sägas att det ur ett lämplighetsperspektiv förmodligen inte kan anses vara okej för en tioåring att ha ett sådant omfattande ansvar för sitt syskon. Om man som utomstående är orolig för ett barn och misstänker att barnet far illa eller växer upp under olämpliga omständigheter bör man kontakta socialtjänsten. Det är viktigt att veta att man kan göra en orosanmälan anonymt om man vill, så länge man inte uppger sitt namn.Vänligen,

Kan jag som fastighetsägare säga upp hyresgäst pga. bristande behov?

2019-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Kan jag som fastighetsägare säga upp en av mina hyresgäster som inte nyttjar sin lägenhet och inte gjort de senaste två åren då elen varit avstängd under hela den perioden. Hyresgästen är skriven på annan ort där hon bor och hennes barn går på dagis samt hennes bolag är skrivna på den adressen.Hon betalar hyran för lägenheten men den har stått tom de senaste två åren med elen avstängd.Skulle gärna vilja säga upp kontraktet pga bristande behov då hon bor på annan ort och det finns många andra som behöver bostad.
Maria Simeonidou |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uppsägning av hyresrätt hittar du i 12 kap. jordabalken (hyreslagen). Du får säga upp hyresrättenEn bostadshyresgäst får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda (12 kap. 23 § jordabalken). För att ta reda på vilket som är det avsedda ändamålet för lägenheten måste man därför titta på vad som är avtalat mellan parterna. Förutsatt att det framgår av avtalet att lägenheten ska anvädas som bostadslägenhet kan hyresrätten förverkas då den används i strid med vad den är upplåten till (12 kap. 42 § 1 stycket 4 p.). Omständigheten att lägenheten inte används är därför en grund för uppsägning och du har rätt att säga upp hyresgästen.Vid tvist får hyresnämnden avgöraHar du som hyresvärd sagt upp hyresavtalet på den grunden att hyresgästen saknar behov av lägenheten och att lägenheten används i strid med syftet och vill inte hyresgästen gå med på uppsägningen (hävdar besittningsrätt till lägenheten), måste du senast en månad efter hyrestidens utgång (dvs. det datumet lägenheten är uppsagt till) hänskjuta tvisten till hyresnämnden (12 kap. 49 §). Det viktigt att veta att det är du som hyresvärd som måste bevisa att lägenheten inte används, därför är det fördelaktigt att du åberopar bevisning i form av exempelvis lägenhetens avsaknad av el. Det är sedan hyresnämnden som får avgöra om de anser att ditt behov som hyresvärd att återfå lägenheten väger över hyresgästens intresse att få behålla hyresavtalet.Vänligen,

Vad händer om jag som 14- åring blir tagen av polisen för olovlig körning?

2019-06-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag blev tagen av polisen förra veckan. Jag är 14 år och jag undrar vad som händer med mig? Hur längre skjuts mitt körkort upp och vad händer med pricken i registret?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En person som begått ett brott innan denne fyllt 15 år får inte dömas till påföljd (1 kap. 6 § brottsbalken).I och med att du är 14 år så är du inte straffmyndig och kan därför inte åtalas eller dömas i domstol till någon påföljd. Polisen kan dock fortfarande utreda händelsen, vilket kan leda till åtgärder från socialtjänsten. Du har därför inte fått någon "prick" i registret och behöver inte oroa dig för att du inte kommer att få ta körkortet när du fyller 18 år. Det som förmodligen kommer att hända är att polisen kontaktar dina vårdnadshavare och eventuellt socialtjänsten.Vänligen,