Får jag ta bort en buske som växer på min tomt nära tomtgränsen?

2020-06-29 i Fastighet
FRÅGA |Hej , jag har en buske som är på min tomt som går längs tomtgränsen , Busken börjar bli hör och bred. Grannen vill att jag ska klippa ner busken och jag vill ta bort busken helt. När jag berättade att jag ska ta bort busken helt så sa hon Nej till det. Jag vill bygga staket istället men hon påstår att det måste vara insynsskydd. Min fundering är att om min granne vill ha insynsskydd får hon bygga ett plank eller plantera buskar själv. Det är väl inte mitt ansvar. Busken är ju på min tomt och jag vill inte ha den kvar , Den är ful och växer högt, Därför vill jag bli av med den. Har min granne rätt att neka mig att gräva bort min buske?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga är att du har rätt att ta bort busken om den endast växer på din fastighet. Det är i sådana fall din buske och du har rätt att göra vad du vill med den. Om din granne vill skydda sin fastighet från insyn är det upp till henne att lösa det, alternativt att ni gemensamt kommer överens om att plantera en häck eller bygga ett staket.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Rätt till uppsägningstid vid uppsägning av stallplats

2020-06-29 i Avtal
FRÅGA |Vi hyr en stallplats med 3 månaders uppsägningstid, det stod inte i det att hästarna skall gå ute 3 mån på sommaren och vi blev lite oense eftersom in o utsläpp och fri tillgång på hösilage skall ingå. Nu efter mkt om o men blir hästen utsläppt men inte fodrad så jag får åka själv varje dag, orkar inte tjata mer och sade upp den 1/6, nu tycker stallägaren som gör personliga påhopp att vi är otrevliga och vill slänga ut oss i förtid men jag säger att det är 3 månader som gäller, betalar 3800kr per månad, vem har rätt? Står i kontraktet att man skall bidra till god stämning men kanske inte bara från vårt håll?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Din fråga går att besvara med hjälp av allmänna avtalsrättsliga principer. En viktig sådan är att ingångna avtal ska hållas. Har man ingått ett avtal om att prestera på visst sätt måste man därför göra det under den tid som avtalet stadgar för att inte göra sig skyldig till avtalsbrott. I ditt fall tolkar jag det som att ni hyr en stallplats men att det har uppstått meningsskiljaktigheter som lett till att ni nu har sagt upp avtalet.I avtalet stadgas att det är tre månaders uppsägningstid som gäller. Eftersom det uttryckligen står i avtalet att ni har rätt till tre månaders uppsägningstid är det vad som gäller. Stallägaren kan därmed inte slänga ut er direkt men motiveringen att ni är "otrevliga". Att det står i avtalet att man ska "bidra till god stämning" torde inte spela roll i det här fallet. Det är en oklar formulering och kan rimligtvis inte utgöra grund för stallägaren att slänga ut er utan uppsägningstid. Sammanfattningsvis är det alltså ni som har rätt. Ni har rätt till tre månaders uppsägningstid så länge ni betalar enligt avtalet.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Eventuellt förtal på sociala medier

2020-06-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |När folk på Facebook påstår att vi är hotfulla , knarkare, idioter m.m samt att de som skriver har gevär , vi borde avliva våra hundar m.mPå grund av de har rymt när tikar löper. Vi har gjort allt som vi ska Ang länsstyrelsen o polis som vi har kontaktat.
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Det är svårt att förstå exakt vad du söker för svar på din fråga men jag ska försöka reda ut situationen ändå. Att personer påstår falska saker om er på sociala medier kan utgöra brottet förtal som återfinns i 5:1 brottsbalken (BrB). Där stadgas att den som utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt döms för förtal. Att dessa personer påstår att ni är exempelvis knarkare är att utpeka er som brottsliga och klandervärda i ert levnadssätt.Om personerna yttrar sig på det sätt du beskriver till er direkt (och inte bara på sociala medier) skulle beteendet också kunna utgöra brottet ofredande i 4:7 BrB. Det döms man för om man utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt.Eftersom personernas beteende eventuellt är brottsligt rekommenderar jag att ni talar om för dem att ni tänker upprätta en polisanmälan om beteendet inte upphör. Om kränkningarna skulle fortgå kan ni upprätta en polisanmälan. Det kan ni så klart göra redan i dagsläget om ni önskar.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

En granne i villaområde stör sig på hundar som är ute i en hundgård på dagtid

2020-06-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Min dotter bor i ett hus och har hundar i en hundgård.Grannarna klagar hela tiden på hundarna, har anmält till kommunen. Kommunen har svarat att hundarna får var i hundgården mellan 8-17 och att de skäller inte så mycket så att det stör. Ändå fortsätter grannarna att gnälla och klaga. Senast idag på morgonen så stod hon vid tomtgränsen och skrek åt min dotter att de skulle ta in hundarna för barnen har sommarlov och vill sova. Klockan va då runt 9. Vad kan man göra åt sådana här människor?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar frågan som att din dotter har en granne som klagar på att dottern har sina hundar ute under tid som kommunen tillåtit henne. Regler på området finns i jordabalken (JB). I 3:1 JB stadgas att var och en vid nyttjande av sin fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Där ingår bland annat att man ska visa hänsyn till sina grannar. Eftersom din dotter endast har sina hundar ute dagtid måste hon anses visa hänsyn till omgivningen. Det torde vara vanligt att ha sina hundar ute och de störningar som det genererar är sådana som en granne helt enkelt får tåla (så länge det inte rör sig om konstant skällande eller andra störningar som inte är att anse som "normala"). Det finns även ett kommunbeslut som styrker hennes rätt att ha hundarna ute på dagarna.Nästa gång grannen klagar rekommenderar jag din dotter att tala om att hon följer reglerna i jordabalken och att hon efterlever vad som slagits fast i kommunbeslutet. Om grannen fortsätter att skrika obefogat på din dotter skulle det kunna falla under brottsbeskrivningen för brottet ofredande i 4:7 brottsbalken (BrB). I sådana fall skulle hon kunna polisanmäla grannen för det störande beteendet.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hur mycket ljud är det acceptabelt att avge i ett villaområde?

2020-06-29 i Fastighet
FRÅGA |Hej tänkte höra om hög musik i ett villa område. Midsommarafton spelade en granne extrem hög musik från 18 till 02.00 på natten. Det var väldigt störande ingen information om det fick vi heller.
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Regler om hänsyn mellan grannar finns i bland annat 3:1 jordabalken (JB). Där stadgas att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom måste visa skälig hänsyn till omgivningen. Paragrafen slås alltså fast att grannar måste bete sig respektfullt mot varandra. I ett villaområde är det dock mer acceptabelt att göra ljud ifrån sig än om man bor i exempelvis ett flerfamiljshus. Jag har svårt att se att en grannes musikspelande under en högtidsnatt skulle vara att anse som otillåtet, särskilt om det är första gången grannen stör på detta sätt. Om störningarna skulle fortgå, exempelvis om grannen börjar ha högljudda fester varje helg trots att ni har klagat, skulle beteendet dock kunna vara att anse som brottsligt. Det kan falla under brottet ofredande i 4:7 brottsbalken (BrB) att utsätta någon för ett sådant hänsynslöst agerande. Då krävs det dock att grannen medvetet stör sina närboende. Att endast ha en enstaka fest torde dock inte kunna utgöra ett ofredande.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Vem ärver om mitt syskon avlider före min mamma?

2020-06-29 i Arvsordning
FRÅGA |Jag har flera syskon som alla är gifta och har barn, vår mamma lever. Ett av mina syskon är svårt sjuk och kommer troligtvis gå bort före vår mamma.När väl vår mamma sedan dör vem ärver mitt döda syskons del? - hennes barn som är bröstarvingar eller hennes make?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Där slås fast vilka som ärver och i vilken ordning. Eftersom du inte skriver något om testamenten i frågan utgår jag från att sådana inte finns.Inledningsvis vill jag utveckla vad den legala arvsordningen innebär. Detta är en lagstadgad ordning som reglerar vem som ska ärva när någon går bort. Det finns olika arvsklasser och man börjar i den första och går neråt tills man hittar någon som kan ärva. Den första arvsklassen består av arvlåtarens (den avlidnes) barn enligt 2:1 ÄB. Om arvlåtaren har flera barn delas arvet lika mellan barnen. I den andra arvsklassen finns arvlåtarens föräldrar, 2:2 ÄB. I denna arvsklass ingår även arvlåtarens syskon och därefter syskonbarn, som får ta del av arvet om någon av föräldrarna respektive syskonen är döda. I den tredje arvsklassen återfinns mor- och farföräldrar enligt 2:3 ÄB.Du skriver i din fråga att alla dina syskon har barn. Om ditt syskon avlider före din mor, kommer ditt syskons barn att ärva syskonet eftersom barnen ingår i den första arvsklassen. Ditt syskon är även gift vilket kommer leda till att syskonets make kommer ärva kvarlåtenskapen allra först. Detta kallas för makes arvsrätt, 3:1 ÄB, och innebär att arvet tar en "mellanlandning" hos maken först. När maken sedan avlider har syskonets bröstarvingar rätt att få ut sitt arv efter syskonet.Det ovan nämnda innebär att din mamma inte kommer att ärva ditt syskon, utan det är syskonets bröstarvingar (och först make) som har rätt till arv. Det kommer därmed inte ingå något arv från ditt syskon i din mammas kvarlåtenskap när hon avlider. Värt att nämna är att när din mamma avlider kommer hennes barn att ärva kvarlåtenskapen men även i detta fall har mammans make rätt att få ut arvet i första hand.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Vilka etiska regler måste jurister följa?

2020-06-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad för Etiska förhållningsregler har ni jurister som kan orsaka att ni kan riskera bli av med jobbet? Bli förvirrad på era förhållningsregler när jag läst på nätet? Med vänlig hälsning
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Vilka etiska regler som måste följas beror på vilken titel juristen arbetar under. Det är nämligen så att advokater måste följa reglerna om god advokatsed. Dessa regler är omfattande och reglerar vad en advokat får och inte får göra i sin yrkesroll. Reglerna kretsar till stor del kring lojalitetsplikten mot klienten. Reglerna om god advokatsed är viktiga för att kunna garantera en oberoende advokatkår. Följer en advokat inte dessa regler kan det resultera i uteslutning från Advokatsamfundet vilket innebär att personen inte längre får arbeta med titeln advokat.Reglerna om god advokatsed gäller inte personer som inte arbetar på advokatbyrå, exempelvis bolagsjurister eller andra juridiska biträden.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan en granne kräva att jag stoppar mitt barn från att springa runt inomhus på dagtid?

2020-06-24 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag bor i en hyresrätt på andra våningen med min 2,5-åring. Grannen under kom precis upp och klagade på att min son sprang runt inomhus. Hon sade att det skrämmer hennes hund. Klockan var 12:30 - så alltså MITT på dagen! Hon sade att han kunde leka utomhus. Jag undrar om de verkligen kan kräva detta av mig och min son. Han sprang runt, ja, men han är 2,5 år och ett lugnt barn. Han skrattar och springer ibland men måste jag stoppa det när det är mitt på dagen??Tack.
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar frågan som att du undrar ifall din granne kan kräva att du ser till att ditt barn inte springer runt under dagtid. Frågan rör hyresrätt och vad man kan kräva respektive vad man måste acceptera som hyresgäst. Regler finns i 12 kap jordabalken (JB). I 12:25 JB stadgas att hyresgästen måste se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som är så pass allvarliga att de inte bör tålas. Bestämmelsen omfattar alltså sådant som inte faller under ljud som genereras av "normalt beteende". Att ditt barn springer runt ibland på dagtid kan inte anses vara en otillåten störning. Din granne har därför ingen rätt att kräva att du stoppar ditt barn från att springa runt ibland på dagtid.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,