Räcker regnummer som bevis vid trafikbrottsåtal?

2020-08-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Ser polisen din reg plåt när du gör en fort körning, kan dom då ta en några dagar senare enbart med att dom har reg numret?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta huruvida det är möjligt att åka fast för fortkörning när polisen endast har ett registreringsnummer. Bevisbörda i fortkörningsmål Om ett fortkörningsmål går till domstol är det inte du som ska bevisa att du är oskyldig, utan det är åklagaren som bär bevisbördan för att det är just du som är skyldig till brottet. Det händer att den som kallas till domstol hävdar att polisen förväxlat bilarna eller att det var någon annan som körde bilen när hastighetsmätningen gjordes. Att åklagaren har bevisbördan får i det fallet betydelse på så sätt att det är han eller hon som ska bevisa att det var du som körde bilen eller att det var din bil som mätningen gjordes på och att det inte finns risk för förväxling. I många fall klarar åklagaren av att göra detta, men när så inte är fallet kommer den åtalade personen inte att dömas för trafikbrottet. Om det är som du säger och polisen verkligen bara har ett registreringsnummer bör det kunna ifrågasättas om det var just den anklagade som framförde bilen, bara det faktum att bilen ägs av den anklagade lär inte räcka, bilar lånas ju ut osv. Antagligen kommer sådan svag bevisning inte räcka till och åtalet lär ogillas av domstolen om inte den åtalade erkänner att det var just han eller hon som körde bilen för fort. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Får man utpeka en grupp människor som hypokondriker i media?

2020-08-26 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Funderar på om det är lagligt att föra en förtalskampanj mot en mycket sjuk och specifik patientgrupp där människorna utmålas som hypokondriker som inte ska tas på allvar. Forskningen pekar åt ett annat håll.Kampanjen ärger rum i media.Tack. Mvh Ulrika
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det är tillåtet att i media påstå att en grupp människors upplevda sjukdom/symptom egentligen skulle vara hypokondri. Vad säger lagen? I Sverige har vi sedan en tid en stark tradition av yttrande och tryckfrihet. En av våra grundlagar - tryckfrihetsförordningen (TF) är världens äldsta lag som reglerar allmän och långtgående tryckfrihet. Enligt 1:1 TF innebär tryckfrihet en rätt för var och en att i tryckt skrift uttrycka tankar åsikter och känslor samt att lämna olika typer av uppgifter inom vilket ämne som helst. Tryckfriheten är dock inte obegränsad, av 1:1 5 st TF framgår att begränsningar av tryckfriheten får göras förutsatt att begränsningen görs i just tryckfrihetsförordningen. Detta betyder att det inte går att stifta en separat lag som begränsar tryckfriheten, den begränsningen måste göras i själva tryckfrihetsförordningen. Av 1:2-5 TF framgår vilka typer av skrifter som berörs av tryckfrihet. Det rör till exempel tidningar och flygblad och liknande. Sådant som är undantaget från tryckfriheten är framförallt det som kallas för tryckfrihetsbrott, vilka dessa är framgår av 7 kap TF. Utgör det ett tryckfrihetsbrott att utpeka en grupp med en upplevd sjukdom som hypokondriker? Det ligger närmast till hands att undersöka om det du nämner i din fråga skulle kunna utgöra förtal. Enligt 7:3 TF utgör det ett tryckfrihetsbrott (förtal) när någon pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars om han eller hon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning. Att en uppgift ska vara ägnad att utsätta någon för andras missaktning innebär inte att varje enskild uppgift som lämnats måste få som följd att folk faktiskt börjar missakta/ogilla personen, det räcker med att uppgiften typiskt sett skulle kunna få den följden. Det krävs även att uppgiften sprids till ett flertal personer, till exempel till den krets som läser en viss tidning. Det sista kriteriet om spridning torde vara uppfyllt i det exempel som du tar upp i din fråga. Antagligen är dock den typ av uppgift som sprids (att patientgruppen skulle vara hypokondriker som hittar på sina symptom osv) inte en sådan uppgift som träffas av förtalsbestämmelsen i TF. Dels rör det sig inte som jag tolkar det om en specifik person som pekas ut, istället pekas en grupp personer ut. Dels rör det sig inte om en sådan uppgift som förtalsbestämmelsen är avsedd att träffa. Det är självklart inte trevligt att bli utpekad som hypokondriker, men det är de allra flesta fallen inte förbjudet att utpeka någon som det. Det kan inte heller röra sig om tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp (7:6 TF) eftersom en grupp patienter inte utgör en sådan grupp som den bestämmelsen är avsedd att skydda (ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck). Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det du tar upp i ditt exempel antagligen faller in under vad som är tillåtet enligt tryck och-yttrandefriheten. Ehuru det inte är trevligt att som del av en grupp bli kallad hypokondriker i media, är det antagligen inte mycket man kan göra åt annat än att försöka opinionsbilda och informera åt andra hållet. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Rätten att inte straffas två gånger?

2020-08-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Om en person fejkar sin egen död genom att iscensätta sitt eget mord, och personen som då "mördar" åker fast och sitter av sin tid, vad händer då? Får den som åker dit då utföra dådet på den som fejkade sin död? Den kan ju inte bli bestraffad två gånger för att ha mördat samma person?Får man ens fråga såna här Shower Thoughts?Mvh
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida en person som oskyldigt dömts för ett mord som ej ägt rum (och sedan avtjänat det straffet) då får fullgöra brottet och döda den som iscensatte sin död utan att straffas för det. Man ska inte straffas två gånger för samma gärning Det är riktigt som du säger i den fråga att det inte är möjligt att straffas två gånger för att ha dödat samma person, mer precist kan man säga att man inte ska straffas två gånger för samma gärning. Principen kallas på latin för ne bis in idem och härstammar från den romerska rätten. Den kommer till uttryck bland annat artikel fyra i sjunde tilläggsprotokollet till europakonventionen som gäller som svensk lag. Bedömning av ditt exempel I ditt exempel så har emellertid personen som först dömdes (till en början) faktiskt inte dödat någon. Personen kan då bli fri genom att begära resning hos högsta domstolen (HD). Detta förfarande regleras i rättegångsbalken (RB) 58 kap. Om resning beviljas ska HD skicka målet till den tingsrätt som först dömde personen. Om det är uppenbart att personen är oskyldig kan HD i vissa fall direkt ändra domen (58:7 RB). När personen är satt på fri fot har han eller hon antagligen rätt till skadestånd för den tid som han eller hon satt felaktigt frihetsberövad. Om personen efter att han eller hon blivit frisläppt skulle döda den person som iscensatte sin död skulle han eller hon kunna dömas för mord precis som vilken annan mördare som helst, rätten att inte straffas två gånger för samma gärning (ne bis in idem) aktualiseras inte eftersom det inte rör sig om samma gärning. I det första målet hade ju personen de facto inte dödat någon, han blev felaktigt dömd. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Lagligt att fotografera när varor lastas på en lastbil?

2020-08-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Är det lagligt för ett företag som t.ex. hämtar varor hos kund, låta en kamera ta ett foto för varje gång det lastas i varor i lastbilen? Fotot visar en liten del av gatan bakom lastbilen samt det som lastas, t.ex en pall eller en kartong etc. Fotot tas när chauffören aktiverar lyften för att få ombord varorna, chauffören är medveten och har godkänt denna foto-dokumentation. Det alltid kommer med en del av det allmänna utrymmet (gatan snett uppifrån) men i princip väldigt låg risk att få med person som bara går förbi då denne kommer då vara i vägen för lyften (farligt).Vänligen, H
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det är okej att med en kamera automatiskt ta bilder på när varor lastas på en lastbil. Jag tolkar informationen i din fråga som att lastbilen står på en offentlig plats. Fotografering på offentlig plats När det gäller fotografering på offentlig plats är huvudregeln att man får fota utan tillstånd, man får även fotografera personer som befinner sig på offentliga platser utan att be om lov först. De begränsningar som finns av denna huvudregel finns främst till för att skydda människor mot olika typer av kränkande fotografering eller intrång i den personliga sfären. Exempel på sådana begränsningar är 4:6a brottsbalken (BrB) om kränkande fotografering, detta kan till exempel utgöras av att filma någon som varit med om en olycka eller blir utsatt för brott. Ytterligare ett exempel på en lag som begränsar rätten att fotografera är 7 § skyddslagen som stadgar att vissa objekt kan beläggas med avbildningsförbud, det rör sig ofta om sådant som har strategisk eller samhällsviktig betydelse (till exempel polisstationer). Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det antagligen är okej att fotografera när varor lastas på lastbilen så länge inte något särskilt reglerat undantag från rätten att fotografera kan bli aktuellt. Av din fråga framkommer att man utöver själva lastbilen i princip bara ser gatan bakom bilen. Fotograferingen är därför antagligen fullt tillåten. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Påstående om försök att ta ut pengar med annans kort - förtal?

2020-08-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag hittade min grannes bankkort på gården och ringde henne tyvärr för sent på grund av glömska så hon hann spärra kortet. Nu anklagar hon mig för att ha kollat om kortet var spärrat för att kunna använda det. Och att det var därför jag ringde så sent. Hon säger hon kan kolla upp om jag sökt på om kortet var spärrat, vilket naturligtvis inte stämmer. Har mängder av anklagande, kränkande och hotfulla SMS sparade. Samtidigt skvallrar hon till andra grannar om sin övertygelse om att jag "stulit" kortet, som hon skriver, men då skulle jag ju inte ringt om mitt fynd. Ska jag kontakta värden eller ska jag göra en polisanmälan? Vad är rubriceringen på denna falska anklagelse och de kränkande orden hon skriver? Det blir ju också outhärdligt för mig att mina andra grannar ska tro på hennes anklagelse att jag handlat "i ont uppsåt"!Vänliga hälsningarI
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta vad du kan göra åt att din granne sprider uppgifter enligt vilka du har försökt att använda hennes bankkort. Vad säger lagen? Det du beskriver skulle kunna vara brottsligt och utgöra förtal. Brottet regleras i 5 kap 1 § brottsbalken (BrB). Enligt lagtexten gör någon sig skyldig till förtal om han eller hon utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars sprider en uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning. Att en uppgift är ägnad att utsätta någon för andras missaktning innebär inte att uppgiften måste leda till det i praktiken, det räcker att uppgiften typiskt sett skulle kunna få den följden. För förtal kan man dömas till böter eller i grova fall fängelse i högst två år (i detta fall tyder dock inget på att det skulle röra sig om grovt förtal, detta är reserverat till de absolut allvarligaste fallen). Förtal är dock ett speciellt brott på så sätt att det inte faller under allmänt åtal. Detta innebär att det är den drabbade som får driva processen i domstol istället för en åklagare (5:5 BrB). Bedömningen i ditt fall Som sagt ovan skulle det du utsatts för kunna utgöra ett brott, din granne har anklagat dig för att försöka stjäla pengar från henne (vilket om det var sant ju skulle vara brottsligt). Hon har därmed pekat ut dig som brottslig/klandervärd i ditt levnadssätt. Uppgiften har spridits, dvs anklagelsen har nått flera personer och man kan anta att uppgiften typiskt sett skulle kunna få till följd att dina övriga grannar kan börja missakta dig. Utan att veta exakt vad din granne sagt kan jag dock inte vara helt säker på att det inträffade når upp till en nivå som utgör brott. Eftersom det rör sig om ett brott som inte faller under allmänt åtal är det som sagt du som kommer behöva föra en eventuell process om du vill gå vidare med detta. Jag rekommenderar att du tar kontakt med en yrkesverksam jurist om du vill ta det steget. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Kan man få skadestånd om en kommun publicerar ens namn/bild på sin hemsida?

2020-08-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!En kommun har olovligen lagt ut en bild på mig i en artikel på deras hemsida. Kan jag begära att de tar bort den samt kan jag kräva skadestånd?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta om du har möjlighet att få en kommun att ta bort en bild på dig och kräva skadestånd för att de publicerat bilden utan ditt tillstånd. Vad säger lagen? I svensk rätt är en stark huvudregeln att det är tillåtet att fota och filma på allmän plats. Detta inkluderar en rätt att filma och fota människor även utan deras tillstånd. Det är också i regel tillåtet att sprida och publicera bilderna utan tillåtelse. Undantag från rätten att fota personer Huvudregeln som redogjorts för ovan är inte utan undantag. Till exempel finns i brottsbalken (BrB) regler om kränkande fotografering som innebär att det kan vara straffbart att utan tillåtelse ta bild på människor som befinner sig hemma eller på toaletter/omklädningsrum (4:6a BrB). Det finns också en lag om användning av annans namn och bild i reklam, den innebär i korthet att man behöver samtycke om man ska använda någons namn och bild i marknadsföring, om man bryter mot detta kan man dömas till böter och få betala ersättning till personen vars namn/bild man använder. Bedömning i ditt fall Det framgår inte av din fråga exakt vilken kontext som bilden publicerats i, men ingenting i din fråga tyder på att det skulle röra sig om kränkande fotografering eller fotografering i marknadsföringssyfte, det är därför antagligen tillåtet för kommunen att publicera bilden på dig utan din tillåtelse. Det jag rekommenderar att du gör om du inte vill ha bilden där är att höra av dig till kommunen och be om att få bilden borttagen, de har dock antagligen inte någon skyldighet att ta bort den. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Hur får man ett lån återbetealat när gäldenär vägrar betala tillbaks?

2020-08-16 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Min son fick låna 200 000 kr, men vägrar nu att betala tillbaka dom, vad kan jag göra ?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta vad du har för möjligheter att få ett lån till sin son återbetalat. Du kan vända dig till kronofogden Om lånet inte betalas tillbaks vid den avtalade tiden eller på anmodan kan du vända dig till kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande. Betalningsförelägganden regleras i lag (1990:746) om betalningsförelägganden (BFL). En förutsättning för att en ansökan ska beviljas är som sagt att skulden ska vara förfallen till betalning (2 § BFL). I ansökan som ska göras skriftligt ska du ange hur mycket pengar det rör sig om och grunden för kravet (9-10 §§ BFL). Du kan även få ränta på det utlånade beloppet, du ska då ange vilken ränta som begärs in ansökan (11 § BFL). Om ansökan går igenom och din son delges den och inte bestrider den skriftligt kommer kronofogden att meddela utslag (42 § BFL). Utslag innebär att kronofogdens beslut kan verkställas, detta gör kronofogden som huvudregel självmant (45 § BFL). Om utslag meddelas kommer alltså kronofogde börja driva in skulden åt dig. Möjligheterna att få en ansökan om betalningsföreläggande godkänd blir bättre om du har någon typ av bevis på att du lånat ut pengar till sin son. Du bör därför samla så mycket bevis som möjlig som kan styrka att du faktiskt lånat ut pengarna. Du kan läsa mer om att ansöka om betalningsföreläggande på kronofogdens hemsida. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Smygfilmad under samlag - Brott?

2020-08-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min dotter blev filmad utan att hon visste det av en person när hon hade sex med en kille på en fest. Han har sedan i efterhand visat att han har den i sin telefon. Självklart mår hon dåligt över detta. Vet inte om han spridit den vidare eller visat andra. Vad kan vi göra?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta vad det finns för juridiska möjligheter att ta till efter att någon filmat din dotter i en känslig situation. Det framgår inte av din fråga om din dotter är myndig eller inte så jag kommer svara på frågan utifrån båda dessa alternativ för att svaret ska bli så heltäckande som möjligt. Vad säger lagen? Det som har hänt är av allt att döma antagligen brottsligt. Frågor om brott och straff regleras framförallt i brottsbalken (BrB). Av 4:6a BrB framgår att den som olovligen med tekniskt hjälpmedel (t.ex en mobilkamera eller liknande) i hemlighet tar upp bild på någon som befinner sig inomhus i en bostad i en bostad/toalett/omklädningsrum döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år. Om personen spridit eller visat upp filmen för andra kan det dessutom röra sig om olaga integritetsintrång, eller grovt olaga integritetsintrång. Dessa brott regleras i 4:6c-d BrB och kan kort sagt sägas utgöras av att någon gör intrång i annans privatliv genom att sprida bilder eller annan uppgift (till exempel film) på personens sexualliv, hälsotillstånd eller bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation eller bilder på personens helt/delvis nakna kropp. För olaga integritetsintrång döms till böter eller fängelse i högst två år. För grova fall döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Det som avgör om ett fall är grovt eller inte är omständigheterna i varje enskilt fall, men framförallt ska det göras en bedömning om spridning av den känsliga uppgiften var ägnad att medföra mycket allvarlig skada för den som uppgiften rör. Om din dotter är minderårig Om din dotter fortfarande är ett barn kan personen som filmade henne ha gjort sig skyldig till barnpornografibrott. Bild eller video som visar barn som begår sexuella handlingar är alltid barnpornografiska. Barnpornografibrott regleras i 16:10a BrB och för det döms i normalfallen till fängelse i högst två år. För ringa brott till fängelse i högst sex månader. Bedömning i detta fall och sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att personen som filmade din dotter kan ha gjort sig skyldig till tre brott, det är brotten kränkande fotografering, olaga integritetsintrång samt (men bara om din dotter är minderårig - barnpornografibrott) Dessa är brott som faller under allmänt åtal så jag rekommenderar därför att ni polisanmäler händelsen. Jag hoppas du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,